Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!

RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!

Foto106
Foto106
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za dob komu­nis­mu nešlo mno­ho ame­ric­kých fil­mů do čes­ko­slo­ven­ské dis­tri­buce, a tak mno­ho fil­mů, bohu­žel, si fil­mo­ví fanouš­ci musí zopa­ko­vat o mno­ho let poz­dě­ji na VHS, DVD a pří­pad­ně na blu-ray. Jedním z fil­mů, kte­ré do čes­kých kin v době své ame­ric­ké pre­mi­é­ry nebyl pro čes­ko­slo­ven­ské kina dostup­ný, byl film Robocop. V roce 1987 jej nato­čil holand­ský reži­sér Paul Verhoeven, pro kte­ré­ho to byl prv­ní vel­ký film v ame­ric­ké pro­duk­ci.

Díky tomu, že ten­to film je jenom pro dospě­lé, je tam hro­ma­da lid­ské krve, tak se z něho stal kult, o kte­rém jsem se dozvě­děl, až když jsem šel ve svých dese­ti letech na dru­hý díl. Sám se tomu tedy divím, že mně do kina samot­né­ho pus­ti­li, ale v našem malém kině na síd­liš­ti to asi nehlí­da­li. Z dru­hé­ho dílu jsem potom měl děsi­vé sny a také mno­ho zážit­ků z obra­zu, kte­ré si pama­tu­ji do teď.

Moje děsivé sny dětství

První díl Robocopa jsem viděl celý až před něko­li­ka lety na DVD a teď i na blu-ray. Už jsem o hod­ně star­ší, a tak mne fil­mo­vá krev nedě­sí, spí­še umím ohod­no­tit kva­li­tu a nad­ča­so­vost fil­mu.

Robocop je film ze sta­ré 80.leté ško­ly, kdy počí­ta­če umě­li vykres­lit pou­ze jed­no­du­ché troj­ú­hel­ní­ky, o počí­ta­čo­vé gra­fi­ce se fil­mům pou­ze zdá­lo, a tak se veš­ke­rá moder­ní sci-fi tech­no­lo­gie muse­la dělat pomo­cí mecha­nic­kých a optic­kých tri­ků. Druhou mož­nos­tí, jak udě­lat film o budouc­nos­ti jsou mal­by a kame­ro­vé tri­ky.  Před počí­ta­či se totiž mno­ho poza­dí muse­lo kres­lit a pomo­cí jed­no­du­chých masek na kame­rách, kde se spo­jil obraz z reá­lu a nama­lo­va­ný obraz.

Pokud by se teď v moder­ní době pou­ži­la počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie, tak před 30 lety se pou­ži­la sta­rá ani­ma­ce okén­ko po okén­ku za pomo­cí mode­lů, kte­rou pou­ží­vá fil­mo­vá tech­no­lo­gie už sko­ro 100 let. Při spo­je­ních už „his­to­ric­kých“ tech­nik vznik­lo mno­ho slav­ných fil­mů z 80. a 70. let. Například Robocop, Total Recall,Hvězdné Války, ale tře­ba i Indiana Jones a dal­ší fil­my, kte­ré bohu­žel musí obje­vit člo­věk 21. sto­le­tí až z digi­tál­ních nosi­čů.  Bohužel už je naml­sán moder­ní­mi počí­ta­či, a tak nemů­že správ­ně ohod­no­tit vznik a tvůr­čí pro­ces fil­mu, kdy se vše děla­lo na kole­ně bez počí­ta­čů, pou­ze mecha­nic­ky a optic­ky.

Robocop z roku 1987 je prv­ním vel­kým úspě­chem Paula Verhoevena, kte­rý doká­zal vytvo­řit film, kte­rý byl v pří­stup­nos­ti pou­ze pro dospě­lé, jež se stal jeho odra­zo­vým můst­kem pro dal­ší úspěš­něj­ší fil­my.

Jeho vize budouc­nos­ti, plná nási­lí, plná reklam a smr­ti je mož­ná blíž než se zdá. Svět je plný smr­ti, drog a úplat­ků a urči­tě bude čase i plný tře­ba robo­tů, kte­ří zni­čí své tvůr­ce a budou se bít za prá­vo až do jejich zni­če­ní. Robocop je také prv­ní před­chůd­ce Iron-mana, ale mož­ná i posled­ní stá­di­um, kte­ré čeká Tonyho Starka, až zůsta­ne pou­ze jeho mozek.

V celém fil­mu je něko­lik scén, kte­ré si i já pama­tu­ji do teď. První je smrt Murphyho, potom záchra­na ženy od násil­ní­ků, a v posled­ní řadě až nechut­ná smrt hlav­ní­ho zápo­rá­ka a jeho prv­ní ruky. V dru­hé řadě i je ve fil­mu něko­lik humor­ných scén, kte­ré odleh­ču­jí depre­siv­ní pojem z fil­mu. Sci-fi wes­tern seri­ál, dle kte­ré­ho se řídí Murphy. Hlavní zbraň vel­ké kor­po­ra­ce (robot ED 209) a jeho zne­mož­ně­ní a zni­če­ní.

Jsem rád, že mám ten­to film ve své sbír­ce, pokud se chci zno­vu vrá­tit do 80. let, kte­ré byly pro akč­ní fil­my zla­tým časem, tak Robocop je jed­ním s fil­mů, vč. Terminátora 1, ke kte­rým se vrá­tím.

Technické provedení na Blu-ray

Pro blu-ray byl pou­žit nový mas­ter, kte­rý zacho­vá­vá veš­ke­rou kva­li­tu obra­zu. Jsou vidět veš­ke­ré detai­ly v obra­zu. Každé vady a poško­ze­ní her­ců a Robocopa. Kdyby se tak necha­li inspi­ro­vat dal­ší tvůr­ci digi­tál­ních nosi­čů inspi­ro­vat, jak by měl vypa­dat 25 let sta­rý film na moder­ních nosi­čích. Obraz zacho­vá­vá své cha­rak­te­ris­tic­ké fil­mo­vé zrno, obraz je při­tom ost­rý a při pou­ži­tých tech­no­lo­gií při výro­bě fil­mu nejsou obra­zo­vé tri­ky vůbec poznat. Zvuk ke kva­lit­ní, sice nezbor­tí Vaši kni­hov­nu, ale zvu­ka­ři se čini­li, a tak i zvu­ko­vě je film kva­lit­ní. Bohužel nemůžu mlu­vit za čes­kou ver­zi, kte­rá je v nej­no­věj­ší dabin­gu s Jane Šťastným v hlav­ní roli. Sice spl­ňu­je měřít­ka pro domá­cí pro­duk­ci, ale kva­li­tu ori­gi­ná­lu nedo­sa­hu­je. Je ale dob­ré, že se výrob­cům média poda­ři­lo sestří­hat dabing z roku 2003 na reži­sér­skou ver­zi.

Myslím si tedy, že kaž­dé­ho fil­mo­vé­ho fanouš­ka potě­ší mít ten­to nosič ve své sbír­ce. Je to potě­še­ní a radost mít kul­tov­ní fil­my mezi svo­ji sbír­kou.

Bonusy jsou sko­ro stej­né jako na star­ším DVD. Je ale při­dán bonus roz­ho­vo­rů s tvůr­ci z nověj­ší doby. Ten jedi­ný je v HD kva­li­tě, ostat­ní jsou pou­ze v DVD kva­li­tě. Bonusy jsou výživ­né a obsa­hu­jí dosta­tek infor­ma­cí na to, aby si fanouš­ci fil­mu dopl­nil infor­ma­ce o tom, jak těž­ký byl vznik fil­mu, jak si tvůr­ci pora­di­li s nároč­ným natá­če­ním.


Podívejte se na hodnocení RoboCop na Kinoboxu.

Bonusy:

  • Maso a ocel: Z natá­če­ní Robocopa
  • Robocop: Zrození legen­dy
  • Filmy o fil­mu z roku 1987: Natáčení Robocopa a výro­ba
  • Zasedací míst­nost: Storyboard s komen­tá­řem Phila Tippetta
  • Vynechané scé­ny
  • Zločinci staré­ho Detroitu
  • Speciální efek­ty: Tehdy a nyní
  • Komentář: reži­sér P. Verhoeven a dal­ší tvůr­ci

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81643 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72198 KB. | 23.07.2024 - 14:16:17