Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Warcraft: První střet - Zklamání a válka v Azerothu: Warcraft filmovou adaptací nedosahuje očekávání

Warcraft: První střet - Zklamání a válka v Azerothu: Warcraft filmovou adaptací nedosahuje očekávání

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hé době míru se do kra­ji­ny Azerothu vrá­ti­la opět vál­ka. Poté, co Gul’dan (Daniel Wu) pomo­cí Fel magie ote­vře por­tál do země lidí, při­ná­ší s sebou prv­ní vár­ku orků s úmys­lem dobýt Azeroth pro sebe. Do ces­ty se mu ovšem posta­ví lid­ské jed­not­ky pod vede­ním Anduina Lothara (Travis Fimmel), kte­rý musí najít způ­sob, jak orkské­ho war­loc­ka zasta­vit a zabrá­nit mu před pře­ne­se­ním celé Hordy a tím zame­zit téměř jis­té poráž­ce. Gul’dan ovšem nejed­ná sám...    

Photo © Universal Pictures

Filmový Warcraft je zají­ma­vým zážit­kem. Nemůžu říci, že by se jed­na­lo o vylo­že­ně špat­nou podí­va­nou, své pří­z­niv­ce si tenhle vel­ko­film urči­tě najde (sou­dě pod­le reak­cí v sále během pro­jek­ce). Problém ovšem je, že s ohle­dem ke zdro­jo­vé lát­ce, úrov­ni, s jakou Blizzard svo­ji nej­cen­něj­ší znač­ku pre­zen­tu­je, i k talen­tu, jaký byl na tenhle let­ní bloc­kbus­ter vypo­tře­bo­vá­no, se dere na mysl pře­de­vším slo­vo zkla­má­ní. A to při­tom Warcraft svo­ji fil­mo­vou šta­ci neza­čí­ná vůbec zle.

Problém ovšem je, že po něko­li­ka momen­tech, kte­ré při­pra­vu­jí pro­stor pro samot­ný děj a něko­li­ka akč­ních pasá­žích, kte­ré půso­bí pře­kva­pi­vě pří­jem­ně, začí­ná být jas­ný jeden zásad­ní pro­blém fil­mu. Přejdu teď fakt, že zvo­le­ná výpra­va a vizu­ál­ní styl fil­mu nedo­sa­hu­je ani zda­le­ka kva­lit a úrov­ně pre­ciz­nos­ti, s jakou je tahle znač­ka spo­je­na (sta­čí se podí­vat jen na ani­ma­ce či cut­scé­ny napří­klad prá­vě z World of Warcraft a jeho roz­ší­ře­ní). Hlavním pro­blé­mem fil­mu jsou totiž jeho hrdi­no­vé. I když se totiž v rám­ci káno­nu série jed­ná o doce­la důle­ži­té posta­vy, člo­věk se jen těž­ko brá­ní poci­tu, že mu jsou všich­ni ti šaš­ci v barev­ných kos­tý­mech vlast­ně úpl­ně vol­ní. Drtivá vět­ši­na postav v rám­ci fil­mu nepro­chá­zí žád­ným vývo­jem, jejich pro­jev je plo­chý a život posta­vám nedo­dá ani sna­ha o to roz­táh­nout jejich osob­ní pro­blémy do vel­ko­le­pé­ho měřít­ka fil­mu.

Photo © Universal Pictures

Travis Fimmel v hlav­ní roli těž­ce nepře­svěd­čil už v trai­le­rech, jeho pro­jev přes­to nepat­ří k tomu nej­hor­ší­mu, to spa­dá na Bena Fostera a jeho Strážce, kte­rý je suve­rén­ně tím nej­hor­ším, co tenhle film v kině nabíd­ne. I přes­to, že toho­to her­ce mám rád, pro jeho pře­hrá­vá­ní a nepře­svěd­či­vý výkon v celé šíři fil­mu není v pro­duk­ci podob­né­ho měřít­ka moc omlu­vy. Člověk tak ve výsled­ku (ať už jeho věr­nost pat­ří ke kte­ré­ko­liv ze sou­pe­ří­cích stran, nebo mu je to abso­lut­ně jed­no) více fan­dí orkům, pro­to­že ti se ale­spoň někam posu­nou v rám­ci fil­mu a emo­ce s nimi spo­je­né nejsou jen jas­ně cíle­ný kon­strukt.

 

Duncan Jones se totiž v rám­ci své­ho něko­li­ka­le­té­ho dít­ka pokou­šel s širo­kým zábě­rem zahr­nout množ­ství samot­né­ho pří­bě­hu hry a záro­veň před­sta­vit poměr­ně obsáh­lý a kom­pli­ko­va­ný svět s veš­ke­rou jeho myto­lo­gií a posta­va­mi. To má za násle­dek, že i během dvou hodin, kte­ré vám film v kině zabe­re, se toho moc nesta­ne a celý film půso­bí spí­še jako nasta­vo­va­ný prequel k něče­mu, spí­še než samo­stat­ný start epic­ké fil­mo­vé série. To je jas­né pře­de­vším díky uspě­cha­né­mu a nepří­liš dob­ře napsa­né­mu závě­ru, kte­rý i jinak cel­kem uchá­ze­jí­cí­mu fil­mu podrá­ží sto­lič­ku pod noha­ma.

Photo © Universal Pictures

Výsledný film je tak sou­bo­rem dob­rých a špat­ných nápa­dů, kte­rý mís­ty baví, mís­ty nudí a po pro­jek­ci se vám stej­ně vět­ši­na fil­mu z hla­vy vykou­ří. Všepohlcující atmo­sfé­ra se nedo­sta­vi­la, posta­vy nudí (někte­ré by vás až svo­jí blbos­tí donu­ti­ly vzít meč do rukou sami) a těch něko­lik sluš­ných momen­tů a odka­zů k video­her­ním titu­lům nesta­čí moc vykrý­vat to, co je na fil­mu špat­né. Jistě, vizu­ál­ní váb­nič­ky v podo­bě fil­mo­vé adap­ta­ce důvěr­ně zná­mých míst fun­gu­jí na jed­nič­ku, hud­ba (byť se variu­jí pou­ze dva tři moti­vy) taky cel­kem šla­pe ale to je tak ve výsled­ku všech­no. Filmový Warcraft před­sta­vu­je vesmír této série fil­mo­vým fanouškům doce­la obstoj­ně ale zapo­mí­ná pře­de­vším bavit. Hardcore fanouš­ci budou spo­ko­je­ní, ti kdo nema­jí tak nastu­do­vá­no, se mož­ná budou tro­chu ztrá­cet. Pokud je vám tedy lát­ka blíz­ká, nemá smy­sl vám návště­vu kina moc roz­mlou­vat. Pokud ovšem svět Azerothu pil­ně nastu­do­va­ný nemá­te, nebo jen čeká­te nad­prů­měr­nou fan­ta­sy podí­va­nou, při­stu­puj­te k téhle novin­ce obe­zřet­ně. Warcraft: První střet je jen lehou­lin­ce nad­prů­měr­nou fan­ta­sy podí­va­nou, kte­rá toho krom před­sta­ve­ní svě­ta moc navíc nepřed­ve­de.

Fantasy vel­ko­le­pý sní­mek na pokra­čo­vá­ní. Duncan Jones nato­čil vel­ko­le­pou adap­ta­ci jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších her sou­čas­nos­ti, kte­rá kro­mě před­sta­ve­ní čás­ti myto­lo­gie a samot­né­ho svě­ta moc ve výsled­ku nezvlá­dá. Akce je fajn, zpra­co­vá­ní v rám­ci mož­nos­tí také, nicmé­ně hrdi­no­vé (pře­de­vším ti lid­ští) otra­vu­jí, nikam se moc nepo­hnou a po náno­su toho vše­ho, před­sta­vo­vač­kách a dvou hodi­nách v kině pořád čeká­te, kdy se začne něco koneč­ně dít a ony při­jdou titul­ky. Spíše než jako vel­ko­le­pý bloc­kbus­ter tak Warcraft: První střet půso­bí jako jen stě­ží lehce nad­prů­měr­ný ape­ri­tiv před hlav­ním cho­dem. Zarytým fanouškům série to nemá smy­sl roz­mlou­vat, nicmé­ně čekáte-li od Warcraftu něco víc než jen sne­si­tel­ný pokus o vel­ko­le­pé fan­ta­sy na moti­vy popu­lár­ní série, dočká­te se v kině zkla­má­ní. 

10% Příslib do budouc­na

30% Otravní her­ci a jejich posta­vy
10% Slušná akce a zpra­co­vá­ní

 

50% Průměrné fan­ta­sy

 

Warcraft: První střet
(Warcraft, Warcraft: Prvý stret)
Fantasy / Dobrodružný / Akční
USA, 2016, 123 min

Režie: Duncan Jones
Scénář: Duncan Jones, Charles Leavitt
Kamera: Simon Duggan
Hudba: Ramin Djawadi

Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton, Toby Kebbell, Robert Kazinsky, Daniel Wu, Clancy Brown, Ben Schnetzer, Ruth Negga, Burkely Duffield, Daniel Cudmore, Callum Keith Rennie, Ryan Robbins, Patrick Sabongui, Andre Tricoteux, Christian Sloan, Elena Wurlitzer

Producenti: Jon Jashni, Thomas Tull, Charles Roven, Stuart Fenegan, Alex Gartner

Střih: Paul Hirsch
Scénografie: Gavin Bocquet
Kostýmy: Mayes C. Rubeo

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 09.06.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 09.06.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 10.06.2016 Universal Pictures US

http://www.csfd.cz/film/233328-warcraft-prvni-stret/
http://www.imdb.com/title/tt0803096/Podívejte se na hodnocení Warcraft: První střet na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75530 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71719 KB. | 23.06.2024 - 04:26:18