Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Závěrečná epizoda seriálu Zlatá labuť: Napětí, hrdinství a emocionální závěr

Závěrečná epizoda seriálu Zlatá labuť: Napětí, hrdinství a emocionální závěr

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (11 hlasů, průměr: 3,36 z 5)
Loading...

Ve čtvr­tek 6. červ­na čeká fanouš­ky seri­á­lu Zlatá labuť posled­ní epi­zo­da tře­tí série, kte­rá sli­bu­je dra­ma­tic­ký závěr plný napě­tí a emo­cí. Hrdina Lukáš Mašek pro­ká­že svou věr­nost, zatím­co roz­zu­ře­ný veli­tel Prahy při­jíž­dí vyrov­nat účty. Natáčení bylo plné doje­tí a pře­kva­pe­ní, kte­ré tvůr­ci při­pra­vi­li pro divá­ky, zajis­tí, že seri­ál zůsta­ne v jejich srd­cích ješ­tě dlou­ho po skon­če­ní.

Závěrečná epizoda třetí série

Ve čtvr­tek 6. červ­na čeká fanouš­ky seri­á­lu Zlatá labuť posled­ní epi­zo­da tře­tí série, kte­rá je záro­veň zatím posled­ní plá­no­va­nou. Gruber (Jaroslav Plesl) jen o vlá­sek uni­kl smr­ti po aten­tá­tu na jeho život. Rozzuřený a pomstych­ti­vý veli­tel Prahy při­jíž­dí do Zlaté labu­tě, aby jed­nou pro­vždy vyrov­nal všech­ny účty a uká­zal svou moc. Smrt hro­zí kaž­dé­mu, kdo mu zkří­ží ces­tu. Všechny trum­fy už byly vyta­že­ny, zbý­vá jen věřit ve štěs­tí. Kdo se odvá­ží ris­ko­vat svůj život, aby ochrá­nil své blíz­ké?

Hrdinství Lukáše Maška

Lukáš Mašek v závě­reč­né epi­zo­dě pro­ká­že svou věr­nost man­žel­ce Ireně (Kristýna Ryška) tím, že se posta­ví Gruberovi a smr­ti tvá­ří v tvář. „Natáčení bylo dlou­hé a kom­pli­ko­va­né zimou a deš­těm. Využili jsme kaž­dou chví­li, kdy se dalo točit. V mé posled­ní scé­ně jsem byl jen v koši­li a doce­la jsem si to odtr­pěl, ve všech ohle­dech. Na plac jsem při­šel doja­tý, že to kon­čí, a odchá­zel jsem úpl­ně zmrz­lý, rád, že je konec,“ pro­zra­zu­je se smí­chem Robert Mikluš, před­sta­vi­tel Lukáše Maška.

Osud Lukáše Maška

Jak vní­má osud, kte­rý sce­náris­té při­pra­vi­li jeho posta­vě? „O kon­ci pří­bě­hu jsem se dozvě­děl dosta­teč­ně dopře­du, tak­že jsem se mohl psy­chic­ky při­pra­vit. Diváci ani netu­ší, co se z něj vyklu­be, ale nako­nec bude hrdi­na. Lukáš měl sice něja­ké milost­né afé­ry, ale ve výsled­ku byl Ireně po celou dobu věr­ný jako man­žel a ochrán­ce. Plnil svou povin­nost až do kon­ce. Přijde mi to jako hez­ký závěr pro posta­vu, kte­rá byla na začát­ku pro­ble­ma­tic­ká. Byl alko­ho­lik, pode­zře­lý z něče­ho, co neu­dě­lal, všich­ni si mys­le­li, že je grá­zl. Nakonec se ale zacho­vá jako chlap. I když lás­ka v man­žel­ství Ireny a Lukáše byla nej­spíš jed­no­stran­ná, zůstal s ní až do kon­ce a pomá­hal jí. Je to hod­ně sil­né.“

Emocionální natáčení

Od prv­ní minu­ty závě­reč­né epi­zo­dy čeká divá­ky gran­di­óz­ní podí­va­ná, a samot­né natá­če­ní bylo plné emo­cí. „Poslední natá­če­cí dny byly jako konec dlou­hé­ho tábo­ra. Všichni byli doja­tí a já ješ­tě o tro­chu víc. Jarda Plesl mi říkal: ‚Neblbni, je to jenom seri­ál.‘ Tím mě dob­ře uzem­nil, pro­to­že já jsem na tohle tro­chu cit­liv­ka,“ dodá­vá Mikluš.

Úspěch seriálu Zlatá labuť

Seriál Zlatá labuť má cel­kem 56 epi­zod roz­dě­le­ných do tří sérií. V závě­reč­né sérii sle­do­va­lo dobo­vý seri­ál TV Nova prů­měr­ně 21,35 % divá­ků ve věko­vé kate­go­rii 15-54. Po dobu sedm­nác­ti čtvr­teč­ních veče­rů pořad sle­do­va­lo prů­měr­ně 634 tisíc divá­ků star­ších 4 let, čímž se zařa­dil mezi oblí­be­né for­má­ty jar­ní sezó­ny 2024. Seriál zau­jal také mla­dé žen­ské pub­li­kum ve věku 15-24 let, kte­rých bylo u obra­zo­vek 32,35 %. (Zdroj dat: ATO – Nielsen, živě + TS0-3, ke dni: 3.6.2024). V úspěš­né cha­ri­ta­tiv­ní akci se TV Nova ve spo­lu­prá­ci s tvůr­ci Zlaté labu­tě a divá­ky poda­ři­lo vybrat 610 000 Kč pro Dobré víly dětem.

Překvapení pro diváky

Kreativní pro­du­cent­ka seri­á­lu Zlatá labuť Klára Follová pro­zra­di­la pře­kva­pe­ní, kte­ré se chys­tá pro divá­ky po odvy­sí­lá­ní závě­reč­né epi­zo­dy: „Zlatá labuť měla oprav­du sil­nou a aktiv­ní fanouš­kov­skou základ­nu. Na soci­ál­ních sítích se o seri­á­lu kaž­dý týden živě dis­ku­to­va­lo a dějo­vá lin­ka Ireny a Aleny pro­nik­la i do zahra­nič­ních médií. Přejeme si, aby Zlatá labuť zůsta­la s divá­ky i po finá­le, a tak jsme při­pra­vi­li hud­bu, kte­rá seri­á­lem po tři sezó­ny pro­vá­ze­la, ve for­mě něko­li­ka sestří­ha­ných kli­pů. Diváci si tak budou moci kdy­ko­liv zavzpo­mí­nat na oka­mži­ky strá­ve­né s tím­to seri­á­lem. O zve­řej­ně­ní videí se divá­ci dozví ze soci­ál­ních sítí a kaná­lů TV Nova.“


Zdroj a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
NADA ŠEVCŮ

KRÁSNÝ SERIÁL ŠKODA ŽE UŽ KONČÍ

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15278 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71821 KB. | 19.06.2024 - 21:25:14