Kritiky.cz > Profily osob > Liv Tylerová

Liv Tylerová

liv tyler011
liv tyler011
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jsme si poma­lu zvyk­li na to, že život kaž­dé hvězdy zpes­t­řu­je něja­ká kuri­o­zi­ta. Keanu Reeves si dělá „pár­ky“ ze svých fanouš­ků a trou­bí jim do uší, ať si nejsou jis­tí jeho hete­ro­se­xu­ál­ní ori­en­ta­cí, Orlando Bloom zase sbí­rá nezvyk­lé tro­fe­je v podo­bě váž­ných i neváž­ných zlo­me­nin a Liv Tylerová… ta se může pochlu­bit rov­nou „dvě­ma“ otci. 

Představitelka svůd­né elf­ky Arwen z tri­lo­gie Pán prs­te­nů se naro­di­la 1. čer­ven­ce roku 1977 býva­lé model­ce Bebe Buell. Ač je to při­nejmen­ším hod­né krát­ké­ho zamyš­le­ní, celých dva­náct let žila mla­dič­ká Liv v myl­ném domně­ní, že je jejím sku­teč­ným otcem někdej­ší zná­most mat­ky, chla­pík mají­cí na občan­ce jmé­no Todd Rundgren. Čím však byla star­ší, tím více si uvě­do­mo­va­la, že má se svým „domně­lým fotří­kem“ jen pra­má­lo spo­leč­né­ho (kro­mě pohla­ví i jiné věci). Samozřejmě že zde exis­to­va­la jaká­si vari­an­ta „nepo­ta­tě­ní se“, ale to by si Liv nesmě­la vší­mat hoj­ných podob­nos­tí s rodin­ným pří­te­lem Stevenem Tylerem, zpě­vá­kem rocko­vé sku­pi­ny Aerosmith. Následek byl jas­ný - mat­ka při­zna­la bar­vu a malá Liv při­ja­la pří­jme­ní Tyler za vlast­ní. 

Možná i díky toho se poz­dě­ji uchy­ti­la ve fil­mo­vé a tele­viz­ní bran­ži s tako­vým pře­hle­dem. Jak už to tak bývá, děti slav­ných osob­nos­tí mají o budouc­nost posta­rá­no ješ­tě dří­ve, než sta­čí něčím význam­ným obda­ro­vat širo­kou veřej­nost, a ani Liv neby­la v tom­to ohle­du výjim­kou. I když bychom moh­li dlou­ho spe­ku­lo­vat nad tím, jak význač­nou roli sehrál v sou­vis­los­ti s její kari­é­rou pro­fe­si­o­nál­ní mode­ling, jemuž se věno­va­la už od svých čtr­nác­ti let, mno­hem prav­dě­po­dob­ně­ji může­me za prv­ní krů­ček vstříc nebeským výši­nám pova­žo­vat video­klip „Crazy“, v němž si zahrá­la spo­leč­ně s Alicií Silverstoneovou. Audiovizuální nahráv­ka sku­pi­ny Aerosmith s chytla­vým refré­nem se sta­la vel­kým hitem neje­nom v USA, ale i v Evropě. Psal se rok 1994, bylo mi už devět let a lhal bych, kdy­bych tvr­dil, že bych ten­krát nechtěl nased­nout do ono­ho kab­ri­o­le­tu spo­leč­ně s obě­ma dív­ka­mi. 

název článku Sečteme-li foto­gra­fie na titul­ních stra­nách mód­ních časo­pi­sů s účas­tí v „šíle­ném“ video­kli­pu, nemů­že nám vyjít nic jiné­ho než prv­ní celo­ve­čer­ní film. Tzv. debut na stří­br­ném plát­ně si odby­la pří­mo hlav­ní rolí v dra­ma­tu Těžká váha, nato­če­ném roku 1994 (jeho kva­li­ty uzna­la poro­ta na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance). Líbeznou tvá­řič­ku Liv Tylerové si neby­lo těž­ké zapa­ma­to­vat. Dostavily se prv­ní úspě­chy a násle­do­va­ly dal­ší sním­ky, vyzna­ču­jí­cí se pro­měn­li­vou kva­li­tou zpra­co­vá­ní. O rok poz­dě­ji zakot­vi­la nej­pr­ve v thrille­ru Němý svě­dek (kde sta­nu­la po boku Richarda Dreyfusse) a poté v kri­ti­ky roz­prá­še­né kome­dii Na plný pec­ky. Nepříznivé divác­ké ohla­sy a nega­tiv­ní recen­ze se na její drá­ze pode­psa­ly jen mini­mál­ně. Nahořklou chuť vyvo­la­nou pře­de­šlým sním­kem si napra­vi­la naslád­lým úspě­chem v roce 1996, přes­ně­ji hlav­ní rolí v roman­tic­kém dra­ma­tu Svůdná krá­sa, kde zhmot­ni­la posta­vu deva­te­nác­ti­le­té dív­ky, kte­rá se vydá­vá do Itálie nalézt své­ho otce. 

Není jedi­né pochy­by, že si prá­vě tím­to fil­mem poo­tevře­la dve­ře do Hollywoodu. K tomu, aby pře­kro­či­la pomy­sl­ný práh, posta­či­la Liv jedi­ná pří­le­ži­tost. Jedna role, jeden sní­mek. Pozvánku na stří­br­ném pod­no­se dosta­la pro­střed­nic­tvím retro fil­mu To je náš hit, o jehož zre­ží­ro­vá­ní se posta­ral samot­ný Tom Hanks. Jak je zřej­mé s nad­sáz­ky v hor­ních odstav­cích, Liv se šan­ce cho­pi­la, jak jen nej­lé­pe moh­la, a zužit­ko­va­la ji do posled­ní­ho pís­men­ka ve scé­ná­ři. Přesto to bylo málo. Liv potře­bo­va­la akut­ně něja­ký hit - pokud mož­no komerč­ně úspěš­ný bloc­kbus­ter, kte­rý by se vryl řadě lidem do pod­vě­do­mí. Netřeba klič­ko­vat oko­lo hor­ké kaše, tím žolí­kem se stal Armageddon (1998), vyso­ce explo­ziv­ní pop­cor­no­vá zále­ži­tost pro mla­dé i sta­ré s uro­ně­nou slzou na kon­ci. 

název článku Snímek Michaela Baye nabí­dl Liv Tylerové sku­teč­ně hvězd­nou spo­leč­nost (Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi, Billy Bob Thornton a dal­ší), a nut­no dodat, dce­ři rocko­vé­ho zpě­vá­ka netr­va­lo dlou­ho, aby se v ní zabyd­le­la. Její dal­ší titu­ly se totiž vyzna­čo­va­ly podob­ně zvuč­ným obsa­ze­ním. Po Armageddonu násle­do­va­ly fil­my jako Plunkett a Macleane (prů­měr - role, dá si říci, na roz­jezd), Onegin, Vítejte v Holly Springs (kde si zahrá­la ved­le Glen Closeové či Julianne Mooreové), Doktor T. a jeho ženy (malá rolič­ka v kome­dii o těž­kém údě­lu gyne­ko­lo­ga - Richarda Gera) a Začalo to jed­né žha­vé noci (pře­kva­pi­vě kva­lit­ní čer­ná kome­die, v níž pře­svěd­či­vě ztvár­ni­la svůd­nou kra­sa­vi­ci s pova­hou na zabi­tí). To vše a ješ­tě něco navíc stih­la Liv v roz­me­zí tří let (1999-2001), aby si poz­dě­ji na chvil­ku oddech­la a zača­la se poma­lu při­pra­vo­vat na odjezd vla­ku „směr Nový Zéland“. 

Popisovat zde, jak skvě­lou pří­le­ži­tost dosta­la Liv od Petera Jacksona, by bylo při­troub­lé už jenom z toho důvo­du, že tak­to zakon­ču­ji veš­ke­ré pro­fi­ly her­ců z Pána prs­te­nů. Doufám tedy, že se ten­to­krát spo­ko­jí­te pou­ze s tím, když napí­ši, že adap­ta­ce Tolkienovy lite­rár­ní tri­lo­gie pat­ří zce­la urči­tě mezi nej­vý­znam­něj­ší díla v Livině rych­le se roz­růs­ta­jí­cí fil­mo­gra­fii. A přes­to­že si ješ­tě musí­me počkat na závě­reč­ný part v Návratu krá­le, trou­fám si tvr­dit, že ať už by „Tylerka“ hrá­la v budouc­nu koho­ko­li (tře­bas sval­na­té­ho Supermana ane­bo Terminátora), až do své­ho sko­nu (to je hnus­ný, co?) bude spo­jo­vá­na s jedi­nou rolí. S Arwen.  Ano… s tou, po kte­ré „jede“ Aragorn :).

FILMOGRAFIE
2003
- Pán prs­te­nů: Návrat krá­le (The Lord of the Rings: The Return of the King)
2002 - Pán prs­te­nů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)
2001 - Pán prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
2001 - Začalo to jed­né žha­vé noci (One Night at McCool’s)
2000 - Dr. T a jeho ženy (Dr. T & the Women)
1999 - Franky Goes to Hollywood
1999 - Onegin
1999 - Vítejte v Holly Springs (Cookie’s Fortune)
1999 - Plunkett a Macleane (Plunkett & Macleane)
1998 - Hercules - TV seri­ál, hlas
1998 - Armageddon
1998 - Can’t Hardly Wait - hlas
1997 - U-Turn
1997 - Výmysly Abbottových (Inventing the Abbotts)
1996
- To je náš hit /That Thing You Do!/ - Faye Dolan
1996 - Svůdná krá­sa (Stealing Beauty)
1995 - Na plný pec­ky (Empire Records)
1995 - Němý svě­dek (Silent Fall)
1994 - Těžká váha (Heavy)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho3. července 2020 Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho    Slavné boxerské drama outsidera, který dostal šanci a zvítězil sám nad sebou. Titulní hrdina, neúspěšný třicetiletý boxer Rocky Balboa, pracuje jako výběrčí dluhů pro místního […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš.23. prosince 2004 Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš. Je jedna hodina ráno, ruce se mi třesou, jako kdybych měl absťák, a tvář mám bělejší než poslední verze Michaela Jacksona. Znalci zombie žánru si již jistě oprašují své střelné […] Posted in Filmové recenze
  • Nominace na ceny BAFTA10. ledna 2017 Nominace na ceny BAFTA Britská akademie zveřejnila nominace na jubilejní sedmdesáté předávání svých cen.Nominacím očekávaně vévodí muzikál La La Land od Damiena Chazella, čerstvý vítěz sedmi zlatých glóbů. […] Posted in Kritický Klub
  • Světová válka Z15. května 2022 Světová válka Z Recenze na film Světová válka Z: Zas taková pecka to není. Nejlepší na tomhle filmu je asi Brad Pitt, který předvádí svůj standartní výkon – ale taky se nepřetrhne. Nevím, jestli to bylo […] Posted in Krátké recenze
  • Best of Ref Cam: Episode 1 | 2022 #IIHFWorlds17. května 2022 Best of Ref Cam: Episode 1 | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Mars láká i odrazuje17. října 2018 Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v americkém Utahu film. Ve skromných podmínkách pracoval filmový štáb spolu s malou skupinkou herců  po […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • #DP162: Demon Days: X-Men #119. května 2021 #DP162: Demon Days: X-Men #1  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Peach Momoko Kresba: Peach MomokoX-Meni zažívají moderní renesanci. Po nepříliš povedeném znovunastartování x-menovských […] Posted in Recenze komiksů
  • Loki - Cesta do neznáma7. července 2021 Loki - Cesta do neznáma Výborný díl, jen pár věcí mi brání v přidělení plného počtu. Zaprvé bylo občas až bolestivé očividné, že herci stojí před zeleným plátnem, a ty barevné filtry to mysli spíše zvýrazňovaly […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst6. března 2023 Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst Všechny dívky jsou v milosti a nelibosti Portie. V Jo to vře a rozhodne se jí postavit. Tím se ale dostane do problémů se slečnou Laceyovou a škola se rozhodne řešit problém s rodiči. V […] Posted in Titulky
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03664 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72031 KB. | 23.02.2024 - 18:41:49