Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bridget Jonesová - S rozumem v koncích

Bridget Jonesová - S rozumem v koncích

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to jen pár týd­nů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roz­to­mi­lých spoďá­rech sko­či­la do náru­če upja­té­mu Marku Darcymu (Colin Firth). A vypa­dá to, že sym­pa­tic­ká bacu­la­tá hrdin­ka se dočka­la muže svých snů. Jenže, kdy­by tomu tak bylo, nedo­čka­li bychom se dru­hé­ho dílu. Bridget se bude muset vypo­řá­dat nejen s vychrtlou sleč­nou, kte­rá se točí kolem její­ho prin­ce, ale také s Danielem Cleaverem (Hugh Grant). Spolu se totiž vyda­jí do Thajska nato­čit repor­táž.

Deník Bridget Jonesové byl pří­jem­nou kome­dií, na kte­ré bylo znát, že se na její tvor­bě podí­le­li pře­de­vším ang­lič­tí tvůr­ci. Pokračování je sice také zábav­né, ale na můj vkus se sty­lo­vě pří­liš blí­ží ame­ric­ké tvor­bě. Tím ztrá­cí část své­ho kouz­la a uni­kát­nos­ti. Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích je beze­spo­ru fil­mem nad­prů­měr­ným, ale s ohle­dem na prv­ní díl ztrá­cí. Zatímco v Deníku byla hlav­ní hrdin­ka uvě­ři­tel­ně neši­kov­ná žena, kte­rá řeši­la všed­ní pro­blémy (tedy, pokud se za ní dá pova­žo­vat mod­rá pro­váz­ko­vá polév­ka) v pokra­čo­vá­ní se z ní stá­vá kla­sic­ké kome­di­ál­ní „stře­vo“. Některé eska­pá­dy Bridget sice sty­lo­vě při­po­me­nou, ty kte­ré si divá­ci tolik oblí­bi­li v původ­ním titu­lu, ale scé­nář oči­vid­ně ústřed­ní posta­vu násil­ně tla­čí do situ­a­cí, ve kte­rých se z ní stá­vá nemeh­lo nad nemeh­la. Kromě toho je zde i spous­tu odka­zů na gagy z Deníku Bridget Jonesové. Některé vyvo­la­jí nos­tal­gic­ký úsměv na rtech, jiné zase donu­tí říci si: „To už tu pře­ce bylo“.

Hlavní herec­ké hvězdy se naštěs­tí vrá­ti­ly, což fil­mu oči­vid­ně pro­spí­vá. Ústřední tro­ji­ce Zellweger, Firth a Grant jsou hlav­ním tahá­kem celé­ho fil­mu a nikdo ze zmí­ně­ných obvykle neu­klouz­ne a před­vá­dí svůj kome­di­ál­ní poten­ci­ál. Vysokou kva­li­tu (stej­ně jako v prv­ním díle) si drží i soun­d­track, kte­rý nabí­zí obvyklou por­ci kva­lit­ní­ho popu a R´n´B od zná­mých i méně zná­mých (ale talen­to­va­ných) hudeb­ní­ků.

Jsem z Bridget Jonesové: S rozu­mem v kon­cích troš­ku roz­pa­či­tý. Jde o pove­de­nou kome­dii, kte­rá může smě­le kon­ku­ro­vat vět­ši­ně titu­lů ze své­ho žán­ru. Ale ze sou­bo­je s prv­ním dílem vychá­zí jako oči­vid­ný pora­že­ný. Chybí jí to hlav­ní z toho, co Deník Bridget Jonesové při­ne­sl – vtip­né, ale uvě­ři­tel­né gagy, neši­kov­ná, ale sym­pa­tic­ká hrdin­ka. Bridget Jonesová: S rozu­mem v koních totiž nabí­zí vtip­né, ale pře­hna­né gagy a sym­pa­tic­kou hrdin­ku, kte­rá je neši­kov­ná až moc. Příběh jako tako­vý není špat­ný. Některé jeho momen­ty si s reál­ný­mi udá­lost­mi neza­da­jí, ale dal­ší, jako­by by sem ani nepa­t­ři­ly. Není jich mno­ho, ale je jich dost, aby ubra­ly celé­mu fil­mu na indi­vi­du­a­li­tě a str­či­ly ho do vod stan­dard­ních kome­dií.

Nerad bych, aby to vyzně­lo, že jsem se u Bridget Jonesové: S rozu­mem v kon­cích neba­vil. Bavil, ale ne tak dob­ře, jako u prv­ní­ho dílu. Zklamalo mě prá­vě to, že si ucho­val méně toho, co se tak líbi­lo na původ­ním titu­lu. To samo o sobě je tou nej­vět­ší chy­bou jakou pro­jekt má. Je ško­da, že se tvůr­ci roz­hod­li expe­ri­men­to­vat a nezů­sta­li u původ­ní­ho sty­lu. Tak jim může­me při­po­čí­tat body za odva­hu, ale sou­čas­ně ode­číst za kva­li­tu sním­ku. Kdybych to pře­há­něl, mohl bych pro­hlá­sit, že Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích je paro­dií na prv­ní díl.

Proč bys­te měli film vidět?

  • Protože je čas­to oprav­du vtip­ný.
  • Protože má sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní.
  • Protože se vám urči­tě líbil prv­ní díl.

Co se nemu­sí líbit kaž­dé­mu?


Podívejte se na hodnocení Bridget Jonesová - S rozumem v koncích na Kinoboxu.

  • To, že se prv­ní­mu dílu nevy­rov­ná.
  • To, že se až pří­liš blí­ží stan­dard­ní kome­di­ál­ní tvor­bě.
  • To, že Bridget už není sym­pa­tic­ky neši­kov­ná, ale už jen neši­kov­ná.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08733 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71609 KB. | 14.07.2024 - 22:26:43