Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mezi živly: Animovaný film plný lásky a dobrodružství

Mezi živly: Animovaný film plný lásky a dobrodružství

Photo © 2022 Disney/Pixar
Photo © 2022 Disney/Pixar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mezi živly je ani­mo­va­ný film nejen pro děti, ale i dospě­lé, jež roz­hod­ně niko­ho neu­ra­zí, a při­tom pří­jem­ně zahře­je u srd­ce.

Samotný děj této fan­ta­sy pohád­ky se ode­hrá­vá na taju­pl­ném mís­tě zva­ném „Město živlů“, kde ved­le sebe žijí jed­not­li­vé živly ohně, vody, země a vzdu­chu, sym­bo­li­zu­jí­cí jed­not­li­vé lid­ské pova­ho­vé rysy.

Hlavní hrdin­kou je dospí­va­jí­cí „ohňo­vá“ dív­ka jmé­nem Jiskra, kte­rá neu­mí kro­tit svou vznět­li­vou pova­hu, co jí dost čas­to při­vá­dí do nema­lých pro­blé­mů. Naštěstí se svým důvti­pem a kre­a­ti­vi­tou doká­že vždyc­ky odstra­nit všech­ny napácha­né ško­dy.

Jiskra vyrost­la v milu­jí­cí rodi­ně, a to na před­měs­tí v malém obchůd­ku své­ho otce. Odjakživa mu pomá­ha­la, a záro­veň se při­pra­vo­va­la na roli, že jed­no­ho dne ten­to obchod pře­vez­me a sama ho pove­de.

Kdyby do její­ho svě­ta neče­ka­ně nevplul zábav­ný a vel­mi cito­vě zalo­že­ný mla­dík Vlhoš, jež její život obrá­til doslo­va vzhů­ru noha­ma, zřej­mě by to i tak dopadlo.

Vlhoš ji však uká­zal svět z jiné­ho úhlu pohle­du a nevě­dom­ky ji vnu­kl myš­len­ku, že jedi­ným strůj­cem své­ho živo­ta je jen ona sama, a jen ona má prá­vo si o něm roz­ho­do­vat sama, a záro­veň se nebát být zce­la ote­vře­ná k lidem, na nichž jí nej­ví­ce zále­ží.

Dokáže to? Bude nako­nec žít život, po kte­rém oprav­du tou­ží?...

Ti, co milu­jí roman­tic­ké pří­běhy, si samo­zřej­mě také při­jdou na své. I tady nechy­bí milost­ná záplet­ka a prv­ní prcha­vé oka­mži­ky zami­lo­vá­vá­ní se, ran­dě­ní a budo­vá­ní nové­ho mla­dič­ké­ho vzta­hu, jež musí čelit neče­ka­ným nástra­hám osu­du. A i když by se moh­lo zdát, že by se živly nemě­ly míchat, mezi Jiskrou a Vlhošem to bude doslo­va jis­k­řit...

Do pří­bě­hu „Mezi živly“ sám autor zakom­po­no­val své „hře­ji­vé“ vzpo­mín­ky z dět­ství a ten­to film věno­val svým již neži­jí­cím rodi­čům, jež do Ameriky při­šly žít svůj „Velký sen“. 

Jsou zde zakom­po­no­vá­ny prv­ky toho, jak se při­stě­ho­val­ci sna­ží začle­nit do nové země, a při­tom si udr­žet své vlast­ní tra­di­ce z rod­né země. Ukazuje jejich vel­ké úsi­lí a tvr­dou, hou­žev­na­tou prá­ci, aby svým dětem vybu­do­va­li oprav­do­vý domov, zajis­ti­li jim kva­lit­ní vzdě­lá­ní a hlav­ně jim umož­ni­li skvě­lý start pro jejich lep­ší budouc­nost.

Pozornému divá­ko­vi neu­nik­ne, že před­lo­hou pro toto ani­mo­va­né  měs­teč­ko byl jak jinak, než vel­ko­le­pý „New York“. S pro­stře­dím „Města živlů“ si auto­ři krás­ně pohrá­li a vykres­li­li jej do sebe­men­ších detai­lů. Samotné posta­vič­ky doslo­va zosob­ňu­jí vlast­nos­ti svých živlů, jsou hra­vé a divá­ky budou urči­tě bavit nejen díky svým pova­ho­vým rysům, ale i pro svůj typic­ký humor.

Mezi živly je úsměv­ný, hra­vý pří­běh plný lás­ky a o hle­dá­ní sebe sama, kte­rý ve vás roz­bou­ří všech­ny emo­ce. Určitě sto­jí za shléd­nu­tí i jako oddychov­ka po nároč­ném dni.


Podívejte se na hodnocení Mezi živly na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82450 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71600 KB. | 23.06.2024 - 03:24:41