Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chata na prodej - 60 %

Chata na prodej - 60 %

Chata
Chata
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Schovaná mezi lesy se  zahra­dou sto­jí dře­vě­ná cha­ta, u kte­ré pil­ně pra­cu­je mat­ka. Stejně jako kaž­dý rok na pod­zim hra­be lis­tí, zatím­co jí pozo­ru­je její man­žel z tera­sy cha­ty. Jediné, co tro­chu ruší tuto idyl­ku, je rea­lit­ní agent­ka, kte­rá při­ná­ší k pod­pi­su papí­ry na pro­dej cha­ty. Otec je roz­hod­nu­tý cha­tu pro­dat, ale mat­ka na posled­ní chví­li váhá. Nakonec se roz­ho­du­je nepo­de­psat s tím, že o víken­du se vše roz­hod­ne. Má totiž plán: sezvat na cha­tu celou rodi­nu, aby si cha­tu uži­li a také zjis­tit, kdo by měl o cha­tu zájem. Na cha­tu má při­jet syn s part­ner­kou, dce­ra s part­ne­rem, a samo­zřej­mě také děde­ček a babič­ka. Ne všich­ni ale vědí, kam poje­dou nebo proč jedou na cha­tu. Začíná tak rodin­ný výlet na cha­tu, kte­rý je plný humo­ru, slov­ních nará­žek a dra­ma­tic­kých scé­nek.

Scénář k fil­mu napsal Tomáš Pavlíček s Lucií Bokšteflovou. Téma cha­ty bylo pro scé­náris­tu vel­mi blíz­ké, pro­to­že sám jez­dí na cha­tu i cha­lu­pu. Má za sebou tak množ­ství zážit­ků a pří­hod, ze kte­rých mohl čer­pat. To se také pro­mí­tá do fil­mu, v němž se divák může i najít v někte­ré z postav nebo v ní poznat něko­ho ze své rodi­ny.

Při psa­ní scé­ná­ře nemys­lel Pavlíček na obsa­ze­ní kon­krét­ních her­ců do urči­tých rolí. Nechal her­ce pro­jít cas­tingem a obsa­ze­ní odsou­hla­si­li Pavlíčkovi čle­no­vé jeho rodi­ny. Po obsa­ze­ní rolí zača­ly čte­né zkouš­ky, aby se moh­lo co nejdří­ve natá­čet. Do hlav­ní role mat­ky byla obsa­ze­na hereč­ka Ivana Chýlková (Díky za kaž­dé nové ráno, Tři brat­ři), kte­rá absol­vo­va­la po dlou­hé době cas­ting. Jejího man­že­la, otce, si zahrál David Vávra (Vejška, Mazaný Filip), kte­rý s ní vytvo­řil jeden z mno­ha párů dneš­ní doby. Na někte­ré věci mají sice odliš­né názo­ry, ale i tak nako­nec dojdou spo­leč­né­ho cíle. Jejich děti, dce­ru a syna, si zahrá­li Tereza Voříšková a Jan Strejcovský. Zahrát si sou­ro­zen­ce, kte­ří se nevi­dí moc čas­to a mají i jiné názo­ry, jim dalo mož­nost se herec­ky pro­je­vit. Skoro to vypa­dá, že to jsou oprav­do­ví sou­ro­zen­ci, jak je jejich hra­ní pře­svěd­či­vé. Svéráznou babič­ku si zahrá­la Jana Synková, kte­rá jí jis­tě s chu­tí doda­la tu správ­nou dáv­ku ráz­nos­ti a přís­nos­ti hla­vy rodi­ny.

Film nabí­zí divá­kům náhled do běž­né čes­ké rodi­ny, kte­rá se setká­vá za vel­mi zvlášt­ních okol­nos­tí. Divák může sle­do­vat, jak jed­not­li­vé páry mezi sebou komu­ni­ku­jí, jak se cho­va­jí a jaké to má důsled­ky. Stejně jako je to v jiných rodi­nách. Navíc může­me pozo­ro­vat mezi­ge­ne­rač­ní pro­blémy, roz­díl­ný pohled na řeše­ní situ­a­cí a na život.

Film má sice kome­di­ál­ní ráz, ale záro­veň obsa­hu­je i dra­ma­tic­ké situ­a­ce. Je vhod­ný pro divá­ky všech věko­vých sku­pin, i když pro něko­ho toto téma může být ože­ha­vé. Nebo to bude těm, kdo si pro­ce­sem cha­ty na pro­dej pro­šli, zábav­né a vtip­né? To ať si kaž­dý divák roz­hod­ne sám.


Podívejte se na hodnocení Chata na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90286 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71903 KB. | 20.07.2024 - 14:27:36