Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga

Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga

Spectre
Spectre
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Bond (Daniel Craig) se dosta­ne na sto­pu zná­mé zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce. Postupně roz­plé­tá slo­ži­tou pavu­či­nu lží, aby nako­nec odha­lil děsi­vou prav­du o SPECTRE......

Skyfall byl zásad­ní bon­dov­kou, kte­rá doká­za­la, že veš­ke­ré nad­chá­ze­jí­cí bon­dov­ky to budou mít jed­no­du­še těž­ké. Následující bon­dov­ky s názvem Spectre se nicmé­ně opět cho­pil reži­sér Sam Mendes. Očekávání tak byla v roce 2015 u 24. bon­dov­ky vyso­ká a divá­ci teh­dy dou­fa­li, že Mendes svou dru­hou bon­dov­kou navá­že na vyso­ké kva­li­ty té prv­ní. A Spectre se násled­ně dočka­lo roz­pol­ce­ných reak­cí, kte­ré vět­ši­nou ozna­čo­va­li Spectre i jako nej­hor­ší bon­dov­ku, kte­rá před­sta­vi­la Daniela Craiga v roli agen­ta 007. Našlo se i spous­tu lidí, kte­ří Spectre doká­za­li oce­nit.

Spectre podrá­ží nohy to, že nava­zu­je na Skyfall. Nicméně fun­gu­je jako zavr­še­ní čtve­ři­ce fil­mů, kdy do sebe mozai­ka Craigovy éry výteč­ně zapad­ne. Craigův Bond od své­ho star­tu v Casino Royale ušel dlou­hou ces­tu, kdy se to neo­be­šlo bez osu­do­vých lásek či zásad­ních ztrát. Po vzo­ru před­cho­zích 3 bon­do­vek se Spectre věnu­je duši Jamese Bonda a stej­ně jako Skyfall se zabý­vá rodin­ným záze­mím Jamese Bonda. Spectre zane­chá­vá pocit, že jde sku­teč­ně o bra­vur­ní teč­ku za před­cho­zí­mi fil­my s Craigem. A to z mno­ha důvo­dů.

Spectre je oči­vid­ně autor­ským fil­mem, kte­rý není nato­čen jako typic­ký holly­wo­od­ský bloc­kbus­ter. Je to sice plné akč­ních sek­ven­cí a stá­lo to straš­ně moc peněz, po vzo­ru Skyfallu ale Mendes drží náde­chu ´´rea­lis­tic­ké­ho´´ špi­o­náž­ní­ho fil­mu, kdy mu jde pře­de­vším o to pra­co­vat s hlav­ním hrdi­nou. Přitom všem se nedá říct, že by Spectre nespl­ňo­va­lo pod­mín­ky pro kla­sic­kou bon­dov­ku. Jen ten Mendesův pří­stup se ani podru­hé nezvlád­ne okou­kat a to jakým způ­so­bem pra­cu­je s touhle lát­kou je i podru­hé osvě­žu­jí­cí.

Díky tomu, že se pro­du­cen­tům vrá­ti­li prá­va na orga­ni­za­ci Spectre a pře­de­vším její­ho šéfa a bon­do­vu neme­sis Blofelda, původ­ní plá­ny, kte­ré by se toči­li pou­ze ohled­ně glo­bál­ní­ho špi­o­náž­ní­ho sys­té­mu a hlav­ním zápo­rá­kem by byl C v podá­ní Andrewa Scotta byli do fil­mu zapo­je­né i s pří­cho­dem Spectre. Zde se doka­zu­je, že jdou bon­dov­ky sku­teč­ně s dobou a prá­vě glo­bál­ní špi­o­náž je aktu­ál­ně vel­mi řeše­né a cit­li­vé téma, při­čemž se i ve fil­mu řeší otáz­ky ohled­ně morál­ky. Osobně mě vlast­ně mrzí, že se jed­na bon­dov­ka neto­či­la prá­vě oko­lo toho­hle téma­tu, i její čás­teč­né zapo­je­ní ale fun­gu­je a doka­zu­je, že se bon­dov­ky udr­že­li tak­to dlou­ho pře­de­vším i díky tomu, že se vždy doká­za­li při­způ­so­bit své době a dát k ní svůj komen­tář. Jen toho Andrewa Scotta je ve finá­le pří­liš málo.

Řemeslně je Spectre napros­to skvě­lá zále­ži­tost. Rogera Deakinse nahra­dil dal­ší kame­ra­man­ský talent jmé­nem Hoyte van Hoytema, při­čemž po prv­ních 5 minu­tách, kte­ré se ode­hrá­va­jí v jed­nom dlou­hém táh­lém zábě­ru (Sam Mendes to násled­ně dotá­hl o kus dál v 1917) je jas­né, že je to tam. Vizuálně vyšper­ko­va­ná, kame­ra­man­sky hra­vá a vylo­že­ně umě­lec­ká zále­ži­tost, kdy je autor­ský vklad Sama Mendese nesku­teč­ně znát.

Vynikající soun­d­track Thomase Newmana, pod­ce­ňo­va­ná píseň Sama Smitha ´´ Writings on the Wall´´ a pře­de­vším sku­teč­ně sil­ný scé­nář. Craigův Bond se vůbec popr­vé od Casino Royale sku­teč­ně zami­lu­je, divák opět roz­krý­vá kou­sek víc jeho duše a navíc se vůbec nedá tvr­dit, že je Daniel Craig v tom­to fil­mu v roli Jamese Bonda tak znudě­ný, jak tvr­di­lo spous­ty reak­cí. Samotný James Bond má být totiž ve fil­mu svou pra­cí agen­ta 007 una­ve­ný a Craigův nevy­lo­že­ný zápal doko­na­le sedí k ujmu­tí role Bonda v tom­to fil­mu. I přes­to, že závěr Skyfallu v pod­sta­tě nazna­čo­val, že by se Craigův Bond mohl defi­ni­tiv­ně stát tím sta­rým zná­mým bon­dem, Spectre doka­zu­je, že na to Craigův Bond nej­spíš chuť nemá.

Christoph Waltz doka­zu­je, že se výteč­ně hodí na role zápo­rá­ků, při­čemž jeho Franz Oberhauser výteč­ně fun­gu­je v kom­bi­na­ci s Jamesem Bondem. Ralph Fiennes má jakož­to nový M ve fil­mu dosti výraz­nou úlo­hu, Ben Whishaw se výraz­ně­ji dostá­vá do role Q a Dave Bautista je jako Hinx nej­lep­ší poskok hlav­ní­ho zápo­rá­ka od Jawse. Monica Bellucci ve finá­le jako nej­star­ší Bond girl v his­to­rii nedo­stá­vá bohu­žel tolik pro­sto­ru, Léa Seydoux je nao­pak jako hlav­ní Bond girl a nová zásad­ní žena v Bondově živo­tě vel­mi fajn a pře­de­vším se ta opa­tr­ně budo­va­ná che­mie dá v závě­ru uvě­řit.

Především má ale divák sku­teč­ně pocit, že se od Casino Royale sku­teč­ně Bond někam dostal. Ano, díky návra­tu práv na orga­ni­za­ci SPECTRE se tahle série dočká­vá men­ší­ho ret­co­nu, přes­to ovšem tenhle ret­con fun­gu­je a do jis­té míry tak Spectre sku­teč­ně fun­gu­je jako finiš čtve­ři­ce fil­mů, kte­rý ješ­tě dopl­ní závě­reč­ná bon­dov­ka s Craigem. Spectre mož­ná už není tak výji­meč­ná a skvě­le vyba­lan­co­va­ná zále­ži­tost jako Skyfall a ani nemá akč­ní scé­ny na úrov­ni Casino Royale, přes­to jde ovšem o důstoj­né­ho nástup­ce. Navázat prá­vě na ten bylo oprav­du těž­ké, osob­ně ale žiju v tom, že se to Spectre poved­lo.

Závěr by navíc mohl fun­go­vat jako solid­ní teč­ka za celou érou, při­čemž je ovšem jas­né, že Craigova Bonda čeká za pár měsí­ců ješ­tě posled­ní jíz­da. Přesto jsem ovšem rád, že Mendes u své dru­hé bon­dov­ky nekle­sl na mys­li a vlast­ně mě mrzí, že se necho­pí ješ­tě 25. bon­dov­ky a nedo­dě­lá si svou tri­lo­gii. Za sebe ale věřím, že Cary Fukunaga nám (snad!) za pár měsí­ců dodá ulti­ma­tiv­ní nářez a výteč­nou teč­ku za celou éru, kte­rá svým před­chůd­cům neu­dě­lá ostu­du.......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer Pictures


Podívejte se na hodnocení Spectre na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64960 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72761 KB. | 18.06.2024 - 00:21:19