Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Návrat Pána času: Zvíře z hvězd (S14E01) – Restart s Davem Tenantem a Catherine Tate

Návrat Pána času: Zvíře z hvězd (S14E01) – Restart s Davem Tenantem a Catherine Tate

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál Pán času potře­bu­je restart. Má svo­ji his­to­rii, mno­ho ztra­ce­ných epi­zod. Svých 13…14. a mož­ná i víc „Doktorů“. Posledním dok­to­rem byla žena. Další dok­to­rem bude muž, čer­noch.

Do nové sezó­ny nej­slav­něj­ší­ho sci-fi seri­á­lů, kte­rý začal novou kapi­to­lu v roce 2005, se zno­vu vrá­til Doktor hra­ný Davidem Tennantem. Jeho part­ner­kou, v pří­bě­zích, se zno­vu sta­la Catherine Tate. A v jejich spo­leč­ném pří­bě­hu, po dlou­hém odlou­če­ní, se zno­vu vrh­li do „pří­pa­du“, kde nás čeká zno­vu zni­če­ní Země - ten­to­krát Londýna.

Když si vez­me­me reži­sé­ra a i záro­veň sce­náris­tu Russella T. Daviese, tak se zno­vu vra­cí­me do kla­sic­ké­ho postu­pu z prv­ních sezón novo­do­bé­ho seri­á­lu. Doktor pomo­cí své part­ner­ky vyře­ší pří­pad a zno­vu zachrá­ní svět. Jeho úko­lem je vyře­šit zapekli­tý pří­pad vesmír­né rake­ty a záro­veň nezni­čit svo­ji lás­ku. Jak asi fanouš­ci ví, tak Donna si nesmí vzpo­me­nout na svo­jí his­to­rii a jak zachra­ňo­va­la svět.

Řešení toho­to pří­bě­hu je doce­la zají­ma­vé a to „Zvíře“ z hvězd není až tak dob­rák, jak se zdá, a jenom díky tomu, že má Donna svo­jí dce­ru, tak se vše poda­ří, aby hlav­ní dvo­ji­ce moh­la pokra­čo­vat v dal­ších dílech.

Všichni ale víme, že návrat desá­té­ho (14.) Doktora zna­me­ná, že vydr­ží jen pár dílů. Jde spí­še o to, jak se poda­ří zno­vu obno­vit znač­ku, aby mohl pokra­čo­vat pat­nác­tý dok­tor hra­ný Ncuti Gatwem. Příběh prv­ní­ho spe­ci­á­lu nás zno­vu vra­cí do oblí­be­né lehce kom­pli­ko­va­né záplet­ky, kte­rá odsy­pá­vá rych­le a během hodi­no­vé­ho spe­ci­á­lu se dozví­me vše, co potře­bu­je­me, abychom moh­li sle­do­vat dal­ší spe­ci­ál­ní díly, kte­ré se letoš­ních Vánoc plá­nu­jí.

Svých 60 let si Pán času zažil a pro nové fanouš­ky je prv­ní díl novo­do­bé 14. sezo­ny tím nej­lep­ším, co může pro onli­ne služ­by při­jít.  Je ale vel­ká ško­da, že jej něja­ká veřej­no­práv­ní tele­vi­ze neo­pa­ku­je, abychom se moh­li naml­sat pro dal­ší epi­zo­dy.

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82774 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72305 KB. | 23.02.2024 - 17:40:35