Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

Jean Reno foto ALZE 16
Jean Reno foto ALZE 16
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Francouzský herec Jean Reno, drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii je zná­mý napří­klad z fil­mů Magická hlu­bi­na a Leon, za kte­ré byl nomi­no­ván na Césara a kte­ré mu ote­vře­ly ces­tu k holy­wod­ským fil­mům jako jsou Mission Impossible (1996),  Ronin (1998), Godzilla (1998), Purpurové řeky (2000, 2004),  Šifra mis­tra Leonarda (2006),  Říše vlků 2005, či  fil­mo­vá série Návštěvníci (1993, 1998, 2001, 2016) v režii Jeana Márie Poiré,  kdy za prv­ní film o stře­do­vě­kém rytí­ři Geofreyovi a jeho věr­ném slu­ho­vi, kte­ří se pro­pad­nou do budouc­nos­ti, byl v roce 1994 potře­tí nomi­no­ván na Césara. Během své kari­é­ry nato­čil přes šede­sát fil­mů a něko­lik seri­á­lů, napří­klad u nás zná­mý Zločiny nad Seinou (2003). Letos byl hos­tem 51. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde od pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu Jiřího Bartošky pře­vzal Cenu pre­zi­den­ta fes­ti­va­lu.

„Děkuji Karlovy Vary, děku­ji Češi. Tahle cena je moc těž­ká a nevím jest­li mě s ní pus­tí do leta­dla,“ zažer­to­val po pře­vze­tí Křišťálového glo­bu­su oce­ně­ný herec a záro­veň podě­ko­val divá­kům Velkého sálu hote­lu Thermal, za to že fil­my sle­du­jí a udr­žu­jí je tak stá­le při živo­tě. Krátce na to byl hos­tem Marka Ebena v pořa­du Na plo­vár­ně a po jeho skon­če­ní uve­dl film Leon, na kte­rý se při­šlo podí­vat 1200 divá­ků. Ve fil­mu z roku 1994, reži­sé­ra Luca Bessona ztvár­nil roli nájem­né­ho zabi­já­ka Leona, jenž jed­no­ho dne potká osa­mě­lou dva­nác­ti­le­tou Mathildu, kte­rou si zahrá­la začí­na­jí­cí hereč­ka Natalie Portmann. „Při natá­če­ní fil­mu jí bylo jede­náct a půl let a už ten­krát pocho­pi­la, že nejde o žád­nou hru, ale oprav­do­vou prá­ci. Ona byla vždy vel­mi chyt­rá a vzpo­mí­nám si, že jsme si natá­če­ní moc uži­li. Všechny vzpo­mín­ky na natá­če­ní jsou pozi­tiv­ní a někte­ré i z New Yorku,“ řekl o spo­lu­prá­ci s hereč­kou, na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci.

Dalším význam­ným fil­mem, kde si zahrál je Magická hlu­bi­na, reži­sé­ra Luca Bessona, kte­rý když byl s rodi­či na dovo­le­né v Řecku, dostal nápad nato­čit film o potá­pě­čích. Film vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh o Jacqesovi Mayoli kte­ré­mu se poved­lo dostat bez kys­lí­ko­vých pří­stro­jů do hloub­ky pono­ru 105 met­rů a také o jeho kama­rá­do­vi a záro­veň riva­lo­vi Enzou Molinarim, kte­ré­ho si prá­vě Jean Reno zahrál. Na natá­če­ní fil­mu z roku 1988 herec zavzpo­mí­nal: „Bylo to prv­ní vel­ké lid­ské a fil­mo­vé dob­ro­druž­ství, kte­ré jsem pod­ni­kl a už pod­le scé­ná­ře to vypa­da­lo, že půjde o něco vel­ké­ho. A musím říct, že mi film změ­nil život, pro­to­že díky němu jsem ces­to­val po celém svě­tě. Film se natá­čel devět měsí­ců, ale pro­to­že reži­sér chtěl, aby to bylo oprav­du auten­tic­ké, tak jsme natá­če­li ve sku­teč­né hloub­ce. Když máte na sobě těž­ké potá­pěč­ské  vyba­ve­ní a pla­ve­te na hla­di­nu, tak nejde nic hrát. Celý rok trva­lo než jsem vydr­že­li být pod hla­di­nou v hloub­ce tři­ce­ti tří met­rů bez pří­stro­jů, jen tak že jsme zadr­že­li dech. Tenkrát jsem ho vydr­žel zadr­žet tři minu­ty. Ty posta­vy ve fil­mu to muse­li dělat a mi se to nau­či­li taky. Dnes bych to vydr­žel asi minu­tu, nebo mož­ná 30, 40 sekund. Myslím si, že je to dob­rý film, tro­chu zvlášt­ní pro­to­že vychá­zí z jed­né z  hlav­ních postav a tou Jacques Mayola byl. Potkal jsem se s ním při natá­če­ní a musím říct, že to byl oprav­du zvlášt­ní člo­věk, pro­to­že mi při­pa­dal jako by nežil na zemi, ale spí­še pro to co je pod vodou, pod moř­skou hla­di­nou, pla­val s del­fí­ny. Jeho mysl byla tro­šič­ku jin­de,“ zavzpo­mí­nal na slav­né­ho potá­pě­če, kte­rý v roce 2001 spáchal sebe­vraž­du.

V České repub­li­ce byl napo­sle­dy před rokem v létě, když natá­čel pokra­čo­vá­ní dob­ro­druž­né kome­die Návštěvníci. Natáčení v Praze a spo­lu­prá­ci s praž­ský­mi stu­di­e­mi si pochva­lo­val, ale na otáz­ku zda bude dal­ší pokra­čo­vá­ní odpo­vě­děl: „Zřejmě to bude posled­ní pokra­čo­vá­ní. Nemyslím, že by divá­ci chtě­li nadá­le sle­do­vat her­ce, jak se vra­cí do minu­los­ti.“ A natá­čí tady i letos. Tentokrát dob­ro­druž­ný film, vel­ké čín­ské pro­duk­ce s jejich čín­ský­mi hvězda­mi fil­mu. Více pro­zra­dit nemohl ( pozn. film Adventures, v režii Stephen Fung ). V České repub­li­ce oce­nil také čes­kou kuchyň, milý lidi  a také krás­né ženy. Na otáz­ku, jak na něj půso­bí čes­ký národ, odpo­vě­děl : „Češi mají urči­tý způ­sob živo­ta, kte­rý je vel­mi vře­lý, řekl bych. Necítil jsem tu žád­nou agre­si ani napě­tí.

O herec­ké kari­é­ře se skrom­nos­tí říká: „Pokud se mi film líbí jsem spo­ko­je­ný, ale neza­klá­dám si na tom, že točím fil­my, nebo že jsem fil­mo­vá hvězda. Vedu nor­mál­ní život. Luce Beccon (reži­sér) je můj pří­tel a to je pro mě v tuto chví­li důle­ži­těj­ší.“ Když dosta­ne nabíd­ku na film, tak roz­ho­du­jí­cím kri­té­ri­em pro natá­če­ní je hlav­ně to s jaký­mi lid­mi bude spo­lu­pra­co­vat. „Pokud zjis­tím, že mi ty lidé nesed­nou tak ten film pros­tě odmít­nu. Často je to více o tom s jaký­mi lid­mi budu trá­vit čas při natá­če­ní a  s Lucem Bessonem to bylo prá­vě pro­to, že ten film reží­ro­val on. Líbí se mi jak pra­cu­je s lid­mi, jakým způ­so­bem je vede, ale také to jaké má nápa­dy.“

Na otáz­ku jaké fil­my by chtěl točit se zamys­lel a se stej­nou tea­trál­nos­tí, jakou ho zna­jí lidé z kome­dií zažer­to­val: „Měl bych říct, že chci hrát něko­ho klad­né­ho, tře­ba filo­so­fa, hudeb­ní­ho skla­da­te­le nebo něco podob­né­ho. Ne, ne, to by byla nuda, takhle nepře­mýš­lím! Ale mož­ná bych chtěl nato­čit něco spo­je­né­ho s hud­bou, pro­to­že hud­ba mi vlast­ně chy­bí a nic s hud­bou jsem nena­to­čil, a je prav­da že mě vždyc­ky zají­ma­li lidé, kte­ří sly­še­li a vidě­li, vní­ma­li jinak než  nor­mál­ní lidé.“

Autor a foto zdroj: ALZE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86209 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71521 KB. | 25.06.2024 - 17:02:21