Kritiky.cz > Knihovnička > Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku

Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku

IMG 20221107 192137
IMG 20221107 192137
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dítě není nepo­psa­ný list papí­ru, ve sku­teč­nos­ti je hus­tě popsa­ná kni­ha, kte­rá je prv­ních pár let dět­ské­ho živo­ta ote­vře­na i nám. Alespoň tak se to jeví, mini­mál­ně v posled­ních gene­ra­cích dětí.  Možný sami sobě polo­ží­te občas otáz­ku, kde se bere dět­ská moud­rost, své­byt­ný cha­rak­ter. Na geny a pro­ces postup­né­ho uče­ní nelze svá­dět všech­no. Děti si pama­tu­jí a při­chá­zí na svět s dozní­va­jí­cím otis­kem minu­lých živo­tů. To je prin­cip knih Jany Štrausové. Těmto dětem se věnu­je a nachá­zí tak sou­vis­los­ti nejen mezi pro­blémy samot­ných dětí (nemo­ci, psy­chic­ké pro­blémy), ale i ve chví­li, kdy pro­blémy mají rodi­če, ať už vzta­ho­vé mezi sebou, nebo s dět­mi či něja­ké vlast­ní pohnu­té osu­dy. Někdy do toho vše­ho mají děti těch­to rodi­čů nej­lep­ší vhled.

Ale přes­to je dob­ré na začát­ku říci:

„Každý je zde pro­to, aby si žil svůj život pro sebe a za sebe. Nikdo niko­mu nic nedlu­ží. Každý má zod­po­věd­nost pou­ze za sebe.  Za svo­je slo­va, myš­len­ky, činy. Za niko­ho jiné­ho. Vše, co jsme kdy uči­ni­li dru­hým dob­ré­ho či zlé­ho, se k nám vrá­tí a my si to dří­ve či poz­dě­ji bude­me muset odžít sami. Tedy my neví­me sami u sebe, natož u dru­hých, proč co mají, proč se jak cho­va­jí a co je vede k jejich slo­vům a činům…“

A hlav­ně…

„Odpuštění není o člo­vě­ku, jemuž odpouš­tí­me. Je to dárek, kte­rý dává­me sami sobě a kte­rý dovo­lu­je naše­mu srd­ci, aby se zno­vu ote­vře­lo.“

Děti jsou naši­mi prů­vod­ci. Učí nás. Autorka je tera­pe­u­t­kou, peda­gož­kou a věnu­je se téma­ti­ce indi­go­vých dětí. Existují vůbec? Jak se pro­je­vu­jí? Jací dospě­lí z nich vyros­tou? Je hod­ně otá­zek, kte­ré vás budou při čte­ní kni­hy napa­dat.
Chce se mi dodat, že kni­ha je plná zpo­vě­dí, pří­bě­hů, vysvět­lo­vá­ní, jem­né­ho navá­dě­ní k chá­pá­ní, že děti jsou jen bytos­ti ved­le nás a to celé může budit vlast­ní roz­po­mín­ky z dět­ství nebo ťukat na trau­ma­ta, kte­rá si nese­te.

V mých očích je to tedy nejen nesmír­ně zají­ma­vá kni­ha o dětech a netuc­to­vé­mu pohle­du na něj, ale také sil­ně roz­rý­va­jí­cí text vyta­hu­jí­cí z hlu­bin vzpo­mí­nek věci, kte­ré jsou tak důvěr­ně zná­mé.

IMG 20230123 130245
IMG 20230123 130245
IMG 20221107 192137
IMG 20221107 192137

Jemné rady pro kaž­dé­ho

V pří­pa­dech růz­ných výpo­vě­dí, tera­pe­u­tic­kých pří­pa­dů, si může­me povšim­nout dob­rých rad autor­ky, řeše­ní těch­to kon­krét­ních situ­a­cí (s nejed­lí­ky, s věč­ně nemoc­ný­mi dět­mi, se žár­li­vos­tí, ale i pří­běhy doslo­va srd­cervou­cí s háda­jí­cí­mi se rodi­či) a prá­vě v těch­to drob­nos­tech si může kaž­dý sáh­nout do své­ho vlast­ní­ho svě­do­mí a minu­los­ti pokou­šet se najít tím­to inspi­ro­va­ná řeše­ní i pro sebe samé­ho.

O autor­ce: Jana Štrausová půso­bi­la sedm­náct let jako uči­tel­ka praž­ské mateř­ské ško­ly; v sou­čas­né době učí na prv­ním stup­ni základ­ní ško­ly a vede vlast­ní tera­pe­u­tic­kou pra­xi pro děti i dospě­lé.  Od roku 2016 pořá­dá před­náš­ky a pra­vi­del­né medi­ta­ce pro děti od šes­ti do dva­nác­ti let. Jako prv­ní u nás při stu­diu obhá­ji­la diplo­mo­vou prá­ci na téma indi­go­vých dětí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2022  https://eminent.cz/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jana Štrausová: Děti nového věku4. února 2023 Jana Štrausová: Děti nového věku Autorka ve své knize plně zužitkovala své zkušenostmi při práci s dětmi. Byla z těch, které děti začaly povídat o tom, co zažily ještě předtím, než se narodily. Nebo o tom kreslili. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost26. ledna 2023 ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost Ráda se vámi rozdělím o rozhovor s autorkou Janou Štrausovou, ženou, která využila své pedagogické i terapeutické zkušenosti a ve svém studiu, praxi i knihách naplno využila svůj dar […] Posted in Rozhovory
  • Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní20. července 2023 Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní Každá další kniha na toto téma je vydařenější. Tentokrát se dostáváme do světa jejich léčení, mluvy, magie… opět můžeme atmosféru nasát i skrze obrázky v knize. Více prostoru pak autor […] Posted in Knihovnička
  • Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní24. září 2021 Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní Stejně kvalitní čas jako autor knize věnoval, bude cítit i čtenář. Tak hluboké vzrušující čtenářské ponoření jsem již dlouho nezažila. A miluju ho. Takže děkuju! Návrat žítkovských bohyní […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: To byl Arnošt Lustig15. září 2020 RECENZE: To byl Arnošt Lustig Až po okraj naplněný dokument o životě Arnošta Lustiga, ve kterém máte často pocit, že jste uprostřed dění, uprostřed vypravěče Františka Cingera i uprostřed života Arnošta Lustiga, který […] Posted in Recenze
  • Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace20. prosince 2019 Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace Neexistuje větší motivace než touha splynout s tím, co chcete, co vás naplňuje, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kamene tesat. Toto je jediný druh motivace, který vás nezruinuje na […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit2. prosince 2019 RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit Uštědřit K.O. sexu a vůbec vztahům mezi muži a ženami je asi tak snadné jako rozpoutat světovou válku. Stačí pomalu vařit žábu a přesvědčit tiše lidstvo, že toto je pro jejich dobro – a […] Posted in Články, Recenze knih
  • Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského4. dubna 2019 Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského Těžko tai či popisovat slovy, i to DVD to má vlastně těžké, protože něco tak vnitřního, zároveň ale tělesného se prostě musí prožít. To i sám autor upozorňuje. Nejlepší způsob, jak prožít […] Posted in Recenze knih
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40868 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72231 KB. | 22.05.2024 - 14:07:17