Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Brandon Lee: Cesta ze stínu otce k osudu ve světě bojových umění a filmu

Brandon Lee: Cesta ze stínu otce k osudu ve světě bojových umění a filmu

Photo © Buena Vista International
Photo © Buena Vista International
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vyrůstat ve stí­nu otce Bruce neby­lo pro Brandona Leeho vždy snad­né. Jako dítě se Brandon chys­tal zapsat do míst­ní­ho stu­dia bojo­vých umě­ní, dokud si na zdi nevši­ml vel­ké­ho pla­ká­tu své­ho otce. Brandon v slzách ute­kl z dódžó. Později, jako tee­nager, ho vyho­di­li ze dvou růz­ných střed­ních škol (jed­nou po „hád­ce“ se zástup­cem ředi­te­le) & ze tře­tí ško­ly vypa­dl. Poté, co Lee na střed­ní ško­lu zane­vřel, vzal si čas na vyčiš­tě­ní hla­vy a v roce 1982 strá­vil rok sto­po­vá­ním po Spojených stá­tech, než dal střed­ní ško­le posled­ní šan­ci tím, že napsal a slo­žil zkouš­ku pro stře­do­ško­lá­ky.

Brandon nako­nec začal stu­do­vat bojo­vá umě­ní kolem 19 let, a pro­to­že byl při­ro­ze­ně koor­di­no­va­ný, doká­zal se v nich rych­le zori­en­to­vat. Studoval na Inosanto Academy u Dana Inosanta a osvo­jil si doved­nos­ti ve Wing Chun, Shaolin Kung-Fu, Muay Thai a Jeet Kune Do, a i když ho bojo­vá umě­ní bavi­la, neby­la jeho život­ní váš­ní. Brandon stu­do­val bojo­vá umě­ní, pro­to­že ho neu­stá­le žáda­li o účin­ko­vá­ní v akč­ních fil­mech, ale nako­nec chtěl být sku­teč­ným her­cem a ne se zasek­nout v akč­ních rolích.

Jeho prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní herec­ká prá­ce při­šla ve dva­ce­ti letech, když ho cas­tingo­vá reži­sér­ka Lynn Stalmasterová požá­da­la, aby četl pro tele­viz­ní film sta­ni­ce CBS z roku 1986 „Kung Fu: Kung fu film“ (The Movie). Mezi dal­ší fil­my pat­ří „Rychlá pal­ba“ (1992) a „Zúčtování v Malém Tokiu „(1991). Odmítl nabíd­ky hrát v „Dragon: The Bruce Lee Story“ (1993).

Brandon zemřel (během natá­če­ní) ve věku 28 let při natá­če­ní fil­mu „The Crow“ (1994). Filmový štáb natá­čel scé­nu, v níž bylo roz­hod­nu­to pou­žít zbraň bez sou­hla­su koor­di­ná­to­ra pro zbra­ně, kte­rý byl ten večer poslán domů dřív. Předali her­ci Michaelu Masseeovi zbraň nabi­tou sle­pý­mi nábo­ji a nato­či­li scé­nu, aniž by vědě­li, že se z před­cho­zí­ho výstře­lu uvol­ni­la kul­ka a uvíz­la v hlav­ni. Při natá­če­ní scé­ny sle­pý náboj vytla­čil kul­ku z hlav­ně a zasá­hl Brandona. Posádka si toho všimla, až když se Lee poma­lu zve­dal. Kulka se zasek­la v Leeově dol­ní čás­ti páte­ře. Přestože léka­ři zou­fa­le pra­co­va­li pět hodin, Brandon byl dru­hý den ve 13:04 pro­hlá­šen za mrt­vé­ho. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Brandone Lee!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39712 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72280 KB. | 19.04.2024 - 02:19:44