Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Hvězdy ve stínu opičáka

Hvězdy ve stínu opičáka

6546b3a780 104012981 o2
6546b3a780 104012981 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
S blí­ží­cí se pre­mi­é­rou nové­ho fil­mu o opi­čím bohu, ten­to­krá­te s názvem Kong: Ostrov lebek, jsme vybra­li deset nej­vět­ších fil­mo­vých hvězd, kte­ré si zahrá­ly v minu­lých inkar­na­cích King Kongových dob­ro­druž­ství.
10. Linda Hamilton
Lindě ve fil­mu sekun­do­val béč­ko­vý herec Brian Kerwin. Foto: De Laurentiis Entertainment Group
V roce 1986 nato­čil reži­sér John Guillermin dnes polo­za­po­me­nu­tý film, kte­rý popi­so­val, jak to ten­krát s Kongem bylo. Když totiž opi­čí král spa­dl z WTC, neze­mřel, ale upa­dl do koma­tu, v němž zůstal po deset let. Celou tu dobu se o toho­to neob­vyk­lé­ho paci­en­ta sta­ra­la Dr. Amy Franklin, kte­rou si zahrá­la Linda Hamilton, hereč­ka, jíž si všich­ni pama­tu­je­me jako Sarah Connor z Terminátorů. Její výkon roz­hod­ně není per­fekt­ní, z vel­ké čás­ti však za něj může při­hlouplý scé­nář, kvů­li kte­ré­mu se nepo­ved­la vět­ši­na herec­kých výko­nů.
9. Jack O’Halloran
Foto: Paramount Pictures
Ještě před­tím, než zazá­řil jako Non, zlot­ři­lý Kryptoňan, kte­rý zatá­pěl Supermanovi, zahrál si O’Halloran roli jed­no­ho z námoř­ní­ků, kte­ří se vypra­ví zachrá­nit une­se­nou dív­ku Dwan. Jeho dob­ro­druž­ství skon­či­lo pádem do pro­pas­ti, kam jej sho­dil samot­ný Kong.
8. Bruce Cabot
Úspěch v Kongovi ote­vřel Cabotovi dve­ře do Hollywoodu. Foto: SKO Pictures
Úplně prv­ní kon­gov­ský film nastar­to­val hvězd­nou kari­é­ru Waynova sidekic­ka Bruce Cabota. Ten si zde zahrál prv­ní­ho důstoj­ní­ka Johna Driscolla, chrabré­ho bojov­ní­ka, jenž sve­dl s mon­st­ry na Ostrově lebek nespo­čet bitev. Díky úspě­chu Konga se roz­je­la Cabotova záři­vá kari­é­ra, jež vrcho­li­la fil­my Štvanice, Válečný vůz a Diamanty jsou věč­né.
7. Jack Black
Foto: Universal Pictures
V roli excen­t­ric­ké­ho fil­ma­ře Carla Denhama zazá­řil pod režij­ním vede­ním Petera Jacksona v roce 2005 kome­di­ál­ní herec Jack Black. A role mu pře­kva­pi­vě sed­la a jeho výkon byl lep­ší než ori­gi­nál­ní herec­tví Roberta Armstronga. Zvláště při pre­zen­to­vá­ní zaja­té­ho Konga v New Yorku vám musí běhat mráz po zádech.
6. Jeff Bridges
Foto: Paramount Pictures
Bridges se na plát­nech kin obje­vo­val už od šede­sá­tých let, ale nej­spí­še až rolí Jacka Prescotta, kte­rý se zaple­tl s obří opi­cí, koneč­ně pro­ra­zil. I když se samo­zřej­mě nejed­ná o Jeffovo nej­zná­měj­ší ani nej­lep­ší vystou­pe­ní, roz­hod­ně mu pomoh­lo v roz­vo­ji jeho skvě­lé kari­é­ry.
5. Fay Wray
Foto: SKO Pictures
Hlavní roli v nej­star­ším opi­čím fil­mu si skvě­le střih­la sex­bom­ba tři­cá­tých let Fay Wray. Jako Ann Darrow, chudá zlo­děj­ka, kte­rá se náho­dou dostá­vá na Ostrov lebek, půso­bí roz­to­mi­le a záro­veň odhod­la­ně. Film roz­hod­ně pomohl Fayině kari­é­ře a my si ji dodnes pama­tu­je­me napří­klad z mys­te­ri­óz­ní kome­die Vražda na veče­ři.
4. Andy Serkis
Foto: Universal Pictures
Oblíbenec Petera Jacksona, herec, kte­rý hrál ve vět­ši­ně fil­mů a nikdy nebyl pří­mo vidět, si v zatím posled­ním Kongově fil­mu zahrál zají­ma­vou dvou­ro­li. Jednak byl lod­ním kucha­řem Lumpym, kte­rý zemřel při boji s obřím hmy­zem, aby zachrá­nil spo­lu­bo­jov­ní­ky, ale také byl před­lo­hou pro samot­né­ho Konga. Tyto dvě role jen potvr­di­ly Serkisův hvězd­ný sta­tus, kte­rý mu poz­dě­ji zajis­til angaž­má na Planetě opic, ve Wakandě a nako­nec i v pře­da­le­ké gala­xii.
3. Naomi Watts
Foto: Universal Pictures
Remake Konga měl těž­kou úlo­hu. Musel nahra­dit pře­krás­nou Fan Wray, což se zdá­lo jako nemož­ný úkol. Když však při­šla na zkouš­ky aus­tral­ská hereč­ka Naomi Watts, Jackson ji oka­mži­tě obsa­dil. A byl to setsa­k­ra dob­rý tah, neboť Naomi je v roli Ann nako­nec lep­ší než Fan.
2. Adrien Brody
Adrien během natá­če­cí pau­zy pózu­je spo­leč­ně s Peterem Jacksonem. Foto: Universal Pictures
Vedle Naomi zářil v roli Jacka (niko­li Johna) Driscolla osca­ro­vý Pianista Adrien Brody. Díky akč­něj­ší­mu poje­tí celé­ho fil­mu se Adrien oci­tl v mno­ha bojo­vých scé­nách a setkal se s obřim hmy­zem, dino­sau­ry a samo­zřej­mě i s pře­rost­lým opi­čá­kem. Podobnou roli si zopa­ko­val o pět let poz­dě­ji ve sci-fi sur­vi­va­lu Predátoři.
1. Jessica Lange
Foto: Paramount Pictures
V rema­ku z roku 1976 si roli krás­né Dwan, dív­ky, kte­rou une­se Kong a zami­lu­je se do ní, zahrá­la dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Ceny Akademie Jessica Lange. Díky její che­mii s obří opi­cí i Jeffem Bridgesem byl ten­to film nako­nec kou­ka­tel­ný a pro­to prá­vě Jessicu volí­me jako nej­lep­ší herec­kou hvězdu ve fil­mech s Kongem.
A kdo, že se obje­ví v novém sním­ku? Rozhodně půjde o film, kte­rý nalá­kal slav­né her­ce. Přesvědčte se sami.
Hlavní role, Jamese Conrada, se ujme talen­to­va­ný brit­ský herec Tom Hiddleston, kte­ré­ho si může­me pama­to­vat hlav­ně jako sever­ské­ho boha Lokiho z MCU.
Loňská vítěz­ka Ceny Akademie za film Room, Brie Larson, si ve fil­mu zahra­je posta­vu jmé­nem Mason Weaver.
Aby ve fil­mu bylo dosta­teč­né množ­ství sprostých slov, anga­žo­va­li tvůr­ci do role vojá­ka Prestona Packarda Samuela L. Jacksona. Motherfucka!!!
John Goodman si zahra­je Billa Randu, což bude nej­spí­še cha­rak­ter podob­ný Carlu Denhamovi.
Komické scén­ky nej­spí­še obsta­rá John C. Reilly v roli Hanka Marlowa, muže, co na Ostrově lebek žije již del­ší dobu.
Foto: Warner Bros.
Filmy o King Kongovi tedy od své­ho počát­ku ve tři­cá­tých letech láka­ly vel­ké hvězdy. O tom, jak se bude dařit těm nej­no­věj­ším se bude­me moci pře­svěd­čit již 9. břez­na, kdy do kin vtrh­ne již zmi­ňo­va­ný film Jordana Vogtse-Robertse Kong: Ostrov lebek.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Silent Night, Zombie Night (2009)26. prosince 2017 Silent Night, Zombie Night (2009) Obyvatelé Los Angeles jsou jen pár dní před Vánocemi nakaženi smrtícím virem, který většinu z nich přemění na zombie… Zbývá jen několik posledních dní do Vánoc, když tu […] Posted in Horory
  • V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje18. dubna 2016 V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje Na finále Plzeň je zařazen do programu snímek s názvem V paprscích slunce. Ruský režisér a scénárista Vitalij Manskij ho natočil jako sondu ze života komunistického režimu, protože chtěl […] Posted in Filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […] Posted in Retro filmové recenze
  • Princezna Nevěsta16. června 2021 Princezna Nevěsta Dívka jménem Buttercup (Robin Wright) po domnělé smrti svého milého Westleyho (Cary Elwes) padne do oka princi Humperdinckovi (Chris Sarandon), který si jí hodlá vzít za ženu. Ale než […] Posted in Retro filmové recenze
  • Saw: Hra o přežití - Zvrácenec píše recenzi na zvrácený film...3. dubna 2021 Saw: Hra o přežití - Zvrácenec píše recenzi na zvrácený film... Je už jaksi normální, že když je člověk zasypáván hromadou pochvalných kritik na počin, který ještě nespatřil, začne se na něj zcela logicky těšit. A strašně moc. Stejně tak je ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • XX [ekusu kurosu]: makyo densetsu (2007)12. května 2013 XX [ekusu kurosu]: makyo densetsu (2007) Odpočinkový výlet se promění v boj o holý život s bandou fanatických vesničanů, kteří touží po vaší noze… Aiko navrhne své kamarádce Shiyori, která nedávno prošla bolestivým […] Posted in Horory
  • Zkurvení havlisti (Komediograf)9. února 2020 Zkurvení havlisti (Komediograf) Hru Zkurvení havlisti jsem nedávno viděl na prknech padla v Dlouhé a řekl jsem si, že by si určitě zasloužila několik blogových řádek. Luboši Balákovi z Komediografu se totiž povedlo dát […] Posted in Divadelní recenze
  • Mommy (1995)15. dubna 2012 Mommy (1995) Pro svou dceru je ochotná udělat cokoliv! Malá Jessica Ann je pilná a svědomitá žačka, která již několik let po sobě získala ocenění Student roku. Tento rok však získala tvrdou […] Posted in Horory
  • Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter...14. října 2022 Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter... Anthony Robert McMillan OBE (30. března 1950 - 14. října 2022), profesně známý jako Robbie Coltrane, byl skotský herec, komik a spisovatel. Celosvětově se proslavil jako Rubeus Hagrid ve […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15163 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71838 KB. | 29.02.2024 - 14:00:35