Kritiky.cz > Recenze knih > Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života

Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života

329309211 1390304505042517 3138828702976398940 n
329309211 1390304505042517 3138828702976398940 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Najděte svůj vlast­ní Lagom a osvoj­te si šťast­ný a spo­ko­je­ný způ­sob živo­ta, ve kte­rém bude­te mít všech­no „tak ako­rát“. A abys­te na této ces­tě byli sku­teč­ně úspěš­ní, s tím vším Vám pomů­že kni­ha „Život ve sty­lu Lagom. Švédský způ­sob živo­ta“ od Elisabeth Carlsson, jež vyda­lo Nakladatelství ANAG, s.r.o.

Knížka tak ako­rát do ruky, do kapsy, či malé kabel­ky se sta­ne skvě­lým spo­leč­ní­kem na kaž­dém Vašem kro­ku a pomů­že Vám obje­vit „Lagom“ Vašeho živo­ta, ve kte­rém se bude­te cítit sku­teč­ně šťast­ně, spo­ko­je­ně a hlav­ně svě­že.

V osmi kra­tič­kých kapi­to­lách vás sezná­mí, co slo­víč­ko „lagom“ zna­me­ná, samo­zřej­mě se dozví­te i něco z jeho málo his­to­rie, jeho výslov­nos­ti a hle­dá­ní jeho sku­teč­né­ho význa­mu. S autor­kou nahléd­ne­te jak do dáv­né his­to­rie, tak i do sou­čas­nos­ti, pří­mo do Švédska, kde tím­to sty­lem lagom žijí den co den.

Prostřednictvím skvě­lý tipů a drob­ných rad Vás nau­čí, jak lagom začle­nit do své­ho běž­né­ho živo­ta, jak v drob­ných malič­kos­tech, co vám budou při­ná­šet radost, obje­vit pocit sku­teč­né­ho štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti.

Naučí vás zor­ga­ni­zo­vat si svůj čas a dělat to, co vás sku­teč­ně obo­ha­cu­je a baví, pro­jde s vámi všech­ny oblas­ti živo­ta jako je čas, jíd­lo, domov, sta­rost o tělo, duši, komu­ni­ka­ci s okol­ním svě­tem aj.

„Lagom - rov­no­vá­ha mez pra­cí a osob­ním živo­tem.  Získejte zpět svůj čas.  Váš čas  mimo pra­cov­ní dobu by měl pat­řit domo­vu, rodi­ně, péči o sebe a odpo­čin­ku. Naučit se udr­žo­vat sou­kro­mý a pra­cov­ní život oddě­le­ně. Domov je mís­tem, kde se kaž­dý může cítit uvol­ně­na a kde si může dobít bater­ky. Právě zde může lagom vzkvé­tat.

Švédi mají čas dělat věci, kte­ré jsou smys­lu­pl­né a obo­ha­cu­jí život. Naplníte-li svůj život význa­mem, auto­ma­tic­ky najde­te pocit uži­teč­nos­ti a smys­lu živo­ta, kte­rý se rov­ná štěs­tí. Žijte s pří­stu­pem lagom a brzy bude­te sou­hla­sit s tím, že život je doce­la dob­rý tak, jak je. Mohl by být lep­ší, ale je pěk­ný tako­vý, jaký je, v pod­sta­tě tak ako­rát.“

Díky ní pozná­te, že lagom hra­je vel­mi klí­čo­vou roli v tom, abychom ved­li zdra­vý a vyrov­na­ný život, že je to jen otáz­kou  při­je­tí, zapo­je­ní se, rados­ti, lás­ky, uzná­ní roz­dí­lů, vidě­ní mož­nos­ti či povzbu­ze­ní. Vyvolává pocit spo­ko­je­nos­ti, dostat­ku vše­ho a cito­vé­ho uspo­ko­je­ní.

„Lagom zna­me­ná ne pří­liš moc, ne pří­liš málo, pros­tě tak ako­rát. Neznamená nedo­sta­tek ani nena­zna­ču­je šetr­nost.“

Já osob­ně jsem uví­ta­la vel­mi inspi­ra­tiv­ní  recep­ty  jako jableč­ný chle­bí­ček s kar­da­mo­mem, bru­sel­ské sušen­ky, čokoládovo-oříškové čtve­reč­ky, čajo­vé peči­vo tety Barbro nebo recept na vel­mi láka­vou rolá­du. Všechny úžas­né „voňa­vé“ tipy může­te vyu­žít při „Fice“, kte­rá není nijak slo­ži­tá, jde o to jen na chví­li se zasta­vit a trá­vit čas s blíz­ký­mi lid­mi.

Kniha „Život ve sty­lu Lagom“ vám doko­na­le polo­ží zákla­dy pro spo­ko­je­ný život plný rov­no­váhy a umír­ně­nos­ti ve všem, co bude­te dělat, neboť pokud si pro sebe vez­me­te tak ako­rát, ne pří­liš moc, ani pří­liš málo, dosáh­ne­te oprav­do­vé­ho štěs­tí. Navíc všech­ny rady, stej­ně jako já, může­te vzít jako skvě­lou moti­va­ci pro svůj lep­ší život.

Samotná kni­ha je sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, dopl­ně­ná o spous­tu inspi­ra­tiv­ních foto­gra­fií, kte­ré ve vás vyvo­lá­va­jí pocit kli­du, vnitř­ní rov­no­váhy a har­mo­nie. Rady a tipy jsou navíc vel­mi jed­no­du­ché, jež lze skvě­le začle­nit do své­ho běž­né­ho živo­ta, aniž bys­te muse­li vychá­zet ze své kom­fort­ní zóny a dělat něco přes kole­no. Naopak jsou všech­ny navr­že­ny tak, abys­te vše děla­li jen když se vám bude chtít, a hlav­ně po jed­not­li­vých drob­ných krůč­cích, jež vás nijak „nepo­hl­tí“.

Život ve sty­lu Lagom. Švédský způ­sob živo­ta. Rovnováha-harmonie-krása-dostatek

Napsala: Elisabeth Carlsson

Překlad: Pavla Netušilová

Vydalo Nakladateslví ANAG s.r.o.

V roce 2017

Počet stran: 176

ISBN: 978-80-7554-103-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87772 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72337 KB. | 20.05.2024 - 20:40:53