Kritiky.cz > Domácí rady > Jak vybírat sportovní oblečení pro ženy

Jak vybírat sportovní oblečení pro ženy

image
image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V posled­ní době zaží­vá běhá­ní a vše­o­bec­ně i spor­to­vá­ní nebý­va­lý boom. Lidé už nechtě­jí pou­ze pasiv­ně „kon­zu­mo­vat“ okol­ní svět, ale chtě­jí být aktiv­ní, spor­to­vat a zaží­vat nová dob­ro­druž­ství. S tím sou­vi­sí i aktiv­ní vyu­ži­tí vol­né­ho času a ten­to čas chce kaž­dý strá­vit co mož­ná nej­po­ho­dl­ně­ji. A záro­veň při tom chce dob­ře vypa­dat. To je u žen mož­ná dokon­ce na prv­ním mís­tě. Sport a ele­gan­ce zkrát­ka dnes pat­ří neod­mys­li­tel­ně k sobě.

Výběr kvalitního oblečení

Dámské spor­tov­ní oble­če­ní je téma­tem už od nepa­mě­ti. Ženy chtě­jí i při spor­tu vypa­dat ele­gant­ně a sty­lo­vě. Vše samo­zřej­mě začí­ná výbě­rem dám­ské­ho trič­ka, násled­ně legí­ny a kva­lit­ní moder­ní boty. Dámské oble­če­ní na sport je prak­tic­ky jako veli­ce jed­no­du­ché na druh oble­če­ní, ale prak­tic­ky neře­ši­tel­né při kom­bi­na­ci mate­ri­á­lů, barev, stři­hů a sty­lů. Každá spor­tov­ky­ně chce být ele­gant­ní, ori­gi­nál­ní, ale záro­veň mít funkč­ní oble­če­ní, ve kte­rém se nebu­de pře­hna­ně potit a v lep­ším pří­pa­dě, aby dané dám­ské spor­tov­ní oble­če­ní pot absor­bo­va­lo.

Móda proniká i do sportovního oblečení

Móda pro­ni­ká i do spor­tov­ní­ho oble­če­ní. Dnes už nesta­čí mít čer­né legí­ny, tma­vé trič­ko a něja­ké boty. Dnes už to musí být ele­gant­ní dob­ře stři­že­né legí­ny se vzo­rem, spor­tov­ní znač­ko­vé ele­gant­ní a hlav­ně funkč­ní dám­ské trič­ko a samo­zřej­mě kva­lit­ní, sta­bil­ní a přes­to pruž­né boty, kte­ré jsou vhod­né jak na běh, tak na sta­tic­ké cvi­če­ní. Důležité je odli­šit oble­če­ní na ven, stan­dard­ně na běhá­ní a dovnitř (jóga, bosu, car­dio, fit­ness a dal­ší dru­hy cvi­če­ní). Ven obvykle ženy volí klid­něj­ší bar­vy, ale v out­fi­tech dovnitř se oprav­du meze nekla­dou. Zde jsou nej­ví­ce tren­dy křikla­vé bar­vy v maxi­mál­ním kon­tras­tu. To oce­ní nejen dámy, ale i pán­ské osa­zen­stvo posi­lov­ny, když dora­zí ele­gant­ně, spor­tov­ně a navíc sexy oble­če­ná dáma v křikla­vých bar­vách, vedou se o ní dis­ku­ze ješ­tě dlou­ho poté, co docvi­čí svou sesta­vu.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31568 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69450 KB. | 29.11.2023 - 23:53:51