Kritiky.cz > Recenze knih > Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života

Život ve stylu Lagom. Švédský způsob života

329309211 1390304505042517 3138828702976398940 n
329309211 1390304505042517 3138828702976398940 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Najděte svůj vlast­ní Lagom a osvoj­te si šťast­ný a spo­ko­je­ný způ­sob živo­ta, ve kte­rém bude­te mít všech­no „tak ako­rát“. A abys­te na této ces­tě byli sku­teč­ně úspěš­ní, s tím vším Vám pomů­že kni­ha „Život ve sty­lu Lagom. Švédský způ­sob živo­ta“ od Elisabeth Carlsson, jež vyda­lo Nakladatelství ANAG, s.r.o.

Knížka tak ako­rát do ruky, do kapsy, či malé kabel­ky se sta­ne skvě­lým spo­leč­ní­kem na kaž­dém Vašem kro­ku a pomů­že Vám obje­vit „Lagom“ Vašeho živo­ta, ve kte­rém se bude­te cítit sku­teč­ně šťast­ně, spo­ko­je­ně a hlav­ně svě­že.

V osmi kra­tič­kých kapi­to­lách vás sezná­mí, co slo­víč­ko „lagom“ zna­me­ná, samo­zřej­mě se dozví­te i něco z jeho málo his­to­rie, jeho výslov­nos­ti a hle­dá­ní jeho sku­teč­né­ho význa­mu. S autor­kou nahléd­ne­te jak do dáv­né his­to­rie, tak i do sou­čas­nos­ti, pří­mo do Švédska, kde tím­to sty­lem lagom žijí den co den.

Prostřednictvím skvě­lý tipů a drob­ných rad Vás nau­čí, jak lagom začle­nit do své­ho běž­né­ho živo­ta, jak v drob­ných malič­kos­tech, co vám budou při­ná­šet radost, obje­vit pocit sku­teč­né­ho štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti.

Naučí vás zor­ga­ni­zo­vat si svůj čas a dělat to, co vás sku­teč­ně obo­ha­cu­je a baví, pro­jde s vámi všech­ny oblas­ti živo­ta jako je čas, jíd­lo, domov, sta­rost o tělo, duši, komu­ni­ka­ci s okol­ním svě­tem aj.

„Lagom - rov­no­vá­ha mez pra­cí a osob­ním živo­tem.  Získejte zpět svůj čas.  Váš čas  mimo pra­cov­ní dobu by měl pat­řit domo­vu, rodi­ně, péči o sebe a odpo­čin­ku. Naučit se udr­žo­vat sou­kro­mý a pra­cov­ní život oddě­le­ně. Domov je mís­tem, kde se kaž­dý může cítit uvol­ně­na a kde si může dobít bater­ky. Právě zde může lagom vzkvé­tat.

Švédi mají čas dělat věci, kte­ré jsou smys­lu­pl­né a obo­ha­cu­jí život. Naplníte-li svůj život význa­mem, auto­ma­tic­ky najde­te pocit uži­teč­nos­ti a smys­lu živo­ta, kte­rý se rov­ná štěs­tí. Žijte s pří­stu­pem lagom a brzy bude­te sou­hla­sit s tím, že život je doce­la dob­rý tak, jak je. Mohl by být lep­ší, ale je pěk­ný tako­vý, jaký je, v pod­sta­tě tak ako­rát.“

Díky ní pozná­te, že lagom hra­je vel­mi klí­čo­vou roli v tom, abychom ved­li zdra­vý a vyrov­na­ný život, že je to jen otáz­kou  při­je­tí, zapo­je­ní se, rados­ti, lás­ky, uzná­ní roz­dí­lů, vidě­ní mož­nos­ti či povzbu­ze­ní. Vyvolává pocit spo­ko­je­nos­ti, dostat­ku vše­ho a cito­vé­ho uspo­ko­je­ní.

„Lagom zna­me­ná ne pří­liš moc, ne pří­liš málo, pros­tě tak ako­rát. Neznamená nedo­sta­tek ani nena­zna­ču­je šetr­nost.“

Já osob­ně jsem uví­ta­la vel­mi inspi­ra­tiv­ní  recep­ty  jako jableč­ný chle­bí­ček s kar­da­mo­mem, bru­sel­ské sušen­ky, čokoládovo-oříškové čtve­reč­ky, čajo­vé peči­vo tety Barbro nebo recept na vel­mi láka­vou rolá­du. Všechny úžas­né „voňa­vé“ tipy může­te vyu­žít při „Fice“, kte­rá není nijak slo­ži­tá, jde o to jen na chví­li se zasta­vit a trá­vit čas s blíz­ký­mi lid­mi.

Kniha „Život ve sty­lu Lagom“ vám doko­na­le polo­ží zákla­dy pro spo­ko­je­ný život plný rov­no­váhy a umír­ně­nos­ti ve všem, co bude­te dělat, neboť pokud si pro sebe vez­me­te tak ako­rát, ne pří­liš moc, ani pří­liš málo, dosáh­ne­te oprav­do­vé­ho štěs­tí. Navíc všech­ny rady, stej­ně jako já, může­te vzít jako skvě­lou moti­va­ci pro svůj lep­ší život.

Samotná kni­ha je sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, dopl­ně­ná o spous­tu inspi­ra­tiv­ních foto­gra­fií, kte­ré ve vás vyvo­lá­va­jí pocit kli­du, vnitř­ní rov­no­váhy a har­mo­nie. Rady a tipy jsou navíc vel­mi jed­no­du­ché, jež lze skvě­le začle­nit do své­ho běž­né­ho živo­ta, aniž bys­te muse­li vychá­zet ze své kom­fort­ní zóny a dělat něco přes kole­no. Naopak jsou všech­ny navr­že­ny tak, abys­te vše děla­li jen když se vám bude chtít, a hlav­ně po jed­not­li­vých drob­ných krůč­cích, jež vás nijak „nepo­hl­tí“.

Život ve sty­lu Lagom. Švédský způ­sob živo­ta. Rovnováha-harmonie-krása-dostatek

Napsala: Elisabeth Carlsson

Překlad: Pavla Netušilová

Vydalo Nakladateslví ANAG s.r.o.

V roce 2017

Počet stran: 176

ISBN: 978-80-7554-103-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi24. září 2023 Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi Práce, partnerství, láska i osobní spokojenost jsou v našem životě nesmírně důležité. Pokud chodíme do práce, která nás nebaví, v kolektivu se necítíme dobře a doma to také nestojí za nic […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
  • Tátovo indiánské léto23. října 2022 Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. si doslova zamilujete. Jedná se o dojemný příběh plný rodinné pohody, lehce úsměvného […] Posted in Recenze knih
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch19. dubna 2020 Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete listovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
  • STÍNY NAD PECAN HOLLOW16. dubna 2024 STÍNY NAD PECAN HOLLOW Kniha "Stíny nad Pecan Hollow" od autorky Caroline Frostové mě upoutala nejen pěknou obálkou, chytlavým názvem, ale i anotací lákající na velmi silný příběh, ve kterém se hlavní hrdinka […] Posted in Recenze knih
  • Kůň-láska i závislost1. dubna 2024 Kůň-láska i závislost Máte rádi zvířata, především koně? Chcete si přečíst nádherný příběh o vztahu člověka a koně? Juli Zeh patří k nejoceňovanějším současným německým spisovatelkám a dobře známá je také […] Posted in Recenze knih
  • Výhody a nevýhody změny zimního času na letní30. března 2024 Výhody a nevýhody změny zimního času na letní Změna zimního času na letní a zpět je každoročně diskutovaným tématem, které rozděluje lidi na dva tábory. Zatímco někteří oceňují delší denní světlo a možnost trávit více času venku, jiní […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,84083 s | počet dotazů: 7800 | paměť: 75703 KB. | 18.04.2024 - 03:50:23