Kritiky.cz > Články > RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit

RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit

IMG 20191108 133504
IMG 20191108 133504
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uštědřit K.O. sexu a vůbec vzta­hům mezi muži a žena­mi je asi tak snad­né jako roz­pou­tat svě­to­vou vál­ku. Stačí poma­lu vařit žábu a pře­svěd­čit tiše lid­stvo, že toto je pro jejich dob­ro – a ješ­tě lépe, dnes, že je to moder­ní a in. Alespoň tak na mne kni­ha B. Kurase zapů­so­bi­la v jed­nom cel­ku poté, co se ve mně roz­lil ten čte­nář­ský dojem a pocit poté, co se uklid­nil vtip­ný šarm i hrůza děs v závě­ru. Protože téma gen­de­ro­vé­ho zma­te­ní je oprav­du více děsi­vé než vtip­né.

Nebo přes­ně­ji – kdy­by tohle neby­la prav­da, asi bychom se téma­tu od srd­ce zasmá­li.

„Ti z nás, kdo se poklá­dá­me za nor­mál­ní hete­ro­se­xu­á­ly, ať muže či ženy, už tedy dáv­no nejsme nor­mál­ní, kaž­do­pád­ně už ne nor­ma­tiv­ní, nýbrž extre­mis­tic­ká men­ši­na posti­že­ná cho­ro­bou sexu­ál­ní­ho šovi­nis­mu stři­že­né­ho rasis­mem, xeno­fo­bií a isla­mo­fo­bií. Dodejme k tomu, že si nemá­me nač stě­žo­vat, neboť jsme se pro onu nenor­ma­tiv­ní hete­ro­se­xu­a­li­tu z toho dneš­ní­ho širo­ké­ho výbě­ru sexu­a­lit, roz­hod­li, ať už aktiv­ně z vlast­ní vůle, nebo pasiv­ně z nedo­stat­ku infor­mo­va­nos­ti o alter­na­ti­vách.“

No, tak tady autor napros­to geni­ál­ně shr­nu­je jed­nu výraz­nou část své­ho pojed­ná­ní K.O. sexu. Cítíte z toho také to zato­če­ní hla­vy, kte­ré by jisto­jis­tě ješ­tě gene­ra­ci našich babi­ček posla­lo k zemi? Podivily by se, sta­ré dámy, v co se to svět obrá­til a pra­nic by nám nevě­ři­ly! Ne, tohle není mož­né.

A vida – mož­né to je a v někte­rých škol­kách ve Švédsku se dokon­ce v rám­ci výu­ky i výcho­vy dává dětem sku­teč­ně vybrat, kte­rýmže pohla­ví si pře­jí být. Ostatně stou­pá počet ope­ra­cí pře­měn pohla­ví a žádos­tí o pře­mě­nu i v naší zemi, ovšem ne tak dra­ma­tic­ky. Lidé si vymys­le­li růz­né sexu­a­li­ty, jako by úchyl­ky a růz­né libůst­ky už nesta­či­ly. Je to svým způ­so­bem lech­ti­vé čte­ní plné fan­ta­zie, kte­rá je puš­tě­na na plné obrát­ky, nesta­čí­te se divit, jak lid­stvo doká­že sobě samé­mu pod­kop­nout nohy, ale pak vás zara­zí tře­ba prá­vě to o těch švéd­ských dětech ve škol­kách.

Začnete pro­ni­kat do zahra­nič­ních poli­tic­kých uspo­řá­dá­ní a zjis­tí­te, že nor­ma­li­ta se ze svě­ta vytrá­cí a že důmy­sl­né kon­do­my s počí­ta­dly výstr­ků a vstr­ků a fakt, že budu na obo­je, nebo budu něja­ké svo­je smyš­le­né pohla­ví už bude asi zce­la podruž­ným. A to ve chví­li, kdy se ze zemí vytrá­cí tra­di­ce, ochra­na vlast­ních hra­nic nejen těch fak­tic­kých, ale i lid­ských. Vše se sli­je v jed­no a svět postih­ne jed­no vel­ké K.O., kte­ré zabi­jí sex tak, jak ho zná­me.

IMG 20191108 133504
IMG 20191108 133504

Úsměv zamr­zá ve chví­li, kdy autor popi­su­je situ­a­ci za hra­ni­ce, uvě­do­mí­te si, že u nás si tady ješ­tě žije­me ve vel­mi sil­né a bez­peč­né bub­li­ně a je sko­ro zázrak, že už nejsme pře­vál­co­va­ní jiný­mi kul­tu­ra­mi, včet­ně těch femi­nis­tic­kých. Ostatně, z femi­nis­tek a jejich vývo­je, tak, jak je tu popi­so­ván, jsem usou­di­la, že už dáv­no nejsou zamě­ře­ni na hle­dá­ní žen­ství, poz­dě­ji na „vybí­je­ní muž­ství“, ale už stří­lí do vlast­ních řad a vybí­jí se ženy… či sex jako tako­vý?

Kniha posky­tu­je obrov­ské množ­ství námě­tů k roz­ho­vo­rům, k myš­len­kám, k budouc­nos­ti a mne nezbý­vá než si přát, aby v tom­to pří­pa­dě zůsta­lo je o kni­ze, jež je vtip­nou glo­sou, niko­liv více či méně vizi­o­nář­ským dílem. A jest­li ano, tak rad­ši jen méně….

O auto­ro­vi:

Benjamin Kuras (4. 4. 1944) vzdě­lá­ním Olomoučák (od mateř­ské škol­ky do kon­ce stu­dia ang­lis­ti­ky), krát­ce praž­ský ang­lic­ký roz­hla­so­vý redak­tor (1968), od říj­na 1968 Londýňan a čes­ký redak­tor BBC (od 1969), od roku 1975 brit­ský občan. Autor pat­nác­ti ang­lic­kých diva­del­ních a roz­hla­so­vých her, kte­ré se hrá­ly v šes­ti zemích.

Od roku 1990 při­spí­vá do čes­kých peri­o­dik: Reflex, Respekt, Bajt, Český deník, Týden, Lidové novi­ny, Profit, Marianne, Euro, MF Dnes, Právo, Xantypa. V nakla­da­tel­stvích Eminent, Baronet, Linde, Evropský lite­rárn­ní klub, Votobia a G+G vydal tyto ang­lic­ké a čes­ké kni­hy: Czech and Balances, Češi na vlás­ku, Business je byz­nys, Anglie je na hou­by, Nebýt Golema, As Golems Go, Je na Marxu život?, Is There Life on Marx?, Deník viru­se aid­su, Pryč s pra­šiv­ka­mi, Antonín a František jsou naži­vu, Glokalismus a demo­kra­tu­ra, Sekl se Orwell o dva­cet let?, Zákázané ovo­ce vědě­ní, Tao sexu, Ciao sexu, Mao sexu, Jak pře­žít padou­chy, Žít vše­mi údy, Tao smí­chu, Soumrak bílé­ho muže, Nebýt Golema, Bláhové sně­ní o svě­tě bez padou­chů, EpiKuras a Jak zabít civi­li­za­ci, Pohřbíváni svo­bo­dy, Poslední nadě­je civi­li­za­ce, Zachraňte Itálii a nyní K.O. sexu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2019, www.eminent.cz

Kurasovy kni­hy najde­te zde: https://www.eminent.cz/kniha/630_ko-sexu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24017 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72098 KB. | 22.04.2024 - 13:47:56