Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Život Briana

Život Briana

Brian
Brian
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A vra­cí­me se k seri­á­lu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, kte­rý mír­ně vyční­vá nad vše­mi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způ­so­bem geni­ál­ní. Vrátit se do Judeje roku 33 po Kristu a sle­do­vat osu­dy NE Ježíše, jak by kaž­dý oče­ká­val, ale Briana. Briana, kte­rý měl vlast­ně tro­chu smůlu, pro­to­že se málem stal vyvo­le­ným už v raném věku.

Nyní je dospě­lý a začí­ná se poo­hlí­žet po ženách, ale pak nara­zí na pře­káž­ky míst­ní řím­ské oku­pač­ní rady v čele s Pilátem a roz­hod­ne se při­dat k Lidové fron­tě Judeje, tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ci, kte­rá má za cíl svrh­nout dik­ta­tu­ru jed­nou pro­vždy, když jí chy­bí argu­men­ty (co nám to ti Římané kdy dali, co? - Silnice, ško­ly, víno, kana­li­za­ci, zavla­žo­vá­ní, pořá­dek na uli­cích...) a navíc jí v tom brá­ní vlast­ní byro­kra­tic­ká maši­né­rie. A pak, navzdo­ry něko­li­ka dal­ším zásad­ním dějin­ným zvra­tům, se Brian stá­vá vyvo­le­ným pro stov­ky lidí, kte­ří ho násle­du­jí na kaž­dém kro­ku jako své­ho Ježíše. A to není všech­no. Pilát se dozví o jeho slá­vě a nechá ho ukři­žo­vat jako mučed­ní­ka - jak hoř­ký konec ...

Brian je v době své­ho vydá­ní (1979) tech­nic­ky bri­lant­ní. A to zda­le­ka není jedi­ný důvod, proč se na něj dívat. Je to pře­de­vším herec­ké mis­trov­ství hlav­ních před­sta­vi­te­lů z MP, kte­ří hra­jí snad něko­lik rolí najed­nou a vůbec jim to neško­dí, nao­pak. Masové scé­ny jako Pilátův pro­slov nebo dav před Brianovým domem pat­ří téměř ke kla­si­ce žán­ru.

Myšlenka fil­mu je výbor­ná a hlav­ním důvo­dem, proč se na něj prav­dě­po­dob­ně podí­vá­te, je vtip. Ten je pros­tě všu­de, ať už jde o iro­nic­ký pohled na celou spo­leč­nost a sati­ric­ké podá­ní všech lidí, ale i samot­né dia­lo­gy. Každý urči­tě ale­spoň jed­nou sly­šel o míst­ních mimo­zemš­ťa­nech, Pilátově Pyj Čůrovi, věz­ni, kte­rý si před­sta­vu­je, že ho nebe ukři­žo­va­lo, nebo o Regovi, šéfo­vi LFJ, kte­rý nikdy nejde na žád­nou akci, pro­to­že, jak říká, byl zase ...

Nedá se nic dělat, Brian je bri­lant­ní film, kte­rý bom­bar­du­je něco, co dnes křes­ťa­né pova­žu­jí za samo­zřej­most, tedy že všech­no v Bibli je prav­da. Na dru­hou stra­nu Brian uka­zu­je, že víra je zatra­ce­ně slo­ži­tá věc a že lid­ská mysl je snad­no ovliv­ni­tel­ná. A pro­to­že mám zatra­ce­ně rád mysti­fi­ka­ce, musím se při­klo­nit k nej­vyš­ší­mu hod­no­ce­ní.

Foto © Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Život Briana na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Monty Python


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45046 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72309 KB. | 19.05.2024 - 19:24:58