Kritiky.cz > Speciály > Popelka - O TVŮRCÍCH

Popelka - O TVŮRCÍCH

Popelka
Popelka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

CATE BLANCHETT (mace­cha) vystu­do­va­la Národní insti­tut dra­ma­tic­kých umě­ní a je drži­tel­kou čest­ných dok­to­rá­tů od Univerzity v Novém Jižním Walesu a Univerzity v Sydney. V letech 2008-2012 byla spo­leč­ně s Andrewem Uptonem umě­lec­kou vedou­cí a CEO Divadelní spo­leč­nos­ti v Sydney (STC).

Jakožto úspěš­ná diva­del­ní hereč­ka má v posled­ní době na svém kon­tě napří­klad: roli ve hře Hedda Gabler, za kte­rou zís­ka­la ceny Ibsen Centennial Award, Helpmann Award a MO Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon; roli Richarda II. ve hře The Wars of the Roses; roli Blanche Du Bois ve hře Tennesseho Williamse Tramvaj do sta­ni­ce Touha, se kte­rou se s vel­ký­mi ova­ce­mi vyda­la ze Sydney do Washingtonu a New Yorku (její výkon byl maga­zí­nem The New York Times ozna­čen za herec­ký výkon roku) a za kte­rou zís­ka­la cenu Helen Hayesové; role Jeleny ve hře Antona Čechova Strýček Váňa v nové Uptonově adap­ta­ci, se kte­rou se v roce 2011 vypra­vi­li do Washingtonu a v roce 2012 do New Yorku za nad­še­ných ohla­sů kri­ti­ky a za kte­rou zís­ka­la Helpmannovu cenu v kate­go­rii Nejlepší žen­ský diva­del­ní herec­ký výkon a cenu Helen Hayesové za výji­meč­ný žen­ský herec­ký výkon; role Lotte ve hře Botho Strausse Gross und Klein, se kte­rou v roce 2012 pro­ces­to­va­la vel­kou část Evropy, zúčast­ni­la se Londýnské kul­tur­ní olym­pi­á­dy a za kte­rou zís­ka­la Helpmannovu cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v diva­del­ní hře; a Claire ve hře Jeana Geneta The Maids v režii Benedicta Andrewse, kte­rou Andrews spo­leč­ně s Uptonem adap­to­val a se kte­rou se spo­leč­ně vyda­jí letos v srpnu do New Yorku v rám­ci akce Lincoln Centre Festival.

Mezi její fil­mo­vé role pat­ří napří­klad role krá­lov­ny Alžběty ve fil­mech Královna AlžbětaKrálovna Alžběta: Zlatý věk, role Daisy ve fil­mu Davida Finchera Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona, role Katherine Hepburnové ve sním­ku Martina Scorseseho Letec, role Boba Dylana ve fil­mu Todda Haynese Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana, Jane ve fil­mu Wese Andersona Život pod vodou a Sheby ve sním­ku Zápisky o skan­dá­lu, v němž si zahrá­la spo­leč­ně s Judy Dench. K vidě­ní byla také v tri­lo­gi­ích Petera Jacksona Pán prs­te­nů a Hobit a zatím napo­sle­dy jsme ji moh­li spat­řit ve fil­mu George Clooneyho Památkáři a ve sním­ku Woodyho Allena Jasmíniny slzy.

LILY JAMES (Elka) kte­rá v roce 2010 vystu­do­va­la lon­dýn­skou Guildhall School of Music and Drama, zna­jí divá­ci prav­dě­po­dob­ně pře­de­vším v roli lady Rose v úspěš­ném tele­viz­ním seri­á­lu Panství Downton. Z celo­ve­čer­ních fil­mů má na svém kon­tě napří­klad sní­mek Regana Halla Fast Girls či film Hněv Titánů, ve kte­rém si zahrá­la spo­leč­ně se Samem Worthingtonem, Liamem NeesonemRosamund Pike. Na tele­viz­ních obra­zov­kách byl k vidě­ní také v seri­á­lech Tajný deník call girlJá William.

V roce 2011 si zahrá­la Desdemonu ve hře Othello v nastu­do­vá­ní diva­dla Sheffield Crucible po boku Dominica Westa v roli Iaga a Clarka Peterse v roli Othella. Za svůj výkon v této roli skli­di­la u kri­ti­ků vel­ké ova­ce. Quentin Davies v maga­zí­nu Daily Mail o ní napsal: „Je mož­né, že jsme svěd­ky zro­du nové hvězdy. Jmenuje se Lily James a dra­ma­tic­kou ško­lu dokon­či­la tepr­ve vlo­ni, ale přes­to v roli Desdemony v tom­to nastu­do­vá­ní Othella v pod­sta­tě nemá kon­ku­ren­ci.“ Na diva­del­ních prk­nech se dále obje­vi­la napří­klad v diva­dle Young Vic ve hře Vernon God Little, v richmond­ském diva­dle Orange Tree Theatre ve hrách Martina Crimpa Definitely the Bahamas a Play House či v Čechovově hře Racek v diva­dle Southwark Playhouse.

RICHARD MADDEN (princ) je skot­ský herec, kte­rý se do pově­do­mí divá­ků vepsal zejmé­na svým půso­bi­vým výko­nem v roli Robba Starka v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce HBO Hra o trů­ny. Mezi jeho dal­ší tele­viz­ní poči­ny pat­ří napří­klad původ­ní seri­ál sta­ni­ce Discovery Channel Klondike, seri­á­ly sta­ni­ce BBC Hope Springs a Birdsong a seri­ál sta­ni­ce Channel 4 Sirens.

Na lon­dýn­ských diva­del­ních jeviš­tích byl k vidě­ní napří­klad v Globe Theatre ve hře Romeo a Julie v roli Romea, coby Callum McGregor ve hře Malorie Blackman Noughts and Crosses a jako Mark McNulty ve hře Be Near Me v nastu­do­vá­ní Skotského národ­ní­ho diva­dla.

Mezi jeho chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří tele­viz­ní film spo­leč­nos­ti BBC Milenec lady Chatterleyové, ve kte­rém se obje­vu­je také Holliday Grainger, a film Bastille Day spo­leč­nos­ti Focus Features.

STELLAN SKARSGARD (vel­ko­vé­vo­da) je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­lep­ších švéd­ských diva­del­ních a fil­mo­vých her­ců. Svou kari­é­ru zahá­jil v Královském diva­dle dra­ma­tu ve Stockholmu, kde strá­vil cel­kem šest­náct let a spo­lu­pra­co­val s tako­vý­mi reži­sé­ry, jaký­mi jsou Alf Sjöberg či Ingmar Bergman. Jeho pře­lo­mo­vou rolí byla role ve švéd­ském sním­ku Slabomyslný vrah z roku 1982, za kte­rou zís­kal na ber­lín­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon.

Kromě více než tři­ce­ti fil­mů, kte­ré nato­čil ve svém rod­ném švéd­sku, má na svém kon­tě také sním­ky jako Nesnesitelná leh­kost bytí, Amistad, Hon na Rudý říjen, Dobrý Will Hunting, Býk (nomi­no­ván na Oscara jako nej­lep­ší zahra­nič­ní sní­mek), Prolomit vlny (film zís­kal hlav­ní cenu na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1996) a nor­ský sní­mek Insomnie.

            Skarsgård zís­kal ceny na ber­lín­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu, od Švédského fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Rouen, na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Chicagu, na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v San Sebastián a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Telluride.

Mezi jeho aktu­ál­ní sním­ky pat­ří napří­klad Avengers, Thor, film Davida Finchera Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy, Rouge Brésil a film Larse von Triera Melancholia. K vidě­ní byl také v hitech jako Andělé a démo­ni, Mamma Mia! a ve dru­hém a tře­tím dílu série Piráti z Karibiku.

HOLLIDAY GRAINGER (Anastázie) se v posled­ních něko­li­ka letech podí­le­la na celé řadě pro­jek­tů ve Velké Británii a ve Spojených stá­tech. Zatím napo­sle­dy měli divá­ci mož­nost Grainger spat­řit v titul­ní roli Bonnie Parkerové v seri­á­lu Bonnie & Clyde po boku Emile Hirsche. Seriál se vysí­lal sou­čas­ně na třech ame­ric­kých tele­viz­ních sta­ni­cích (Lifetime, History a A&E) a skli­dil vel­ké úspě­chy u kri­ti­ky, a v úno­ru 2014 se vysí­lal také ve Velké Británii.

V roce 2014 se Grainger obje­vi­la ve fil­mu Lone Scherfig The Riot Club na moti­vy lon­dýn­ské diva­del­ní hry Posh po boku Sama Claflina, Maxe IronseDouglase Bootha. Snímek, kte­rý měl ve Velké Británii pre­mi­é­ru v září, sle­du­je osu­dy stu­den­tů Oxfordské uni­ver­zi­ty, kte­ří jsou čle­ny slav­né­ho Riot klu­bu. Před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní sním­ku spo­leč­nos­ti The Weinstein Company Tulip FeverDanem DeHaanem, Alicií VikanderJackem O’Connellem. Chystá také thriller The Finest Hours, ve kte­rém se obje­vu­je s Chrisem PinemCaseym Affleckem, a v tele­viz­ním fil­mu Milenec lady Chatterleyové s Richardem Maddenem pro sta­ni­ci BBC.

SOPHIE MCSHERA (Drizela) je pozo­ru­hod­ná mla­dá brit­ská hereč­ka, kte­rá se prav­dě­po­dob­ně do pově­do­mí divá­ků zapsa­la nej­ví­ce svým ohro­mu­jí­cím výko­nem v roli Daisy Masonové v hito­vém seri­á­lu Panství Downton. McShera v sou­čas­né době pra­cu­je na ame­ric­kém tele­viz­ním seri­á­lu Galavant sta­ni­ce ABC. Představuje v něm slu­žeb­nou krá­lov­ny Magdaleny, oby­čej­nou „ves­ni­čan­ku“, kte­rá se zami­lo­va­la do krá­lo­va kucha­ře. Galavant je pohád­ko­vou muzi­ká­lo­vou kome­dií, kte­rou vytvo­řil Dan Fogelman ve spo­lu­prá­ci se slav­nou tvůr­čí dvo­ji­cí skla­da­te­le Alana Menkena a auto­ra tex­tů Glenna Slatera.

McSheru je mož­né vidět taky v roli Bryony ve dru­hé sezó­ně kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu The Job Lot sta­ni­ce ITV2. Seriál s Russellem Toveyem a Sarah Hadland se ode­hrá­vá v pra­cov­ním cen­t­ru ve West Midlands a je tvo­řen šes­ti půl­ho­di­no­vý­mi epi­zo­da­mi, kte­ré se zamě­řu­jí na život, lás­ku a dlou­ho­do­bou neza­měst­na­nost. Druhá sezó­na se zača­la vysí­lat 25. září 2014.

DEREK JACOBI (král) je jed­ním z nej­re­spek­to­va­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších diva­del­ních a fil­mo­vých her­ců a je jed­ním z pou­hých dvou her­ců, kte­ří zís­ka­li dva­krát rytíř­ský titul (spo­leč­ně se sirem Laurencem Olivierem). Objevil se ve více než pade­sát­ce celo­ve­čer­ních fil­mů, mezi něž pat­ří Králova řeč, Hamlet, Jindřich V., Znovu po smr­ti, Ironclad, Život po živo­tě, Anonym, There be Dragons, Banda ama­té­rů, Hippie Hippie Shake, Zlatý kom­pas, Kouzelná chů­va Nanny McPhee, Gosford Park, Gladiátor, Morris: A Life With Bells On, Underworld: Evolution, Sbohem, čer­ný ptá­ku, Joan of Arc: The Virgin Warrior, Aladdin, Enigma, Tajemství N.I.M.H., Krycí název Oděsa, ŠakalOthello.

Během své roz­sáh­lé tele­viz­ní kari­é­ry byl něko­li­krát nomi­no­ván na ceny Emmy a BAFTA a na Zlatý glo­bus. Na cenu Emmy byl nomi­no­ván za svůj výkon v seri­á­lu NBC Frasier a v seri­á­lu CBS Desátý muž, a na cenu BAFTA za seri­ál Last Tango in Halifax sta­ni­ce BBC a za tele­viz­ní film Breaking the Code.

HELENA BONHAM CARTER (víla kmo­t­řič­ka) se obje­vi­la v celé řadě fil­mo­vých, tele­viz­ních a diva­del­ních pro­jek­tů jak ve Spojených stá­tech, tak ve své rod­né Anglii. Mezi její zatím posled­ní sním­ky pat­ří napří­klad Bídníci, Osamělý jez­dec, Nadějné vyhlíd­ky, Temné stí­ny, Alenka v kra­ji divůHarry Potter a relikvie smr­ti část 2, ve kte­rém si zno­vu zopa­ko­va­la roli zlé Bellatrix Lestrangeové, kte­rou si popr­vé zahrá­la ve fil­mu Harry Potter a Phoenixův řád a násled­ně se k ní vrá­ti­la ve fil­mech Harry Potter a princ dvo­jí krve a Harry Potter a relikvie smr­ti část 1. Následně bude k vidě­ní ve fil­mu Alenka v kra­ji divů: Za zrca­dlem, ve kte­rém si zopa­ku­je svou roli Srdcové krá­lov­ny.

Bonham Carter byla nomi­no­vá­na na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu BAFTA za svou roli ve fil­mu Králova řeč po boku Colina Firtha. V minu­los­ti byla na Zlatý glo­bus a cenu BAFTA nomi­no­vá­na za svůj výkon v roli paní Lovettové ve fil­mo­vé adap­ta­ci muzi­ká­lu Stephena Sondheima Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street v režii Tima BurtonaJohnnym Deppem v hlav­ní roli, za kte­rou zís­ka­la také cenu Evening Standard British Film Award. Na Oscara, Zlatý glo­bus, cenu BAFTA a cenu SAG byla také nomi­no­vá­na za svůj výkon v his­to­ric­kém dra­ma­tu z roku 1997 Křídla váš­ně na moti­vy romá­nu Henryho Jamese. Tato role jí vynes­la také řadu oce­ně­ní z řad kri­ti­ků, včet­ně cen od Los Angeles Film Critics, Broadcast Film Critics, National Board of Review a London Film Critics Circle.

NOSO ANOZIE (kapi­tán) je lon­dýn­ský rodák, kte­rý si vybu­do­val pozo­ru­hod­nou herec­kou kari­é­ru a obje­vil se v kri­ti­kou veli­ce ceně­ných pro­jek­tech brit­ské tele­vi­ze (Stolen, OccupationHlavní pode­zře­lý: Poslední pří­pad), fil­mech (Cass, Rock’n’rolla a Pokání) a diva­del­ních hrách (Král Lear, Othello, Smrt a krá­lův jez­dec).

Následně se na fil­mo­vých plát­nech obje­ví po boku Rooney Mary a Hugh Jackmana ve fil­mu Joea Wrighta Peter Pan. Mezi jeho dal­ší fil­mo­vé role pat­ří sci­fi thriller Enderova hra, Boxing DayJack Ryan: V uta­je­ní.

Z tele­viz­ních rolí je mož­né jme­no­vat napří­klad roli v seri­á­lu sta­ni­ce Channel 5 Bible. Na ame­ric­kých tele­viz­ních obra­zov­kách se v roce 2012 obje­vil v seri­á­lu Hra o trů­ny, a v seri­á­lu sta­ni­ce NBC Drákula, v němž si zahrál roli R. M. Renfielda.

KENNETH BRANAGH (režie) je jed­ním z nej­čas­tě­ji oce­ňo­va­ných svě­to­vých reži­sé­rů a her­ců. Jako herec a reži­sér je záru­kou kva­li­ty, věro­hod­nos­ti a vyso­ké­ho nasa­ze­ní.

Zatím napo­sle­dy reží­ro­val v led­nu 2014 nej­no­věj­ší díl série Toma Clancyho Jack Ryan pro spo­leč­nost Paramount, ve kte­rém si také zahrál po boku Chrise Pinea a Keiry Knightley. Kromě toho se obje­vil v létě 2013 ve hře Macbeth na man­ches­ter­ském mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu, kte­rou také spo­lu­re­ží­ro­val. V červ­nu 2014 si Branagh tuto roli zopa­ko­val a sou­čas­ně tak debu­to­val v newy­or­ských diva­dlech hrou Macbeth v Park Avenue Armory, kte­rá skli­di­la u kri­ti­ky obrov­ské úspě­chy a veli­ce zdat­ně si ved­la také po strán­ce návštěv­nos­ti. Před nedáv­nem byl také za své služ­by diva­dlu a spo­leč­nos­ti v Severním Irsku paso­ván Královnou Alžbětou II. na rytí­ře.

V roce 2011 si Branagh zahrál roli sira Laurence Oliviera ve fil­mu Můj týden s Marilyn po boku Michelle Williams, kte­rý reží­ro­val Simon Curtis. Tato role Branaghovi vynes­la nomi­na­ci na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu SAG. Bylo to jeho cel­kem pátá osca­ro­vá nomi­na­ce, čímž se stal jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ří byli na tuto cenu nomi­no­vá­ni pět­krát v cel­kem pěti kate­go­ri­ích (nej­lep­ší herec­ký výkon, nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, režie, scé­nář a krát­ký film). Téhož roku Branagh reží­ro­val také veli­ce oče­ká­va­ný akčně-dobrodružný sní­mek ThorNatalie Portman, sirem Anthonym HopkinsemChrisem Hemsworthem. Snímek utr­žil celo­svě­to­vě přes 448 mili­o­nů dola­rů.

Branaghův prv­ní počin v oblas­ti celo­ve­čer­ní­ho fil­mu byl vel­kým úspě­chem. Jeho fil­mo­vá ver­ze Jindřicha V. z roku 1989, adap­to­va­ná pod­le diva­del­ní hry Williama Shakespearea, v níž si sám zahrál a také ji reží­ro­val, zís­ka­la celou řadu mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní včet­ně osca­ro­vých nomi­na­cí v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon a Nejlepší režie. Následně byl pozván do Hollywoodu, aby zde reží­ro­val sní­mek Znovu po smr­ti, ve kte­rém si tak­též zahrál a kte­rý byl obrov­ským mezi­ná­rod­ním hitem, a násled­ně reží­ro­val sní­mek Petrovi přá­te­lé, ve kte­rém si opět také zahrál a kte­rý zís­kal cenu Evening Standard Peter Sellers Award. Branaghovým dal­ším shake­spea­rov­ským úspě­chem coby her­ce, reži­sé­ra, sce­náris­ty a pro­du­cen­ta byl sní­mek Mnoho povy­ku pro nic, kte­rý byl uve­den na fes­ti­va­lu v Cannes, a téhož roku byl nomi­no­ván na Oscara také jeho krát­ký film pod­le Čechovovy hry Swan Song.

CHRIS WEITZ (scé­nář) se naro­dil v New Yorku hereč­ce Susan Kohner a spi­so­va­te­li a mód­ní­mu návr­há­ři Johnovi Weitzovi (naro­zen jako Hans Werner Weitz) z Berlína. Jeho bra­t­rem je reži­sér Paul Weitz. Je z mat­či­ny stra­ny vnu­kem agen­ta Paula Kohnera a mexic­ké hereč­ky Lupity Tovar. Jeho babič­ka Lupita si v roce 1932 zahrá­la ve fil­mu Santa, prv­ním mexic­kém zvu­ko­vém fil­mu.

Weitz vystu­do­val St. Paul’s School v Londýně a poté zís­kal titul z ang­lič­ti­ny na Trinitiy College v Cambridge.

Svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako sce­náris­ta ani­mo­va­né­ho sním­ku Mravenec Z, jehož scé­nář napsal spo­leč­ně se svým bra­t­rem Paulem. V roce 1999 spo­leč­ně napsa­li a reží­ro­va­li sní­mek Prci, prci, prcič­ky, kte­rý se stal obrov­ským hitem. V roce 2002 oba brat­ři spo­leč­ně napsa­li a reží­ro­va­li sní­mek Jak na věc, za kte­rý byli nomi­no­vá­ni na Oscara v kate­go­rii Nejlepší adap­ta­ce.

TIM LEWIS (vedou­cí výro­by) má na svém pro­dukč­ním kon­tě pozo­ru­hod­nou řád­ku fil­mů, mezi něž pat­ří napří­klad Harry Potter a relikvie smr­ti část 1část 2, Harry Potter a princ dvo­jí krve, Harry Potter a Fénixův řádNa hra­ně zítř­ka.

K jeho chys­ta­ným pro­jek­tům pat­ří Peter Pan reži­sé­ra Joea Wrighta, ve kte­rém hra­jí Hugh Jackman, Rooney MaraGarrett Hedlund.

DANTE FERRETTI (výtvar­ník) je pova­žo­ván za jed­no­ho z vizu­ál­ně nej­od­váž­něj­ších a vel­mi expre­si­o­nis­tic­kých sou­čas­ných fil­mo­vých výtvar­ní­ků, kte­rý v sobě jedi­neč­ným způ­so­bem spo­ju­je to nej­lep­ší z evrop­ské­ho a holly­wo­od­ské­ho fil­mu. Je drži­te­lem Oscara v kate­go­rii Nejlepší umě­lec­ké vede­ní z roku 2004 za sní­mek Martina Scorseseho Letec, z roku 2008 za sní­mek Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street v režii Tima Burtona, a také z roku 2012, kdy opět spo­lu­pra­co­val se Scorsesem na sním­ku Hugo a jeho vel­ký objev. Kromě toho byl na Oscara ješ­tě šest­krát nomi­no­ván (Dobrodružství baro­na Prášila, Hamlet, Věk nevin­nos­ti, Interview s upí­rem, KundunGangy New Yorku).

SANDY POWELL (kos­týmy) zís­ka­la cel­kem tři Oscary, a sice za svou prá­ci na fil­mu Královna Viktorie Jeana-Marca Vallée, na sním­ku Letec Martina Scorseseho a na sním­ku Zamilovaný Shakespeare Johna Maddena. Kromě toho byla na tuto cenu ješ­tě sedm­krát nomi­no­vá­na za fil­my Orlando, Křídla váš­ně, Sametová extá­ze, Gangy New Yorku, Show začí­ná, The TempestHugo a jeho vel­ký objev.

            Dvakrát byla poctě­na cenou BAFTA, a to za sním­ky Královna Viktorie a Sametová extá­ze, a devět­krát na tuto cenu byla nomi­no­vá­na. V roce 2011 byla za své záslu­hy fil­mo­vé­mu prů­mys­lu jme­no­vá­na Důstojníkem řádu brit­ské­ho impé­ria.

Snímek Vlk z Wall Street byl jejím cel­kem šes­tým spo­leč­ným pro­jek­tem s reži­sé­rem Martinem Scorsesem, se kte­rým před­tím spo­lu­pra­co­va­la na fil­mech Prokletý ost­rov, Skrytá iden­ti­ta, Letec, Gangy New YorkuHugo a jeho vel­ký objev. Mnohokrát také spo­lu­pra­co­va­la s reži­sé­rem Neilem Jordanem (Hra na pláč, Interview s upí­rem, Michael Collins, Malý řez­níkHranice lás­ky) a s reži­sé­rem Derekem Jarmanem (Caravaggio, The Last of England, Edvard II. a Wittgenstein).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Popelka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé […] Posted in Filmové recenze
  • Popelka - Obsah/O Filmu18. března 2015 Popelka - Obsah/O Filmu OBSAH              Elka (Lily James) je krásná mladá dívka, jejíž idylický život skončí poté, co si její otec (Ben Chaplin) po tragické smrti Elčiny matky (na Zlatý globus nominovaná […] Posted in Speciály
  • Miláček29. dubna 2022 Miláček Miláček je dramatický film z roku 2012, který režírovali Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kterém si zahráli Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm […] Posted in Speciály
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vykopávky - Film přibližuje okolnosti nalezení známého pohřebiště v Sutton Hoo ve Velké Británii.31. ledna 2021 Vykopávky - Film přibližuje okolnosti nalezení známého pohřebiště v Sutton Hoo ve Velké Británii. Edith Pretty (Carey Mulligan) si najme místního archeologa Basila Browna (Ralph Fiennes), aby prozkoumal mohyly, které se nacházejí na jejím pozemku. V roce 1939 v Sutton Hoo proběhl […] Posted in Filmové recenze
  • Dámský gambit - Je to dobré, když žena natře "prdel" zkušeným šachistům.3. prosince 2020 Dámský gambit - Je to dobré, když žena natře "prdel" zkušeným šachistům. Seriál Dámský gambit je hitem posledních týdnů, sledovali jej snad i ti, kteří by si o šachovnici jinak neopřeli ani staré ukrajinské kolo. Já jsem šachy dříve hrával a i dnes si občas […] Posted in TV Recenze
  • Jack Ryan: V utajení8. června 2018 Jack Ryan: V utajení „Měla to být práce v kanceláři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kultovní postava z pera Toma Clancyho, se vrací na filmová plátna v napínavém thrilleru. Když se aktivuje globální teroristická […] Posted in Speciály
  • Vražda v Orient expresu1. června 2017 Vražda v Orient expresu První teaser nového filmu Vražda v Orient expresu v režii Kennetha Branagha. https://youtu.be/QI5dSBCymMI Posted in Trailery
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […] Posted in Filmové premiéry

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84510 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71974 KB. | 29.02.2024 - 06:09:43