Kritiky.cz > Profily postav > Rod Draka - rod Velaryonů

Rod Draka - rod Velaryonů

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Povíme si od dru­hém nej­vět­ším rodu v zemi seri­á­lu Rod Draka. Rod Targaryenů je sice vlád­nou­cít, ale rod Velaryonů je nej­bo­hat­ší, a pro­to si dce­ra Targaryenů Rhaenyra bere své­ho man­že­la Laenor.

LAENOR VELARYON

Ser Laenor Velaryon je synem Corlyse Velaryona a Rhaenys Targaryen a dědi­cem Driftmarku. Je jezd­cem na dra­ko­vi Seasmoke.

Aemon Targaryen, Laenorův děde­ček, byl pro­střed­nic­tvím své mat­ky Rhaenys Targaryen nej­star­ším synem a dědi­cem staré­ho krá­le Jaehaeryse. Laenořin děde­ček zemřel dří­ve než Jaehaerys, ale Jaehaerys pak Rhaenys kon­tro­verz­ně vyne­chal jako dědič­ku kvů­li její­mu pohla­ví a mís­to toho jme­no­val dědi­cem své­ho dru­hé­ho syna (přes­to­že pod­le tra­dič­ní­ho dědic­ké­ho prá­va zalo­že­né­ho na pri­mo­ge­ni­tu­ře dědí dce­ra pána dří­ve než jeho mlad­ší bra­tr). Sám Jaehaerysův dru­hý syn zemřel o něko­lik let poz­dě­ji, načež chtěl, aby byl novým dědi­cem jme­no­ván jeho vnuk, kte­rý se stal jeho pro­střed­nic­tvím Viserysem. Jiní namí­ta­li, že i kdy­by byla Rhaenys pře­dá­na, pro­to­že je žena, pokrev­ní linie její­ho otce pro­střed­nic­tvím vlast­ní­ho syna Laenora je stá­le nad­řa­ze­ná.

Království se roz­dě­li­lo na ty, kte­ří trva­li na tom, že Laenor by měl být dědi­cem na zákla­dě pri­mo­ge­ni­tu­ry, a na ty, kte­ří tvr­di­li, že dědi­cem by měl být prv­ní bra­tra­nec jeho mat­ky Viserys na zákla­dě nepře­ru­še­né­ho půvo­du po muž­ské linii. Aby se pře­de­šlo občan­ské vál­ce, uspo­řá­dal sta­rý Jaehaerys roku 101 n. l. Velkou radu, na níž hla­so­va­li všich­ni lor­di Západozemí. Viserys vol­bu s vel­kým násko­kem vyhrál a o něko­lik let poz­dě­ji, když Jaehaerys defi­ni­tiv­ně zemřel, nastou­pil na trůn. Na počát­ku Viserysovy vlá­dy pře­tr­vá­va­lo v krá­lov­ství napě­tí, pro­to­že i něko­lik Velkých rodů se stá­le domní­vá, že Laenor byl o trůn oši­zen.

CORLYS VELARYON

Lord Corlys Velaryon, zná­mý jako Mořský had, je hla­vou rodu Velaryonů a man­že­lem prin­cez­ny Rhaenys Targaryen.

Corlys je Pánem pří­li­vů a odli­vů, Pánem Driftmarku a hla­vou rodu Velaryonů. Je žena­tý s Rhaenys Targaryen, sestře­ni­cí Viseryse I. Targaryena. S Rhaenys má dvě děti, jme­nu­jí se Laena a Laenor.

Corlys sto­jí v čele krá­lov­ské­ho loďstva a zase­dá v Malé radě jako lord admi­rál a mis­tr lodí.

DŮM DRAKA: 1. SÉRIE

Na zase­dá­ní Malé rady Corlys nalé­ha­vě vyzý­vá k akci pro­ti Triarchii, ali­an­ci vytvo­ře­né Svobodnými měs­ty, kte­rá by pod­le jeho odha­du váž­ně ovliv­ni­la zápa­dosas­ké pří­sta­vy, ale Viserys Targaryen a jeho poboč­ník ser Otto Hightower jeho oba­vy odmí­ta­jí.

Corlys je pří­to­men na Dědičném tur­na­ji se svou ženou Rhaenys a jejich dvě­ma dět­mi Laenou a Laenor.

Corlys se účast­ní pohřbu krá­lov­ny Aemmy a prin­ce Baelona.

Den po pohřbu je v malé zase­da­cí síni rady Otto Hightowerem nad­ne­se­na otáz­ka nástup­nic­tví na Železný trůn, kde Corlys pod­po­ru­je nárok Daemona Targaryena na Železný trůn, a to z důvo­du muž­ské před­nost­ní pri­mo­ge­ni­tu­ry. Když Otto navrh­ne mís­to něj Rhaenyru, Corlys nabíd­ne alter­na­ti­vu: svou ženu Rhaenys s tím, že má plat­ný nárok na trůn a muž­ské­ho dědi­ce. Než se o této zále­ži­tos­ti začne dále dis­ku­to­vat, Viserys roz­zu­ře­ně vyna­dá malé radě za jejich hád­ky, zatím­co on stá­le truch­lí, a náh­le schůzi ukon­čí.

Corlys je mezi něko­li­ka lor­dy Západozemí, kte­ří byli před­vo­lá­ni do Králova pří­sta­viš­tě, aby pří­sa­ha­li věr­nost jak Viserysovi, tak jeho jme­no­va­né dědič­ce Rhaenyře Targaryen, kte­rá je jme­no­vá­na prin­cez­nou z Dračího kame­ne.

Zhruba půl roku po pohřbu Aemmy Arryn Corlys zno­vu upo­zor­ňu­je na pro­blémy s Triarchií, kte­rá nyní poto­pi­la čty­ři zápa­do­říš­ské lodě včet­ně jed­né z vela­ry­on­ské flo­ti­ly, zís­ká­vá vět­ší moc ve Štěpných kame­nech, a poža­du­je, aby se pro­ti Triarchii zakro­či­lo a Štěpné kame­ny vykli­di­ly. Viserys vysvět­lu­je, že jako alter­na­ti­vu vyslal vyslan­ce do Pentosu a Volantisu s vyhlíd­kou na spo­je­nec­tví pro­ti Triarchii, ale Corlys varu­je, že dal­ší nečin­nost jen posí­lí pře­svěd­če­ní, že Viserys (a potaž­mo Západozemí) je sla­bý, což zača­lo tím, že Daemonova nezá­kon­ná oku­pa­ce Dračího kame­ne neby­la vysly­še­na.

Corlys a Rhaenys se poz­dě­ji poku­sí uzavřít sňat­ko­vé spo­je­nec­tví mezi rodem Targaryenů a rodem Velaryonů tím, že navrh­nou Viserysovi, aby si vzal jejich dce­ru Laenu Velaryonovou a spo­jil tak tar­ga­ryen­ské dra­ky a vela­ry­on­skou flo­ti­lu, a doká­zal tak sílu své vlá­dy. Ačkoli něko­lik čle­nů Malé rady myš­len­ku svaz­ku Viseryse a Laeny pod­po­ru­je (kvů­li něko­li­ka poli­tic­kým výho­dám), Viserys se roz­hod­ne ože­nit s lady Alicent Hightowerovou. Corlys, roz­zu­ře­ný dal­ší uráž­kou své­ho rodu ze stra­ny Targaryenů, opouš­tí Královo pří­sta­viš­tě a rezig­nu­je na svou funk­ci mis­tra lodí. Vrací se do Driftmarku a navr­hu­je Daemonovi Targaryenovi, aby se k němu a jeho rodi­ně při­po­jil ve vál­ce pro­ti Krvavému kame­ni a vydo­byl si tak slá­vu.

O tři roky poz­dě­ji se zdá, že Corlys a Daemon svou vál­ku při dlou­hém a tvr­dém oblé­há­ní Krvavého kame­ne pro­hrá­va­jí a něko­lik čle­nů armá­dy uva­žu­je o zběh­nu­tí. Poté, co Viserys nabíd­ne Daemonovi pomoc v jeho úsi­lí s Velaryby ve Stupních kame­nech, však Corlysova voj­ska pod vede­ním Corlyse a Daemona a s pod­po­rou Mořského dýmu na dra­čím hřbe­tě, na němž jez­dí Corlysův syn, ser Laenor, vymys­lí pro­ti­ú­tok. Velaryonské síly zví­tě­zí poté, co Daemon zabi­je Craghase Drahara, a zabrá­ní tak zká­ze rodu Velaryonů. Corlys a jeho voj­sko koru­nu­jí Daemona krá­lem Úzkého moře a vra­ce­jí se do Driftmarku.

Zpět v Driftmarku Corlys domlu­ví zásnu­by Laeny se synem Pečetního pána z Braavosu. Malá rada se obá­vá spo­je­nec­tví mezi Velaryony a Braavosem, ale pro­blém vyře­ší dal­ší zásnu­by mezi Laenorem Velaryonem a Rhaenyrou Targaryen.

RHAENYS TARGARYEN

Princezna Rhaenys Targaryen, zná­má také jako Rhaenys Velaryon, je prin­cez­na z dynastie Targaryenů a man­žel­ka lor­da Corlyse Velaryona. Je dra­čí jezd­ky­ní, jejím koněm je Meleys, Rudá krá­lov­na.

Rhaenys Targaryen je vnuč­kou Jaehaeryse I. Targaryena, dce­rou Aemona Targaryena a Jocelyn Baratheonové a prv­ní sestře­ni­cí Viseryse I. Targaryena a Daemona Targaryena. Je pojme­no­vá­na po své pra­pra­ba­bič­ce:

Rhaenys se pro­vda­la za Corlyse Velaryona, admi­rá­la tar­ga­ryen­ské­ho loďstva a v sou­čas­nos­ti nej­bo­hat­ší­ho žijí­cí­ho muže v Západozemí, kte­rý zbo­ha­tl na obchod­ních výpra­vách, jež osob­ně pod­ni­kal do Dálného výcho­du Essosu. Rhaenys a Corlys mají dvě děti: dce­ru Laenu Velaryonovou a syna Laenora Velaryona.

Rhaenysin otec Aemon zemřel dří­ve než její děde­ček král Jaehaerys, načež Jaehaerys uči­nil roz­hod­nu­tí jme­no­vat svým dědi­cem dru­hé­ho syna, Rhaenysina strý­ce Baelona Targaryena. To se uká­za­lo jako kon­tro­verz­ní, pro­to­že pod­le tra­dič­ní­ho dědic­ké­ho prá­va zalo­že­né­ho na pri­mo­ge­ni­tu­ře by měla lor­do­va dce­ra dědit před svým mlad­ším bra­t­rem. Proto se Rhaenys pře­zdí­vá „krá­lov­na, kte­rá nikdy neby­la“. Sám Baelon zemřel o něko­lik let poz­dě­ji, rov­něž ješ­tě za Jaehaerysina živo­ta, a zane­chal po sobě dva sou­pe­ří­cí muž­ské ucha­ze­če o Železný trůn: Rhaenysin vlast­ní syn Laenor (na zákla­dě pri­mo­ge­ni­tu­ry), nebo Rhaenysin prv­ní bra­tra­nec Viserys (syn Jaeherysina dru­hé­ho syna, a tedy nepře­ru­še­ná muž­ská linie). V oba­vách z občan­ské vál­ky Jaehaerys tuto otáz­ku vyře­šil uspo­řá­dá­ním Velké rady roku 101 n. l., na níž hla­so­va­li všich­ni páni Západozemí a zvo­li­li Viseryse dědi­cem trů­nu. Jaehaerys o něko­lik let poz­dě­ji zemřel stá­řím a Viserys nastou­pil na trůn.

DŮM DRAKA: 1. SÉZONA

Rhaenys a její man­žel se setká­va­jí s krá­lem Viserysem a navr­hu­jí sňat­ko­vé spo­je­nec­tví mezi ovdo­vě­lým panov­ní­kem a jejich dce­rou Laenou, kte­ré by sjed­no­ti­lo nej­vět­ší pře­ži­vší rody Staré Valyrie. Viserys sice vel­mi váhá nad myš­len­kou sňat­ku s dítě­tem, ale chá­pe, že je důle­ži­té zplo­dit dal­ší dědi­ce, aby zajis­til svůj rod. Rhaenys poz­dě­ji pro­mlu­ví s Rhaenyrou - Viserysovým jedi­ným pře­ži­vším dítě­tem a urče­nou dědič­kou Železného trů­nu - a dá jí neo­ma­le­nou lek­ci z poli­ti­ky:

Veselý trůn je pro mla­dou prin­cez­nu mno­hem kon­tro­verz­něj­ší vyhlíd­kou, než si mla­dá prin­cez­na uvě­do­mu­je.

Jakkoli lor­di Západozemí pří­sa­ha­li, že budou pod­po­ro­vat Rhaenyřino posta­ve­ní jako dědič­ky její­ho otce, z vlast­ní zku­še­nos­ti ví, že tako­vé pří­sa­hy lze snad­no poru­šit a že žena na trů­nu je mno­hem kon­tro­verz­něj­ší vyhlíd­kou, než si mla­dá prin­cez­na uvě­do­mu­je.


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V cizí kůži | The Change-up [45%]10. listopadu 2011 V cizí kůži | The Change-up [45%] http://www.csfd.cz/film/277786-change-up-the/ Komedie USA, 2011, 118 min Režie:  David Dobkin Hudba:  John Debney, Theodore Shapiro Hrají: […] Posted in Filmové recenze
  • Malé lásky7. srpna 2019 Malé lásky Podzimní schéma TV Nova doplní  doku‑reality Malé lásky, se kterou  nahlédneme pod ruce odborníkům  z gynekologicko‑porodnické kliniky v Plzni.  Diváci se znovu setkají se známými tvářemi  […] Posted in Speciály
  • XXXTentacion20. června 2018 XXXTentacion Jahseh Dwayne Onfroy, vystupující hlavně jako XXXTentacion (23. ledna 1998, Plantation, Florida - 18. červen 2018) byl americký rapper, zpěvák a skladatel. Život Onfroy se narodil v roce […] Posted in Profily osob
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE – VRAŽDA S NÁPOVĚDOU22. srpna 2022 RECENZE – VRAŽDA S NÁPOVĚDOU Autorka: Catherine ShepherdPřeklad: Rudolf ŘežábekNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 304Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3589-9Anotace:Na pitevním stole […] Posted in Recenze knih
  • TIM BURTON10. prosince 2012 TIM BURTON TIM BURTON  svou kariéru zahájil v The Walt Disney Company jako koncepční a inbetween výtvarník a pracoval na celovečerních animovaných filmech společnosti Disney Liška a pes a Černý […] Posted in Profily osob
  • Propast5. listopadu 2021 Propast Propast je americký vědeckofantastický film z roku 1989, který napsal a režíroval James Cameron a ve kterém hrají Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku […] Posted in Speciály
  • Slovenské povstání bez mýtů a legend13. ledna 2022 Slovenské povstání bez mýtů a legend Vladimír Žikeš byl vzdělaný člověk, který se snažil žít svůj život aktivně. Proto není divu, že se během druhé světové války zapojil do odbojové činnosti. Považoval to za správné a pro […] Posted in Recenze knih
  • Čekali jste to? | Survivor CZ&SK30. ledna 2022 Čekali jste to? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Zombik – 7315. dubna 2019 Zombik – 73 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87948 s | počet dotazů: 267 | paměť: 75114 KB. | 18.04.2024 - 20:09:12