Kritiky.cz > Články > Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny

Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny

D30 12 08 09 rezacova Menzel Huba rehearsals
D30 12 08 09 rezacova Menzel Huba rehearsals
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tím­to názvem uve­de Jiří Menzel 30.května do kin svou novou kome­dii

D30_12-08-09_rezacova_Menzel_Huba_rehearsals

Režisér Jiří Menzel se roz­ho­dl vrá­tit k pra­cov­ní­mu názvu své­ho nové­ho fil­mu. Místo Sukničkářů tak v květ­nu do kin dora­zí Donšajni. „Oba názvy jsou takřka syno­mem. Jenom jsem měl pocit, že pod názvem Sukničkáři by lidé hle­da­li více vul­ga­ri­ty, než ten film obsa­hu­je,“ vysvět­lu­je změ­nu názvu Menzel. „Donšajn, to je tako­vý suk­nič­kář s grá­cií.“

Donšajn je počeš­tě­nou ver­zí špa­něl­ské­ho Dona Juana a ital­ské­ho Dona Giovanniho. Muže, jehož pří­běh byl v minu­los­ti zpra­co­ván mno­ho­krát. Legenda o nena­pra­vi­tel­ném svůd­ní­ko­vi se úst­ně šíří již od čtr­nác­té­ho sto­le­tí, popr­vé ji sepsal v roce 1630 Tirso de Molina. Nejvíce jej však pro­sla­vil Wolfgang Amadeus Mozart, když v roce 1787 uve­dl v praž­ském Stavovském diva­dle svě­to­vou pre­mi­é­ru ope­ry Don Giovanni.

V pro­stře­dí oper­ní­ho sou­bo­ru na malém měs­tě, kte­rý se roz­hod­ne insce­no­vat dona Giovanniho, se také ode­hrá­vá děj nové kome­die Jiřího Menzela Donšajni. Film se natá­čel v loň­ském roce, klí­čo­vé scé­ny vzni­ka­ly v Divadle Oskara Nedbala v Táboře, natá­če­lo se také v Mělníku, v Barokním diva­dle v Českém Krumlově či v kláš­te­ře v Plasích. Realizace fil­mu byla vel­mi nároč­ná. Většina scén se toči­la na již při­pra­ve­ný hudeb­ní základ. Kromě reži­sé­ro­vých herec­kých stá­lic se v klí­čo­vých rolích před­sta­ví také hvězdy oper­ní­ho nebe Anna Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková či Jan Hnyk. Pro ně šlo o prv­ní setká­ní s fil­mem. Jednu ze soprá­no­vých rolí nazpí­va­la Anda-Luise Bogza, sólist­ka Státní ope­ry Praha, dal­ší role pak sólis­ta Slovenského národ­ní­ho diva­dla Peter Mikuláš či Svatopluk Sem. Navíc se ve fil­mu obje­ví téměř tisí­cov­ka kom­par­zis­tů.

Režisér momen­tál­ně dokon­čil se stři­ha­čem Jiřím Brožkem střih fil­mu. V běhu jsou dal­ší post­pro­dukč­ní prá­ce.

Film Donšajni odha­lí divá­kům svět ope­ry zba­ve­ný pozlát­ka a při­ne­se­pří­běh o lás­ce k ope­ře a také o celo­ži­vot­ní váš­ni pro oper­ní pěv­ky­ně. To vše poda­né s nad­sáz­kou a humo­rem typic­kým pro Menzelovy fil­my. Režisér je popr­vé za svou kari­é­ru záro­veň auto­rem námě­tu a scé­ná­ře, na němž s ním spo­lu­pra­co­va­la Tereza Brdečková. Hlavní posta­vy oper­ní­ho reži­sé­ra Vítka, uči­tel­ky Markétky a svě­to­vě uzná­va­né­ho zpě­vá­ka Jakuba ztvár­ní Jan Hartl, Libuše ŠafránkováMartin Huba. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Ivana Chýlková, Václav Kopta, mla­dé hereč­ky Emma SmetanaEva Josefíková a dal­ší. V don­šaj­nech si také svou posled­ní fil­mo­vou roli zahrá­la Jiřina Jirásková.

Premiéra nové­ho sním­ku je naplá­no­vá­na na 30.května. Novinky o Sukničkářích může­te sle­do­vat na Facebooku www.facebook.com/filmDonsajni.

Producentem fil­mu je spo­leč­nost MediaPro Pictures, kopro­du­cen­tem TV Nova, spo­leč­nost Medialogue a dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53317 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71989 KB. | 24.04.2024 - 16:42:26