Kritiky.cz > Horory > Fritt vilt III (2010)

Fritt vilt III (2010)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Již potře­tí se vydá­me do blíz­kos­ti zasně­že­ných nor­ských hor, ale ten­to­krát bude­me sle­do­vat zou­fa­lý boj o pře­ži­tí, kte­rý se bude ode­hrá­vat upro­střed hlu­bo­kých lesů a šan­ce na pře­ži­tí je oprav­du mizi­vá.

Skupina šes­ti přá­tel se vydá­vá na výlet doprostřed hlu­bo­kých lesů, nad kte­rý­mi se tyčí zasně­že­né hory. Místní poli­cis­ta jim dá tip, že můžou přespat v opuš­tě­ném hor­ském hote­lu. Když však přá­te­lé dora­zí až k němu, roz­hod­nou se radě­ji přespat v divo­či­ně, pro­to­že jim tohle mís­to nahá­ní strach. V noci se však dva z nich ztra­tí v lese a ostat­ní se je vyda­jí hle­dat. Nikdo z nich však netu­ší, že vstou­pi­li do teri­to­ria psy­cho­pa­tic­ké­ho zabi­já­ka, kte­rý si je vyhlé­dl jako své budou­cí poten­ci­o­nál­ní obě­ti. Až pří­liš poz­dě si uvě­do­mí svou nemi­lou situ­a­ci a upro­střed nor­ských lesů se roz­pou­tá zou­fa­lý boj o holý život. Šance na únik je však malá, pro­to­že jejich pro­tiv­ník zná míst­ní pro­stře­dí mno­hem lépe než­li oni a nemá žád­né sli­to­vá­ní.

Režie: Mikkel Brænne Sandemose
Rok výro­by: 2010
Délka: 95 min
Země: Norsko
Alternativní název: Cold Prey 3

Hrají:
Ida Marie Bakkerud ...(Hedda)
Kim S. Falck-Jørgensen ... (Anders)
Pål Stokka ... (Magne)
Julie Rusti ... (Siri)
Nils Johnson ... (Jon)
Endre Hellestveit ... (Brath)
... a dal­ší

Když jsem se dozvě­děl, že Norové chys­ta­jí tře­tí díl této série, těšil jsem se jako malé dítě. Oba před­cho­zí díly pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my a přes­to­že dvoj­ka byla o tro­chu slab­ší, nadchla mě tvůr­čí myš­len­ka posu­nout se v ději o něko­lik let dří­ve a divá­kům uká­zat, jak to vlast­ně všech­no zača­lo. Obrazem se pře­su­ne­me do hor­ské­ho hote­lu, kde žije mla­dý man­žel­ský pár a jejich syn. Ten však musí sná­šet uráž­ky své­ho otce, pod­le kte­ré­ho je lid­ská zrů­da a neu­stá­le jej zamy­ká v ponu­ré míst­nos­ti. Zastání od mat­ky se nedo­čká a tak vět­ši­nu své­ho dět­ství musí trpět ve tmě bez lás­ky a péče. Právě ten­to fakt je základ­ním impul­sem k jeho psy­chic­ké nevy­rov­na­nos­ti, kte­rá se poslé­ze změ­ní v čis­tou nená­vist. Není tedy divu, že malý kluk popad­ne nůž a… Poté se za pomo­ci stři­hu pře­ne­se­me o něko­lik let dále.

Tvůrci se po úspě­ších obou před­cho­zích dílů roz­hod­li lehce pozmě­nit pro­stře­dí, kde se bude vět­ši­na děje ode­hrá­vat a tak ponu­rý hotel ten­to­krát musí­me ože­let. Ani ten­to fakt však nebyl zas až tak na ško­du, pro­to­že nád­her­ná sever­ská pří­ro­da nám rov­něž nabíd­ne parád­ní podí­va­nou. Sám jsem tuto zemi navští­vil a vím jaká je to krá­sa. Během úvod­ních tři­ce­ti minut se máme mož­nost sezná­mit s naší sku­pin­kou tee­nage­rů, kte­ří budou brzy svůj výlet pro­klí­nat. Přiznám se, že mě tro­chu vlaž­něj­ší úvod lehce nudil a já se nemohl dočkat, kdy se koneč­ně obje­ví ona tou­žeb­ně oče­ká­va­ná luxus­ní atmo­sfé­ra, kte­rou je tato série pověst­ná.

Naštěstí se uká­za­la hned vzá­pě­tí a v tom­to oka­mži­ku se jis­tě všem pro­kr­ví troš­ku ztuh­lá krev v žilách. Noční scé­na a prv­ní úmr­tí se již zce­la nese v duchu nad­prů­měr­ných sla­she­rů, kdy si divák nemů­že být zce­la jis­tý, kdy se na scé­ně obje­ví vrah a kdo půjde jako prv­ní. Přestože si nelze nevšim­nout leh­ké­ho kopí­ro­vá­ní, tak Norové sku­teč­ně své prá­ci rozu­mí na výbor­nou. Skvěle doká­ží vystih­nout oka­mžik, aby se slab­ší pova­hy doslo­va sesy­pa­ly hrů­zou a tu jim posta­va v čer­né kápi zce­la jis­tě naže­ne. Když k tomu ješ­tě při­po­čí­tám k dob­ru famóz­ní hudeb­ní dopro­vod je sku­teč­ně zadě­lá­no na solid­ní základ k ces­tě za úspě­chem.

Další obrov­skou výho­dou jsou i samot­né posta­vy a to nejen naše šes­ti­ce mla­dých přá­tel. Tentokrát se zde obje­ví i něko­lik ved­lej­ších postav, jejichž sku­teč­ná pod­sta­ta je zaha­le­na do mlž­né­ho opa­ru a tepr­ve postu­pem času nám začnou zapa­dat do roz­dě­la­né sklá­dač­ky. Velkou pochva­lu si samo­zřej­mě zaslou­ží i jed­not­li­vé cha­rak­te­ris­ti­ky všech zúčast­ně­ných. Zrovna zapo­meň­te na debil­ní cho­vá­ní postav a jejich nelo­gic­ké kro­ky. Zde nic tako­vé­ho k vidě­ní není, tedy jen oprav­du zříd­ka. Divák si nemů­že být pře­dem jis­tý, kdo bude dal­ší na řadě i když se posta­vy občas roz­dě­lí, nebo je již pro­ná­sle­du­je nelí­tost­ný vrah.

Právě on pro­šel nej­vět­ší pro­mě­nou. Již jsem si zvy­kl, že jej hra­je pokaž­dé jiný herec a jeli­kož sle­du­je­me prequel je jas­né, že potře­bo­val poně­kud omla­dit. Přesto všech­no mu moc­krát do obli­če­je neu­vi­dí­me. I jeho gar­de­ro­ba pro­šla vel­kou změ­nou. Zatím ješ­tě nepo­tře­bu­je být zaha­le­ný do kože­šin a ohá­nět se horo­le­zec­kým cepí­nem. Úplně si vysta­čil z ošun­tě­lou bun­dou s kapu­cí, poho­dl­ný­mi bota­mi a ost­rým nožem. Nicméně pro zpes­t­ře­ní samo­zřej­mě rád pou­ži­je i jiné vra­žed­né nástro­je, aby si i nároč­ný divák při­šel na své. Tohle všech­no má však i své men­ší ALE. Přestože jsou vra­žed­né scé­ny doce­la sluš­ně nato­če­né, nemohl jsem se zba­vit dojmu, že mě tvůr­ci pořád něčím oši­zu­jí. Mnohdy totiž zrov­na v tom nej­lep­ším kdy jsem se dostá­val do varu, všech­no pře­ru­šil otrav­ný střih.

Fritt vilt III i přes­to všech­no zůstá­vá v mých očích pořád ješ­tě nad­prů­měr­nou podí­va­nou, ale jinak jde o zatím nej­slab­ší díl celé série a to i přes­to, že mu dám stej­né hod­no­ce­ní jako dvoj­ce. Ta totiž i přes své kva­li­ta mís­ty až moc oka­tě napo­do­bo­va­la jiné fil­my. Závěr fil­mu mě mile potě­šil a finál­ní pohled na zasně­že­ný hotel mi ješ­tě dlou­ho utkví v pamě­ti. Samozřejmě bych si přál, aby byl nato­čen klid­ně i dal­ší díl, pro­to­že tohle asi nikdy neo­mr­zí.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98867 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71842 KB. | 22.07.2024 - 06:37:06