Kritiky.cz > Speciály > Jack Ryan: V utajení

Jack Ryan: V utajení

JackRian
JackRian
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nepřátelé a milen­ci

            V Moskvě musí Jack Ryan čelit jed­né z mno­ha roz­ma­ni­tých moder­ních tvá­ří tero­ris­mu. Mocný rus­ký ban­kéř je při­pra­ven spus­tit děsi­vé glo­bál­ní spik­nu­tí a uha­sit tak svou osob­ní tou­hu po odpla­tě. Roli vyna­lé­za­vé­ho, ale pod­lé­ho Viktora Cherevina, ztvár­nil reži­sér fil­mu, Kenneth Branagh. Ve fil­mu, kte­rý by sám záro­veň reží­ro­val, nehrál již 13 let. Cherevinova divo­ké­ho inte­lek­tu se však ujal s chu­tí.

            „Vyvinulo se to tak nějak při­ro­ze­ně, že jsem roli Cherevina při­jal,“ vzpo­mí­ná Branagh. „Byl jsem tou posta­vou fas­ci­no­ván. A neby­la to tak vel­ká role, že by pro mě její ztvár­ně­ní bylo pří­liš vel­kou výzvou, řek­ně­me tak vel­kou jakou by byl kupří­kla­du Hamlet, aby mi brá­ni­la v reží­ro­vá­ní. Uvědomil jsem si, že by mě ohrom­ně bavi­lo ztvár­nit tuto tem­nou posta­vu, indi­vi­du­a­lis­tu pohá­ně­né­ho osob­ní tragé­dií. Je to jeden z těch uhla­ze­ných chla­pí­ků, se kte­rým není rad­no pouš­tět se do kříž­ku, což ho dělá vel­mi zají­ma­vým.“

            Cherevinovo naci­o­na­lis­tic­ké smýš­le­ní a tou­ha po osob­ní mstě namí­ře­ná pro­ti Spojeným stá­tům, ho nutí, aby vytvo­řil síť agen­tů, kva­li­fi­ko­va­ných exper­tů na finan­ce a výbuš­ni­ny, a zapo­jil je do spik­nu­tí, kte­ré by málem pro­šlo bez povšim­nu­tí, kdy­by neby­lo Jacka Ryana. Ale není to jen jeho tem­ný genius, kte­rý dělá tuto posta­vu tak zají­ma­vou. Je to také jeho důmy­sl­ný šarm, kte­rý uplat­ňu­je nejen na Jacka, ale nako­nec i na jeho snou­ben­ku.

„Viktor umí být děsi­vě okouz­lu­jí­cí,“ při­zná­vá Branagh, „ale také nemi­lo­srd­ný. Dokáže se vel­mi chlad­ně roz­hod­nout, odvá­zat své démo­ny a pak je schop­ný napros­to vše­ho, co pova­žu­je za nezbyt­né.“

Režisér si dával dob­rý pozor, aby udr­žel rov­no­váhu mezi svým herec­kým nasa­ze­ním a fil­mo­vou režií. „Měl jsem kon­krét­ní před­sta­vu o tom, ve kte­ré dny se budou točit moje scé­ny,“ vysvět­lu­je. „Rád se cho­vám prag­ma­tic­ky, když se roz­ho­du­ji, kam vlo­žit nej­ví­ce ener­gie a pozor­nos­ti, aniž bych ohro­zil potře­by ostat­ních lidí. Poslední věcí, kte­rou chce­te udě­lat, je něko­ho zkla­mat.“

            Příprava pro tuto roli byla zásad­ní. „Vždy jsem byl toho názo­ru, že inten­ziv­ní pří­pra­va je tou nej­lep­ší ces­tou, aby se her­ci poda­ři­lo dostat roli do bodu, kde to oprav­du začne fun­go­vat,“ říká. V tom­to pří­pa­dě to zna­me­na­lo, že jsem se musel pono­řit do rus­ké his­to­rie, poezie a slov­ních pří­zvu­ků. „Nebylo jed­no­du­ché najít Viktorův spe­ci­fic­ký rus­ký pří­zvuk,“ pozna­me­ná­vá. „Existuje mno­ho dru­hů akcen­tů, kte­ré se v Moskvě pou­ží­va­jí. Takže jsem začal tím, že jsem celé měsí­ce sle­do­val video úryv­ky z rus­ké tele­vi­ze a poslou­chal v autě rus­ké audi­ok­ni­hy, jen abych zís­kal před­sta­vu o této „kra­ji­ně“ zvu­ků. Pracoval jsem s rus­kým jazy­ko­vým exper­tem a s člo­vě­kem přes dia­lek­ty. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se sna­žil najít tu pra­vou melo­dii, kte­rá by se k této posta­vě hodi­la a to zejmé­na ve chví­lích, kdy je Viktor, jak říka­jí moji ame­rič­tí přá­te­lé, zatra­ce­ný dare­bák.“             Jeho špat­né vlast­nos­ti se zře­tel­ně pro­je­vi­ly během natá­če­ní, stej­ně jako více lyric­ká a filo­so­fic­ká strán­ka jeho cha­rak­te­ru. „Myslím, že si Ken roli Cherevina sku­teč­ně užil,“ pře­mí­tá pro­du­cent Mark Vahradian. „Mohl před­vést obe­hra­ný typ padou­cha, ale to on neu­dě­lal. Vzal tu roli úpl­ně jiným smě­rem. Ztělesnil muže, kte­rý má jakousi poe­tic­kou cit­li­vost a chce sdě­lit svě­tu, co pro něj zna­me­ná být Rusem. Je zají­ma­vé, že když jsme děla­li prů­zkum, tak nám hod­ně lidí potvr­di­lo, že ruš­tí špi­ó­ni mlu­ví jako bás­ní­ci. Je to vel­mi uni­kát­ní, vyso­ce vzdě­la­ný druh lidí.“

            V Cherevinovi se také odrá­ží někte­ré vlast­nos­ti Jacka Ryana, ale v tro­chu pokrou­ce­ném smys­lu, pozna­me­ná­vá Di Bonaventura. „Nejsou opač­ný­mi stra­na­mi jed­né min­ce, ale je mezi nimi zají­ma­vá sou­vis­lost. Cherevin věří, že to, co dělá, je správ­né a Jack je také pře­svěd­če­ný o správ­nos­ti své­ho koná­ní. Takže tu máme tyto dvě posta­vy se sil­ný­mi, ale pro­ti­chůd­ný­mi názo­ry,“ shr­nu­je pro­du­cent.

            Pro Jacka Ryana před­sta­vu­je Cherevin jen část vět­ší­ho pro­blé­mu, kte­ré­mu musí v Moskvě čelit. Už dlou­hou dobu držel svůj sta­tut agen­ta CIA v uta­je­ní i před ženou, kte­rou milu­je. Cathy je očním chi­rur­gem. Když se obje­ví v Rusku bez ohlá­še­ní, aby Jacka pře­kva­pi­la, musí se Jack roz­hod­nout, jest­li se jí může se vším svě­řit a nako­lik ji může vysta­vit vel­ké­mu nebez­be­čí.“

            Role Cathy se uja­la na Oscara® nomi­no­va­ná ang­lic­ká hereč­ka Keira Knightley, kte­rá je divá­kům zná­má pře­de­vším jako Elizabeth Swannová z fil­mo­vé série Piráti z Karibiku nebo Elizabeth Bennetová z fil­mu Pýcha a před­su­dek.

            „Keira je ztě­les­ně­ním inte­li­gen­ce a krá­sy. Postava Cathy se díky ní stá­vá Jackovým rov­no­cen­ným part­ne­rem,“ říká Branagh. „Jackova mise v Moskvě způ­so­bí kri­zi v jejich part­ner­ském vzta­hu. Musí čelit vzá­jem­ným nejas­nos­tem a nepo­cho­pe­ní, a to vše bylo zapo­tře­bí zahrát inte­li­gent­ním, vyzrá­lým způ­so­bem dvě­ma dospě­lý­mi lid­mi, kte­ří by záro­veň byli pře­svěd­či­ví v tom, jak váš­ni­vě jsou k sobě při­ta­ho­vá­ni. Chris a Keira si pad­li do oka, ohrom­ně to fun­go­va­lo.“

            „Keira je veli­ce bys­trá a to ji dělá neu­vě­ři­tel­ně při­taž­li­vou,“ říká Pine o Knightley.

             Knightley se na roli Cathy líbi­lo, že ze začát­ku moh­la půso­bit jako typic­ký objekt milost­né­ho zájmu okra­jo­vé­ho význa­mu, ale brzy se dostá­vá do samot­né­ho jádra pří­bě­hu a  stá­vá se důle­ži­tou sou­čás­tí Jackovy stra­te­gie infil­tro­vat Cherevinovy plá­ny. „Náhle se obje­ví upro­střed celé ope­ra­ce,“ pozna­me­ná­vá Knightley. „Podobně jako Jack, i ona se neče­ka­ně oci­tá v napros­to nové situ­a­ci, kde musí čelit muži, kte­rý chce při­vo­dit konec sou­čas­né­ho svě­ta.“

            Byla pře­de­vším nad­še­ná, že se moh­la pono­řit do prá­ce s Branaghem v čele. „Thrillery vyža­du­jí oprav­du dob­ré­ho vypra­vě­če a Ken umí vel­mi, vel­mi dob­ře vyprá­vět a vystup­ňo­vat napě­tí pomo­cí herec­kých výko­nů a scén,“ říká. „Dobře rozu­mí kine­ma­to­gra­fii a jak vytvo­řit něco vizu­ál­ně neo­by­čej­né­ho, ale záro­veň zůstat peč­li­vý.  Záleží mu na detai­lech.“

            Během natá­če­ní Kneightley obje­vi­la poten­ci­ál její­ho vzta­hu s Pinem. „Chris při­ná­ší do role Jacka lid­skost. Je to člo­věk, kte­rý se potý­ká s dvo­jí iden­ti­tou,“ pozna­me­ná­vá Knightley, „a záro­veň sám v sobě boju­je s tím, že se o svém poslá­ní, není scho­pen svě­řit člo­vě­ku, kte­ré­ho milu­je ze vše­ho nej­víc. To dělá jeho posta­vu a naše inter­ak­ce veli­ce zají­ma­vý­mi.“

            Když Cathy sou­hla­sí s tím, že Jackovi pomů­že odvá­dět Cherevinovu pozor­nost během for­mál­ní veče­ře, věci se sta­nou ješ­tě zají­ma­věj­ší­mi. Knightley při­zná­vá, že bylo zábav­né sle­do­vat Branagha, kterak se jí v roli Cherevina pokou­ší svést a pak se náh­le změ­ní a doká­že k ní být chlad­ně zlý. „Ken je skvě­lý herec,“ říká. „A umí být vel­mi zlý padouch a Cathy se musí sna­žit, aby obstá­la.“

            Filmaři byli ohro­me­ni rea­lis­tic­kým pří­stu­pem a oprav­do­vos­tí, kte­rou Knightley do role  při­nes­la. „Cathy je dost nároč­ná posta­va, ale je ide­ál­ní pro něko­ho se schop­nost­mi, jaké má Keira,“ říká Vahradian. „Keira a Chris vás zave­dou do té fáze part­ner­ské­ho vzta­hu, kdy začne­te pochy­bo­vat, jest­li toho člo­vě­ka, kte­rý sedí napro­ti vám, oprav­du dob­ře zná­te. Pouze v jejich pří­pa­dě je to mno­hem více vyhro­ce­né, pro­to­že tam figu­ru­je ješ­tě dal­ší rovi­na, a tou jsou lži.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57823 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71736 KB. | 21.06.2024 - 15:32:05