Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Volavka

Volavka

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriálový hit léta a obrov­ský úspěch pro Apple. U vět­ši­ny seri­á­lů nadá­vám na zby­teč­nou sto­páž ( krá­ce­ní dílů z 8 na 6 apod) zrov­na u Volávky mi 6 dílů při­šlo nedo­sta­ču­jí­cích, jeli­kož se na to jed­nak kou­ká výbor­ně, ale bylo tu roze­hrá­no tolik zají­ma­vých dějo­vých linek, kte­ré kvů­li krát­ší sto­pá­ži se muse­ly uspě­chat a to mě mrzí, pro­to­že jsem chtěl sak­ra více a to je jedi­ný důvod proč nedá­vám plný počet. Volávka má vel­mi atrak­tiv­ní námět o dro­go­vém dea­le­ro­vi, kte­rý si jde odse­dět 10 letý trest, ale dosta­ne zají­ma­vou nabíd­ku od FBI.

Přesunutí do nej­drs­něj­ší věz­ni­ce s maxi­mál­ní ost­ra­hou, aby zís­kal dozná­ní od séri­o­vé­ho vra­ha a zjis­til, kde jsou zako­pa­ná žen­ská těla, hro­zí totiž, že se dosta­ne na svo­bo­du a odmě­nou jest svo­bo­da. Jsou tu dvě dějo­vé linie. Jedna detek­tiv­ní, kde dva sym­pa­tič­tí detek­ti­vo­vé pát­ra­jí po mrtvých dív­kách ( Lidé zmi­ňu­jí, že to evo­ku­je True Detective, ale tohle vní­mám dale­ko lep­ší). V dru­hé dějo­vé linii se pře­sou­vá­me do věze­ní, kde Taron Egerton ( kte­rý se od Kingsmanů kurev­sky pochla­pil a herec­ky dozrál na prv­ní ligu) se sna­ží nená­pad­ně spřá­te­lit s Paulem Walterem Hauserem ( objev roku!)  Ten chlap tu před­vá­dí život­ní roli, mis­trov­ský výkon, ze kte­ré­ho jde mráz v zádech, jeho cre­e­py hlas Vás bude budit ze snů a nahá­nět noč­ní můry!).

Tady si fakt tvůr­ci vysta­čí s 2 doko­na­lý­mi her­ci, drs­ným pro­stře­dím, skvě­lý­mi dia­lo­gy a úva­hy - hod­né k zamyš­le­ní, per­fekt­ní tech­nic­kou strán­kou, nafil­mo­vá­no je to nád­her­ně a hod­ně tu fun­gu­je i zne­po­ko­ji­vá, nepří­jem­ná a mra­zi­vá atmo­sfé­ra, kte­rá má sil­ný Mindhunter vibe.

Mindhunter vní­mám jako základ­ní detek­tiv­ní seri­ál, díky kte­ré­mu mé fil­mo­vé zna­los­ti se posu­nu­ly dale­ko výše a zpří­jem­ni­lo mi sle­do­vá­ní i při Black Bird. Vrcholem byl pro mne díl čís­lo 3-4, kde došlo na jed­nu ultra bru­tál­ní vězeň­skou vzpouru- jed­na z nej­lep­ších, co jsem viděl a také sil­né fla­shbac­ky obou pro­ta­go­nis­tů, pře­de­vším Larry- kopá­ní hrobů- masa­kr!! Je to seri­ál, kte­rý mě při­ko­val k sedač­ce a kaž­dý týden jsem se nesku­teč­ně těšil na dal­ší díl a pro­to mě mrzí, že ve finá­le to negra­du­je tako­vým sty­lem, jak jsem oče­ká­val. Menší spo­i­ler alert: Rozhodně bych uví­tal díl navíc, kte­rý by se ode­hrá­val v soud­ním líčení- doká­žu si před­sta­vit vypja­tou soud­ní bitvu s Larrym.

Na tohle jsem se těšil, ale ve výsled­ku se tomu věno­va­lo asi jen 5 minut ško­da. Další díl bych uví­tal ve věze­ní, kde to nepří­jem­ně spě­lo k dal­ší vzpou­ře, tak tro­chu jsem dou­fal finál­ní zúčto­vá­ní na všech stra­nách. Přece jen nej­drs­něj­ší věz­ni­ce na svě­tě, ale na gan­gy a vraž­dy či šika­nu tu moc nedo­chá­zí, pač nezbyl čas a ješ­tě bych se vůbec nezlo­bil, kdy­by se kaž­dý díl věno­val jed­né mrt­vé dív­ce, věřím, že by to moh­lo pod­po­řit emo­ce, pak by jsme se moh­li bavit o nej­lep­ším seri­á­lu vůbec, ale i tak je to vel­ká pará­da. 85%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02027 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72367 KB. | 24.05.2024 - 12:31:57