Kritiky.cz > Knihovnička > Jan van Helsing: Příručka pro bohy

Jan van Helsing: Příručka pro bohy

IMG 20221107 195747
IMG 20221107 195747
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jed­no, co mají v plá­nu ilu­mi­ná­ti, důle­ži­tý je TVŮJ plán! To je podti­tul kni­hy, kte­ré doko­na­le vyja­dřu­je obsah. Takto se bude­te cítit, s tím­to nala­dě­ním a chu­tí se do něče­ho pus­tit, kni­hu na posled­ní strán­ce opus­tí­te.

No, mož­ná ješ­tě zabrou­sí­te na web Johannese, což je muž-médium, se kte­rým autor dělal roz­sáh­lý roz­ho­vor, muž, kte­rý je také tvůr­cem medi­tač­ních cédé­ček a nahrá­vek, tak­že si mož­ná kdekdo půjde něja­kou stáh­nout.

Pokud uzná, že se chce pono­řit do podob­né­ho sta­vu a načer­pat v něm síly.

O čem kni­ha vlast­ně je? O vás… a o tom, že svět má nad námi navrch

To asi tuší­me, jen málo toho může­me jako jed­not­liv­ci změ­nit. Ale když se změ­ní­me jako jed­not­liv­ci, začne­me více žít to, co nám říká vnitř­ní hlas a upřed­nost­ňo­vat svou kva­li­tu živo­ta před všu­dypří­tom­ným kry­sím závo­dem, tak ten tlak spo­leč­nos­ti má moc zlo­mit to, co se děje nad námi. Politici, vyš­ší zájmy, lid­stvo jako gene­rá­tor zis­ku těm nej­moc­něj­ším.

IMG 20221107 195747
IMG 20221107 195747
IMG 20221107 195756
IMG 20221107 195756

Souzní to s vámi?

Pak už jis­tě kni­hy toho­to němec­ké­ho auto­ra zná­te a tuto bych pak pro vás nazva­la jako do men­ší kníž­ky smrsk­nu­tou Můj otec byl MIB kom­bi­no­va­nou se vše­mi dal­ší­mi, v nichž je hos­tem něja­ké médi­um napo­je­né na vyš­ší sfé­ry. A tady už se dostá­vá­me do aktu­ál­ních časů, covid, poli­tic­ké situ­a­ce a pak se dosta­ne­me tře­ba ke sku­teč­ným hvězd­ným bra­nám. CERNu, mimo­cho­dem roz­sáh­lé a oblí­be­né téma auto­ra. Samozřejmě UFO, vojen­ské základ­ny – doslo­va skvě­lé čte­ní pro všech­ny fanouš­ky těch­to tech­no­lo­gií.

Jak pro pány, tak pro dámy.

Protože i toho jem­né­ho, duchov­ní­ho, myš­len­ko­vé­ho a žen­ské­ho tu najde­te dost. O vnitř­ních změ­nách, vrst­vách člo­vě­čí duše a hlav­ně o tom, jak v sobě nabu­dit chuť žít to, co sku­teč­ně žít máme. Nikoliv musí­me.

Protože jen tím doká­že­me živo­tu a svě­tu pro­spět.

Autor nás sezná­mí i s novin­ka­mi ze své rodi­ny, napří­klad jeho vztah k Vatikánu, je tedy zřej­mé, že jeho infor­ma­ce se doslo­va čas­to pře­dá­va­ly i z gene­ra­ce na gene­ra­ci a sám Jan van Helsing snad ani nemohl jít jiným smě­rem. A tato kni­ha je dal­ším pro­duk­tem na jeho ces­tě a v jeho život­ním poslá­ní.

„Historie, jak ji zná­me ve ško­lách, není správ­ná…“

Tak vzhů­ru do čte­ní. Čeká na vás přes­ně to, co od auto­ra zná­te - pokud ho již máte rádi, nebu­de­te zkla­má­ni.

O auto­ro­vi: Jan van Helsing (1967) je auto­rem něko­li­ka knih lite­ra­tu­ry fak­tu a maji­te­lem nakla­da­tel­ství Amadeus Verlag. Věnuje se obje­vo­vá­ní skry­tých fak­tů, čas­to před­po­ví­dá poli­tic­ký a eko­no­mic­ký vývoj na mno­ho let dopře­du a v této kni­ze spo­ju­je síly  s Johannesem, vizi­o­ná­řem, autor medi­tač­ních CD a tvůr­ce mno­ha semi­ná­řů o napo­je­ní se na své dary, tvůr­čí schop­nos­ti.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2022, www.anch-books.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55976 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72039 KB. | 23.04.2024 - 20:02:49