Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Strážci Galaxie Vol. 2 - Přeplácaná oddychovka plná postav, které nejsou využity

Strážci Galaxie Vol. 2 - Přeplácaná oddychovka plná postav, které nejsou využity

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Strážci nema­jí pev­ně daný pří­běh, jejich děj sestá­vá z něko­li­ka bitev po celé gala­xii, pří­pad­ně ješ­tě řeší rodin­né otáz­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Star-Lorda (Chris Pratt). Pokud si však dob­ře vzpo­mí­nám, řešil film kro­mě tra­b­lů Star-Lorda a jeho otce Ega (Kurt Russell) ješ­tě téma sester­ské lás­ky mezi Gamorou (Zoe Saldana) a Nebulou (Karen Gillan) a kama­rád­ství Rocketa (Bradley Cooper), Groota (Vin Diesel) a Yondua (Michael Rooker). Do toho vše­ho se občas zamo­tal i vesmír­ný žol­dák Stakar Ogord (Sylvester Stallone!).
Herecky nej­ví­ce zau­jal před­sta­vi­tel Yondua Michael Rooker, kte­rý se po zápo­rác­ké kari­é­ře v prv­ním díle ten­to­krá­te pře­su­nul na stra­nu dob­ra. Velmi dob­ře zahrál i Kurt Russell, kte­rý vze­zře­ním mís­to Ega při­po­mí­nal spí­še řec­ké­ho boha Dia. Ostatní her­ci před­ved­li prů­měr­né až trap­né výko­ny.
Nejpříšernější na celém fil­mu je hro­zi­vá sto­páž 136 minut. Bitvy jsou mnoh­dy roz­ta­ha­né a zby­teč­ně dlou­hé býva­jí i pate­tic­ké roz­ho­vo­ry o rodin­ných pro­blé­mech. Ne kaž­dý člo­věk vydr­ží po celou dobu fil­mu bdít. Mně samot­né­mu se poda­ři­lo někdy v půl­ce na chví­li usnout.
Při vel­kých mar­ve­lov­ských bloc­kbus­te­rech se vět­ši­nou chvá­lí tri­ko­vá vyba­ve­nost. Strážci jsou samo­zřej­mě tri­ko­vě na vyso­ké úrov­ni, ale napros­to se nechy­ta­jí na nedáv­né­ho Doctora Strange. Navíc ze scén, v nichž se ská­če do hyper­pro­sto­ru doce­la bolí oči.
Filmu kro­mě pře­hna­né­ho cgi ško­dí taky vel­ké množ­ství postav. Marvel, kte­rý se sna­ží navna­dit divá­ky na tře­tí díl Avengerů, Infinity War, v němž se set­ka­jí ti nej­dů­le­ži­těj­ší hrdi­no­vé a padou­ší, nacpal do dru­hých stráž­ců někte­ré posta­vy jen pro­to, že budou (nej­spíš) hrát důle­ži­tou úlo­hu i v Infinity War. Proto zde vidí­me napros­to nevy­u­ži­té­ho Kačera Howarda a zby­teč­ný je i Stallonův Stakar. V jed­né poti­tul­ko­vé scé­ně se navíc setká­vá­me se zná­mým hrdi­nou, jehož scé­na byla z půvo­ní­ho fil­mu vystři­že­na. Jsem vel­mi zvě­dav, jak si Marvel s nevy­u­ži­tým poten­ci­á­lem těch­to cha­rak­te­rů pora­dí.
V našich kon­či­nách bych stráž­cům ješ­tě vytknul titul­ky, o kte­ré se posta­ral pře­kla­da­tel Simpsonů Vojtěch Kostiha. Už dlou­ho jsem nevi­děl pře­klad s toli­ka chy­ba­mi. Pan Kostiha by si měl zopa­ko­vat základ­ní ško­lu.
Na závěr ješ­tě jed­na smut­ná zprá­va. Poprvé od roku 1989 se Tango a Cash sešli ve fil­mu, ovšem pan sce­náris­ta James Gunn jim nedo­přál spo­leč­nou scé­nu.
Strážci gala­xie Vol. 2 jsou pří­šer­né dlou­hou pře­plá­ca­nou oddychov­kou u kte­ré člo­věk nemu­sí pře­mýš­let a v někte­rých scé­nách se může i pro­spat.
Hodnocení: 50 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10161 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72789 KB. | 14.07.2024 - 12:57:29