Kritiky.cz > Recenze knih > Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice

Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi las­ka­vé pří­běhy o zví­řa­tech? Chcete si pře­číst neob­vyk­lý pří­běh o přá­tel­ství ženy a cho­bot­ni­ce? Shelby Van Pelt je autor­kou kni­hy s názvem Podivuhodně bys­trá stvo­ře­ní, kte­rá vás zaujme od prv­ní stra­ny. 

Tova po smr­ti své­ho man­že­la začne pra­co­vat jako uklí­zeč­ka v akvá­riu. Před více než tři­ce­ti lety při­šla o své­ho osm­nác­ti­le­té­ho syna Erika. Práce jí vždy pomá­ha­la pře­ko­nat těž­kos­ti a držet ji nad vodou, i když její man­žel umí­ral na rako­vi­nu. Tova pozná­vá obrov­skou cho­bot­ni­ci Marcella. Tento vztah je nesku­teč­ný a pomů­že Tově vypá­t­rat, co se teh­dy před lety vlast­ně sta­lo a proč. Jak se vše­mi infor­ma­ce­mi Tova nako­nec nalo­ží? Začne žít už nor­mál­ní život? Čeká vás moud­rý, okouz­lu­jí­cí pří­běh plný nadě­je, při­je­tí i přá­tel­ství.

Velmi vře­lý, napí­na­vý, pohl­cu­jí­cí pří­běh, plný úžas­né­ho vzta­hu ženy s cho­bot­ni­cí Marcellus.

Knihu jsem si nepře­čet­la náho­dou. Dostala jsem na ni dopo­ru­če­ní a musím říci, že mě oprav­du moc bavi­la a pře­čet­la jsem ji s vel­kým nad­še­ním. Autorka vel­mi krás­ným a dojem­ným způ­so­bem popi­su­je vztah člo­vě­ka a zví­ře­te, kte­ré není úpl­ně typic­ký domá­cí maz­lí­ček. Děj kni­hy vypa­dá na prv­ní pohled jed­no­du­chý, ale postu­pem času zjis­tí­te, že tomu tak není. Autorka roz­plé­tá sled mno­ha udá­los­tí, kte­ré ovliv­ni­ly hlav­ní hrdin­ku na celý život. Smrt vlast­ní­ho dítě­te i nevy­lé­či­tel­ná nemoc musí být oprav­du straš­né a nesmír­ně jsem hlav­ní hrdin­ce přá­la, aby se se vším doká­za­la vyrov­nat. To jak zvlád­ne­me odha­lit minu­lost nám doká­že ovliv­nit naši budouc­nost. Kniha je roz­dě­le­na na kapi­to­ly, zakon­če­na podě­ko­vá­ním a má cel­kem 336 stran.

Ukázka z kni­hy:

Zazvoní mu mobil. Za okny kara­va­nu je ješ­tě tma. Cameron šát­rá kolem, dokud pří­stroj nena­hma­tá. Na dis­ple­ji uvi­dí čís­lo tetič­ky Jeanne a sevře se mu žalu­dek. Když mu napo­sle­dy vola­la upro­střed noci, bylo to z nemoc­ni­ce. Měla díru na hla­vě, pochrou­ma­nou kyčel a u lůž­ka v nemoc­nič­ním poko­ji dva poli­cis­ty, kte­ří se z ní pokou­še­li vymá­mit, co se sta­lo při potyč­ce před Dellovým salo­o­nem.

„Haló?“ vydech­ne Cameron horeč­ně. Když ten­krát spě­chal do nemoc­ni­ce, trva­la mu ces­ta dva­cet minut. Teď si ani nechce před­sta­vo­vat, jak dlou­ho by tam asi jel.

„Jsem v pořád­ku, Camíčku,“ řek­ne teta. Zjevně jí neu­ni­kl jeho usta­ra­ný tón.

„Tak proč mi voláš teď“ Cameron se podí­vá na hodin­ky. „V jed­nu ráno?“

„Vzbudila jsem tě?“

„No jo.“

„Myslela jsem si, že budeš v baru nebo někde.“

„Tvrdě jsem spal. Dneska jsem makal jak šroub.“

„Promiň. Jenom jsem ti chtě­la říct, že pení­ze dora­zi­ly. Ale poslal jsi moc.“ Tetička Jeanne si faleš­ně zapís­ká. Že by něco pila?

Někde v poza­dí se ozve tlu­me­ný muž­ský hlas. Camerona napad­ne, jest­li tam s ní v jejím oby­t­ňá­kem náho­dou není Wally Perkins.

Posadí se a pro­tře si oči. „Ty pení­ze navíc ber jako úrok.“

Už nedo­dá, že ho vypo­če­tl z hla­vy na zákla­dě posled­ních úro­ko­vých sazeb-sečetl sumu, kte­rou by patr­ně dosta­la z dlu­ho­pi­sů, kdy­by své pení­ze inves­to­va­la.

Několik slov autor­ce:

Shelby Van Pelt žije s man­že­lem a svý­mi dět­mi na před­měs­tí Chicaga, nicmé­ně vyrůs­ta­la v Seattlu, neda­le­ko nějž se nachá­zí fik­tiv­ní měs­teč­ko, do něhož je situ­o­ván děj této kni­hy. Inspiraci pro ni čer­pa­la také ze své­ho oblí­be­né­ho Vodního svě­ta, kte­rý v dět­ství čas­to navště­vo­va­la. Pozoruhodně bys­trá stvo­ře­ní jsou jejím lite­rár­ním debu­tem.

Autorka: Shelby Van Pelt

Přeložila: Markéta Polochová

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 336

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5219-2

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Pozoruhodně bys­trá stvo­ře­ní - Shelby Van Pelt | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08367 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71611 KB. | 25.06.2024 - 18:33:43