Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Návrat do minulosti: Brutální odhalení války v klasickém filmu Na západní frontě klid

Návrat do minulosti: Brutální odhalení války v klasickém filmu Na západní frontě klid

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek „Na západ­ní fron­tě klid“ (1930) je díky ztrá­tě kon­če­tin a krva­vým úmr­tím, kte­ré jsou zob­ra­ze­ny poměr­ně expli­cit­ně, bez­po­chy­by nej­bru­tál­něj­ším ame­ric­kým fil­mem své doby. Je to pro­to, že pro­dukč­ní kód byl přís­ně uplat­ňo­ván až od roku 1934, a také pro­to, že spo­leč­nost Universal Pictures pova­žo­va­la téma za nato­lik důle­ži­té, že nási­lí umož­ni­la zhléd­nout. O scé­ně, v níž voják ucho­pí ost­na­tý drát a poté je roz­stří­len dělo­stře­lec­kým gra­ná­tem, při­čemž mu zůsta­nou jen ruce, kte­ré se stá­le drží ost­na­té­ho drá­tu, vyprá­věl reži­sé­ro­vi Lewisi Milestoneovi býva­lý němec­ký voják pra­cu­jí­cí jako kom­par­sis­ta, kte­rý to viděl během fran­couz­ské­ho úto­ku na jeho pozi­ce během vál­ky. Milestone to pou­žil ve fil­mu.

Zasu Pitts byla původ­ně obsa­ze­na do role paní Bäumerové (mat­ky posta­vy Paula Bäumera v podá­ní Lewa Ayrese). Verzi s Pittsovou vidě­li pou­ze divá­ci v před­pre­mi­é­ře. Protože byla zná­má spí­še jako komič­ka, divá­ci se údaj­ně zača­li smát, když se Pittsová obje­vi­la na plát­ně. Následně byly všech­ny její scé­ny nato­če­ny zno­vu a Pittsovou nahra­di­la Beryl Mercerová.

„Na západ­ní fron­tě klid“ byl posled­ním fil­mem Raymonda Griffitha, kte­rý hrál umí­ra­jí­cí­ho fran­couz­ské­ho vojá­ka Gerarda Duvala, kte­ré­ho pobo­da­la Ayresova posta­va. O hlas při­šel kvů­li nemo­ci už v dět­ství. Oblíbená hvězda němé­ho fil­mu s pří­cho­dem zvu­ku ukon­či­la svou kari­é­ru.

Ayrese hlu­bo­ce zasáh­lo pro­ti­vá­leč­né posel­ství toho­to fil­mu, a když v roce 1942 popu­lár­ní hvězda fil­mu „Mladý dok­tor Kildare“ (1938) a násle­du­jí­cích fil­mů „Dr. Kildare“ naru­ko­va­la do armá­dy, byl odpůr­cem vojen­ské služ­by z pře­svěd­če­ní. Amerika byla pobou­ře­na a kina se zapří­sa­ha­la, že už nikdy nebu­dou pro­mí­tat jeho fil­my, ale v tichos­ti dosá­hl poža­do­va­né­ho sta­tu­tu zdra­vot­nic­ké­ho sbo­ru a slou­žil jako zdra­vot­ník pod pal­bou v již­ním Pacifiku a jako kap­lan­ský pomoc­ník na Nové Guineji a na Filipínách. Jeho návrat k fil­mu po vál­ce byl nevý­raz­ný až do fil­mu Johnny Belinda (1948); role sym­pa­tic­ké­ho léka­ře ošet­řu­jí­cí­ho hlu­cho­ně­mou Jane Wymanovou mu vynes­la nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Lew Ayresi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63757 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72225 KB. | 25.04.2024 - 15:44:17