Kritiky.cz > Knihovnička > Jana Štrausová: Děti nového věku

Jana Štrausová: Děti nového věku

IMG 20221107 192205
IMG 20221107 192205
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

IMG 20221107 192205

Autorka ve své kni­ze plně zužit­ko­va­la své zku­še­nost­mi při prá­ci s dět­mi. Byla z těch, kte­ré děti zača­ly poví­dat o tom, co zaži­ly ješ­tě před­tím, než se naro­di­ly. Nebo o tom kres­li­li. Nakonec si také uvě­do­mí­te, že jen málo­kdo naslou­chá dět­ským kresbám.

Často v nich děti kres­lí věci, kte­ré jsou až děsi­vé. Jsem z těch čte­ná­řů, pro kte­ré byly tyto kni­hy v pod­sta­tě prv­ním setká­ním s téma­tem Jany Štrausové: Viděla jsem v létě jeden roz­ho­vor s ní, ale pozor­nos­tí jsem se zamě­řo­va­la spí­še obec­ně s tím, že její kni­hy by moh­ly být zají­ma­vé.

„Klárka vidě­la auru oko­lo lidí neu­stá­le. Její rodi­če to bra­li vel­mi pozi­tiv­ně. Při oslo­vo­vá­ní se čas­to zlo­bi­la, že se nejme­nu­je Klárka, ale Anna, že dří­ve žila jin­de, nosi­la dlou­hé šaty až na zem, že je jiná hol­čič­ka, a ne Klárka. Maminka potvr­di­la, že od chví­le, kdy Klárka zača­la mlu­vit ve vět­ších sou­vis­los­tech, vede si svou o dív­ce jmé­nem Anna…“

Tak prá­vě tako­vých pří­bě­hů je tato prv­ní kni­ha autor­ky plná.

Napsala ji v roce 2020 a základ­ním způ­so­bem pro­vá­dí téma­ti­kou regre­se, minu­lých živo­tů a ke své­mu bádá­ní při­dá­vá i poznatky jiných auto­rů, kte­ří se tím­to zabý­va­jí. Tak dokres­lu­je cel­ko­vý pohled a při­dá­vá i skr­ze jiné auto­ry a jejich zku­še­nos­ti šir­ší náhled. Možná i ten pak byl spouš­tě­čem celé řady reak­cí a dopi­sů, stej­ně jako její vystu­po­vá­ní v růz­ných pořa­dech, a zača­li se ozý­vat dospě­lí lidé, kte­ří toto také zaží­va­jí. Jako děti… i jako dospě­lí. A samo­zřej­mě rodi­če tak­to jiných dětí.

Abych byla přes­ná, autor­ka se zabý­vá dět­mi s poru­cha­mi cho­vá­ní, ADHD a jiný­mi kom­pli­ka­ce­mi, je jí blíz­ké téma indi­go­vých dětí a pře­kva­pi­lo ji, jak čas­to se prá­vě s těmi­to poru­cha­mi pojí prá­vě toto poví­dá­ní. I když to samo­zřej­mě není tak, že dítě, kte­ré si na něco pama­tu­je a něco vyprá­ví či kres­lí, je záro­veň něčím jiné. Můžete být napros­to oby­čej­ní, ale někdy ten stří­pek vzpo­mín­ky zůsta­ne.

A my může­me jen bádat, jest­li to je chy­ba, nebo záměr celé­ho naše­ho osu­du.

Sama za sebe musím říci, že na mne kni­ha půso­bi­la vel­mi sil­ně. Psychologicky, žas­la jsem nad trpě­li­vos­tí, s jakou k dětem bylo při­stou­pová­no a také tro­chu stra­ši­del­ně. A také jsem cíti­la, že i ve mne samot­né cosi tyto vzpo­mín­ky dolu­jí, ale to roz­hod­ně nebyl pří­jem­ný pocit.

A na kon­ci vše­ho je dob­ré říci…

„Každý je zde pro­to, aby si žil svůj život pro sebe a za sebe. Nikdo niko­mu nic nedlu­ží. Každý má zod­po­věd­nost pou­ze za sebe.  Za svo­je slo­va, myš­len­ky, činy. Za niko­ho jiné­ho. Vše, co jsme kdy uči­ni­li dru­hým dob­ré­ho či zlé­ho, se k nám vrá­tí a my si to dří­ve či poz­dě­ji bude­me muset odžít sami. Tedy my neví­me sami u sebe, natož u dru­hých, proč co mají, proč se jak cho­va­jí a co je vede k jejich slo­vům a činům…“

A hlav­ně…

„Odpuštění není o člo­vě­ku, jemuž odpouš­tí­me. Je to dárek, kte­rý dává­me sami sobě a kte­rý dovo­lu­je naše­mu srd­ci, aby se zno­vu ote­vře­lo.“

Děti jsou naši­mi prů­vod­ci. Učí nás. Je to vel­mi pouč­ná a jem­ná kni­ha s téma­tem tak neo­by­čej­ným, že se zary­je pod kůži a vzbu­dí chuť si o téma­tu hle­dat něco víc.

Nebo hle­dat dal­ší roz­ho­vo­ry s autor­kou…

Druhá kni­ha, Poselství dětí nové­ho věku, vyšla v roce 2022.

O autor­ce: Jana Štrausová půso­bi­la sedm­náct let jako uči­tel­ka praž­ské mateř­ské ško­ly; v sou­čas­né době učí na prv­ním stup­ni základ­ní ško­ly a vede vlast­ní tera­pe­u­tic­kou pra­xi pro děti i dospě­lé.  Od roku 2016 pořá­dá před­náš­ky a pra­vi­del­né medi­ta­ce pro děti od šes­ti do dva­nác­ti let. Jako prv­ní u nás při stu­diu obhá­ji­la diplo­mo­vou prá­ci na téma indi­go­vých dětí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2020  https://eminent.cz/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost26. ledna 2023 ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost Ráda se vámi rozdělím o rozhovor s autorkou Janou Štrausovou, ženou, která využila své pedagogické i terapeutické zkušenosti a ve svém studiu, praxi i knihách naplno využila svůj dar […] Posted in Rozhovory
  • Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku23. ledna 2023 Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku Dítě není nepopsaný list papíru, ve skutečnosti je hustě popsaná kniha, která je prvních pár let dětského života otevřena i nám. Alespoň tak se to jeví, minimálně v posledních generacích […] Posted in Knihovnička
  • Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní20. července 2023 Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní Každá další kniha na toto téma je vydařenější. Tentokrát se dostáváme do světa jejich léčení, mluvy, magie… opět můžeme atmosféru nasát i skrze obrázky v knize. Více prostoru pak autor […] Posted in Knihovnička
  • Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní24. září 2021 Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní Stejně kvalitní čas jako autor knize věnoval, bude cítit i čtenář. Tak hluboké vzrušující čtenářské ponoření jsem již dlouho nezažila. A miluju ho. Takže děkuju! Návrat žítkovských bohyní […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: To byl Arnošt Lustig15. září 2020 RECENZE: To byl Arnošt Lustig Až po okraj naplněný dokument o životě Arnošta Lustiga, ve kterém máte často pocit, že jste uprostřed dění, uprostřed vypravěče Františka Cingera i uprostřed života Arnošta Lustiga, který […] Posted in Recenze
  • Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace20. prosince 2019 Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace Neexistuje větší motivace než touha splynout s tím, co chcete, co vás naplňuje, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kamene tesat. Toto je jediný druh motivace, který vás nezruinuje na […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit2. prosince 2019 RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit Uštědřit K.O. sexu a vůbec vztahům mezi muži a ženami je asi tak snadné jako rozpoutat světovou válku. Stačí pomalu vařit žábu a přesvědčit tiše lidstvo, že toto je pro jejich dobro – a […] Posted in Články, Recenze knih
  • Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského4. dubna 2019 Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského Těžko tai či popisovat slovy, i to DVD to má vlastně těžké, protože něco tak vnitřního, zároveň ale tělesného se prostě musí prožít. To i sám autor upozorňuje. Nejlepší způsob, jak prožít […] Posted in Recenze knih
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40435 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72077 KB. | 16.04.2024 - 16:16:23