Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních
cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných
a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku Českého lva se
fil­my utka­jí v 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi
zís­ka­ly fil­my Toman, Hastrman a Všechno bude. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou
ozná­me­ny 25. úno­ra 2019. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se
usku­teč­ní v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu a bude jej nově mode­ro­vat Václav Kopta.
Členové ČFTA o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 26. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­li do
14. led­na 2019. 143 hla­su­jí­cích aka­de­mi­ků vybí­ra­lo z 40 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných
fil­mů a z 29 doku­men­tů. Mezi kan­di­dá­ty na České lvy vede s počtem 13 nomi­na­cí film Toman
reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Ondřeje Trojana. Po 10 nomi­na­cích zís­ka­ly dva fil­my – Hastrman v režii
Ondřeje Havelky i film Všechno bude, jehož reži­sé­rem je Olmo Omerzu. Následují fil­my Zlatý
pod­raz Radima Špačka s 9 nomi­na­ce­mi, Jan Palach Roberta Sedláčka s 8 nomi­na­ce­mi a Hmyz
Jana Švankmajera s 5 nomi­na­ce­mi.
V kate­go­rii nej­lep­ší film byla nomi­no­vá­na pěti­ce fil­mů – Jan Palach (pro­du­cen­ti Viktor
Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan Maxa), Tlumočník (pro­du­cen­ti
Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner), Toman (pro­du­cent Ondřej Trojan), Všechno
bude (pro­du­cent Jiří Konečný) a Zlatý pod­raz (pro­du­cent Jaroslav Bouček). Ocenění Český lev
za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film zís­ká jeden z těch­to 5 fil­mů – Až při­jde vál­ka (režie Jan Gebert),
King Skate (režie Šimon Šafránek), Nic jako dřív (režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská), Planeta
Česko (režie Marián Polák) a Švéd v žigu­lí­ku (režie Petr Horký).
I letos budou udí­le­ny ceny za tele­viz­ní tvor­bu ve dvou kate­go­ri­ích. Své poči­ny při­hlá­si­ly Česká
tele­vi­ze, TV Nova a TV Prima. Tři pro­jek­ty v kaž­dé kate­go­rii s nej­vyš­ším počtem hla­sů od
aka­de­mi­ků budou zve­řej­ně­ny 25. úno­ra 2019. Vítězové kate­go­rií nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo
mini­sé­rie a nej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál budou vyhlá­še­ni pří­mo na slav­nost­ním
gala­ve­če­ru 23. břez­na 2019. Prezidium ČFTA bude udě­lo­vat během slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu
také cenu za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.
Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli kro­mě nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen.
Ocenění za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­ka­li Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová a
Maxmilian Denkr, auto­ři pla­ká­tu fil­mu Toman. Cenu fil­mo­vých fanouš­ků si odne­sl reži­sér
Daniel Svátek za svůj film Úsměvy smut­ných mužů.
V kate­go­rii nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli jsou na Českého lva nomi­no­vá­ny –
Simona Zmrzlá za film Hastrman, Ivana Chýlková za film Chata na pro­dej, Jenovéfa Boková
za roli ve fil­mu Chvilky, Zuzana Bydžovská za film Jan Palach a Kateřina Winterová za film
Toman. Cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli má šan­ci zís­kat – Jana
Synková za film Chata na pro­dej, Tatiana Vilhelmová za roli ve fil­mu Tátova volha, Kristýna
Boková za film Toman, Eliška Křenková a Lenka Vlasáková, obě za role ve fil­mu Všechno bude.
Ocenění Český lev za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli bude pat­řit jed­no­mu
z těch­to nomi­no­va­ných – Karel Dobrý za film Hastrman, Martin Huba za film Hovory s TGM,
Viktor Zavadil za roli ve fil­mu Jan Palach, Jiří Macháček za film Toman a Tomáš Mrvík za film
Všechno bude. Vítězem kate­go­rie nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli se může
stát – Jan Kolařík za roli ve fil­mu Hastrman, Jiří Lábus za film Hmyz, Jan Vondráček za film Jan
Palach, Jan František Uher za film Všechno bude nebo Jan Hartl za film Zlatý pod­raz.
Ocenění za nej­lep­ší režii na gala­ve­če­ru zís­ká někte­rý z těch­to nomi­no­va­ných – Jan
Švankmajer za film Hmyz, Robert Sedláček za film Jan Palach, Martin Šulík za režii fil­mu
Tlumočník, Ondřej Trojan za film Toman či Olmo Omerzu za film Všechno bude.
ČFTA ozná­mi­la také nomi­na­ce nesta­tu­tár­ní Ceny Magnesia za nej­lep­ší studentský́film,
kte­rou udě­lu­je ve spo­lu­prá­ci s Karlovarskými mine­rál­ní­mi voda­mi a Státním fon­dem
kine­ma­to­gra­fie. Vítězem stu­dent­ské ceny se sta­ne jeden z těch­to nomi­no­va­ných fil­mů – Cukr
a sůl (režie Adam Martinec), Home Sleep Home (režie Adam Koloman Rybanský), Noc s
aga­mou (režie Tomáš Janáček), Spolu sami (režie Diana Cam Van Nguyen) a Sto dva­cet osm
tisíc (režie Ondřej Erban).
Slavnostní pře­dá­ní 26. výroč­ních cen České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie se usku­teč­ní
v sobo­tu 23. břez­na 2019 v praž­ském Rudolfinu. Celý večer bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od
20 hodin na ČT1 a mode­rá­to­rem cere­mo­ni­á­lu bude popr­vé herec Václav Kopta.
PŘEHLED NOMINACÍ:

NEJLEPŠÍ FILM
Jan Palach – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan
Maxa
Tlumočník – pro­du­cent Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner
Toman – pro­du­cent Ondřej Trojan
Všechno bude – pro­du­cent Jiří Konečný
Zlatý pod­raz – pro­du­cent Jaroslav Bouček

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Až při­jde vál­ka – režie Jan Gebert – pro­du­cen­ti Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, Hanka
Kastelicová, Tereza Polachová, Dana Budisavljević, Miljenka Čogelja
King Skate – režie Šimon Šafránek – pro­du­cent­ka Kateřina Černá
Nic jako dřív – režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská – pro­du­cen­ti Pavla Janoušková
Kubečková, Tomáš Hrubý, Tereza Polachová, Hanka Kastelicová
Planeta Česko – režie Marián Polák – pro­du­cent Radim Procházka
Švéd v žigu­lí­ku – režie Petr Horký – pro­du­cent Martin Jůza

NEJLEPŠÍ REŽIE
Hmyz – Jan Švankmajer
Jan Palach – Robert Sedláček
Tlumočník – Martin Šulík
Toman – Ondřej Trojan
Všechno bude – Olmo Omerzu

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hastrman – Simona Zmrzlá
Chata na pro­dej – Ivana Chýlková
Chvilky – Jenovéfa Boková
Jan Palach – Zuzana Bydžovská
Toman – Kateřina Winterová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hastrman – Karel Dobrý
Hovory s TGM – Martin Huba
Jan Palach – Viktor Zavadil
Toman – Jiří Macháček
Všechno bude – Tomáš Mrvík

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Chata na pro­dej – Jana Synková
Tátova volha – Tatiana Vilhelmová
Toman – Kristýna Boková
Všechno bude – Eliška Křenková
Všechno bude – Lenka Vlasáková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Hastrman – Jan Kolařík
Hmyz – Jiří Lábus
Jan Palach – Jan Vondráček
Všechno bude – Jan František Uher
Zlatý pod­raz – Jan Hartl

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Chata na pro­dej – Tomáš Pavlíček, Lucie Bokšteflová
Jan Palach – Eva Kantůrková
Tlumočník – Marek Leščák, Martin Šulík
Toman – Zdenka Simandlova, Ondřej Trojan
Všechno bude – Petr Pýcha

NEJLEPŠÍ KAMERA
Hastrman – Diviš Marek
Tlumočník – Martin Štrba
Toman – Tomáš Sysel
Všechno bude – Lukáš Milota
Zlatý pod­raz – Vladimír Smutný

NEJLEPŠÍ STŘIH
Hastrman – Jan Daňhel
Hmyz – Jan Daňhel
Toman – Vladimír Barák
Všechno bude – Jana Vlčková
Zlatý pod­raz – Anna Johnson Ryndová

NEJLEPŠÍ ZVUK
Domestik – Jan Šulcek, Jakub Jurásek, David Titěra
Hastrman – Jiří Melcher
Hmyz – Ivo Špalj
Toman – Jiří Klenka
Zlatý pod­raz – Marek Hart, Viktor Prášil

NEJLEPŠÍ HUDBA
Domestik – Cyril Kaplan, Jiří Konvalinka, Kryštof Kaplan
Hastrman – Petr Wajsar
Toman – Michal Novinski
Všechno bude – Monika Midriaková, Šimon Holý, Paweł Szamburski
Zlatý pod­raz – Jakub Kudláč

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE
Čertí brko – Henrich Boráros, Robert Smolík
Hastrman – Petr Pištěk
Hmyz – Jan Švankmajer, Václav Švankmajer
Toman – Tomáš Svoboda
Zlatý pod­raz – Jiří Sternwald, Karel Vaňásek

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Čertí brko – Andrea Králová
Hastrman – Eva Kotková
Jan Palach – Tomáš Chlud
Toman – Katarína Štrbová Bieliková
Zlatý pod­raz – Simona Rybáková

NEJLEPŠÍ MASKY
Čertí brko – Zdeněk Klika
Hastrman – Jana Červenková
Jan Palach – Jana Bílková
Toman – Jana Bílková
Zlatý pod­raz – Jaroslav Šámal

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nesta­tu­tár­ní cena
Cukr a sůl – Adam Martinec
Home Sleep Home – Adam Koloman Rybanský
Noc s aga­mou – Tomáš Janáček
Spolu sami – Diana Cam Van Nguyen
Sto dva­cet osm tisíc – Ondřej Erban

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nesta­tu­tár­ní cena
Toman – Tomáš Zilvar, Lukáš Francl, Barbara Trojanová, Maxmilian Denkr – oce­ně­ný
pla­kát
Domestik – Ondřej Lipenský
Hmyz – Jan Švankmajer
Chata na pro­dej – Jaroslav Mašek
King Skate – František Talíř

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nesta­tu­tár­ní cena
Úsměvy smut­ných mužů – režie Daniel Svátek – oce­ně­ný film

PŘEHLED POČTŮ NOMINACÍ
Toman – 13 nomi­na­cí
Hastrman – 10 nomi­na­cí
Všechno bude – 10 nomi­na­cí
Zlatý pod­raz – 9 nomi­na­cí
Jan Palach – 8 nomi­na­cí
Hmyz – 5 nomi­na­cí
Tlumočník – 4 nomi­na­ce
Čertí brko – 3 nomi­na­ce
Chata na pro­dej – 3 nomi­na­ce
Domestik – 2 nomi­na­ce
Až při­jde vál­ka – 1 nomi­na­ce
Hovory s TGM – 1 nomi­na­ce
Chvilky – 1 nomi­na­ce
King Skate – 1 nomi­na­ce
Nic jako dřív – 1 nomi­na­ce
Planeta Česko – 1 nomi­na­ce
Švéd v žigu­lí­ku – 1 nomi­na­ce
Tátova volha – 1 nomi­na­ce


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95589 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72320 KB. | 19.05.2024 - 21:57:36