Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Jen vraždy v budově - 90 %

Jen vraždy v budově - 90 %

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte jaká je výho­da mít před­pla­ce­nou novou onli­ne služ­bu? Tu, kte­rá před pár lety kou­pi­la 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, kte­ré nor­mál­ní Američané už zna­jí pár let a my je musí­me obje­vo­vat.

Nejnovější seri­á­lem, kte­rý jsem obje­vil, je seri­ál o tom, jak dva děd­ci, spo­lu s mla­dou hol­kou, začí­na­jí vytvá­řet pod­cast o tom, jak v jejich nájem­ném domě (typic­ký nájem­ný dům v N.Y.) umře člo­věk. Nešťastná smrt nájem­ní­ka je zpr­vu pova­žo­vá­na za sebe­vraž­du, ale „vyšet­řo­va­cí“ tým staré­ho her­ce, diva­del­ní­ho reži­sé­ra a mla­dé „restau­ra­tér­ky“ bytů se sna­ží na této sebe­vraž­dě najít viní­ka.

A teď k tomu, kdo vlast­ně v tom­to seri­á­lu, kte­rý má kaž­dou sezó­nu 10 dílů kolem půl hodi­ny, hra­je. Hlavní dvo­ji­cí důchod­ců jsou dva z nej­slav­něj­ších kome­di­ál­ních her­ců Steve Martin a Martin Short. Oba dva už jsou v důcho­du a to, že ješ­tě v jejich věku baví hrát je veli­ce dob­ře.  Je jim přes sedm­de­sát a pře­ci nebu­dou sedět jenom doma na pohov­ce. Hrají o sto­šet, pro­to­že je to pros­tě baví.

Třetí do par­ty je hereč­ka, kte­rá se pro­sla­vi­la jako zpě­vač­ka, hereč­ka, a i taneč­ni­ce ve slav­ném a kul­tov­ním Barney a jeho přá­te­lé, kde hrá­la od své­ho mlá­di. Selena Gomez se i přes své zdra­vot­ní a psy­chic­ké tra­ble doká­za­la dostat do kon­di­ce a zdár­ně ve svém věku kome­di­ál­ně sekun­du­je her­cům o 50 let star­ším.

Každý díl v prv­ní sezó­ny postup­ně odha­lu­je vše­mož­né sou­vis­los­ti a vzá­jem­né vzta­hy mezi sou­se­dy. Není z prvu vůbec jas­né, jak jsou vzá­jem­ně pro­po­je­ni uby­to­vá­ní lidé, a tak postup­né odha­lo­va­ní vzá­jem­ných sou­vis­los­tí, kte­ré vedou k vraž­dě a k odha­le­ní vra­ha, je to nej­za­jí­ma­věj­ší, co na tom seri­á­lu vidím.

Je také důle­ži­té vědět, že celý seri­ál je posta­ven na kome­di­ál­ní zku­še­nos­ti všech her­ců. Sem tam někte­rá camea (Sting) a důle­ži­té posta­vy hra­jí i dob­ří přá­te­lé Martina a Shorta. Amy Ryan, Tina Fey a Nathan Lane a dal­ší. Všechny tyto her­ce zná­me ze humor­ných ske­čů z Ameriky.

Seriál je vel­mi zábav­ný, svo­jí dél­kou jed­not­li­vých epi­zod napros­to vyho­vu­je. Není to zdlou­ha­vé a ke kon­ci epi­zo­dy se dob­ře pře­kva­pí­me s něja­kým zvra­tem, abychom moh­li ve sle­do­vá­ní pokra­čo­vat v dal­ším dílu.

Hlavní tro­ji­ce je veli­ce super a i epi­zod­ní role jsou taky vel­mi zábav­né, a tak mne ten seri­ál napros­to baví. Jakmile dosle­du­ji prv­ní sezó­nu, tak se vrh­nu na dru­hou, pre­mi­é­ro­vou, kte­rá se momen­tál­ně vydá­vá na týden­ní bázi.

Nesmíme zapo­me­nout ani na dabing, pro­to­že hlav­ní tro­ji­ce je dabo­vá­na Janem Vlasákem, Otakarem Brouskem ml. a zno­vu do dabin­gu se vra­ce­jí­cí Lucií Vondráčkovou. Tato tro­ji­ce ješ­tě vylep­šu­je celý seri­ál pro čes­ké pub­li­kum.


Photo © Hulu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38152 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72162 KB. | 24.02.2024 - 23:39:01