Kritiky.cz > Profily osob > JEREMY RENNER

JEREMY RENNER

RattnerSmall
RattnerSmall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Držitel nomi­na­ce na cenu Akademie Jeremy Renner zazá­řil v roce 2010 v oce­ně­ném sním­ku „The Hurt Locker”. Film reži­sér­ky Kathryn Bigelow byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi v Bagdádu. Skupina osob pra­cu­je s bom­ba­mi v neu­stá­lém ohro­že­ní živo­ta sni­pe­ry. Film zís­kal šest cen Akademie. Za svou roli sebe­vě­do­mé­ho ser­žan­ta Jamese zís­kal Renner cenu na Hollywoodském fil­mo­vém fes­ti­va­lu a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Savannah. Za své herec­ké výko­ny zís­kal také nomi­na­ce na ceny Independent Spirit Awards, Gotham Awards a Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

RattnerSmall

Renner také zazá­řil ve fil­mu reži­sé­ra Bena Afflecka „Město”. Film z roku 2010 je adap­ta­cí romá­nu Chucka Hogana „Král zlo­dě­jů” a děj se točí se kolem zlo­dě­je (Affleck) a jeho nej­lep­ší­ho pří­te­le a čle­na gan­gu (Renner).

V roce 2007 se Renner obje­vil ve třech odliš­ných celo­ve­čer­ních fil­mech. V „Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem” reži­sé­ra Andrewa Dominika si Renner zahrál ved­le Brada Pitta a Caseyho Afflecka důle­ži­té­ho čle­na Jamesova gan­gu, Wooda Hidea. Hrál i ve sním­cích „28 týd­nů poté,” pokra­čo­vá­ní fil­mu „28 dní poté” a „Zkřížené ces­ty” s Minnie Driver.

V roce 2006 si zahrál v uzná­va­ném nezá­vis­lém fil­mu „Dvanáctiletí” (nomi­na­ce na cenu Independent Spirit Award – cena Johna Cassavetese), kde před­ve­dl své dra­ma­tic­ké umě­ní rolí Guse, hasi­če, kte­rý se pře­stě­hu­je do jiné­ho měs­ta poté, co se mu vra­ce­jí myš­len­ky na situ­a­ci, ve kte­ré uho­ře­la mla­dá dív­ka a kte­rý nachá­zí způ­sob, jak sám sebe uzdra­vit tím, že pomá­há mla­dé ženě ve svém novém byd­liš­ti vyrov­nat se s její vlast­ní ztrá­tou a smut­kem.

Do Rennerovy nedáv­né fil­mo­gra­fie pat­ří nezá­vis­lý film „Neo Ned”, ve kte­rém hrál spo­lu s Gabrielle Union. „Neo Ned” měl pre­mi­é­ru v roce 2005 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Tribeca. Na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Palm Beach v roce 2006 zís­kal Renner za roli Nea cenu za Nejlepší herec­ký výkon. Mezi dal­ší zís­ka­ná oce­ně­ní pat­ří Cena pub­li­ka na fil­mo­vých fes­ti­va­lech ve Slamdance, Sarasotě a Ashland.

Ve fil­mu „Její pří­pad” hrál Renner ved­le drži­tel­ky Oscara Charlize Theron. Beletrizovaný sní­mek vyprá­ví o prv­ním vel­kém úspěš­ném pří­pa­du sexu­ál­ní­ho obtě­žo­vá­ní v USA. Renner je jed­nou z ústřed­ních postav dra­ma­tu jako Bobby Sharp, kte­rý pra­cu­je s Josie Aimes (Theron) v dole. Bobby má se svo­bod­nou mat­kou Josie čas­té stře­ty, když tvr­dí, že by ženy nemě­ly pra­co­vat v tak nároč­ném pro­stře­dí a dává jí to pat­řič­ně naje­vo. Jejich nesho­dy odstar­tu­jí dra­ma, na jehož kon­ci je prv­ní pří­pad žalo­by za sexu­ál­ní obtě­žo­vá­ní pro­ti spo­leč­nos­ti.

Renner má na svém kon­tě za něko­lik před­cho­zích let pěk­nou řád­ku rolí. Hrál ve fil­mu „Malý výlet do nebe”, ve kte­rém pro­ká­zal svo­je schop­nos­ti zahrát tem­né pro­ble­ma­tic­ké posta­vy. Rennerův ďábel­ský pod­vod­ník Kelvin uprch­ne z věze­ní, aby našel svou par­ťač­ku a milen­ku Isold (Julia Stiles), zabi­je její­ho sou­čas­né­ho milen­ce, před­stí­rá svou vlast­ní smrt a pře­svěd­čí Isold, aby s ním zača­la žít nový život. „Srdce je zrád­ná děv­ka” reži­sér­ky Asie Argento je pří­bě­hem kul­tov­ní­ho spi­so­va­te­le J.T. Leroye. Renner si zahrál i ve fil­mu „Legendy z Dogtownu” reži­sér­ky Catherine Hardwicke a v nezá­vis­lém fil­mu „Love Comes to the Executioner,” scé­náris­ty a reži­sé­ra Kylea Bergersena.

V roce 2003 si zahrál v let­ním hitu „S.W.A.T. – Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní” ved­le Colina Farrella a Samuela L. Jacksona.

Role, kte­rá zajis­ti­la Rennerovi mís­to na slun­ci a vynes­la mu nomi­na­ci na cenu Independent Spirit, byla jeho role Jeffreyho Dahmera v hitov­ce „Dahmer.”

Rennera může­me nyní vidět po boku Toma Cruise v Mission : Impossible- Ghost Protocol spo­leč­nos­ti Paramount Pictures, kte­rý při­šel do kin v pro­sin­ci 2011.

Renner nepo­strá­dá ani diva­del­ní záze­mí. Spolurežíroval a hrál ve hře „Search and Destroy” pro­du­cen­ta Barryho Levinsona, za kte­rou obdr­žel skvě­lé recen­ze. Daily Variety napsal, že „Renner je exce­lent­ní jako vul­gár­ní soci­o­pat” a jeho výkon vychvá­li­la i kri­ti­ka L.A. Weekly.

Kromě fil­mu a diva­dla si Renner také nachá­zí čas na psa­ní a nahrá­vá­ní a má vlast­ní znač­ku jako před­sta­vi­tel sou­čas­né­ho roc­ku. Napsal také pís­ně pro Warner Chapel Publishing a Universal Publishing.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48089 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72008 KB. | 13.04.2024 - 15:31:04