Kritiky.cz > Domácí rady > Jak vybrat herní notebook

Jak vybrat herní notebook

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes se podí­vá­me na to, jak vybrat her­ní note­book, když výpo­čet­ní tech­ni­ce moc nero­zu­mí­te. Setkali jsme se s mno­ha zákaz­ní­ky, kte­ří si někde zakou­pi­li note­book, kte­rý jim byl pre­zen­to­ván jako her­ní – že zvlád­ne kaž­dou hru, ale v reá­lu z note­boo­ku byli pak zkla­ma­ní. Proto se pojď­me podí­vat na to, co je důle­ži­té a na to, jak nena­le­tět.

První co, tak si sepiš­te hry, kte­ré Vy nebo Váš poto­mek chce hrát. Na inter­ne­tu najde­te jaké min. poža­dav­ky na výkon note­boo­ku nebo počí­ta­če hra má. Najdete tam také, jaké jsou dopo­ru­če­né poža­dav­ky, což je pro Vás mno­hem důle­ži­těj­ší, pro­to­že to, že hru spus­tí­te, je sice fajn, ale když ji pak musí­te hrát v ošk­li­vé gra­fi­ce, to her­ní záži­tek moc není.

Tímto zís­ká­te ale­spoň základ­ní před­sta­vu, co by note­book měl spl­ňo­vat. Nyní se podí­vá­me obec­ně na základ­ní para­me­t­ry, kte­ré jsou u her­ní­ho note­boo­ku důle­ži­té, a nako­nec si her­ní repa­so­va­né note­boo­ky roz­dě­lí­me do ceno­vých sku­pin.

Herní notebook

Co je u herního notebooku nejdůležitější?

 • Grafická kar­ta
 • Procesor
 • Operační paměť

Grafická karta

 • Grafická kar­ta musí být tzv. dedi­ko­va­ná (někdy ozna­čo­vá­na jako samo­stat­ná, pros­tě musí mít vlast­ní paměť). S inte­gro­va­nou gra­fic­kou kar­tou si zahra­je­te maxi­mál­ně gra­fic­ky nepří­liš nároč­né hry (vět­ši­nou onli­ne nebo v základ­ním vyba­ve­ní Windows).
 • Grafická kar­ta by měla mít mini­mál­ně 2 GB (2048 MB) vlast­ní pamě­ti, ide­ál­ně 4 GB či 8 GB.
 • Existují 2 výrob­ci gra­fic­kých karet a to NVIDIA a AMD (dří­ve ATI).
 • Ne kaž­dá gra­fic­ká kar­ta s vlast­ní pamě­tí je vhod­ná na hry a je tedy lep­ší toto kon­zul­to­vat s někým, kdo tomu rozu­mí a ví od Vás, jakou máte před­sta­vu a jaké hry chce­te na note­boo­ku hrát.

Procesor

 • Existují 2 výrob­ci, INTEL a AMD, vět­ši­na hrá­čů zastá­vá názor, že Intel je lep­ší. Každopádně prav­dou je, že s pro­ce­so­ry Intel se setká­te u vět­ši­ny note­boo­ků, jeli­kož tato znač­ka má domi­nant­ní posta­ve­ní na trhu. Proto se bude­me věno­vat této znač­ce.
 • Hledejte pro­ce­so­ry ozna­če­né Intel Core iX (mís­to X bude 3, 5, 7 nebo 9 - čím vyš­ší, tím lep­ší)
 • U méně nároč­ných her sta­čí pro­ce­so­ry s dodat­kem U (např. Intel Core i57200U), u nároč­něj­ších her chtěj­te plno­hod­not­né pro­ce­so­ry s dodat­kem (např. Intel Core i76700HQ).

Operační paměť

 • Chtějte mini­mál­ně 8 GB ope­rač­ní pamě­ti (pro nároč­něj­ší hry 16 GB a více)
 • Operační paměť lze snad­no v note­boo­ku roz­ší­řit na roz­díl od pro­ce­so­ru a gra­fic­ké kar­ty, tak­že pokud note­book nemá tolik ope­rač­ní pamě­ti (RAM), zkon­zul­tuj­te s pro­dej­cem její navý­še­ní

Cenová relace do 15 000 Kč

V této ceno­vé rela­ci je to tro­chu o kom­pro­mi­su. Zahrajete si spous­tu her, ale neče­kej­te, že to budou ty nej­ná­roč­něj­ší, co jsou na trhu. Okolo této ceno­vé hla­di­ny nalez­ne­te note­boo­ky s pro­ce­so­ry Intel Core i5, 8 GB RAM a gra­fic­kou kar­tou NVIDIA GeForce GT 940 M.

U lev­něj­ších mode­lů se snaž­te, aby zůsta­la tako­vá­to gra­fic­ká kar­ta a vol­te pro­ce­sor Intel Core i3.

https://www.terastore.cz/img/user/produkty/notebook/lenovo/Y700-17ISK_4.jpg

Cenová relace do 25 000 Kč

Zde už máte více pro­sto­ru a najde­te zde note­boo­ky na více nároč­né hry. V této ceno­vé rela­ci hle­dej­te buď pro­ce­so­ry Intel Core i7 (s dodat­kem U) nebo Intel Core i5 (s dodat­kem Q). Grafickou kar­tu NVIDIA GeForce GTX buď s 2 GB nebo 4 GB vlast­ní pamě­ti.

Ukázkou vel­mi dob­ré­ho her­ní­ho výko­nu může být Lenovo Legion Y520, kte­rý má pro­ce­sor Intel Core i5 (s dodat­kem Q). Tento note­book se pyš­ní krás­ným her­ním designem, pod­sví­ce­nou klá­ves­ni­cí a dob­rým zvu­kem, kdy hod­ně prá­ce odvá­dí inte­gro­va­ný subwo­o­fer.

Cenová relace do 35 000 Kč

V této ceno­vé rela­ci už si zahra­je­te veš­ke­ré hry, kte­ré jsou na trhu. Vyhledávejte note­boo­ky s pro­ce­so­ry Intel Core i5 nebo i7 s dodat­kem Q, ope­rač­ní pamě­tí 8 – 16 GB a gra­fic­kou kar­tou NVIDIA GeForce GTX s 4 GB pamě­ti. Vybrat si může­te napří­klad mezi note­boo­ky HP řady Omen.

https://www.terastore.cz/img/user/produkty/notebook/dell/Alienware%2015%20R3_1.jpg

Cenová relace „NEOMEZENO“

Chcete si užít maxi­mum her­ních zážit­ků, nechce­te note­book měnit kaž­dé 2 roky, když vyjde nej­no­věj­ší a nej­ná­roč­něj­ší hra? Tak tato ceno­vá kate­go­rie je prá­vě pro Vás. Nejdete zde note­boo­ky ozna­če­né slův­kem „legen­dár­ní“ či „kul­tov­ní“.

Může tím být na míru sklá­da­ný note­book znač­ky Eurocom nebo např. Dell Alienware, kte­rý má snad vše, co bys­te si moh­li přát. Určitě zde oče­ká­vej­te 32 GB ope­rač­ní pamě­ti, gra­fic­kou kar­tu s 8 GB (někdy i 2 gra­fic­ké kar­ty) a ty nej­vý­kon­něj­ší pro­ce­so­ry Intel Core i7.

https://www.terastore.cz/img/user/blog/herni_notebook02-min.png

Někdo zastá­vá názor, že lep­ší je stol­ní počí­tač na hra­ní her a ano je, pokud jej nemu­sí­te pře­ná­šet. Někdy je zase lep­ší vari­an­tou her­ní kon­zo­le. Někdy ale pros­tě chce­te a potře­bu­je­te pře­nos­né zaří­ze­ní nejen na hry. A co Vy, už máte her­ní note­book nebo bude­te tepr­ve vybí­rat?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Predátoři [80 %]10. listopadu 2021 Predátoři [80 %] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […] Posted in Retro filmové recenze
 • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […] Posted in Recenze knih
 • Tiché místo - STVOŘENÍ4. května 2018 Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření, o kterých nic neví, jako by byla všude najednou, obklopují je a uzavírají je v nepřetržitém […] Posted in Speciály
 • Lov (2020)14. března 2020 Lov (2020) Kontrovérzní zábavná satira, která je mixem Hunger Games a Hide and Seek!Po delší době solidní exploitation, který se rozbíhá od první minuty a s gore naštěstí nešetří. Sice zamrzí, že […] Posted in Krátké recenze
 • Titulky k Camp S01E08 - Harvest Moon23. října 2020 Titulky k Camp S01E08 - Harvest Moon V kempu se blíží tradiční oslavy sklizně a za Mack každoročně přijíždějí rodiče. A jak to tak bývá, s rodičemi není vždy lehké pořízení. Konec vztahu mezi Marinou a Gregem se trochu […] Posted in Titulky
 • Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království...3. února 2021 Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království... Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království Wakanda. Pro Disney+ ho skrze svou produkční společnost Proximity Media vyprodukuje režisér Ryan Coogler (Black Panther, Black […] Posted in Krátké herní aktuality
 • The Social Network [93%]2. listopadu 2010 The Social Network [93%] http://www.csfd.cz/film/262711-the-social-network/ V kinech ČR: 04.11.2010 V kinech SK: 04.11.2010 Filmová událost roku právě dorazila i do našich kin. Snímek věhlasného Davida […] Posted in Filmové recenze
 • Nezakazujte si sladkou chuť!7. dubna 2014 Nezakazujte si sladkou chuť! Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i v kečupu, pečivu nebo dokonce i v některé kávě. Prohlédněte si příště etikety, až půjdete nakupovat a […] Posted in Domácí rady
 • Potulný samuraj Kenšin: Konec (2021)20. června 2021 Potulný samuraj Kenšin: Konec (2021) Díky Netflixu je už k dostání vyvrcholení velkolepé Japonské samurajské Ságy a je to solidní byť pár výhrad mám ! Ruróni Kenšin je série, která mi nikdy nedokázala pořádně přirůst k srdci, […] Posted in Krátké recenze
 • Marokánky13. srpna 2013 Marokánky Hromada oříšků a sušeného ovoce spojená pouze banánem. Na kurzu mi to nevěřili, ale opravdu to drží a nic se po upečení nerozpadne. Nejlepší marokánky s domácí čokoládovou polevou - […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78116 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71737 KB. | 28.02.2024 - 22:34:00