Kritiky.cz > Recenze knih > Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského

Škola dřímajícího tygra Mistra Borise Tichanovského

IMG 20190122 145734
IMG 20190122 145734
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Těžko tai či popi­so­vat slo­vy, i to DVD to má vlast­ně těž­ké, pro­to­že něco tak vnitř­ní­ho, záro­veň ale těles­né­ho se pros­tě musí pro­žít. To i sám autor upo­zor­ňu­je. Nejlepší způ­sob, jak pro­žít toto bojo­vé umě­ní, jež je spí­še ces­tou k uvnitř­ně­ní, je najít si dob­ré­ho uči­te­le a krá­čet s ním bok po boku. A ne kaž­dý je dob­rým uči­te­lem, jak ostat­ně sám Boris Tichanovskij při­po­mí­ná hned na začát­ku kni­hy. A on byl tře­ba i tím, kdo zku­sil pár lek­cí a vykaš­lal se na to.

Až pak jed­nou…

A tak zača­la jeho ces­ta nejen do čín­ské mysti­ky, do tajů živo­ta jako tako­vé­ho, do úchvat­né­ho pohl­ce­ní těla i duše něčím, co člo­vě­ka dale­ce pře­sa­hu­je. A také ces­ta k této kníž­ce. Stručně ji lze nazvat základ­ní učeb­ni­cí, malou bib­lí tai či pro kaž­dé­ho, kdo chce vědět, o čem to všech­no je.

Pro začá­teč­ní­ky i pokro­čí­lé, tvr­dí ano­ta­ce. Je to prav­da, začá­teč­ník bude une­šen množ­stvím infor­ma­cí, základ­ní­mi cvi­ky, ochut­ná­ním toho vše­ho a i tak toho bude mít chví­le­mi nad hla­vu. Podařilo se sem napě­cho­vat v mno­ha slo­vech, cvi­cích, obráz­cích – snad i ten pocit, kte­rý je v názvu kni­hy. Pocit dří­ma­jí­cí­ho tyg­ra, kte­rý je napros­to v sou­la­du s živo­tem a svě­tem, ve kte­rém žije.

Kdo by si tohle nepřál? Učme se sou­la­du!

Porovnávat mohu jen s cvi­ky Pěti Tibeťanů, kte­ré mi toto cvi­če­ní dost při­po­mí­na­lo v tom vnitř­ním use­brá­ní, v té rados­ti, kdy tro­cha sou­stře­dě­ní a času se odmě­ní doslo­va výle­tem do jiných sfér. Je to svět fas­ci­na­ce tím, jak doko­na­lé a fun­gu­jí­cí je lid­ské tělo. A jak ve zdra­vém těle síd­lí i zdra­vý duch, pro­to­že jaké­ko­liv cvi­če­ní o sou­la­du dechu i těla v kli­du a tichu, nesku­teč­ně ozdra­ví duši a dodá ener­gii, kte­rou mnoh­dy mar­ně hle­dá­me.

A hlav­ně: Tai či je špat­ný název, jak, osvě­ta kni­hy je také v tom, že správ­ném pojme­no­vá­ní je taj-czy cju­aň. V pře­kla­du to zna­me­ná sna­hu dojít ke zdo­ko­na­le­ní, k Bohu, přes bojo­vé umě­ní. Uvolnění, správ­né pohy­by, dýchá­ní, při kte­rém si uvě­do­mu­je­me výdej ener­gie a dechu i jejich pří­jem.

Láska na celý život?

V tom­to duchu doká­žu plně pocho­pit, že pro něko­ho je tai či život­ní lás­kou. Cesta k celo­ži­vot­ní­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní, hlu­bo­ká vášeň na celý život, a věř­te, že když vás kni­ha sku­teč­ně chyt­ne za srd­ce, zatou­ží­te zažít pocit dří­ma­jí­cí­ho tyg­ra, pla­zí­cí­ho se hada, pohla­dit hří­vu koně nebo… autor snad pro­mi­ne, vymys­le­te si svůj vlast­ní cvik. Ale tak proč ne, zjis­ti­la jsem, že tako­vý­to, nebo podob­ný pří­stup k tělu doká­že báječ­ně uká­zat na mís­ta, na kte­rých má

IMG 20190122 145734
IMG 20190122 145734
IMG 20190122 145649
IMG 20190122 145649

te pro­blém – a samo­vol­ně je pro­táh­nout, vést k dopl­ně­ní ener­gie. Uzdravovat.

A jinak vní­mat...

Ukázka

„Člověk je stvo­řen zvlášt­ním způ­so­bem. Pokud jeho mysl a myš­len­ky smě­řu­jí dovnitř těla, mozek se zapo­jí do pro­ce­su obno­vo­vá­ní a uzdra­vo­vá­ní. Lidské rezer­vy jsou ohrom­né.  Někdy se navzdo­ry míně­ní léka­řů váž­ně nemoc­ní uzdra­vu­jí z těch nej­těž­ších one­moc­ně­ní. Bohužel naše evrop­ská civi­li­za­ce je tako­vá, že naše myš­len­ky neu­stá­le zamě­řu­jí na vněj­ší objek­ty. Stále pře­mýš­lí­me o prá­ci a o dal­ších sta­ros­tech a nemá­me čas mys­let a sou­stře­dit se uvnitř sebe.“

O auto­ro­vi:

Známý rus­ký tera­peut a spi­ri­tu­ál­ní uči­tel Boris Tichanovskij je žákem čín­ské­ho mis­tra Tan Czuna, kte­rý jej zasvě­til do niter­ných tajem­ství taj czy cju­aň. Ve své kni­ze popi­su­je nejen svůj život, ces­tu za tai či, ale pře­de­vším při­bli­žu­je prak­tic­ké umě­ní těch­to pohy­bů, zís­ká­vá­ní vnitř­ní síly, uvol­ně­ní a umoc­ně­ní našich sil a vnitř­ní prá­ce díky pro­po­je­ní se s neko­neč­ný­mi sila­mi vesmí­ru. Kniha je učeb­ní pomůc­kou, ve kte­ré si může­te osvo­jit zákla­dy tai či. DVD je při­lo­že­né pro dal­ší zdo­ko­na­lo­vá­ní, pro­to­že tohle všech­no musí­te zažít, vidět a ochut­nat.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,88306 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71680 KB. | 19.06.2024 - 19:15:09