Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci Galaxie Vol. 3: nejlepší film MCU od třetí fáze trilogie

Strážci Galaxie Vol. 3: nejlepší film MCU od třetí fáze trilogie

Photo © 2023 MARVEL
Photo © 2023 MARVEL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Rocket Raccoon se dočkal své­ho v Strážcích Galaxie Vol. 3, bom­bas­tic­kém mezi­ga­lak­tic­kém dob­ro­druž­ství, kte­ré si udr­žu­je stej­nou úro­veň špič­ko­vé kva­li­ty jako jeho před­chůd­ci a mož­ná je dokon­ce nej­lep­ším dílem tri­lo­gie. Podpořeno něko­li­ka divo­ký­mi fil­mař­ský­mi odbočka­mi, kte­ré odka­zu­jí na sci-fi kla­si­ky od Davida Cronenberga a Terryho Gilliama, je ten­to díl zábav­ný i pro nefa­nouš­ky.

Strážci Galaxie Vol. 3 začí­na­jí tro­chu jinak než jejich před­chůd­ci, hym­nou odci­ze­ní Creep od Radiohead, kte­rá nahra­di­la někte­ré opti­mis­tič­těj­ší melo­die, jež ote­ví­ra­ly před­cho­zí díly. Ze Star-Lorda (Chris Pratt) se stal bez­na­děj­ný alko­ho­lik poté, co se jeho býva­lá lás­ka Gamora (Zoe Saldaña) vrá­ti­la z mrtvých bez vzpo­mí­nek na jejich vztah, zatím­co věč­ně zamra­če­ný Rocket Raccoon (s hla­sem Bradley Cooper) zřej­mě pro­ží­vá exis­ten­ci­ál­ní kri­zi.

Je klí­čo­vé, že scé­náris­ta a reži­sér James Gunn bere tyto posta­vy a jejich dušev­ní trá­pe­ní váž­ně, i když se jed­ná o praš­tě­nou spa­ce ope­ru a jed­nou z těch­to postav je ani­mo­va­ný mýval. Postavy jsou sice nad­po­zem­ské, ale jejich emo­ce jsou upřím­né a na roz­díl od Thora v před­cho­zích dílech MCU není jejich bolest vyu­ží­vá­na jako terč vti­pů.

Prostřed fla­shbac­ků o půvo­du se dozví­dá­me, proč je mýval tak nešťast­ný: byl „stvo­řen“ rádo­by bohem Vrchním evo­lu­ci­o­ná­řem (Chukwudi Iwuji) a po dosa­že­ní rozu­mu držen v kle­ci. Tam se spřá­te­lil s dal­ší­mi gene­tic­ky upra­ve­ný­mi zví­ře­cí­mi výtvo­ry, včet­ně vydry s robo­tic­ký­mi paže­mi, kte­rou namlu­vi­la Linda Cardellini.

Tyto scé­ny poku­sů na zví­řa­tech jsou tem­něj­ším mate­ri­á­lem, než bychom čeka­li od prů­měr­né­ho komik­so­vé­ho fil­mu, a jsou nato­če­ny hyper­sty­li­zo­va­nou opti­kou, kte­rá při­po­mí­ná tvor­bu Terryho Gilliama (12 opic) nebo Jean-Pierra Jeuneta (Město ztra­ce­ných dětí). Ale díky nim a Iwujiho str­hu­jí­cí­mu živé­mu výko­nu rezo­nu­je Vznešený evo­lu­ci­o­nář mno­hem více než jiní nedáv­ní padou­ši MCU, jako je napří­klad tajem­ný Kang Dobyvatel.

Tyto fla­shbac­ky se uka­zu­jí jako rele­vant­ní pro vlast­ní pří­běh Strážců Galaxie Vol. 2. 3, pro­to­že Vznešený Evolucionář se vrá­til a hle­dá svůj kdy­si cen­ný maje­tek, při­čemž na Rocketa posí­lá zdán­li­vě nezni­či­tel­né­ho Adama Warlocka (Will Poulter).

V zájmu záchra­ny své­ho pří­te­le se Star-Lord, Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) a cho­dí­cí strom Groot (s hla­sem Vina Diesela) se za asi­s­ten­ce nové Gamory vydá­va­jí na živou vesmír­nou sta­ni­ci, kte­rá jako by vze­šla z horo­ro­vé mys­li Davida Cronenberga. Tam se utka­jí s ochran­kou v masi­tém kos­tý­mu, kte­rou hra­je Nathan Fillion z Firefly.

Ačkoli Star-Lord a Rocket mohou mít v Strážcích Galaxie Vol. 3 tíhu vět­ši­ny vývo­je postav, i ved­lej­ší posta­vy mají hma­ta­tel­né oblou­ky, při­čemž zejmé­na Nebula a Mantis se zde dočka­ly bohat­ší pre­zen­ta­ce než v před­cho­zích fil­mech. Gunn však dává nováč­ko­vi Adamu Warlockovi vale: má v pod­sta­tě stej­ný pří­běh jako Rocket a Rocket dostá­vá veš­ke­rý šťav­na­tý mate­ri­ál, při­čemž Warlock se jen veze.

Strážci Galaxie Vol. 3 půso­bí jako labu­tí píseň pro své posta­vy; i když závě­reč­né titul­ky sli­bu­jí návrat, je to prav­dě­po­dob­ně roz­lou­če­ní sce­náris­ty a reži­sé­ra Gunna s jeho výtvo­ry. Na kon­ci je to neče­ka­ně slzo­pud­né.

Kdysi vzor fil­mo­vé kon­zis­ten­ce, MCU se před uve­de­ním Strážců Galaxie Vol. 3, své­ho 32.(!) fil­mu, potý­ka­lo s pro­blémy. Filmy jako loň­ský Thor: Láska a hrom a úno­ro­vý Ant-Man a Wasp: Gunn, kte­rý pochá­zí z pro­stře­dí horo­ro­vých fil­mů pro gue­rillo­vou pro­dukč­ní spo­leč­nost Troma, napl­ňu­je svůj tře­tí Strážci Galaxie bloc­kbus­ter s divo­ce vyna­lé­za­vý­mi kuli­sa­mi a kos­týmy, záři­vý­mi efek­ty, kte­ré ply­nu­le kom­bi­nu­jí prak­tic­kou prá­ci s CGI, a peč­li­vě cho­re­o­gra­fic­ky zvlád­nu­tý­mi bojo­vý­mi scé­na­mi, včet­ně vrchol­né­ho slo-mo one-take, kte­rý při­po­mí­ná Oldboy Park Chan-wooka.

Srovnejte to všech­no s bez­du­chým prázd­nem a povrch­ní­mi akč­ní­mi scé­na­mi, kte­ré tvo­ři­ly svět Ant-Mana a Wasp: Quantumania. Strážci Galaxie Vol. 3 doka­zu­jí, že v těch­to vel­ko­roz­počto­vých komik­so­vých dob­ro­druž­stvích stá­le exis­tu­je kre­a­ti­vi­ta a ino­va­ce, ale s Gunnovým odcho­dem do čela nad­chá­ze­jí­cí­ho pro­jek­tu DC už život, kte­rý vde­chl své­mu posled­ní­mu dílu MCU, nemu­sí trvat dlou­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60274 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72848 KB. | 14.07.2024 - 21:12:27