Kritiky.cz > Recenze knih > Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

IMG 20191108 133802
IMG 20191108 133802
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neexistuje vět­ší moti­va­ce než tou­ha sply­nout s tím, co chce­te, co vás napl­ňu­je, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kame­ne tesat. Toto je jedi­ný druh moti­va­ce, kte­rý vás nezrui­nu­je na zdra­ví ani na psy­chi­ce.

Můžete chtít být lep­ší než jste. Můžete chtít zůstat stej­ní. Můžete si přát. Můžete zvo­lit život­ní ces­tu, kde není kon­krét­ní cíl, ale samot­ná ces­ta je obrov­skou váš­ní napl­ně­nou jízdou! Můžete na této ces­tě být una­ve­ni, str­ha­ní, nad­še­ni i šťast­ní – to všech­no jsou různá poča­sí, kte­rá nás živo­tem pro­vá­zí a pat­ří k němu.

Nevzdat to, ani když „na to nemá­te“

Kniha Tajemství život­ní moti­va­ce si dává za úkol pro­brat se tím­to život­ním moto­rem ze všech růz­ných stran. Přidává růz­né život­ní pří­běhy, ve kte­rých si sná­ze před­sta­ví­te, že kolik lidí, tolik růz­ných pří­stu­pů k život­ní moti­va­ci a v pod­sta­tě coko­liv, co nás tou váš­ní napl­ní, je správ­ně. S respek­tem si pře­čte­te pří­běhy z his­to­rie, zabrou­sí­me do živo­tů spor­tov­ců i spi­so­va­te­lů, ale já jsem se tře­ba pří­jem­ně pou­smá­la nad pří­bě­hem Koroka a Václava Chaloupky. Náhoda tomu chtě­la, že jsem zrov­na měla doma půj­če­nou kníž­ku Dávat koním kří­d­la, kte­rá je celá o tom­to koni i člo­vě­ku, kte­ří mají jed­no spo­leč­né – i přes nepří­zeň osu­du doká­za­li vykře­sat ze své­ho živo­ta to lep­ší. A to žít… a nevzdat to, ani když při­šel pád. Nebo když někdo tvr­dí, že na to nemá­te.

A tohle je vlast­ně všem těm sdí­le­ným pří­bě­hům v kni­ze shod­né. Ale jak se k tomu dostat? Existují růz­né meto­dy, musí­me si nej­pr­ve svůj život srov­nat ve své hla­vě. A tak mož­ná pro mno­hé bude nej­u­ži­teč­něj­ší pojed­ná­ní o tom, jak se dostat z „musím“ do „chci“. Cítíte už ten roz­díl? Co se vám chce víc? Muset… nebo chtít.

A pak se nebát ran, kte­ré vám život mezi­tím uštěd­ří. Pravda, moti­va­ce ryze muž­ských spor­tů a tvr­dé nátu­ry mi při­šla tro­chu těs­ná, ale je to dáno tím, že jsem žena. Muže pak ale pří­běh Mika Tysona může zaujmout tím, že se dotý­ká nej­hlub­ších chla­pec­kých i muž­ských kri­zí a hle­dá z nich ces­tu ven. Velmi tvr­dě.

IMG 20191218 163928
IMG 20191218 163928
IMG 20191108 133802
IMG 20191108 133802

Malé cvi­če­ní na to, co „CHCI“

Z kni­hy jsem si vza­la onu infor­ma­ci o tom, jest­li chce­me či musí­me. A tak jsem si zku­si­la jeden den tuto kni­hu držet v hla­vě a u všech den­ních čin­nos­tí jsem si sama pro sebe ana­ly­zo­va­la, jest­li prá­vě tohle, co nyní dělám „musím“, nebo „chci“. A jest­li ta musím nejde pře­ho­dit na chtě­ní.

Více na Kritiky.cz
Dark Harvest David Slade režisér jedné z nejlepších upířin 30 dní Dlouhá Noc je po delší odmlce zp...
#DP202: Bohové a monstra aneb Jak Zafran a Gunn překopali filmové DC  Autorem článku je Daniel PaličkaNejnovější článek berte jako jeden velký experiment. ...
Hon | Jagten [95%] Hon http://www.csfd.cz/film/311967-hon/ http://www.imdb.com/title/tt2106476/ Alternativní náz...
Přemiéry říjen 2012 04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dávno rezignoval na kariéru „ajťák...
Paul McCartney - Egypt Station (2018) Paul McCartney je taková živoucí encyklopedie populární hudby, jen těžko byste totiž hledali...

Samozřejmě někde to nešlo… zejmé­na pak se stou­pa­jí­cí den­ní úna­vou už jsem fakt nechtě­la vůbec nic. Na dru­hou stra­nu mi prá­vě v ten­to zrád­ný čas, kdy už máte vybi­té bater­ky, dochá­ze­lo s nut­ka­vou hlo­da­vos­tí, co všech­no bych chtě­la. Co všech­no mám v šuplí­ku, co všech­no sto­jí někde zaprá­še­né v kou­tě a já tak moc chci mít na to čas!!! Moc času!

Vznikl seznam…

No, to roz­hod­ně nejsou infor­ma­ce k zaho­ze­ní, i pro­to, že na část z nich jsem oprav­du zapo­mně­la a mám pode­zře­ní, že bez toho­to zku­šeb­ní­ho dne, kdy tělo i duše tou­ži­la po „chci“, bych si asi jen tak nevzpo­mně­la. Takže děku­ji, milí auto­ři, díky vám vám zase seznam toho, co chci.

A CHCI SI NA TO NAJÍT PROSTOR.

Následně si také uvě­do­mí­te, že prá­vě tato chtě­ní mají v sobě poten­ci­ál úspě­chu. Sami na sobě ucí­tí­te, že vás intu­i­ce vede k těm­to čin­nos­tem a poci­tům správ­ně.

A uvě­do­mí­te si také to, že mno­há „musím“ se mohou stát chtě­ním, když si to v sobě přesklá­dá­te. Vaření, pra­ní, mytí nádo­bí, kus nepří­jem­né prá­ce, - i kdy­by, v nej­hor­ším, bylo moti­va­cí jen to, že to už chce­te mít za sebou. Ale někte­ré z těch­to čin­nos­ti lze úspěš­ně pře­trans­for­mo­vat na čin­nos­ti ryze medi­tač­ní a uspo­ko­ju­jí­cí.
Tak si na to vzpo­meň­te, tře­ba až bude­te zase páro­vat špi­na­vé ponož­ky před prač­kou.

O auto­rech:

Marian Jelínek (1963) je absol­ven­tem Fakulty těles­né výcho­vy a spor­tu UK a má dok­to­rát z psy­cho­lo­gie. Působil jako osob­ní tre­nér Jaromíra Jágra a v roce 2005 byl asi­s­ten­tem tre­né­ra hoke­jo­vé­ho týmu ČR, kte­rý vyhrál titul mis­tra svě­ta. S týmem HC Sparta Praha zís­kal v letech 2006–2007 dva extra­li­go­vé titu­ly.

Jiří Kuchař (1960) je absol­ven­tem ČVUT Praha a od roku 1991 se věnu­je pub­li­kač­ní čin­nos­ti. Podílel se na pro­jek­tu Esoterické Čechy, Morava a Slezsko a je auto­rem řady knih, kte­ré vyšly v nakla­da­tel­ství Eminent. Pravidelně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace. Svoje život­ní zku­še­nos­ti shr­nul v kni­ze Léčitelé, jas­no­vid­ci a mágo­vé.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2019, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zem...
Sněhulák | The Snowman [60%] Detektiv Harry Hole z bestsellerů, které píše populární norský spisovatel Jo Nesbø, se hl...
Oni - Film „Oni“ není nijak objevný. Jedná se o jednu z variací na film „Funny Games“, respektive na film „Strašáci“ s menším množstvím deprese. Filmy, jako jsou „Oni“ v poslední době docela letí. Skupina lidí (nejméně pár) je v dom...
Michele Campbell – Cizinec na pláži Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Společnost e.on ve spolupráci...
Veřejko ...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání9. října 2023 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání Všichni to známe – touha po nové pracovní příležitosti a ten první krok – napsat žádost o zaměstnání. Ale jak na to, aby vaše žádost vynikla a upoutala pozornost zaměstnavatele? Správně […] Posted in Ze života
  • SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství18. srpna 2023 SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství Svět animovaných seriálů je plný různorodých postav a příběhů, které nám přinášejí radost, smích a dobrodružství. Jednou z těchto nezapomenutelných postav je i SpongeBob v kalhotách, jinak […] Posted in Zajímavosti
  • Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní20. července 2023 Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní Každá další kniha na toto téma je vydařenější. Tentokrát se dostáváme do světa jejich léčení, mluvy, magie… opět můžeme atmosféru nasát i skrze obrázky v knize. Více prostoru pak autor […] Posted in Knihovnička
  • Jana Štrausová: Děti nového věku4. února 2023 Jana Štrausová: Děti nového věku Autorka ve své knize plně zužitkovala své zkušenostmi při práci s dětmi. Byla z těch, které děti začaly povídat o tom, co zažily ještě předtím, než se narodily. Nebo o tom kreslili. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost26. ledna 2023 ROZHOVOR: Jana Štrausová a děti nové doby: lidé, kteří si pamatují minulost Ráda se vámi rozdělím o rozhovor s autorkou Janou Štrausovou, ženou, která využila své pedagogické i terapeutické zkušenosti a ve svém studiu, praxi i knihách naplno využila svůj dar […] Posted in Rozhovory
  • Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku23. ledna 2023 Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku Dítě není nepopsaný list papíru, ve skutečnosti je hustě popsaná kniha, která je prvních pár let dětského života otevřena i nám. Alespoň tak se to jeví, minimálně v posledních generacích […] Posted in Knihovnička
  • FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku1. srpna 2022 FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku "FRIDA NESPOUTANÁ" od Maren Gottschalkové, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je beletrizovaný životopis této nezapomenutelné a velmi originální mexické malířky, která oslnila svými  […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05790 s | počet dotazů: 288 | paměť: 69919 KB. | 04.12.2023 - 21:05:58