Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Ptačí klec a nevyřčená pravda o Nathane Laneovi: Odvrácená stránka jeho role, coming out a cesta k hereckému úspěchu

Ptačí klec a nevyřčená pravda o Nathane Laneovi: Odvrácená stránka jeho role, coming out a cesta k hereckému úspěchu

Photo © 1996 United Artists
Photo © 1996 United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Steve Martin byl původ­ně obsa­zen do role Armanda Goldmana a Robin Williams měl hrát Alberta Goldmana ve fil­mu Ptačí klec (The Birdcage, 1996), ale kvů­li kon­flik­tům v roz­vr­hu Martin od role odstou­pil a Williams se pak roz­ho­dl pře­vzít roli Armanda, pro­to­že chtěl změ­nu od křikla­vých postav. Roli nako­nec ztvár­nil Nathan Lane.

Filmař a pro­du­cent PBS Rick McKay byl něko­lik měsí­ců před začát­kem natá­če­ní fil­mu Ptačí klec najat reži­sé­rem Mikem Nicholsem, aby se vydal do Paříže, Londýna, San Francisca a Atlanty a nato­čil celo­ve­čer­ní doku­ment o drag que­ens. McKay pro­ve­dl důklad­ný prů­zkum, aby našel drag que­ens po celém svě­tě, se kte­rý­mi by udě­lal roz­ho­vo­ry a nato­čil je při vystou­pe­ní. Tento hoto­vý doku­men­tár­ní film slou­žil ke ško­le­ní Lane a Williamse.

Nichols vyža­do­val, aby Lane a Williamsová nato­či­ly ale­spoň jeden dob­rý záběr kaž­dé scé­ny a drže­ly se při­tom scé­ná­ře, než jim dovo­lí impro­vi­zo­vat (což je něco, čím jsou oba her­ci zná­mí).

Ačkoli je Lane, stej­ně jako jeho posta­va ve fil­mu, ote­vře­ný gay, v době uve­de­ní fil­mu se k homose­xu­a­li­tě nepři­znal.
„Není dne v mém živo­tě, kdy bych nebyl hrdý na to, že jsem gay, ale pros­tě jsem nebyl při­pra­ve­ný na to, aby se na to upí­ra­la tako­vá pozor­nost. Vzpomínám si, jak jsem byl v Oprah. No, ne na „Oprah“. Téměř u Oprah. Začala říkat: „Nathane, ty máš všech­ny ty hol­či­čí pohy­by v „Ptačí kle­ci“, kde se to všech­no vza­lo? Ty jsi v těch hol­či­čích věcech tak dob­rý!“

Během toho­to roz­ho­vo­ru se Winfrey Lanea zepta­la, jest­li se nebo­jí, že ho při­je­tí role gaye zaška­tul­ku­je do rolí homose­xu­á­lů nebo že lidé budou po zby­tek jeho kari­é­ry zpo­chyb­ňo­vat jeho sexu­a­li­tu. Lane odpo­vě­děl: „Ani ne.... Nemám žád­nou image, kte­rou bych si musel udr­žo­vat. Jsem v pod­sta­tě cha­rak­ter­ní herec. Nejsem sexu­ál­ní sym­bol. Roli od role jsem vět­ši­nou dost jiný a ten mate­ri­ál byl tak neu­vě­ři­tel­ný, že nevím, jak bys­te ho moh­li odmít­nout, pro­to­že bys­te se báli o svou image. Je to úžas­ná posta­va a vel­mi peču­jí­cí....“

Magazín pro celebri­ty Us se poz­dě­ji Lanea pří­mo zeptal: „Jste gay?“ Lane odpo­vě­děl: „Je mi 40, jsem svo­bod­ný a hod­ně pra­cu­ji v hudeb­ním diva­dle. Sami si to spo­čí­tej­te. Co potře­bu­ješ - kar­tič­ky?“

Nathan se naro­dil jako Joseph Lane a musel si změ­nit křest­ní jmé­no, aby mohl vstou­pit do sdru­že­ní Actors Equity, pro­to­že už exis­to­val jiný herec jmé­nem Joseph Lane. Jméno Nathan si vybral pod­le posta­vy Nathana Detroita z broadwa­yské­ho muzi­ká­lu „Guys and Dolls“. Shodou okol­nos­tí si poz­dě­ji zahrál tuto roli ve vel­mi úspěš­ném obno­ve­ném před­sta­ve­ní „Guys and Dolls“ na Broadwayi v roce 1992. (IMDb/LGBTQNation)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Nathane Lane!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28024 s | počet dotazů: 310 | paměť: 72183 KB. | 16.04.2024 - 22:43:26