Kritiky.cz > Recenze knih > Štěstí hřeje jako slunce - báječný román plný bylinek, citrónů a příjemných vůní Itálie

Štěstí hřeje jako slunce - báječný román plný bylinek, citrónů a příjemných vůní Itálie

vetsi
vetsi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi slun­nou Itálii? Chcete zažít nád­her­ný pří­běh plný byli­nek, vůně citró­nů, ale také o obrov­ské síle, odhod­lá­ní, či nešťast­né lás­ce? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Štěstí hře­je jako slun­ce, kte­rou vyda­la Grada Publishing pod znač­kou COSMOPOLIS. 

Carla je tři­ce­ti­le­tá ser­vír­ka v kavár­ně, kte­rá pat­ři­la jejím pra­ro­di­čům. Po neú­spěš­ném stu­diu archi­tek­tu­ry se zde sna­ží vydě­lat něja­ké pení­ze a také splá­cet dlu­hy, kte­ré se svý­mi stu­dii vznik­ly. Stálý zákaz­ník Fabrizio umí­rá a odká­že ji sta­rou hrač­kář­skou díl­nu ve Florencii. Carli neví, jak s ní vyna­lo­žit, pomo­cí své kama­rád­ky Fritzi se sna­ží řešit svou situ­a­ci. Při vyklí­ze­ní sta­ré díl­ny nachá­zí dopis, kte­rý Fabrizio své lás­ce nikdy neo­de­slal. Carli se sna­ží jeho lás­ku najít. Díky ces­tě, kte­rou za tu dobu ura­zí pozná­vá sama sebe, zjiš­ťu­je, co chce a co od živo­ta oče­ká­vá. Vrátí se zpět do deš­ti­vé­ho Marburku nebo zůsta­ne ve slun­né Florencii? Dokáže se správ­ně roz­hod­nout a najít tu vytou­že­nou život­ní rov­no­váhu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní, kte­ré vás bude bavit od začát­ku až kon­ce. Užijete si krás­né poča­sí, vůni citró­nů, hor­ké paprsky ital­ské­ho slun­ce a nejen to.

Kniha je roz­dě­le­na na 65 kapi­tol, má 432 stran a je zakon­če­na ukáz­kou z kni­hy Štěstí má bar­vu levan­du­le, což je autor­či­na prvo­ti­na. Román je nád­her­ný a čte se vel­mi dob­ře. Najdete v něm vše, co si pře­je­te pře­číst v létě, o prázd­ni­nách, či na dovo­le­né. Nechybí lás­ka, zkla­má­ní, hle­dá­ní štěs­tí, pro­mar­ně­ná šan­ce, ale i mno­ho dal­ší­ho. Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren, cuk­rá­ren, o ces­to­vá­ní, i o jíd­le. Při čte­ní toho­to romá­nu jsem si před­sta­vo­va­la nád­her­né ulič­ky Florencie a doká­za­la bych si před­sta­vit je navští­vit. Autorka veli­ce spe­ci­fic­ky popi­so­va­la pro­stře­dí, kdy máte pocit, že se v něm oprav­du nachá­zí­te. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní a moc ráda bych si pře­čet­la dal­ší román od této autor­ky. Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi ces­to­vá­ní, Itálii a krás­né pří­běhy se zají­ma­vou záplet­kou.

Ukázka z kni­hy:

Dozvěděla jsem se tolik infor­ma­cí a muse­la jsem zpra­co­vat tolik novi­nek a emo­cí, až se mi zdá­lo, jako bych měla kaž­dou chví­li puk­nout. Ustavičně mi v hla­vě jako hla­si­tá ozvě­na duně­ly útrž­ky slov z nedáv­né­ho roz­ho­vo­ru. Nejsilněji zazní­va­lo slův­ko „kdy­by“: kdy­by Fabrizio ten dopis poslal, kdy­by ho jen Clemenza zača­la hle­dat, kdy­by jen měla mož­nost říct mu o syno­vi. Byl to pří­běh plný pro­mar­ně­ných šan­cí, kte­ré ved­ly od štěs­tí k neštěs­tí. Jak snad­no člo­věk pro­pás­ne šan­ci, to jsem sama vědě­la až pří­liš dob­ře. Po zádech mi pře­jel mráz, jakmi­le jsem pomys­le­la na to, jak rych­le se mohou udá­los­ti zvrt­nout a nabrat špat­ný směr, jako se sta­lo u Clemenzy a Fabrizia.

Ať jsem se sebe­víc sna­ži­la té podob­nos­ti vyhnout, stej­ně jsem muse­la mys­let na sebe s Eliem. Propásla jsem už tu správ­nou chví­li? Nechali jsme si utéct pří­liš mno­ho mož­nos­tí, jak věci ješ­tě odvrá­tit dob­rým smě­rem? Má mě ješ­tě Elio vůbec rád a dal by nám dvě­ma dal­ší šan­ci? Nevěděla jsem to. Možná už jsem o svou šan­ci při­šla. Ale jed­na věc mi přes­to byla jas­ná - a v tom mě pří­běh Clemenzy a Fabrizia utvr­dil: nesmím si mys­let, že moje štěs­tí je ztra­ce­né, dokud to nepro­vě­řím. Musím k tomu sebrat odva­hu, napo­sle­dy, abych si moh­la být jis­tá.

Několik slov o autor­ce:

Pauline Maiová se naro­di­la v roce 1987 a vyrost­la v Berlíně. Vystudovala lite­rár­ní vědu a během svých cest po již­ní Francii a Itálii si zami­lo­va­la způ­sob živo­ta a vře­lost zdej­ších lidí i maleb­nou kra­ji­nu a vyni­ka­jí­cí stře­do­moř­skou kuchy­ni. Dnes žije v Berlíně, ale stá­le milu­je ces­to­vá­ní, což se odrá­ží v jejich kni­hách, kte­ré skvě­le popi­su­jí výji­meč­nou atmo­sfé­ru oblí­be­ných míst.

Paulinina lite­rár­ní prvo­ti­na Štěstí má bar­vu levan­du­le vyšla čes­ky v roce 2021 a zís­ka­la si srd­ce mno­ha čte­ná­řek.

Autor: Pauline Maiová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 432

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-247-5369-0

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80034 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71706 KB. | 18.06.2024 - 00:47:12