Kritiky.cz > Profily postav > Jen vraždy v budově - Charles-Haden Savage

Jen vraždy v budově - Charles-Haden Savage

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charles-Haden Savage je hlav­ní posta­vou ve fil­mu Only Murders in the Building. Savage, kte­rý žije v Arconii již téměř 30 let, je herec v polo­vi­ně živo­ta, kte­rý byl hvězdou popu­lár­ní­ho detek­tiv­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu z 90. let Brazzos. Je jed­ním z mode­rá­to­rů pořa­du Only Murders in the Building.

Hraje ho Steve Martin.

Dětství

Jako dítě Charles čas­to cho­dil s otcem na to, co mu otec říkal, že jsou kon­kur­zy. Charles seděl a čekal ven­ku, zatím­co jeho otec šel dovnitř. Při jed­nom z těch­to kon­kur­zů čekal Charles před budo­vou napro­ti Arconii něko­lik hodin, zatím­co zapa­da­lo slun­ce. Pak sle­do­val, jak jeho otce vyved­li z budo­vy v pou­tech a odvez­li ho pryč.

Brazzos

Známý jako oblí­be­ný ame­ric­ký tele­viz­ní detek­tiv deva­de­sá­tých let Brazzos, žil Charles v Arconii téměř 30 let. A přes­to jeho sklon držet se stra­nou zna­me­ná, že v budo­vě nezná téměř niko­ho. Protože herec­ké pří­le­ži­tos­ti vyschly, pro­mě­nil Charles svou pun­tič­kář­skou pova­hu v posed­lost sku­teč­ný­mi zlo­či­ny a ved­le svých oblí­be­ných pod­cas­tů peč­li­vě doku­men­tu­je sto­py. Charles tou­ží po přá­tel­ství a smys­lu živo­ta, a když neob­vyk­lé úmr­tí v Arconii podráž­dí jeho pode­zře­ní, zís­ká novou ener­gii.

Smrt Bunny

V posled­ní den Bunny půso­be­ní ve funk­ci před­se­dy správ­ní rady sla­ví tro­ji­ce vítěz­ství při řeše­ní Timovy vraž­dy. Radostně vyprá­vě­li pří­běh davu před Arconií a ten večer všich­ni osla­vo­va­li v Mabelině bytě. Zatímco osla­vo­va­li, Bunny při­šla ke dve­řím s lah­ví pra­vé­ho šam­paň­ské­ho pro ně. Na oplát­ku jí dali miki­nu s kapu­cí z pod­cas­tu. Když zavře­li dve­ře, pře­mýš­le­li, jest­li nemě­li Bunny pozvat, aby se k nim při­da­la. Mabel se podí­va­la ven, aby vidě­la, že tam ješ­tě je, a pak sly­še­li, jak zača­la pla­kat, ale když Mabel ote­vře­la dve­ře, Bunny už byla pryč. Rozhodli se pře­su­nout osla­vu na stře­chu. Připili si na svůj úspěch, a když jim došlo, Mabel se vrá­ti­la do své­ho bytu pro dal­ší šam­paň­ské, ale našla Bunny v jejím bytě, kte­rá byla prá­vě ubo­dá­na.

Zatčení

Oliver, Mabel a Charles byli zatče­ni poté, co je poli­cie našla, jak se vzná­še­jí nad Bunnyiným tělem. Byli odve­ze­ni na sta­ni­ci, kde je od sebe oddě­li­li a vyslech­li detek­ti­vo­vé Kreps a Williams. Charles trval na tom, že Mabel nemoh­la Bunny ubo­dat, a upnul se na jed­no­směr­né zrca­dlo v míst­nos­ti. Po výsle­chu byli všich­ni tři pro­puš­tě­ni, ale byli varo­vá­ni, že jsou v pří­pa­du zájmo­vý­mi oso­ba­mi, což zna­me­ná, že by moh­li být obvi­ně­ni, jakmi­le se obje­ví dal­ší důka­zy. Detektiv Williams jim také řekl, že nema­jí nic vyšet­řo­vat ani o tom dělat pod­cast. Když opouš­tě­li sta­ni­ci, byli zahl­ce­ni novi­ná­ři, což Charlese a Mabel zdr­ti­lo, ale potě­ši­lo Olivera, kte­rý si vychut­ná­val pozor­nost.

Zpět v Arconii Oliver navr­hl, aby nato­či­li nový pod­cast. Mabel to odmít­la s tím, že se chce na chví­li vzdá­lit od smr­ti.

Charles začal sun­dá­vat fot­ky z nástěn­ky s nápo­vě­da­mi ve svém bytě, ale pře­stal, když se dostal k jed­né s Bunny a dal ji zpát­ky. Zatímco pra­co­val, Charlesovi zavo­la­li, že restar­tu­jí Brazzos a chtě­jí se s ním sejít. Charles se sešel s pro­du­cen­tem a reži­sé­rem a s pře­kva­pe­ním zjis­til, že nechtě­jí, aby hrál Brazzu, ale strýč­ka Brazzose. Řekli mu, že ta prá­ce je jeho, pokud nebu­de sedět ve věze­ní.

Když Cinda Canningová ozná­mi­la nový pod­cast o vraž­dě a tro­ji­ci s názvem „Only Murderers in the Building“, sešli se, aby si o tom pro­mlu­vi­li, ale Mabel tvr­di­la, že se do toho nechce zaplést. Charles sou­hla­sil, že nemů­že ris­ko­vat tele­viz­ní smlou­vu, kte­rou mu nabíd­li kvů­li restar­tu Brazzu. Během roz­ho­vo­ru však zaslech­li hlas: „Jdi do prde­le,“ kte­rý vysto­po­va­li do Bunnyho bytu, kte­rý měl spo­leč­nou ven­ti­la­ci s Mabeliným bytem. Prolezli jím a našli paní Gamboliniovou, Bunnyho ptá­ka. Když byli v jejím bytě, Oliver je požá­dal, aby hle­da­li usvěd­ču­jí­cí poznám­ky, kte­ré posla­la Bunny. Když hle­da­li, sly­še­li, že někdo při­chá­zí, a tak se scho­va­li do skří­ně, kde zaslech­li, jak Uma Hellerová a Howard Morris hle­da­jí Bunnyin obraz, kte­rý měla Uma odnést k oce­ně­ní. Obraz chy­běl, ačko­li tam byl ješ­tě den před Bunnyi smr­tí. Mabel našla vza­du ve skří­ni taj­né dve­ře, kte­ré ved­ly k výta­hu, jímž sje­li dolů a vyje­li ven z budo­vy. Jakmile se ocit­li ven­ku, mlu­vi­li o obra­zu. Charles věřil, že nale­ze­ní obra­zu je dove­de k vra­ho­vi. Mabel neo­chot­ně sou­hla­si­la, že se k jejich vyšet­řo­vá­ní při­po­jí.

Charles se vrá­til domů po náku­pech a byl šoko­ván, když zjis­til, že na zdi visí Bunnyin obraz. Okamžitě napsal Oliverovi a Mabel, kte­ří k němu při­je­li. Mabel pozna­la muže na obra­ze a zepta­la se ho, jest­li je to Charles, a on jí řekl, že je to jeho otec.

Bunny památník a obraz

Všichni tři se bavi­li o tom, jak dostat obraz z Charlesova bytu, aniž by si toho někdo vši­ml. Když ho sun­da­li, Mabel si všimla, že obraz se jme­nu­je Savage a řek­la ostat­ním, že Bunny před smr­tí řek­la: „Savage“. Chtěli se obra­zu zba­vit, ale vyru­ši­lo je zakle­pá­ní na dve­ře. Mabel a Oliver scho­va­li obraz do lož­ni­ce, zatím­co Charles ote­vřel dve­ře a našel Howarda, kte­rý je pozval na Bunnyi památ­ku. Charles nechtěl jít, pro­to­že by vypa­da­li pro­vi­ni­le, ale Howard řekl, že musí jít a najít oso­bu, kte­rá vypa­dá pro­vi­ni­le­ji než oni tři. Rozhodli se, že se večír­ku zúčast­ní a pou­ži­jí taj­ný výtah, kte­rý obje­vi­li, aby obraz pro­pa­šo­va­li zpět do Bunny bytu. Na večír­ku nová před­sed­ky­ně správ­ní rady Nina Linová řek­la, že se posta­rá o to, aby Bunnyina smrt nemě­la na niko­ho z nich nepří­z­ni­vý vliv. Howard všem třem řekl, že Bunny na Ninu nemá, co se týče pod­los­ti, ale odmí­tl to na večír­ku upřes­nit. Vyrušila je Leonora Folgerová, Bunnyina mat­ka, kte­rá vstou­pi­la na večí­rek a doža­do­va­la se její­ho obra­zu. Měla u sebe ori­gi­nál kup­ní smlou­vy od malí­ře. Zatímco Charles mlu­vil s Leonorou o obra­zu, Mabel a Oliver se vrá­ti­li do Charlesova bytu, vyzved­li obraz a odnes­li ho do ulič­ky. Když je Charles šel pus­tit dovnitř, omy­lem za sebou nechal zavřít dve­ře a všech­ny je zamkl. Oliver nechtěl být při­sti­žen s obra­zem, a tak se ho poku­sil hodit do popel­ni­ce, ale ostat­ní dva ho zasta­vi­li. Když usly­še­li blí­ží­cí se hla­sy, scho­va­li ho mezi dvě popel­ni­ce a slí­bi­li, že se pro něj poz­dě­ji vrá­tí.

Charles pra­co­val na tabu­li pode­zře­lých, na kte­ré byl seznam lidí, kte­ří je nená­vi­dě­li, včet­ně Umy, Teddyho, Thea a Jana. Pak se zařa­dil mezi pode­zře­lé. Vrátil se do dum­pies­tu, aby si vyzve­dl obraz, ale zjis­til, že chy­bí. Vrátil se naho­ru, kde zjis­til, že mu Leonora kle­pe na dve­ře. Chtěla vědět, proč je na obraz tak zvě­da­vý. Pustil ji do bytu a ona mu řek­la, že obraz kou­pi­la od Rose Cooperové, kte­rá se tak zou­fa­le sna­ži­la dostat od muže, ale nemě­la pení­ze. Leonora obraz kou­pi­la a brzy poté se Rose ztra­ti­la a byla pro­hlá­še­na za mrt­vou. Potvrdila, že Rose žije v domě napro­ti přes uli­ci. Zatímco si poví­da­ly, při­šla ke dve­řím Mabel se zprá­vou o obra­zu. Než se o ni sta­či­la podě­lit, při­šel Oliver a řekl, že obraz má Amy Schumerová, což zaslech­la Leonora, kte­rá mlu­vi­la s Charlesem. Všichni se vyda­li do Amyina bytu, ale Leonora rych­le zjis­ti­la, že obraz je padě­lek.

Když se Lenora chys­ta­la ode­jít, Charles ji zasta­vil a řekl, že věří, že před­mě­tem obra­zu je jeho otec. Potvrdila, že je to on a že ona i Rose s ním měly poměr. Leonora se zepta­la, co z něj vze­šlo, a Charles jí řekl, že pil, byl ve věze­ní a zemřel, když byl Charles ješ­tě mla­dý. Charles se pak vrá­til dovnitř a řekl Mabel a Oliverovi, co se dozvě­děl. Zajímalo ho, jest­li je Bunny její sest­ra. Jejich pozor­nost pak upou­ta­la paní Gamboliniová, kte­rá jim řek­la, že ví, kdo to udě­lal.

Sledování Bunny posledního dne

Trojice se sna­ži­la při­mět paní Gamboliniovou, aby jim řek­la, kdo to udě­lal, a dokon­ce se vydá­va­la za Bunnyho. Když Mabel našla něja­ké účten­ky ze dne, kdy Bunny zemře­la, roz­hod­li se vysto­po­vat její posled­ní den a nato­čit o tom pod­cas­to­vou epi­zo­du. Získali zápis ze schůze správ­ní rady, kte­rá se ten den kona­la, a pově­si­li ho na pode­zře­lou tabu­li. Rozhodli se, že jejich hlav­ní pode­zře­lou je Nina, pro­to­že se na té schůzi pohá­da­la s Bunny.

Lucyina návštěva a tajné chodby

Charles se vydal na plac, aby začal natá­čet restart Brazzos. Byl pře­kva­pen, když zjis­til, že jeho posta­va pou­ží­vá inva­lid­ní vozík a má „nádech demen­ce“, na což se nepři­pra­vil. Když se šel při­pra­vit do své­ho pří­vě­su, pře­kva­pi­lo ho, že tam na něj čeká Lucy. Přivedl ji do své­ho bytu, kde požá­dal Mabel, aby na ni pro­mlu­vi­la, pro­to­že kvů­li její­mu slan­gu a nedáv­ným pop­kul­tur­ním odka­zům nero­zu­měl niče­mu, co říka­la. Mabel se s ní poku­si­la pro­mlu­vit, aby zjis­ti­la, že také nero­zu­mí tomu, co Lucy říká. Charles se s Lucy zno­vu rád viděl, ale když v jeho blo­ku na nože obje­vi­la nůž, kte­rým byla Bunny zavraž­děn, sna­žil se ji při­mět k odcho­du, pro­to­že nechtěl, aby se zapo­ji­la do vyšet­řo­vá­ní. Ona mís­to toho ode­šla do kou­pel­ny, kde ote­vře­la taj­nou chod­bu, kte­rou v dět­ství pou­ží­va­la ke hře na scho­vá­va­nou. Provedla tro­ji­ci chod­ba­mi a řek­la jim, že se domní­vá, že prá­vě tak se vrah dostal do jejich bytů, aby tam nastra­žil důka­zy. Pomocí chod­by nahléd­li do Ninina bytu, kde uvi­dě­li obrá­zek Arconie s vesmír­nou kopu­lí na vrcho­lu a sly­še­li, jak mlu­ví s Jaredem McGregorym o tom, zda udě­la­li správ­nou věc. To je ved­lo k domněn­ce, že Nina zabi­la Bunny, aby změ­ni­la Arkonii. Rozhodli se jít do Ninina bytu a poku­sit se ji při­mět k při­zná­ní. Sestavili dár­ko­vý koš a pře­vza­li ho. Pak ji zača­li vyslý­chat, ale výslech skon­čil, když Nina zača­la rodit a prask­la jí voda. Zavolali záchra­ná­ře, aby ji odvez­li do nemoc­ni­ce, a Charles ji utě­šo­val a pomá­hal jí udr­žet klid, zatím­co čeka­li. Nina vyjá­d­ři­la smu­tek, že tam Bunny není, pro­to­že se na dítě moc těši­la. Prosila je, aby našli Bunnyino vra­ha.

Když Nina odje­la do nemoc­ni­ce, Charles objed­nal auto, kte­ré odvezlo Lucy zpět do Connecticutu. Řekla mu, že vyne­cha­la mat­či­nu svat­bu, aby ho moh­la navští­vit, pro­to­že to bylo v den, kdy ho zatkli, ale on jí řekl, že to není vhod­ná doba. Pak řek­la, že z pěti otců, kte­ré měla, byl on její nej­ob­lí­be­něj­ší. Po vypro­vo­dě­ní Lucy se Charles vydal do věze­ní, kde navští­vil Jan, kte­rá mu něko­li­krát vola­la.

Jan byla ráda, že Charlese vidí, i když se zdá­lo, že věří, že jsou stá­le spo­lu. Řekla mu, že hle­dá uměl­ce a že umě­lec se zdr­ží, aby dokon­čil jejich prá­ci. Zeptala se, jest­li se kolem něj motá někdo nový, pro­to­že jest­li ano, tak je to vrah.

Párty

Když mu Mabel napsa­la, aby se sta­vil, Charles šel k ní domů, kde se dozvě­děl, že v chod­bě vedou­cí do její­ho bytu obje­vi­la kra­bič­ku zápa­lek z Pickle Diner, na kte­ré bylo něco, co vypa­da­lo jako krev. Když Oliver s Charlesem dora­zi­li, deba­to­va­li o tom, jest­li je skvr­na od krve, nebo od keču­pu. Charles také pře­mýš­lel, jest­li Bunny tu noc neřek­la „pasáž“ mís­to „divo­ká“, pro­to­že Mabel si nemoh­la být jis­tá.

Vydali se na výlet do The Pickle Diner, kde zís­ka­li seznam Ivanových šta­m­gas­tů, a dou­fa­li, že vrah bude na tom­to sezna­mu. Při roz­ho­vo­ru o kra­bič­ce zápa­lek na sebe upou­ta­li pozor­nost svých super­fa­nouš­ků, kte­ří sedě­li opo­dál. Když Mabel dosta­la zprá­vu od Alice, Oliver a Charles ji oka­mži­tě pode­zří­va­li, zvlášť když Jan Charlesovi řekl, že hle­da­jí uměl­ce, kte­rý se s nimi nedáv­no sblí­žil. Mabel trva­la na tom, že Alice není vrah. Pak se zved­li a ode­šli z bis­tra.

Charles a Oliver se necha­li pozvat na večí­rek k Mabel, kde Alice okouz­li­la Charlese tím, že ho pozna­la z jed­né nezná­mé fil­mo­vé role. Oliver zůstal pode­zří­va­vý a pou­žil k její­mu výsle­chu hru zva­nou Son of Sam. Když se hra dosta­la až k Mabel, Oliverovi a Alici, Oliver byl pře­svěd­čen, že je to jak Syn Sama, tak Bunnyin vrah, a začal ji vyslý­chat. Nakonec při­zna­la, že o své minu­los­ti lha­la, pro­to­že si mys­le­la, že jako dce­ra insta­la­té­ra se ve svě­tě umě­ní nemů­že pro­sa­dit. Po večír­ku Charles s Jan tele­fo­no­val a ona vzpo­mí­na­la na bage­ty, kte­ré si dali po noci, kdy spo­lu popr­vé spa­li.

Test DNA a kontaktování vraha

Charles zno­vu navští­vil Jan a byl pře­kva­pen, když zjis­til, že věří, že jsou stá­le spo­lu, a domní­val se, že její pokus o jeho vraž­du je konec jejich vzta­hu.

Charles se vydal na natá­če­ní rebo­o­tu Brazzu, aby začal natá­čet. Oliver, Mabel a Lucy ho navští­vi­li. Zatímco čeka­li na Charlese, Oliver uká­zal Mabel zábě­ry, kte­ré měl z bis­tra. Byli si jis­tí, že oso­ba na videu je vrah a kra­bič­ka od sirek, kte­rou vza­li, je ta z Mabelina bytu. Mabel se podí­va­la na kra­bič­ku zápa­lek a uvi­dě­la něco, co vypa­da­lo jako otisk prs­tu v krvi. Mabel byla stá­le pře­svěd­če­ná, že oso­ba, kte­rá jim napsa­la, aby vypad­li z budo­vy, je detek­tiv Williams, vza­la Charlesův tele­fon a napsa­la tomu čís­lu zprá­vu s žádos­tí o pro­vě­ře­ní otis­ků. Dostali odpo­věď, v níž je žáda­la, aby se sešli a niko­mu to neří­ka­li. Pak k nim při­stou­pil poli­cis­ta a řekl, že se s nimi Kreps chce sejít v Bunnyině bytě, aby si pro­mlu­vi­li o pří­pa­du.

Když dora­zi­li, našli tam i Cindu a Poppy. Kreps jim všem řekl, aby pře­sta­li s pod­cas­tingem, pro­to­že to naru­šu­je pří­pad. Na této schůz­ce se také dozvě­dě­li, že Cinda ved­la roz­ho­vor s býva­lým Mabeliným spo­lu­pra­cov­ní­kem Jimmym Russoem, kte­rý Mabel obvi­nil, že si uříz­la prst a podá­va­la ho zákaz­ní­kům. Mabel řek­la, že Jimmy je lhář, kte­rý si pří­liš zahrá­vá s ruka­ma. Když Poppy a Cinda ode­šly, Mabel je násle­do­va­la ven a Oliver s Charlesem se zepta­li Krepsové, kde je Williamsová, a dozvě­dě­li se, že je v Denveru na mateř­ské dovo­le­né, což zna­me­ná, že jim nemoh­la napsat, aby se s ní setka­li.

Znovu se s Mabel spo­ji­li, napsa­li jí čís­lo a bylo jim řeče­no, aby necha­li důka­zy v par­ku, kde je poz­dě­ji vyzved­nou, což potvr­di­lo, že to neby­la Williamsová a mís­to toho to byl prav­dě­po­dob­ně vrah. Promluvili si o tom a roz­hod­li se, že vyro­bí třpy­ti­vou bom­bu, kte­rá vybuch­ne na vra­ho­vi, až si při­jde pro kra­bič­ku zápa­lek.

Po nastra­že­ní bom­by čeka­li poblíž, aby vidě­li, kdo se obje­ví. Zatímco čeka­li, vyšel nový díl seri­á­lu Only Murderers in the Building a oni ho zača­li poslou­chat. Mabel se před Oliverem a Charlesem brá­ni­la a řek­la jim, že Jimmy je oprav­du úchyl a když se popr­vé brá­ni­la, uví­zl mu prst v krá­je­či na maso. Charles si chtěl na tele­fo­nu pus­tit něja­kou hud­bu, aby uvol­nil napě­tí, ale Oliver si vši­ml něko­li­ka hovo­rů s Hopestillem na jeho tele­fo­nu, čímž jim napo­vě­děl, že zase mlu­ví s Jan. To roz­čí­li­lo Mabel, kte­rá mu při­po­mně­la, že Jan zabil její­ho pří­te­le. Mabel se vyda­la na odchod a uvi­dě­la, jak někdo utí­ká s taš­kou pokry­tou třpyt­ka­mi. Než se dosta­li k bom­bě, byla už ta oso­ba pryč. Mabel řek­la, že potře­bu­je tro­chu pro­sto­ru, a roz­hod­la se, že si pro­mlu­ví, mís­to aby se vrá­ti­la s Oliverem a Charlesem. Oliver řekl Charlesovi, že se s ním musí roze­jít, což Charles už věděl, ale při­pa­da­lo mu to těž­ké, dokud nedo­stal nápad, kte­rý zna­me­nal, že to nebu­de muset udě­lat sám. Místo toho poslal své­ho dvoj­ní­ka, Sazze.

Když nepři­šly výsled­ky jeho tes­tu DNA, když je oče­ká­val, Oliver šel k Charlesovi, kde jed­li sal­su a poví­da­li si. Oliver pak dostal tex­tov­ku od Willa. Bylo to video, na kte­rém Mabel něko­ho pobo­da­la ve vla­ku.

Pátrání po Mabel a Blackoutovi

Charles obvo­lal všech­ny nemoc­ni­ce v oko­lí, zatím­co Oliver pát­ral po Mabel, ale ani jeden z nich nic nena­šel. Vyrušilo je zakle­pá­ní na dve­ře, Oliver ote­vřel a našel detek­ti­va Williamse, kte­rý měl u sebe její dítě Keitha. Vešla dovnitř a řek­la, že má na ně pár otá­zek. Zeptala se jich, co se s Mabel sku­teč­ně sta­lo tu noc, kdy Bunny zemře­la. Řekla jim, že Mabel zatknout nechce, ale jejich mlče­ní jí mož­ná nedá na vybra­nou. Charles řekl, že by moh­la pro­hle­dat jejich byty, ale žád­ný nůž by nena­šla. Oliver se náh­le omlu­vil, aby si odsko­čil na záchod. Slyšeli, jak na něco kři­čí, aby se ote­vře­lo, a Charles se tam vrá­til a našel Olivera, jak ote­ví­rá taj­nou chod­bu. Oliver se při­znal, že se zapo­mněl zba­vit nože, což mezi nimi vyvo­la­lo hád­ku. Když koneč­ně ote­vře­li dve­ře, stál tam Williams a kon­fron­to­val je kvů­li noži. Znovu se sna­ži­li hrát hloupé­ho, ale nako­nec se roz­hod­li, že nůž sebe­rou a pře­da­jí jí ho, při­čemž jí vysvět­li­li, proč jsou na něm Oliverovy a Lucyiny otis­ky. Vzala si ho a slí­bi­la jim, že jim dá vědět, co našla.

Charles a Oliver šli do bis­tra a brzy se k nim při­po­ji­la Mabel, kte­rá jim uká­za­la fot­ku Charlese a Lucy, kte­rou měl Třpytka. Charles oka­mži­tě zavo­lal Lucy, kte­rá řek­la, že je u Charlese doma. Než jí však sta­čil říct, co má dělat, zhas­la svět­la, pro­to­že měs­to zachvá­til výpa­dek elektři­ny.

Výpadek elektřiny

Když se jim nepo­da­ři­lo s Lucy zno­vu navá­zat kon­takt, Mabel, Charles a Oliver opus­ti­li bis­tro a vrá­ti­li se do Arkonie. Šli rov­nou ke scho­dům, což Olivera roz­ru­ši­lo. Když stou­pa­li, Oliver začal rych­le zpo­ma­lo­vat a vinil z toho svá čer­s­tvě vymě­ně­ná kole­na. Charles navr­hl, že výstup do scho­dů by byl snaz­ší, kdy­by Oliver odho­dil sáček s dipy, kte­rý mu dal Ivan. Oliver dipy scho­val a pokra­čo­va­li ve výstu­pu. Když se dosta­li do jede­nác­té­ho pat­ra, muse­li Olivera zby­tek ces­ty táh­nout. Dostali se do Charlesova bytu, kde našli ote­vře­nou chod­bu a usou­di­li, že Lucy tam šla utéct před Třpytkou. Vstoupili do chod­by, ale rych­le se ztra­ti­li. Lucy je tam našla a vyved­la je ven. Když uvi­dě­li blí­ží­cí se bater­ku, spě­cha­li ven a dolů po scho­dech, při­čemž je pro­ná­sle­do­va­la posta­va ve ska­fan­d­ru. Když se dosta­ly pod scho­dy, Mabel pou­ži­la pyt­lík s dipy, aby posta­vu zasáh­la, a ta spadla. Sundala mu mas­ku a odha­li­la Marva. Marv jí vysvět­lil, že není vrah, že se jen sna­ží ochrá­nit Lucy před Škrtičem ze Šesté ave­nue. Chtěl být jen sou­čás­tí dění. Lucy potvr­di­la, že on nebyl tím, kdo ji pro­ná­sle­do­val, a věři­la, že vra­ha sku­teč­ně vydě­sil. Oliver sou­hla­sil, že s nimi Marv nato­čí jed­nu epi­zo­du, a řekl, že mají málo kva­lit­ní­ho obsa­hu.

Mabel řek­la, že vra­ha vidě­li čty­ři­krát, ale zají­ma­lo by ji, jest­li to byl vždyc­ky ten samý člo­věk. Mabel se zdě­si­la, když vidě­la, jak Lucy mlu­ví s detek­ti­vem Krepsem. Ten řekl, že ho Lucy zasvě­ti­la do toho, co prá­vě udě­la­li. Charles a Oliver vyved­li Lucy z budo­vy a necha­li Mabel s Krepsem o samo­tě.

Setkání s Rose

Mabel řek­la Charlesovi, že Kreps je Glitter Guy, a pro­to je jejich hlav­ní pode­zře­lý. Spekulovali, proč to mohl udě­lat, pro­to­že nevy­pa­dal jako člo­věk, kte­rý by chtěl obraz. Usoudili, že za ním musí někdo tahat za nit­ky, něja­ký zlo­či­nec­ký mozek. Mabel se podí­va­la na taš­ku, kte­rou mu vza­la, na níž bylo logo kuře­te, kte­ré jí při­pa­da­lo pově­do­mé, ale nedo­ká­za­la si ho zařa­dit. Během jejich roz­ho­vo­ru při­šel Oliver a řekl jim, že Will je ofi­ci­ál­ně jeho bio­lo­gic­ké dítě a že je vět­ší Řek, než si mys­lel. Na osla­vu při­ve­dl paní Gamboliniovou, aby ho pře­da­la Charlesovi. Charles se poku­sil odmít­nout a jejich hád­ka o klec ote­vře­la taj­nou při­hrád­ku na dně. Uvnitř při­hrád­ky byl obraz. Originál posta­vi­li ved­le paděl­ku. Přemýšleli, proč moh­la Bunny vyro­bit padě­lek.

Když měl Charles ori­gi­nál obra­zu, sna­žil se dostat k Leonoře, ale zjis­til, že sku­teč­ná Leonora je v domě s pečo­va­tel­skou služ­bou a už léta nikam neo­de­šla. Charles ote­vřel hodin­ky, kte­ré dostal od otce, a odha­lil adre­su. Pomocí této adre­sy našel ženu, kte­rá se vydá­va­la za Leonoru, ve sku­teč­nos­ti malíř­ku Rose Cooperovou. Ta s jeho pomo­cí vyn­da­la hře­bí­ky z obra­zu a odha­li­la, že je pra­vý a pod ním je jiný obraz, Charlese a jeho otce, kte­rý nama­lo­va­la pro Charlesova otce. Řekla Charlesovi, že muž na obra­ze je muž, kte­rým chtěl jeho otec být, otcem své­ho syna. Řekla, že chce, aby Charles obraz dostal, pro­to­že je lep­ší, když při­pad­ne jemu než té ženě, kte­rá před něko­li­ka měsí­ci čmu­cha­la kolem. Rose se nedo­zvě­dě­la jmé­no té ženy, ale pod­le její­ho popi­su si Charles mys­lel, že je to Cinda.

Později toho dne se Mabel vrá­ti­la k Charlesovi domů, kde obraz Cindy vysta­vi­la pod nálep­kou Zločinecký mis­tr.

Osobnost

Charles je uza­vře­ný a pla­chý, ale jakmi­le se sezná­mí s lid­mi, je tichý a milý. Tvrdí, že je tak uza­vře­ný kvů­li sta­vu, kdy mu při úzkos­ti teče krev z nosu, což jis­kří kvů­li jeho soci­ál­ní úzkos­ti. Může být také neši­kov­ný a soci­ál­ně neob­rat­ný. Domnívá se, že je slav­něj­ší a obec­ně oblí­be­něj­ší, než ve sku­teč­nos­ti je; to je vidět, když mís­to spro­pit­né­ho posí­lá Uršule pode­psa­né foto­gra­fie. Tyto činy jsou však spí­še důsled­kem pře­hma­tů než poci­tu vlast­ní důle­ži­tos­ti. Ve sku­teč­nos­ti Sazz Pataki komen­tu­je, že nikdy nepo­cho­pi­la, jak někdo tak skvě­lý jako on může mít o sobě tak níz­ké míně­ní. Na začát­ku seri­á­lu je tichý a osa­mě­lý, ale díky přá­tel­ství s Oliverem a Mabel roz­kve­te. Dokáže být poměr­ně sebe­vě­do­mý, což se uká­že, když pro­zra­dí, že je sám z vlast­ní vůle, pro­to­že se bojí, že by se k ženám cho­val stej­ně jako jeho psy­chic­ky týra­ný otec. Ve vzta­zích mu chy­bí sebe­dů­vě­ra v důsled­ku náh­lé­ho roz­cho­du s Emmou a může se jevit jako chlad­ný a odta­ži­tý.

Vztahy

Cookie

Cookie byla Charlesovou pří­tel­ky­ní v šes­té sérii Brazzos. Podváděla Charlese s jeho kaska­dér­kou Sazz Pataki a poté ho opus­ti­la, aby moh­la být se Sazz.

Emma

Charlesův vztah s Emmou trval pět let. Poprvé se s Emmou sezná­mil u hor­kých pra­me­nů na dovo­le­né na Islandu. Navázali spo­lu vztah a Emma se nastě­ho­va­la do jeho bytu i se svou teh­dy sed­mi­le­tou dce­rou Lucy. Charles se vel­mi sna­žil o Lucy pečo­vat a zajis­tit jí sta­bi­li­tu, ale Emma zača­la žár­lit, že se Lucy věnu­je více než jí. K výro­čí jeho a Emmy jim Charles všem objed­nal plav­bu, ale byla to rodin­ná zábav­ná plav­ba, což Emmu jen víc roz­či­lo­va­lo. Třetí den plav­by vza­la Lucy a obě odle­tě­ly ze St Croix domů bez Charlese.

Jan Bellowsová

Charles se s Jan sezná­mil ve výta­hu, když byl s Mabel. Probírali Janinu kari­é­ru fago­tist­ky a její noč­ní hra­ní u okna. O něko­lik dní poz­dě­ji se setka­li zno­vu a Oliver pozna­me­nal, že Charles je „tro­chu koket­ní“. Toho veče­ra se Charles při­po­jil k Janově hře a krát­ce spo­lu muzi­cí­ro­va­li, dokud Jan náh­le nepře­sta­la hrát. Přišla k němu do bytu a pod­str­či­la mu pod dve­ře lís­tek s pozvá­ním na veče­ři. Vyšli si do restau­ra­ce, ale Charles to poka­zil, když se mu svě­ři­la s his­tor­ka­mi ze své minu­los­ti a on jí neu­dě­lal to samé. Frustrovaný Charles se domní­val, že všech­no zka­zil. Později sebral odva­hu a šel do její­ho bytu, aby jí řekl sku­teč­ný pří­běh o svém posled­ním vzta­hu. Potěšena jeho ote­vře­nos­tí Jan sou­hla­si­la s dru­hou schůzkou.

Vztah mezi Jan a Charlesem se rych­le vyví­jel a Jan se brzy při­po­ji­la k tro­ji­ci, kte­rá se sna­ží najít vra­ha Tima Kona. Oliver měl pocit, že její při­spě­ní je destruk­tiv­ní, a poslal ji pryč. Poté byla ve svém bytě pobo­dá­na, což zna­me­na­lo, že Charles se k ní stal mno­hem pozor­něj­ším a ochra­ni­tel­štěj­ším. Když Sazz navští­vi­la Charlese, pomoh­la Jan vymě­nit obvaz, což si Charles myl­ně vylo­žil jako opa­ko­vá­ní situ­a­ce s Cookie. Jan byla naštva­ná, že si Charles mys­lí, že by ho pod­ved­la, ale Charles jí vysvět­lil, že věří, že by ho pod­ve­dl kaž­dý skvě­lý člo­věk. Usmířili se, ale Jan strá­vi­la noc ve svém bytě, aby se při­pra­vi­la na svůj vel­ký kon­cert, kte­rý se konal násle­du­jí­cí den. Řekla Charlesovi, že bude hrát na prv­ní žid­li, ale když dora­zil, zjis­til, že na prv­ní žid­li fago­tu je ve sku­teč­nos­ti zázrač­né dítě Alison Tiptonová a Jan je na dru­hé žid­li. Šokovaný a zra­ně­ný Charles se vrá­til do své­ho bytu, kde ho Oliver a Mabel kon­fron­to­va­li se zprá­vou, že Jan je vrah. Když se Jan obje­vi­la v Charlesově bytě, aby mu to vysvět­li­la, pus­til ji dovnitř na skle­nič­ku a vysle­chl si její vysvět­le­ní. Řekl jí, že se do ní zami­lo­val, a ona jeho city opě­to­va­la. Když si však všimla, že nepi­je, pro­to­že se domní­val, že nápo­je otrá­vi­la, pro­zra­dil jí, že ví, že je vrah. Ona se mu ke vše­mu při­zna­la a libo­va­la si, že jsou k sobě koneč­ně zce­la ote­vře­ní. Ve sku­teč­nos­ti však otrá­vi­la Charlesův kapes­ník, a když jed začal půso­bit, řek­la mu o svém plá­nu zply­no­vat celou budo­vu. Přizná se, že se do něj sku­teč­ně zami­lo­va­la, ale nechá ho zemřít na násled­ky jedu a ply­nu.

Kariéra

Poznámky a zajímavosti

-Charles umí ote­ví­rat zám­ky. Štáb Brazzos mu na kon­ci 5. série dal sadu klí­čů Jimmy a on je umí pou­ží­vat. To se uká­že v seri­á­lu True Crime, když se s Mabel vlou­pa­jí do Timova bytu.

-Naučil Mabel ote­ví­rat zám­ky a ona ho na oplát­ku nau­či­la pou­ží­vat PostMates.

-Má stej­né míry ramen a boků jako Tilda Swintonová.

-Má sest­ru a čty­ři nete­ře, kte­ré všech­ny žijí v Patchogue. Za posled­ních pět let je nena­vští­vil, ale když je navští­ví, sna­ží se mu doho­dit kadeř­ní­ka.

-S otcem má něko­lik spo­leč­ných rysů:

-Oběma se říká Charles

-Oba jsou pra­vá­ci, ale nůž­ky pou­ží­va­jí levou rukou

-Oba mají bri­lant­ní při­ro­ze­né hudeb­ní schop­nos­ti a umí hrát pod­le slu­chu téměř na jaký­ko­li nástroj

-Oba jsou špat­ní v mate­ma­ti­ce

-Její vla­sy zeše­di­vě­ly ve 47 letech a zbě­le­ly v 58 letech

-Oba umí hrát na akor­de­on a umí pod­le slu­chu sle­do­vat melo­dii.

-Charles je spo­jo­ván s mod­rou bar­vou a čas­to se oblé­ká do růz­ných odstí­nů mod­ré.

-Charlesovi teče krev z nosu, když je neklid­ný.

-Rád sní­dá ome­le­tu s papri­kou. Na začát­ku seri­á­lu si kaž­dé ráno dělal ome­le­tu a půl­ku vyho­dil, pro­to­že se o ni dělil s Lucy. Pak se však roz­vět­vil a začal jíst k sní­da­ni i jiné věci, napří­klad sma­že­ná vajíč­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Jen vraždy v budově


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91459 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72490 KB. | 16.04.2024 - 16:48:01