Kritiky.cz > Články > Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem

Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem

D7 12 07 09 Jiri Menzel
D7 12 07 09 Jiri Menzel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení nové­ho fil­mu Jiřího Menzela Sukničkáři se chý­lí ke kon­ci. Tvůrci fil­mu chtě­jí veřej­ně podě­ko­vat oby­va­te­lům Tábora za pomoc při natá­če­ní. Nachystali pro ně pro­mí­tá­ní zdar­ma.

Tábor, 25.srpna 2012 - Přesně měsíc strá­vi­li tvůr­ci fil­mu Sukničkáři v Táboře. Na polo­vi­nu prázd­nin se stal pro štáb dru­hým domo­vem.

Zvládnout nároč­ný natá­če­cí plán se týmu Jiřího Menzela poda­ři­lo pře­de­vším díky skvě­lé spo­lu­prá­ci s míst­ní­mi. „Vedení měs­ta, poli­cie, hote­li­é­ři, ti všich­ni nám nebý­va­le vyšli vstříc, roz­hod­ně nad rámec svých běž­ných povin­nos­tí,“ pochva­lu­je si spo­lu­prá­ci výkon­ný pro­du­cent fil­mu Misu Predescu. „Ale pře­kva­pi­la nás také ocho­ta a ohle­du­pl­nost lidí v uli­cích. Bez pro­blé­mů sná­še­li růz­né uza­vír­ky a ome­ze­ní dopra­vy či pohy­bu chod­ců.“

Mnoho Táboranů si také zahrá­lo v kom­par­zu i malé epi­zod­ní role.

Režisér Menzel se tedy roz­ho­dl oby­va­te­lům Tábora veřej­ně podě­ko­vat. Učiní tak ve stře­du 29.srpna před plát­nem let­ní­ho kina Biograf Láska, kte­ré Sukničkáři při­ve­zou na Žižkovo náměs­tí. Poté všem obča­nům Tábora pro­mít­nou zdar­ma někte­rý z Menzelových legen­dár­ních fil­mů. Promítání začne po setmě­ní mezi cca ve 21.30.

Film Sukničkáři odha­lí divá­kům svět ope­ry zba­ve­ný pozlát­ka a při­ne­se pří­běh o lás­ce, o zkla­má­ní z lás­ky k ope­ře a také o celo­ži­vot­ní váš­ni pro oper­ní pěv­ky­ně. To vše poda­né s nad­sáz­kou a humo­rem typic­kým pro Menzelovy fil­my. „Ptají se mě, jest­li to bude kome­die. Jak to kru­ci­nál mám vědět! Možná to bude smut­ný a mož­ná zase tako­vý, že to bude lidem k smí­chu“, komen­tu­je s nad­hle­dem a vti­pem svůj film Jiří Menzel. Režisér, kte­rý zís­kal v roce 1968 Oscara za film Ostře sle­do­va­né vla­ky, je popr­vé za svou kari­é­ru záro­veň auto­rem námě­tu a scé­ná­ře, na němž s ním spo­lu­pra­co­va­la Tereza Brdečková. Hlavní posta­vy oper­ní­ho reži­sé­ra Vítka, uči­tel­ky Markétky
a svě­to­vě uzná­va­né­ho zpě­vá­ka Jakuba ztvár­ní Jan Hartl, Libuše ŠafránkováMartin Huba. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Václav Kopta, mla­dé hereč­ky Emma SmetanaEva Josefíková a dal­ší.

Premiéra nové­ho sním­ku je naplá­no­vá­na na prv­ní polo­vi­nu příští­ho roku. Novinky o Sukničkářích může­te sle­do­vat na Facebooku www.facebook.com/suknickari.

Producentem fil­mu je spo­leč­nost MediaPro Pictures, kopro­du­cen­tem TV Nova, spo­leč­nost Medialogue a dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm.

Petr Slavík

PR manager

Email: petr.slavik@bontonfilm.cz

GSM: +420 604 419 402

Více infor­ma­cí na www.mediapropictures.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70546 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71942 KB. | 25.02.2024 - 21:03:50