Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Co si nenechat ujít ve Varech

Co si nenechat ujít ve Varech

MFF
MFF
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes začí­ná Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech, což je pro vyzna­va­če kva­lit­ních fil­mů, fil­mo­vým svát­kem. Program se při­pra­vo­val celý rok a pro­duk­ce vybí­ra­la zhru­ba z 1800 fil­mo­vých novi­nek, ze kte­rých nako­nec vybra­la ty kte­ré je zau­ja­li či zís­ka­li již uzná­ní na fes­ti­va­lech jiných. Filmy, kte­ré mají svým poje­tím zaujmout divá­ky, ...i když nikdy se nedá zavdě­čit všem a co člo­věk to jiný vkus a pohled, přes­to se nabí­zí pár tipů, kte­ré by jste si moh­li zaškrt­nout ve svém fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu.

Zahajovací sní­mek Anthropoid

Česká repub­li­ka / Velká Británie / Francie

2016, 120 min , Sekce: Zvláštní uve­de­ní, Světová pre­mi­é­ra

Jedna z klí­čo­vých udá­los­tí 2. svě­to­vé vál­ky, aten­tát na pro­tek­to­ra Heydricha, se dá zfil­mo­vat jako peč­li­vá dobov­ka, vzru­šu­jí­cí a záro­veň tís­ni­vé dra­ma, pre­ciz­ní rekon­struk­ce hrdin­ské­ho činu nebo inten­ziv­ní stu­die lid­ské­ho cho­vá­ní v mez­ních situ­a­cích. Sean Ellis je jeden z mála tvůr­ců, kte­ří jsou schop­ni to vše zkom­bi­no­vat a vtisk­nout fil­mu ryze autor­ský ruko­pis. Zahajovací film 51. MFF KV uvá­dí­me ve svě­to­vé pre­mi­é­ře.

Delegace Sean Ellis, Jamie Dornan, Toby Jones, Aňa Geislerová, Alena Mihulová, Václav Neužil

1.7 17.00 – dele­ga­ce pozdra­ví divá­ky na čer­ve­ném kober­ci před Velkým sálem hote­lu Thermal

1.7. 19.45, 20.00 – dele­ga­ce uve­de veřej­né pro­jek­ce fil­mu Anthropoid v Kongresovém a Malém sále hote­lu Thermal

125 Pátek 1.7. 19:45 Malý sál

139 Pátek 1.7. 20:00 Kongresový sál

155 Pátek 1.7. 20:00 Kinosál B

414 Pondělí 4.7. 14:00 Velký sál

Nová kůže

Španělsko / Švýcarsko

2016, 103 min, Sekce: Hlavní sou­těž, Světová pre­mi­é­ra

Mnoho let nikdo netu­šil, co se s deví­ti­le­tým Gabrielem po záhad­né neho­dě v horách sta­lo. Po letech se náh­le nyní už dospí­va­jí­cí tee­nager obje­vu­je, aniž by si však coko­li pama­to­val. Jde o návrat sku­teč­né­ho syna pát­ra­jí­cí­ho po své iden­ti­tě, nebo je to stra­te­gic­ký kal­kul pod­vod­ní­ka?

4.7. v 17.00 – Herec Sergi López uve­de film Nová kůže ve Velkém sále hote­lu Thermal

416 Pondělí 4.7. 17:00 Velký sál

5P2 Úterý 5.7. 13:00 Kinosál Pupp

7K1 Čtvrtek 7.7. 9:00 Kino Drahomíra

Noční život

Slovinsko / Makedonie / Bosna a Hercegovina

2016, 85 min, Sekce: Hlavní sou­těž, Světová pre­mi­é­ra

Život dob­ře situ­o­va­né­ho man­žel­ské­ho páru se v jed­nom oka­mži­ku radi­kál­ně změ­ní. Zatímco man­žel je po neho­dě, k níž došlo za podiv­ných okol­nos­tí, v kri­tic­kém sta­vu, jeho žena se sna­ží pocho­pit celou situ­a­ci a zachrá­nit, co se dá… V sevře­ném, komor­ním dra­ma­tu reno­mo­va­né­ho slo­vin­ské­ho tvůr­ce exce­lu­je Pia Zemljičová v roli ducha­pří­tom­né man­žel­ky.

618 Středa 6.7. 20:00 Velký sál

7P2 Čtvrtek 7.7. 13:00 Kinosál Pupp

9K2 Sobota 9.7. 11:30 Kino Drahomíra

Pořád spo­lu

Kanada, 2016, 82 min, Sekce: Hlavní sou­těž, Světová pre­mi­é­ra

Chris už nemů­že dál. Spolužáci ho šika­nu­jí, hol­ky na něj kaš­lou, s mat­kou si nero­zu­mí. Když ho napad­ne tlu­pa cizích klu­ků a neče­ka­ně najde zastá­ní u nezná­mé­ho mla­dé­ho muže, rád se s ním vydá na ces­tu. Po úpl­ně nových zážit­cích Chris zjis­tí, že Bobby ho mož­ná potře­bu­je víc, než se zdá­lo.

716 Čtvrtek 7.7. 17:00 Velký sál

8P1 Pátek 8.7. 10:00 Kinosál Pupp

9K3 Sobota 9.7. 14:00 Kino Drahomíra

Prvotní štěstí

Německo, 2016, 101 min, Sekce: Hlavní sou­těž, Mezinárodní pre­mi­é­ra

Bezdětné man­žel­ství Helene Brindelové neje­ví znám­ky štěs­tí, zádum­či­vá žena navíc ztra­ti­la víru v Boha. Vysvobození z pas­ti chmur­ných myš­le­nek a nespa­vos­ti, kte­ré se jed­no­ho dne nabíd­ne v oso­bě cha­risma­tic­ké­ho psy­cho­lo­ga Eduarda Glucka, má však svou cenu. Martina Gedecková (Životy těch dru­hých), Ulrich Tukur (Bílá stu­ha) a Johannes Krisch (Odplata) v hlav­ních rolích neob­vyk­lé psy­cho­lo­gic­ké roman­ce, ori­gi­nál­ní adap­ta­ci romá­nu reno­mo­va­né skot­ské autor­ky A. L. Kennedyové.

2.7. ve 20.00 - Herec Ulrich Tukur uve­de ve Velkém sále hote­lu Thermal sní­mek Prvotní štěs­tí

218 Sobota 2.7. 20:00 Velký sál

3P2 Neděle 3.7. 13:00 Kinosál Pupp

5K2 Úterý 5.7. 11:30 Kino Drahomíra

Učitel­ka

Slovenská repub­li­ka / Česká repub­li­ka

2016, 102 min, Sekce: Hlavní sou­těž, Světová pre­mi­é­ra

Ředitelka základ­ní ško­ly svo­lá­vá mimo­řád­nou rodi­čov­skou schůzi, neboť o zdán­li­vě empa­tic­ké a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí tříd­ní uči­tel­ce Drazděchové se říká, že pro­střed­nic­tvím svých žáků mani­pu­lu­je jejich rodi­či. S jis­to­tou zre­ží­ro­va­né dra­ma je sice zasa­ze­no do éry pozd­ní čes­ko­slo­ven­ské nor­ma­li­za­ce, plas­tic­ká stu­die pato­lo­gic­ké mani­pu­la­tiv­nos­ti má však uni­ver­zál­ní plat­nost.

418 Pondělí 4.7. 20:00 Velký sál

5P1 Úterý 5.7. 10:00 Kinosál Pupp

7K2 Čtvrtek 7.7. 11:30 Kino Drahomíra

Vlk z Královských Vinohrad

Česká repub­li­ka / Slovenská repub­li­ka / Francie

2016, 68 min, Sekce: Hlavní sou­těž, Světová pre­mi­é­ra

„Náš život je rych­lej­ší než vzpo­mín­ky na něj,“ říkal Jan Němec (1936–2016), čes­ký reži­sér svě­to­vé­ho význa­mu. Svéhlavý ori­gi­nál a nekom­pro­mis­ní bouř­li­vák nato­čil svůj posled­ní film pod­le vlast­ních auto­bi­o­gra­fic­ky ladě­ných poví­dek. Vznikla posmut­ně­lá kome­die, nesen­ti­men­tál­ní ohléd­nu­tí, non­ša­lant­ní vyrov­ná­vá­ní si účtů v pun­ko­vém hávu. Film i jeho tvůr­ce mimo veš­ke­ré kate­go­rie.

216 Sobota 2.7. 17:00 Velký sál

3P1 Neděle 3.7. 10:00 Kinosál Pupp

5K1 Úterý 5.7. 9:00 Kino Drahomíra

Anomalisa

USA, 2015, 90 min,Sekce: Zvláštní uve­de­ní

Michael Stone se živí pozi­tiv­ním moti­vo­vá­ním lidí, sám ale základ­ní nad­še­ní ze živo­ta postrá­dá a tou­ží po vytr­že­ní z kaž­do­den­ní ruti­ny. Lisa se zdá být zhmot­ně­ním toho­to přá­ní… Scenárista Charlie Kaufman doká­zal, že jeho scé­ná­ře snad ani nepo­tře­bu­jí her­ce, pro­to­že i lout­ky jeho repli­ka­mi oží­va­jí a jejich smu­tek je od toho lid­ské­ho k nero­ze­zná­ní.

Charlie Kaufman – drži­tel Ceny pre­zi­den­ta MFF Karlovy Vary 1.7. bude hos­tem slav­nost­ní­ho zahá­je­ní

Julieta

Španělsko, 2016, 99 min, Sekce: Horizonty

Po setká­ní s někdej­ší kama­rád­kou své dce­ry Antíi se Julieta roz­hod­ne neo­pouš­tět Madrid, dou­fa­jíc, že pře­ce jen po letech Antíu uvi­dí. Zatímco čeká, píše dce­ři dopis ve sna­ze objas­nit skrý­va­né tajem­ství z minu­los­ti a ujas­nit sama sobě své chy­by. Dvě obdo­bí Julietina živo­ta hra­jí v Almodóvarově melod­ra­ma­tu dvě hereč­ky – Emma Suárezová a Adriana Ugarteová.

3.7. ve 14.00 – Herečky Emma Suárezováa Adriana Ugarteová uve­dou před­sta­ve­ní fil­mu Julieta

314 Neděle 3.7. 14:00 Velký sál

5P5 Úterý 5.7. 22:00 Kinosál Pupp

8N2 Pátek 8.7. 13:00 Kinosál Národní dům

Lucie : příběh jedné kape­ly

Česká repub­li­ka, 2016, 88 min, Sekce: Zvláštní uve­de­ní, Světová pre­mi­é­ra

Kapela Lucie letos sla­ví tři­cet let. Zažila toho hod­ně a my s ní. Poprvé jsme se potka­li s walkma­nem zavě­še­ným na pás­ku, abychom s ní o mno­ho let poz­dě­ji šli do ope­ry. Naposledy jsme byli nad­še­ni jejich jedi­neč­ným kon­cer­tem na zahá­je­ní 50. MFF Karlovy Vary. Lucie je zkrát­ka feno­mén čes­ké hudeb­ní scé­ny, kte­rý David Sís zachy­til v uni­kát­ním doku­men­tu plném nikdy nezve­řej­ně­ných archiv­ních zábě­rů.

3D7 Neděle 3.7. 18:30 Karlovarské měst­ské divadlo,LUCIE, hudeb­ní sku­pi­na uve­de pre­mi­é­ru fil­mu Lucie: pří­běh jed­ný kape­ly

656 Středa 6.7. 22:30 Kinosál B

9L2 Sobota 9.7. 13:30 Lázně III

Leon

Francie, 1994, 110 min

Sekce: Zvláštní uve­de­ní

Leon je prvotříd­ní nájem­ný vrah, jenž vyko­ná­vá svou „špi­na­vou“ prá­ci s chi­rur­gic­kou přes­nos­tí. Když se ale před dveř­mi jeho bytu obje­ví dva­nác­ti­le­tá Mathilda, rutin­ní život osa­mě­lé­ho muže nabe­re neče­ka­ný směr. Kultovní thriller Luca Bessona se stal mil­ní­kem herec­ké kari­é­ry Jeana Rena, jenž doká­zal posta­vu uza­vře­né­ho zabi­já­ka obda­řit neo­do­la­tel­nou svůd­nos­tí.

Jean Reno – drži­tel Ceny pre­zi­den­ta MFF KV 4.7. ve 22.30 ve Velkém sále hote­lu Thermal pře­vez­me oce­ně­ní, uve­de pro­jek­ci fil­mu Leon a pozdra­ví divá­ky na čer­ve­ném kober­ci

419 Pondělí 4.7. 22:30 Velký sál

Ucho

Československo, 1970, 91 min

Sekce: Zvláštní uve­de­ní

7D6 Čtvrtek 7.7. Herečka Jiřina Bohdalová uve­de sní­mek v 16:00 v Karlovarském měst­ském diva­dle

Politický thriller, jehož tvůr­ci se u nás v 60. letech jako jedi­ní odhod­la­li ke kri­ti­ce nej­vyš­ší­ho stra­nic­ké­ho apa­rá­tu. Napínavé odha­lo­vá­ní prak­tik mocen­ské­ho boje se zde pro­po­ju­je s psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem ústřed­ní man­žel­ské dvo­ji­ce, umoc­ně­ným herec­tvím Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého.

Jiřina Bohdalová – drži­tel­ka Ceny pre­zi­den­ta MFF KV za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii

9.7. v 17.00 – pozdra­ví divá­ky na čer­ve­ném kober­ci a pře­vez­me oce­ně­ní MFF KV na slav­nost­ním zakon­če­ní MFF KV


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13294 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72317 KB. | 22.05.2024 - 12:57:17