Kritiky.cz > Profily osob > Brendan Fraser

Brendan Fraser

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Muž mno­ha talen­tů…

Muž mno­ha talentů…Brendan si zís­kal obdiv a mili­o­ny fanouš­ků pře­de­vším díky své neu­vě­ři­tel­ně úspěš­né kari­é­ře fil­mo­vé hvězdy. A úspěch si roz­hod­ně zaslou­ží, pro­to­že jeho herec­ký roz­sah je neu­vě­ři­tel­ně vel­ký. Dokáže stej­ně dob­ře zahrát kome­di­ál­ní posta­vu a svým pří­jem­ným úsmě­vem a nevin­ným pohle­dem okouz­lit pub­li­kum, jako kom­pli­ko­va­nou roli v nezá­vis­lém fil­mu mapu­jí­cí osu­dy pro­slu­lé­ho reži­sé­ra. Narodil se 21 dní před Štědrým dnem, roku 1968 v Indianapolis v rodi­ně novi­ná­ře a zahra­nič­ní­ho úřed­ní­ka Kanadské vlád­ní kan­ce­lá­ře. Právě díky tomu se rodi­na neu­stá­le stě­ho­va­la, a tak měl Brendan mož­nost, za něko­lik málo let, pro­ces­to­vat vel­ké množ­ství růz­ných zemí v USA, Kanadě i Evropě.

Samozřejmě, že to mělo i své stin­né strán­ky, neu­stá­le musel měnit ško­ly a ztrá­cel sta­ré přá­te­le. Ale najít si nové, pro něj, nebyl vel­ký pro­blém. A to díky své dob­rác­ké pova­ze, kte­rá mu pomá­ha­la pro­la­mo­vat ledy. K dal­ším věcem, kte­ré mu při­nes­lo ces­to­vá­ní, je vel­ká před­sta­vi­vost, kte­rá se u něj ješ­tě více roz­vi­nu­la díky tomu, že měl mož­nost setkat se množ­stvím roz­ma­ni­tých kul­tur. Z Brendana se stal ama­tér­ský foto­graf, kte­rý se sna­žil zachy­tit růz­nost svě­ta pro­střed­nic­tvím svých sním­ků. A aby si ješ­tě roz­ší­řil svůj umě­lec­ký roz­hled, čas­to navště­vo­val růz­né gale­rie, muzea a diva­dla. A prá­vě prk­na, kte­rá zna­me­na­jí svět ho uča­ro­va­la nej­ví­ce. Když trá­vil prázd­ni­ny v Londýně, naskyt­la se mu mož­nost zahrát si v muzi­ká­lu Oliver. Od této chví­le se sta­lo diva­dlo jeho dru­hým živo­tem. Již na základ­ní ško­le se zúčast­ňo­val růz­ných před­sta­ve­ních a na střed­ní se opět dostal k hudeb­ní pro­duk­ci – Oklahoma. Brendan hrál stá­le čas­tě­ji a kaž­dý, kdo byl svěd­kem jeho výko­nů si byl ihned jis­tý, že pat­ří k oprav­du talen­to­va­ným jedin­cům, kte­ří byli pro herec­ký svět pří­mo zro­ze­ni. Po dokon­če­ní stu­dií na střed­ní ško­le začal dochá­zet na Upper Canada College v Torontu. Poté se roz­ho­dl brát hodi­ny herec­tví na Cornish College of the Arts v Seattlu.

Více na Kritiky.cz
Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60% Další americká komedie o tom, jak chce partička lidí zažít nejlepší maturitní ples svého ...
Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jed...
#DP204: Sebevražedný oddíl: Dostaňte Jokera!  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Brian AzzarelloKresba: Alex MaleevIniciativa DC ...
Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovi...
Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosfé...

A nako­nec tomu osud chtěl, aby zamí­řil i do herec­ké meky Hollywoodu. I zde sla­vil nema­lé úspě­chy. Avšak nejen díky náho­dě, ale pře­de­vším díky své vlast­ní píli, pro­to­že Brendan se neo­bá­vá dát své roli vše – talent, cha­risma i veš­ke­rou svou ener­gii a sílu. A na jeho výko­nech je to znát. Výrazněji na sebe upo­zor­nil rolí ve fil­mu Král džun­gle (1997), paro­dií na tar­za­nov­ské téma, kde ved­le své­ho vypra­co­va­né těla před­ve­dl, že má i nespor­ný kome­di­ál­ní talent. Ale sku­teč­ný respekt kri­ti­ků si zís­kal o rok poz­dě­ji díky titu­lu Bohové a mon­stra, sle­du­jí­cí­ho posled­ní dny reži­sé­ra Jamese Whaleho (Ian McKellen), kte­rý „stvo­řil“ film o  jed­nom z nej­pro­slu­lej­ších mon­ster Frankensteina. Brendanův výkon v roli Claytona Boona, doslo­va okouz­lil kri­ti­ky i pub­li­kum a roz­hod­ně opráv­ně­ně, pro­to­že se jed­na­lo o sku­teč­nou herec­kou etu­du. Následující titul, nazva­ný Mumie se stal komerč­ním hitem roku 1999 a z Brendana se vší plat­nos­tí uči­nil her­ce, kte­ré­mu byly nabí­ze­ny hono­rá­ře v řadách mili­ó­nů dola­rů. Ve stej­ném roce nato­čil ješ­tě vyni­ka­jí­cí kome­dii Dožeň, co se dá. Stejným žánrem byl i film Smlouva s ďáblem (2000), ve kte­rém se jeho part­ner­kou sta­la Elizabeth Hurley. V roce 2001 se jako hlav­ní hvězda zúčast­nil natá­če­ní pokra­čo­vá­ní Mumie, s názvem Mumie se vrací.Herecký kon­cert opět roze­hrál ve fil­mu Tichý Američan spo­leč­ně s Michaelem Cainem. V sou­čas­né době míří do kin ve fil­mu Looney Tunes: Back in the Action.

 

V roce 2004 by se měly obje­vit dal­ší dva titu­ly s Brendanem (Accidental Husband a The Invaders).Ale ten­to mla­dý herec neza­po­mí­ná ani na svou vel­kou lás­ku diva­dlo, hra­je v před­sta­ve­ní Kočka na roz­pá­le­né ple­cho­vé stře­še. A nyní špat­ná sprá­va pro fanyn­ky, v roce 1998 se ože­nil s krás­nou a zábav­nou Afton a jak se zdá, jsou spo­lu šťast­ní. Slavil úspě­chy na poli komerč­ních kome­dií, nezá­vis­lých dra­mat i diva­del­ních pódi­ích, na to je zapo­tře­bí obrov­ský talent. Ten Brendan roz­hod­ně má a důka­zem toho je kaž­dý jeho film. Některý doká­že poba­vit, jiný nás nutí zamys­let se nebo pro­bu­dit ty nej­hlub­ší city. Za to vše vdě­čí­me jed­no­mu muži, Brendanovi Fraserovi, muži, kte­rý je sku­teč­ným her­cem a těch je oprav­du málo…

Více na Kritiky.cz
Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď Brněnský kouč, psychoterapeut, poradce pro osobní rozvoj, vysokoškolský pedagog a lektor vydal...
Poslední dům nalevo - filmový debut Wese Cravena Znáte režijního specialistu na vyvolávání strachu z útrob našich niter Wese Cravena? Pamatuj...
Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd! Nezvána a neočekávána se už dnes objeví na prahu slavného domu Vlastimila Peška (Rudolf Hru...
30 dní dlouhá noc Sice se zpožděním ale přece… Konečně přišel čas na recenzi ...
Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem V zakrvácené bundě procházíte temnou uličkou. Chystáte se zahnout doleva, ale v cestě se v...

Výběrová fil­mo­gra­fie
The Invaders (2004)
Accidental Husband (2004)
Looney Tunes: Back in Action (2003)
Tichý Američan (2002)
Mumie se vra­cí (2001)
Smlouva s ďáblem (2000)
Mumie (1999)
Dožeň co se dá (1999)
Bohové a mon­stra (1998)
Král džun­gle (1997)
Glory Daze (1996)
The Passion of Darkly Noon (1995)
With Honors (1994)
School Ties (1992)
Dogfight (1991)
Child of Darkness, Child of Light (1991)
A mno­ho dal­ších… 


Některé tele­viz­ní role

Scrubs (2002)
Tatík Hill (2000) – hlas
Simpsonovi (1998) – hlas
Duckman (1997) – hlas
A mno­ho dal­ších…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04480 s | počet dotazů: 287 | paměť: 69884 KB. | 30.11.2023 - 14:23:54