Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!

Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!

K1Recddd
K1Recddd
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

https://web.archive.org/web/20070611064950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super7/rush00.jpg Dobře nato­če­ných akč­ních kome­dií je dnes oprav­du málo. Nevím, co se sta­lo, zda-li si tvůr­ci mys­lí, že ten­to typ fil­mu není pro divá­ka pří­liš atrak­tiv­ní či co, ale pros­tě je tomu tak. Přitom si při­znej­me, že na fil­my typu Demolition man či Policajt z Beverly Hills se dá kou­kat done­ko­neč­na, aniž by ztra­ti­li své kouz­lo. Nový sní­mek Bretta Ratnera, Křižovatka smr­ti je přes­ně tako­vým fil­mem, kte­rý byl nato­čen z jed­no­ho důvo­du, a to pro­to, aby divá­ka řád­ně poba­vil. Vysoce posta­ve­né­mu čín­ské­mu kon­zu­lo­vi je une­se­na jede­nác­ti­le­tá dcer­ka. Celý pří­pad pře­vez­me FBI a kon­zu­lo­vi slí­bí, že mu dcer­ku vrá­tí živou. Jenomže kon­zul poža­du­je, aby se na pát­rá­ní podí­lel jeho blíz­ký pří­tel a záro­veň jeden z nej­lep­ších čín­ských poli­caj­tů, inspek­tor Lee. Na toto ovšem zase nechce při­stou­pit FBI, a pro­to taj­ně povo­lá bláz­ni­vé­ho poli­cis­tu Jamese Cartera, aby se o Leeho peč­li­vě posta­ral a nedo­pus­til, aby se do celé­ho pří­pa­du nějak zapo­jil. Carter a Lee se však pře­kva­pi­vě brzy ska­ma­rá­dí a roz­hod­nou se, a to i přes jas­ný zákaz FBI, celý pří­pad sami vyře­šit. Při důklad­ném pát­rá­ní nako­nec při­jdou na to, že za vším sto­jí čín­ská mafie v čele s ďábel­sky vychyt­ra­lým padou­chem Juntaem, se kte­rým má Lee ješ­tě čirou  https://web.archive.org/web/20070611064950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super7/rush01.jpg náho­dou neza­pla­ce­né účty... Jak jste si jis­tě všimli, pří­běh Křižovatky smr­ti je dosti jed­no­du­chý a při­tom typic­ky akč­ní. Těžko říci, zda-li bych dal samot­né­mu fil­mu tak vyso­ké hod­no­ce­ní, kdy­by neby­li do hlav­ních rolí obsa­ze­ni Jackie Chan a Chris Tucker. Oba tito zná­mí her­ci totiž podá­va­jí per­fekt­ní výko­ny a klo­bouk dolů před bojo­vý­mi scé­na­mi Jackieho Chana, kte­rý má na krku již del­ší dobu pade­sát­ku. Křižovatka smr­ti je vlast­ně jakousi paro­dií na holly­wo­od­ské akč­ní fil­my a ze vše­ho nej­víc mi sil­ně při­po­mí­na­la Smrtonosnou zbraň. Úlohu Dannyho Glovera, klid­něj­ší­ho a roz­váž­něj­ší­ho pol­dy, si vzal v tom­to fil­mu na sta­rost Jackie Chan a Mela Gibsona skvě­le paro­du­je Chris Tucker jako zbrk­lý, tvr­do­hla­vý a extra­va­gant­ní poli­cis­ta James Carter. Podobná Smrtonosné zbra­ni je vlast­ně i úvod­ní dese­ti­mi­nu­tov­ka, respek­ti­ve scé­na, v níž se Carter vydá­vá za dea­le­ra a sna­ží se odkou­pit od těž­ké­ho pře­kup­ní­ka kufr plný trha­vi­ny C4. Znalci všech Smrtonosných zbra­ní si jis­tě vzpo­me­nou na začá­tek prv­ní­ho dílu, kde se za dea­le­ra vydá­val nao­pak Mel Gibson. Autoři si však ze slav­né­ho kvar­te­ta Zbraní vypůj­či­li i roz­díl­nost obou hlav­ních postav. Zatímco ve Smrtonosné  https://web.archive.org/web/20070611064950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super7/rush02.jpg zbra­ni byli par­ťá­ky čer­noch a běloch, tak v Křižovatce smr­ti si jsou nao­pak sou­ze­ni Číňan s čer­no­chem, kte­rým tak­též něja­kou dobu trvá, než si pad­nou „do oka“. Jak už jsem napsal, Křižovatka smr­ti je skvě­lá akč­ní kome­die, ale kdy­bych ji měl ohod­no­tit pou­ze jako akč­ní film, asi by u mě moc neob­stá­la. Z vel­ké čás­ti za to může malé množ­ství vylo­že­ně akč­ních scén. K vel­ké­mu slo­vu se ve fil­mu pře­kva­pi­vě nedo­stá­vá ani Jackie Chan se svý­mi typic­ký­mi bojo­vý­mi scé­na­mi, kte­rých je ve fil­mu oprav­du málo. Slabším pro­ve­de­ním oplý­va­jí i výbuchy a k abso­lut­ní doko­na­los­ti jim pře­ci jen něco schá­zí. O nic lépe na tom však není ani finál­ní scé­na, jejíž hap­pyen­do­vé zakon­če­ní moh­lo byt pře­ci jen lépe pro­ve­de­no. Ovšem vzhle­dem k tomu, že byl ten­to film natá­čen hlav­ně jako kome­die, tak mi tyto malé akč­ní pro­hřeš­ky při sle­do­vá­ní fil­mu napros­to utek­ly. Křižovatka smr­ti tak zůstá­vá i přes­to kva­lit­ním sním­kem, kte­rý by neměl žád­né­mu fanouš­ko­vi akč­ních paro­dií roz­hod­ně ujít. Navíc nevi­dět Jackieho Chana po dlou­hých dva­nác­ti letech v ryze ame­ric­kém fil­mu, by byl pro všech­ny fil­mo­vé fan­dy jis­tě vel­ký hřích...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Křižovatka smrti


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39376 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72371 KB. | 18.05.2024 - 17:52:16