Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Já jsem Groot - 1. série

Já jsem Groot - 1. série

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 3,40 z 5)
Loading...

Groot (mlu­ví Vin Diesel) vyrůs­tá a při­tom zaží­vá nová dob­ro­druž­ství, kdy potká­vá neob­vyk­lé tvo­ry, kte­ří ho dostá­va­jí do potí­ží...

Ještě před pre­mi­é­rou prv­ních Strážců Galaxie mohl snad­no vyvstat dojem, že po obřím úspě­chu prv­ních Avengers hla­vou­nům z Marvel Studios naros­tl hře­bí­nek a Strážci Galaxie šlo teh­dy vní­mat jako obří risk. Jak pře­ce může fun­go­vat týmov­ka, jejíž čle­ny jsou i mlu­ví­cí mýval a obří cho­dí­cí strom s ome­ze­nou slov­ní záso­bou? Jenže se pro­jek­tu naštěs­tí cho­pil James Gunn a Strážci Galaxie jsou nyní pev­nou čás­ti Marvel Cinematic Universe i díky oblí­be­ným posta­vám. Star-Lord, mlu­ví­cí mýval Rocket či prá­vě Groot. Ten v závě­ru prv­ních Strážců Galaxie spáchal vel­kou oběť a vypa­da­lo to, že se už se Groot nevrá­tí. Jenomže z Grootových zbyt­ků se zplo­dil nový Groot, kte­rý se násled­ně stal jed­ním z nej­zá­bav­něj­ších ele­men­tů dru­hých Strážců Galaxie, ve tře­tích a čtvr­tých Avengers pomá­hal bojo­vat pro­ti Thanosovi a již brzy dojde i na závěr tri­lo­gie Strážců Galaxie. Ještě před ní se ovšem Groot dočká­vá vlast­ní­ho seri­á­lu s názvem Já jsem Groot. I když přes­něj­ší ozna­če­ní je sbír­ka krát­kých pří­bě­hů.

5 krát­kých Grootových pří­hod je zasa­ze­no mezi závěr prv­ních Strážců Galaxie a před 4. po-titulkovou scé­nu Strážců Galaxie Vol. 2, kdy na Groota při­šla nevy­hnu­tel­ná puber­ta. Za mik­ro­fon se vrá­til i Vin Diesel se svým nedo­ce­ně­ným herec­kým před­ne­sem, na seri­á­lu se jako pro­du­cent podí­lel i tvůr­ce Strážců Galaxie James Gunn a v rám­ci kon­tex­tu MCU není nut­no 5 pří­bě­hů nakou­kat. Jsou to jen zábav­né pří­ho­dy, kte­ré těží z roz­to­mi­los­ti a zábav­nos­ti Baby Groota, kdy poté seri­ál vyu­ží­vá podob­nou ani­ma­ci jako napří­klad „hra­ný´´ Lví král. Pokud ovšem do Já jsem Groot chytře dáv­no přes­ně s poci­tem, že půjde jen o sérii zábav­ných ske­čů, účel těch­to 5 pří­bě­hů spl­ní.

Za režii i scé­ná­řem seri­á­lu sto­jí Kirsten Lepore a i díky její­mu pří­stu­pu k lát­ce je milé všech 5 pří­hod Groota sle­do­vat. Především i pro­to, že Groot zůstá­vá tím stej­ným Grootem se stej­ně ráz­nou pova­hou, čas­tým zma­te­ním a nevě­do­mos­tí o násled­cích svých činů a zůstá­vá stej­ně výmluv­ný. Komu při nástu­pu puber­tál­ní­ho Groota začal chy­bět Baby Groot, ten může skr­ze ten­to ani­mo­va­ný seri­ál dostat před­čas­né Vánoce. Dávno bylo jis­té, že jest­li se na něčem dá vysta­vět sólo­vý pro­jekt Groota, bude to prá­vě na situ­ač­ním humo­ru a to se dle oče­ká­vá­ní sta­lo.

Všech pět epi­zod je sku­teč­ně vel­mi krát­kých, sle­do­vá­ním 1. série divák strá­ví v kuse zhru­ba půl hodi­ny. Při sle­do­vá­ní pocho­pi­tel­ně vyvsta­ne pocit, že se bez exis­ten­ce toho­to seri­á­lu moh­li všich­ni obe­jít. Tak to jed­no­du­še je, kdy si ovšem seri­ál doká­že obhá­jit svou exis­ten­ci onou zábav­nos­tí. A jak James Gunn sli­bo­val, dora­zí i poměr­ně bizar­ní posta­vič­ky, kon­krét­ně mimo­zemšťan Iwua scho­pen mění­cí podo­by či Grundové, rasa malých mimo­zemš­ťa­nů, kde i ved­le nich je Baby Groot obrem. Ani Gunn poté neza­há­lel a v seri­á­lu namlu­vil jed­nu men­ší roli, kdy jeho obsa­ze­ní přes­ně sedí k Gunnovu zvrá­ce­né­mu smy­sl pro humor.

5 pří­bě­hů má vel­mi pěk­ný vizu­ál, ani­ma­ce je oprav­du solid­ní a dokon­ce v posled­ním epi­zo­dě s názvem Magnus Opus dochá­zí i k pro­sto­ru pro men­ší doje­tí, kte­ré je ovšem opět naru­še­né Grootovou lhos­tej­nos­tí vůči své­mu oko­lí. A pocho­pi­tel­ně i zde dochá­zí k po-titulkové scé­ně. Seriál s mini­a­tur­ní veli­kos­tí má přes­to mno­ha svět­lých momen­tů, kte­ré těží pře­de­vším ze situ­ač­ní­ho humo­ru, pořád nesku­teč­ně sym­pa­tic­ké­ho titul­ní­ho hrdi­ny a pře­de­vším fak­tu, že je ani­ma­ce fakt peč­li­vá a solid­ní. Jestli si 2. série udr­ží nasta­ve­nou kva­li­tu, opět půjde o dal­ší vár­ku krát­kých pří­bě­hů, bez kte­rých by se ovšem pře­ci jen exis­ten­ce obe­šla.

Byla by chy­ba do Já jsem Groot inves­to­vat půl­ho­di­nu živo­ta s tím, že oči spat­ří revo­luč­ní podí­va­nou, kte­rá může obstát jako před­krm před Vánočním spe­ci­á­lem Strážců Galaxie či regu­lér­ní troj­kou Strážců Galaxie. 5 epi­zod Já jsem Groot ovšem při­ná­ší zhru­ba to, co seri­ál celou dobu sle­do­val a i díky něko­li­ka zábav­ným momen­tům a Gunnově skvě­lé­mu hla­so­vé­mu cameu se nedá říct, že by sle­do­vá­ní Já jsem Groot při­šlo vylo­že­ně nazmar.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04330 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72114 KB. | 25.04.2024 - 09:42:58