Kritiky.cz > Recenze knih > O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů.

O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů.

Foto: Andrea Bátovská
Foto: Andrea Bátovská
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Chcete-li se blí­že sezná­mit s liš­ka­mi a s tím, jaké ve sku­teč­nos­ti jsou a jaký život vedou, urči­tě si nenech­te ujít novou kni­hu od Sophie Kimmig „O liš­kách a lidech“, jež vyda­la Grada Publishing, a.s.

„Kráčím ve sto­pách liš­ky, kte­rá tam běže­la jen něko­lik hodin pře­de mnou (...), a jsem v tako­vém dych­ti­vém oče­ká­vá­ní, jako bych byl na sto­pě ducha těch­to lesů.“ (Henry David Thoreau)

S pomo­cí této úžas­né kni­hy pozná­te, že „vul­pes“ nebo-li liš­ka je jed­no z nej­krás­něj­ších zví­řat na zemi, nejen pro svo­jí vzne­še­nou krá­su, ale i nevšed­ní pova­hu. Autorka vás pro­ve­de nejen jejich při­ro­ze­ným pro­stře­dím, ve kte­rém se pohy­bu­jí, ale doslo­va vás sezná­mí s jed­not­li­vý­mi liš­ka­mi žijí­cí­mi v nej­růz­něj­ších loka­li­tách Berlína.

Naprostá vět­ši­na lišek, ač se to ne vždyc­ky zdá, žije spí­še taj­nůst­kář­ský a uza­vře­ný život. Město vyu­ží­va­jí v době, kdy lidé spí. Jakmile jdou lidé v noci spát, liš­ky vyrá­že­jí ven, lovit a strá­žit své úze­mí.

S pomo­cí autor­ky se sta­ne­te tichý­mi svěd­ky, jež si necha­jí vyprá­vět pří­běhy o jed­not­li­vých liš­kách, čím se kte­rá liš­tič­ka liší od jiné a co je prá­vě pro ně typic­ké.

Kromě jiné­ho nahléd­ne­te i do nej­růz­něj­ších mýtů, ság a legend o liš­kách z nej­růz­něj­ších kul­tur, pojed­ná­va­jí­cí a odrá­že­jí­cí vztah mezi člo­vě­kem a liš­kou. Jednou je liš­ka hrdin­kou pří­bě­hu, jin­dy je nao­pak padou­chem. Buď je lsti­vou lhář­kou a vypo­čí­ta­vou pod­vod­ni­cí, nebo chytrou, moud­rou a spra­ved­li­vou veli­tel­kou. Co však má v kaž­dém pří­pa­dě, je nad­prů­měr­ná inte­li­gen­ce - ať už ji vyu­ží­vá k dob­ré­mu, nebo ke zlé­mu.

Ostatně s touhle kni­hou pocho­pí­te, že liš­ky a pří­běhy o nich, jsou téma­tem věč­ným, neboť je a bude stá­le co o nich vyprá­vět, pro­to­že kaž­dá sekun­da ze živo­ta lišek sto­jí oprav­du za to. A na strán­kách vám autor­ka pood­kry­je pří­běh, kte­rý se netý­ká jen samot­ných lišek, ale pře­váž­ně autor­či­ny ces­ty zají­ma­vé­ho pro­jek­tu, kte­rou na ces­tě s pomo­cí nich ura­zi­la.

Protože je to prá­vě autor­ka Sophia Kimmig, kte­rá doslo­va vtáh­ne své čte­ná­ře na neza­po­me­nu­tel­né a jedi­neč­né noč­ní prů­zkum­né výpra­vy, a s humo­rem sobě vlast­ním je sezna­mu­je s úska­lí­mi terén­ní­ho výzku­mu. Navíc posky­tu­je i doko­na­lý a vel­mi vzru­šu­jí­cí pohled do skry­té­ho živo­ta našich divo­kých zrza­vých sou­se­dů na čtyřech pac­kách.

Tato pub­li­ka­ce, tak ako­rát do ruky, mož­ná na toul­ky pří­ro­dou ve sna­ze spat­řit zrza­vé kra­sav­ce, při­ná­ší vel­mi zají­ma­vá fak­ta nejen o liš­kách, ale i o dal­ších divo­kých urba­ni­zu­jí­cích zví­řa­tech. Navíc se mi moc líbí, že se nejed­ná jen o jed­no­tvár­ný text, ale o text, nad kte­rým se i pou­smě­je­te, a záro­veň se zadí­vá­te na něž­né a úžas­né foto­gra­fie lišek.

V kni­ze rov­něž obje­ví­te i něko­lik vlast­ních autor­či­ných čer­no­bí­lých kre­seb, jež doko­na­le vysti­hu­jí její postře­hy. O liš­kách a lidech je vel­mi pou­ta­vé čte­ní, ke kte­ré­mu se bude­te urči­tě rádi vra­cet, neboť tak jak pozná­te liš­ky ze strá­nek z této kni­hy, zalo­že­né na auten­tic­kých pozo­ro­vá­ních, nikde jin­de nevy­čte­te.

  • O liš­kách a lidech. Po sto­pách našich maza­ných sou­se­dů.
  • Napsala: Sophia Kimmig
  • Ilustrace: Sophia Kimmig
  • Fotografie: Sophia Kimmig a Adobe Stock
  • Vydala Grada Publishing, a.s.
  • Počet stran: 248
  • První vydá­ní, Praha 2022
  • ISBN: 978-80-271-3583-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06867 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72136 KB. | 19.04.2024 - 02:21:55