Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Strážci Galaxie

Strážci Galaxie

Strazci4
Strazci4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina vyvrhe­lů obsa­hu­je člo­vě­ka, mimo­zem­ské­ho může, zele­nou ženu, hláš­ku­jí­cí­ho  mýva­la a strom s duší. Každý z těch­to čle­nů stráž­ců má svo­ji his­to­rii, své min­d­rá­ky a svo­ji budouc­nost. Pouze jejím spo­je­ním lze zachrá­nit svět před zlem.

Odvážný dob­ro­druh Peter Quill, kte­rý je mimo­zem­ským Indiana Jonesem, při svých cestách po zakáz­kách obje­ví cen­ný arte­fakt, kte­rý mu způ­so­bí více potí­ží než zis­ku. Po arte­fak­tu totiž tou­ží Ronan, kte­rý s ním chce zni­čit svět. Také je na Quilla vysta­ve­na odmě­na, a tak po něm tou­ží lov­ci lidi.

Mezi lov­ce pat­ří mýval a strom. Tato nesou­ro­dá dvo­ji­ce, trpas­lík s obrem, ho nalez­ne a zkří­ží jim ces­tu Gomora, býva­lá dce­ra Ronana, kte­rá zběh­la. Nic nekon­čí dob­ře a dosta­nou se do věze­ní, kde jim kaž­dý chce ublí­žit. Během útě­ku nalez­nou posled­ní­ho čle­na své sku­pi­ny, kte­rý má k zabi­tí Ronana své osob­ní důvo­dy.

Tato nesou­ro­dá pěti­ce nemá naštěs­tí tolik osob­ních pro­blé­mů se svý­mi part­ne­ry, jako Avengers, a tak vše v poho­dě ply­ne ke zdár­né záchra­ně svě­ta.

Nebudu teď pře­mýš­let o reži­sé­ro­vi, jehož fil­mo­vé dílo neznám, spí­še o her­cích a dabé­rech. Poslední dobou se už sta­lo zvy­kem to, že jedi­ná, kdo je scho­pen zahrát hezkou mimo­zemš­ťan­ku je Zoe Saldana. Hrála v Avatarovi, hra­je ve Star Treku a role v tom­to fil­mu je její tře­tí, kde hra­je mimo­zemš­ťan­ku. Mohla by se tře­ba obje­vit i v novém Star Wars, kde by ji urči­tě neuško­di­la role dce­ry Leiy.

Starzci3Mývala Rocketa hraje/dabuje sexy muž Bradley Cooper. Myslím, že tomu chyt­ré­mu inte­li­gent­ní­mu sam­ci dru­hu Procyon lotor dal hod­ně své­ho cha­risma. Rocket je hod­ně vznět­li­vý a nejde k výstře­lu ze své­ho pří­ruč­ní­ho zavazadla/raketometu dale­ko.

Oproti Rocketovi je zase strom Groot napros­to klid­ný, nene­chá se naštvat a ve svým slov­ní­ku má pou­ze??? tří slo­va „Já jsem Groot“. Nadaboval ho Vin Diesel, kte­rý se svo­jí posta­vou urči­tě neza­bil moc času ve stu­diu. Spíše tak jeden den, kdy Grootovu větu: „Já jsem……“ řekl sto­krát, aby vyjá­d­řil vše, co se dá vyjá­d­řit. Je dob­ře, že Grootovi Rocket rozu­mí, aby mohl ostat­ním oso­bám vysvět­lit, co Groot tím „Já jsem…“ mys­lel.

Čtvrtým do par­ty je Drax Ničitel. Hraje ho Dave Bautista, kte­rý i se svo­ji posta­vou dva met­ry 130 kg, i bez teto­vá­ní, je vel­kým pro­tiv­ní­kem.

Posledním a hlav­ním do par­ty Peter Quill. Člověk z pla­ne­ty Země, kte­ré­mu umře­la mat­ka, a byl une­sen za svých mla­dých let. Hraje ho Chris Pratt, kte­rý se mož­ná pro roli Star-Lorda naro­dil. Lehkovážný mla­dík, kte­rý sebou bere na svo­je ces­ty walkma­na se svý­mi oblí­be­ný­mi pís­nič­ka­mi.

Strazci1Bohužel pro zápor­né posta­vy moc klad­né­ho hod­no­ce­ním nemám. Hlavní zápor­ná posta­va Ronon je nesla­ná nemast­ná. Možná, že je to jenom make-upem, nebo jen reži­sé­rem. Kdo ví. Herce, kte­rý ho hra­je, Lee Pace, není vůbec mne poznat. Vůbec mne nena­padlo, že ten­to herec má něco spo­leč­né­ho s Hobitem, kde hra­je elfa Thranduila. Bohužel, jak v posled­ním Thorovi, zápor­ná posta­va doplá­cí na Toma Hiddleston, kte­rý během tří fil­mu doká­zal ode­hrát svo­ji posta­vu tak doko­na­le, že jej pova­žu­jí za nej­lep­ší­ho zápo­rá­ka posled­ní let.

Bohužel Ronon je také pou­ze lou­ka, jako Loki v Avengers. Hlavním tvůr­cem zla je zase Thanos, kte­rý je dabo­ván Joshe Brolinem. Bohužel celá posta­va je CGI a tak je vel­ká ško­da, že jej nehra­je herec, a že jenom počí­ta­čo­vý. Možná, že by se pro příš­tě hodi­lo, kdy­by se pro­du­cen­ti roz­hod­li, že by Thanos mohl být hra­ný mas­ko­va­ným her­cem.

Nesmíme ale zapo­me­nout na hlav­ní žen­skou zápor­nou posta­vu. Strazci2Tou je Nebula, dce­ra Ronona. Je gene­tic­ky upra­ve­ná, a tak je nezra­ni­tel­ná. Jsem rád, že si tvůr­ci fil­mu vybra­li pro svět nezná­mou hereč­ku. Tou je Karen Gillan, kte­rá je zná­má jako Doktorova spo­leč­ni­ce Amy Pondová. Vždycky mně zají­ma­lo, co se sta­lo s Amy, když ji Plačící andě­lé necha­li s jejím man­že­lem Rorym zmi­zet. Geneticky ji upra­vi­li, ostří­ha­li ji vla­sy, nama­lo­va­li na mod­ro a vrh­li do vzdá­le­né­ho vesmí­ru.

Tím jsem skon­čil důle­ži­tý­mi posta­va­mi a vrh­nu se na hud­bu. Hudbu slo­žil Tyler Bates, kte­rý slo­žil tře­ba 300: Bitva u Thermopyl. Hudba vůbec není zapa­ma­to­va­tel­ná. Hlavní slož­ku hud­by totiž tvo­ří pís­nič­ko­vé soun­d­trac­ky, kte­ré byly v 80. letech. Celý film je toho plný a dělá celý film více zábav­ný. Zřejmě pla­tí pra­vi­dlo, pokud nemá­te dob­ré­ho skla­da­te­le, kte­rý neu­mí slo­žit nos­né téma, tak zvo­lí­te pís­nič­ko­vý dopro­vod.

Jak je hud­ba odka­zem 80. let, tak jsou i vti­py odka­zem na slav­né osm­de­sát­ky. Walkmanem začí­na­je a mla­dým Michalem Jacksonem kon­če.

Celý film mne vrá­til zpět do mé rané his­to­rie, kdy byla hud­ba lep­ší než teď. Analogová, plná kytar a lás­ky. Strážci gala­xie si vza­li i čás­teč­ně pří­klad i ze série Star Wars (IV – VI). Rád bych totiž viděl i moder­ní Star Wars VII, co s nimi J.J. Abrams udě­lá. Jestli to bude tak zábav­né, jako Strážci Galaxie, tak Star Wars VII urči­tě dám hod­ně pro­cent.

V rám­ci uni­ver­sa Marvelu tomu ale musím dát méně, než Star Wars. Pro zába­vu, 80. léta, vtíp­ky na téma zakom­ple­xo­va­ný mýval vrs. nezna­lost lid­ské his­to­rie dávám tomu 80 %.


Photo © Marvel


Podívejte se na hodnocení Strážci Galaxie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78477 s | počet dotazů: 261 | paměť: 73311 KB. | 25.02.2024 - 22:37:46