Kritiky.cz > Recenze knih > Manuál běžce - pro všechny, co zajímá běh

Manuál běžce - pro všechny, co zajímá běh

manuál běžce
manuál běžce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokukujete po běhá­ní jako po něčem, co chce­te zku­sit? Případně jste již tomu­to spor­tu plně pro­pad­li či s ním stá­le začí­ná­te? Pak vás tře­ba zaujme kni­ha Manuál běž­ce.

Ať už jsou vaše ambi­ce stát se závod­ním pro­fí­kem či být pou­ze nad­še­ným rekre­ač­ním běž­cem, kaž­dý si zde doká­že najít to, co potře­bu­je. Nejedná se o kdeja­ké tipy, ale osvěd­če­né rady od pro­fe­si­o­ná­la, kte­rý o daném téma­tu a pro­ble­ma­ti­ce hod­ně ví a také to umí při­ja­tel­nou for­mou pře­dat dále.

Autor vás v kni­ze sezná­mí s důvo­dy, proč běhat, osvět­lí vám základ­ní pojmy, než začne­te tré­no­vat, pocho­pí­te, co v těle při a po běhu pro­bí­há, proč je tak důle­ži­té nepod­ce­nit výži­vu a pří­jem teku­tin a mno­hé dal­ší zají­ma­vé infor­ma­ce a tipy, kte­ré vám buď roz­ší­ří obzo­ry, nebo jen potvr­dí to, co tře­ba již dáv­no víte či tuší­te.

Můžete si zod­po­vě­dět také otáz­ku, zda se vám vypla­tí tré­no­vat sám nebo bude lep­ší se svě­řit do rukou něko­mu. Díky pojmům a vysvět­le­ním si s tro­chou sna­hy doká­že­te vytvo­řit svůj tré­nin­ko­vý plán a díky němu pak tře­ba obje­ví­te i kouz­lo závo­dů nebo bude­te mile pře­kva­pe­ni svým výsled­kem, kte­rý se vám poda­ří.

Naleznete zde i kapi­to­lu spe­ci­fic­ky věno­va­nou běhá­ní žen, dále tré­nin­ko­vé plá­ny na kon­krét­ní vzdá­le­nost a čas. Nechybí ani pro­stor věno­va­ný spe­ci­ál­ně obu­vi, její­mu slo­že­ní a dopo­ru­če­ní výbě­ru s ohle­dem na frek­ven­ci a cíle běhu.

Každý, kdo běhá či chce začít běhat a je jed­no, zda je to jeho jedi­ný sport či doplň­ko­vá akti­vi­ta, tak si v kníž­ce najde plno pří­nos­ných a zají­ma­vých infor­ma­cí. Knížka potě­ší snad­no poda­ný­mi infor­ma­ce pro pocho­pe­ní a také čti­vou for­mou.


Autor: Pavel Červinka

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 264

Žánr: Sport

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36387 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71956 KB. | 23.02.2024 - 18:47:10