Kritiky.cz > Speciály > Příběh služebnice

Příběh služebnice

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už dnes si na HBO Max může­te pus­tit nové dva díly seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce. O čem ten­to seri­ál je?

Seriál vytvo­řil Bruce Miller pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu kanad­ské autor­ky Margaret Atwoodové z roku 1985. Seriál byl objed­nán stre­a­mo­va­cí služ­bou Hulu jako pří­má objed­náv­ka 10 epi­zod, jejichž výro­ba zača­la kon­cem roku 2016. Děj před­sta­vu­je dysto­pii násle­du­jí­cí po dru­hé ame­ric­ké občan­ské vál­ce, v níž teo­no­mic­ká tota­lit­ní spo­leč­nost podro­bu­je plod­né ženy, zva­né „Handmaids“, otroc­tví při roze­ní dětí.

První tři díly seri­á­lu měly pre­mi­é­ru 26. dub­na 2017, dal­ších sedm epi­zod bylo vydá­vá­no kaž­dou stře­du. V čer­ven­ci 2019 byl seri­ál obno­ven pro čtvr­tou sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 27. dub­na 2021. V září 2019 bylo ozná­me­no, že spo­leč­nos­ti Hulu a MGM při­pra­vu­jí pokra­čo­vá­ní seri­á­lu, kte­ré bude vychá­zet z Atwoodové romá­nu The Testaments z roku 2019. V pro­sin­ci 2020, před pre­mi­é­rou čtvr­té série, byl seri­ál obno­ven pro pátou sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 14. září 2022. V září 2022, před pre­mi­é­rou páté série, byl seri­ál obno­ven pro šes­tou, závě­reč­nou sérii.

První série Příběhu slu­žeb­ni­ce zís­ka­la ze 13 nomi­na­cí osm cen Primetime Emmy, včet­ně ceny za mimo­řád­ný dra­ma­tic­ký seri­ál. Jedná se o prv­ní seri­ál z pro­duk­ce Hulu, kte­rý zís­kal hlav­ní oce­ně­ní, a také o prv­ní seri­ál stre­a­mo­va­cí služ­by, kte­rý zís­kal cenu Emmy za vyni­ka­jí­cí seri­ál. Získal také Zlatý gló­bus za nej­lep­ší tele­viz­ní seri­ál - dra­ma. Elisabeth Mossová zís­ka­la také cenu Primetime Emmy za vyni­ka­jí­cí hlav­ní žen­ský herec­ký výkon v dra­ma­tic­kém seri­á­lu a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním dra­ma­tic­kém seri­á­lu.

Děj

Ve svě­tě, kde se v důsled­ku pohlav­ně pře­nos­ných cho­rob a zne­čiš­tě­ní život­ní­ho pro­stře­dí zhrou­ti­la porod­nost, nasto­lu­je v býva­lých Spojených stá­tech po občan­ské vál­ce vlá­du tota­lit­ní, teo­no­mic­ká vlá­da Gileadu. Společnost je orga­ni­zo­vá­na vůd­ci tou­ží­cí­mi po moci spo­lu s novým, mili­ta­ri­zo­va­ným, hie­rar­chic­kým reži­mem nábo­žen­ské­ho fana­tis­mu a nově vytvo­ře­ný­mi spo­le­čen­ský­mi tří­da­mi, v nichž jsou ženy bru­tál­ně pod­ří­ze­ny. Podle záko­na jsou ženy v Gileádu nuce­ny pra­co­vat ve vel­mi ome­ze­ných rolích, včet­ně někte­rých rolí porod­ních otro­kyň, a nesmě­jí vlast­nit maje­tek, dělat kari­é­ru, naklá­dat s peně­zi ani číst.

Všesvětová neplod­nost ved­la k zot­ro­če­ní plod­ných žen v Gileádu, kte­ré nový režim ozna­čil za pad­lé ženy, při­čemž se odvo­lá­vá na extre­mis­tic­ký výklad bib­lic­ké­ho pří­bě­hu o Bilhě. Mezi tyto ženy čas­to pat­ří ty, kte­ré vstou­pi­ly do man­žel­ství po roz­vo­du (ozna­čo­va­né jako „cizo­lož­ni­ce“, pro­to­že gile­ád­ské prá­vo roz­vod neu­zná­vá), svo­bod­né nebo nepro­vda­né mat­ky, lesbič­ky (homose­xu­á­lo­vé jsou ozna­čo­vá­ni jako „zrád­ci pohla­ví“), nekřes­ťan­ky, stou­pen­ky­ně jiných křes­ťan­ských deno­mi­na­cí než „syno­vé Jákobovi“, poli­tic­ké disi­dent­ky a aka­de­mič­ky.

Tyto ženy, nazý­va­né slu­žeb­ni­ce, jsou při­dě­lo­vá­ny do domů vlád­nou­cí eli­ty, kde se musí podro­bit ritu­ál­ní­mu zná­sil­ně­ní (ozna­čo­va­né­mu jako „obřad“) ze stra­ny svých muž­ských pánů („veli­te­lů“) v pří­tom­nos­ti jejich man­že­lek, aby byly oplod­ně­ny a rodi­ly jim děti. Služebnice dostá­va­jí jmé­na vytvo­ře­ná při­dá­ním před­po­ny Of- ke křest­ní­mu jmé­nu muže, kte­rý je má. Když jsou pře­lo­že­ny, jejich jmé­na se změ­ní.

Společně s poboč­ní­ky je nyní vel­ká část spo­leč­nos­ti roz­dě­le­na do tříd, kte­ré jim urču­jí svo­bo­dy a povin­nos­ti. Ženy jsou roz­dě­le­ny do malé šká­ly spo­le­čen­ských kate­go­rií, při­čemž kaž­dá z nich je ozna­če­na pros­tý­mi šaty v urči­té bar­vě. Služebnice nosí dlou­hé čer­ve­né šaty, těž­ké hně­dé boty a bílé pláš­tě, při­čemž vět­ší bílý plášť (tzv. kří­d­la) nosí ven­ku, aby je zakryl před zra­ky veřej­nos­ti a ome­zil jejich výhled.

June Osborneová, pře­jme­no­va­ná na Offred, je slu­žeb­ná při­dě­le­ná do domu gilead­ské­ho veli­te­le Freda Waterforda a jeho ženy Sereny Joy. Waterfordovi, klí­čo­ví akté­ři vzni­ku a vze­stu­pu Gileádu, se potý­ka­jí s rea­li­tou spo­leč­nos­ti, kte­rou pomá­ha­li vytvo­řit. V „dří­věj­ších dobách“ byla June pro­vda­ná za Luka a měla dce­ru Hannah.

Na začát­ku pří­bě­hu byla June při poku­su o útěk z Gileádu se svým man­že­lem a dce­rou zaja­ta a donu­ce­na stát se Služebnicí kvů­li cizo­lož­ství, kte­ré­ho se dopus­ti­la se svým man­že­lem. Dceru June odved­li a dali na výcho­vu do rodi­ny z vyš­ších vrs­tev a její man­žel uprchl do Kanady. Velká část děje se točí kolem tou­hy June po opě­tov­ném shle­dá­ní s man­že­lem a dce­rou a vnitř­ní­ho vývo­je její síly k její poně­kud tem­něj­ší ver­zi.

Obsazení a postavy

Hlavní

-Elisabeth Mossová jako June Osborneová / Offred / Ofjoseph, žena, kte­rá byla zaja­ta při poku­su o útěk do Kanady se svým man­že­lem Lukem a dce­rou Hannah. Protože je Luke roz­ve­de­ný, je jejich sva­zek v nové spo­leč­nos­ti pova­žo­ván za cizo­lož­ný. June je pova­žo­vá­na za cizo­lož­ni­ci a jejich dce­ra Hannah za neman­žel­skou. Kvůli Juneině plod­nos­ti se stá­vá slu­žeb­ni­cí veli­te­le Freda Waterforda a jeho ženy Sereny Joy a je nazý­vá­na „Offred“; poz­dě­ji se stá­vá slu­žeb­ni­cí veli­te­le Josepha Lawrence a je nazý­vá­na „Ofjoseph“.

-Joseph Fiennes jako veli­tel Fred Waterford, vyso­ce posta­ve­ný vlád­ní úřed­ník a Junein prv­ní pán. On i jeho žena se podí­le­li na zalo­že­ní Gileadu.

-Yvonne Strahovski jako Serena Joy Waterfordová, Fredova man­žel­ka a býva­lá kon­zer­va­tiv­ní kul­tur­ní akti­vist­ka. Zdá se, že při­ja­la svou novou roli ve spo­leč­nos­ti, kte­rou pomá­ha­la vytvo­řit. Je vyrov­na­ná a hlu­bo­ce věří­cí, ale schop­ná vel­ké kru­tos­ti a k June je čas­to bez­cit­ná. Zoufale tou­ží stát se mat­kou.

-Alexis Bledelová jako Dr. Emily Maleková / Ofglen #1 / Ofsteven / Ofroy / Ofjoseph #1 (1.-4. série), býva­lá uni­ver­zit­ní lek­tor­ka buněč­né bio­lo­gie a zpo­čát­ku Juneina part­ner­ka při náku­pech. Ačkoli se jí June zpo­čát­ku obá­vá, uká­že se, že není tak zbož­ná, jak se zdá, a obě se spřá­te­lí. Emily se zapo­jí do pod­zem­ní­ho hnu­tí odpo­ru Mayday a jako prv­ní o něm infor­mu­je June. Má ženu a syna, kte­ří žijí v Kanadě.

-Madeline Brewer jako Janine Lindo / Ofwarren / Ofdaniel / Ofhoward, slu­žeb­ná, kte­rá vstou­pi­la do Rudého cen­t­ra na výcvik ve stej­nou dobu jako June a díky její­mu las­ka­vé­mu zachá­ze­ní pova­žu­je June za pří­tel­ky­ni. Zpočátku se Janine nepod­ři­zu­je a za trest jí je odstra­ně­no pra­vé oko. V důsled­ku léč­by se stá­vá psy­chic­ky labil­ní a čas­to se cho­vá tem­pe­ra­ment­ně nebo dětin­sky. Před Gileadem byla Janine ser­vír­kou a měla syna Caleba, kte­rý byl bez její­ho vědo­mí po pře­vze­tí moci zabit.

-Ann Dowd jako teta Lydia Clementsová, žena pově­ře­ná dohle­dem nad služ­ka­mi v jejich sexu­ál­ní pře­vý­cho­vě a povin­nos­tech. Je bru­tál­ní a nepo­sluš­né Služebnice podro­bu­je tvr­dým fyzic­kým tres­tům, ale záro­veň se o své svě­řen­ky­ně sta­rá a hlu­bo­ce věří v poslá­ní a uče­ní Gileade. Zdá se, že má sla­bost pro Janine, a dokon­ce ji občas oslo­vu­je jejím jmé­nem. Před Gileádem byla soud­ky­ní rodin­né­ho sou­du a poté uči­tel­kou na základ­ní ško­le.

-O. T. Fagbenle jako Luke Bankole, man­žel June z doby před Gileadem. Zpočátku se June domní­vá, že byl zabit, ale poz­dě­ji vyjde naje­vo, že se Lukovi poda­ři­lo uprch­nout do Kanady.

-Max Minghella jako veli­tel Nick Blaine, řidič veli­te­le Waterforda a býva­lý tulák z Michiganu, kte­rý k June něco cítí. Mezi June a Nickem se roz­vi­ne intim­ní vztah a ona nako­nec zjis­tí, že je Oko, špi­on Gileadu, a že hrál vel­kou roli při pře­vze­tí moci Gileadem. Ve 3. sérii je pový­šen na veli­te­le.

-Samira Wiley jako Moira Strandová, Juneina nej­lep­ší kama­rád­ka od vyso­ké ško­ly. Je již v Rudém cen­t­ru, když June nastu­pu­je do výcvi­ku slu­žeb­nic, ale ute­če před při­dě­le­ním do domo­va. Je zno­vu chy­ce­na a stá­vá se „Ruby“, Jezabelou. Zdá se, že se vzda­la nadě­je, že se někdy dosta­ne na svo­bo­du, ale při opě­tov­ném setká­ní s June zno­vu zís­ká pře­svěd­če­ní utéct do Kanady.

-Amanda Brugel jako Rita Blue (hlav­ní role 2. série - sou­čas­nost, opa­ko­va­ně v 1. sérii), hos­po­dy­ně v domě ve Waterfordu, kte­rá se sta­ne jed­nou z nej­bliž­ších spo­jen­kyň June. Měla syna Matthewa, kte­rý zemřel v boji v občan­ské vál­ce, když mu bylo 19 let.

-Bradley Whitford jako veli­tel Joseph Lawrence (hlav­ní sezó­na 3-současnost, hos­tu­jí­cí sezó­na 2), zakla­da­tel kolo­nií a archi­tekt gilead­ské­ho hos­po­dář­ství. S Maydayem se stří­da­vě stý­ká.

-Sam Jaeger jako Mark Tuello (hlav­ní sezó­na 4-současnost, epi­zod­ní role ve 3. sezó­ně, hos­tu­jí­cí role ve 2. sezó­ně), agent ame­ric­ké vlá­dy, s nímž se Serena setká­vá v Kanadě.

Vedlejší

-Stephen Kunken jako veli­tel Warren Putnam (sezó­na 1-současnost), vyso­ce posta­ve­ný úřed­ník a prv­ní zná­mý veli­tel Janine.

-Ever Carradine jako Naomi Putnam (sezó­na 1-současnost), man­žel­ka veli­te­le Putnama. Nemá žád­né sym­pa­tie k poboč­ni­cím a své dítě vní­má pou­ze jako sym­bol posta­ve­ní.

-Jordana Blake jako Hannah Bankole (1. série-současnost), dce­ra June a Luka. Po úno­su dosta­ne novou rodi­nu a je pře­jme­no­vá­na na Agnes MacKenzie.

-Tattiawna Jones jako Lillie Fullerová / Ofglen #2 (1.-2. série), kte­rá nahra­dí Emily ve funk­ci poté, co Emily zajme Oko. Varuje June před poru­šo­vá­ním pra­vi­del a nechce naru­šit sta­tus quo, ale to spí­še pro­to, že věří, že její život jako Služebnice je lep­ší než těž­ký a chudý život, kte­rý ved­la před pří­cho­dem do Gileádu, než z nábo­žen­ské zbož­nos­ti.

-Nina Kiri jako Alma / Ofrobert (sezó­ny 1-4), dal­ší Služebnice, kte­rá se v Rudém cen­t­ru vyu­či­la s June, Moirou a Janine. Je upřím­ná a upo­ví­da­ná a čas­to si s June vymě­ňu­je drby a novin­ky. Je také zapo­je­na do Mayday a stá­vá se jed­ním z prv­ních kon­tak­tů June se sku­pi­nou odpo­ru.

-Bahia Watson jako Brianna / Oferic (1. - 4. série), dal­ší míst­ní Služebnice, kte­rá se přá­te­lí s June. Je Doloresinou part­ner­kou při naku­po­vá­ní.

-Jenessa Grant jako Dolores / Ofsamuel (1.-2. série, hos­tu­jí­cí ve 3. sérii), míst­ní Služebnice s přá­tel­skou a upo­ví­da­nou pova­hou. Je Brianninou part­ner­kou při náku­pech.

-Edie Inksetterová jako teta Elizabeth (1. série - sou­čas­nost), kole­gy­ně tety, kte­rá úzce spo­lu­pra­cu­je s tetou Lydií v Červeném cen­t­ru.

-Robert Curtis Brown jako veli­tel Andrew Pryce (1.-2. série), veli­tel, kte­rý je jed­ním z vedou­cích čle­nů Synů Jákoba a má na sta­ros­ti Oči.

-Kristen Gutoskie jako Beth (1. a 3. série, hos­tu­jí­cí ve 4. sérii), oce­ně­ná kuchař­ka před vzni­kem Gileádu, dří­ve Marta u Jezábel a poz­dě­ji Marta v Lawrencově domác­nos­ti.

-Erin Way jako Erin (1. a 3. série), mla­dá, zřej­mě němá žena, kte­rá byla vycvi­če­na, aby se sta­la Služebnicí, ale poda­ři­lo se jí s Lukem utéct do Kanady.

-Krista Morin jako Rachel Tappingová (1.-2. série, 4. série), úřed­ni­ce na kon­zu­lá­tu Spojených stá­tů v Kanadě.

-Clea DuVall jako Sylvia (2.-5. série), Emilyina man­žel­ka.

-Cherry Jones jako Holly Maddoxová (2.-3. série), Juneina mat­ka, ote­vře­ná femi­nist­ka.

-Sydney Sweeneyová jako Eden Blaineová (roze­ná Spencerová) (2. sezó­na), zbož­ná a posluš­ná mla­dá dív­ka, kte­rá je pro­vdá­na za Nicka.

-Greg Bryk jako veli­tel Ray Cushing (2. sezó­na), kole­ga veli­te­le, kte­rý poz­dě­ji nahra­dí pozi­ci veli­te­le Pryce.

-Rohan Mead jako Isaac (2. sezó­na), mla­dý stráž­ce při­dě­le­ný do domu Waterfordových.

-Julie Dretzinová jako Eleanor Lawrencová (2.-3. série), psy­chic­ky labil­ní man­žel­ka veli­te­le Lawrence.

-Ashleigh LaThropová jako Natalie / Ofmatthew (3. série), odda­ná Služebnice, jejíž loa­ja­li­ta ke Gileadu způ­so­bu­je roz­po­ry mezi její­mi kole­gy.

-Sugenja Sriová jako Sienna (3. série, hos­tu­jí­cí 4. série), nová Marta v Lawrencově domác­nos­ti.

-Jonathan Watton jako veli­tel Matthew Calhoun (3. série-dosud), při­dě­le­ný veli­tel Natalie/Ofmatthew.

-Charlie Zeltzer jako Oliver (3.-4. série), syn Emily a Sylvie.

-Christopher Meloni jako vrch­ní veli­tel George Winslow (3. série), vrch­ní veli­tel umís­tě­ný ve Washingtonu.C.

-Elizabeth Reaser jako Olivia Winslowová (3. série), man­žel­ka vrch­ní­ho veli­te­le Winslowa.

-Mckenna Grace jako Esther Keyesová (4. série-dosud), far­mář­ka a dospí­va­jí­cí man­žel­ka star­ší­ho veli­te­le.

-Zawe Ashtonová jako Oona (4. série), huma­ni­tár­ní pra­cov­ni­ce v Torontu a Moiřina nová pří­tel­ky­ně.

-Jeananne Goossen jako teta Ruth (4. série), vyso­ce posta­ve­ná teta, kte­rá se zou­fa­le sna­ží nahra­dit tetu Lydii jako vedou­cí tetu v jejich okrsku.

-Natasha Mumba jako Danielle (4. série - sou­čas­nost), býva­lá slu­žeb­ná.

-Victoria Sawal jako Tyler (4. série - sou­čas­nost), býva­lá slu­žeb­ná.

-Amanda Zhou jako Vicky (4. série - sou­čas­nost), býva­lá slu­žeb­ná.

-Christine Ko jako Lily (5. sezó­na), býva­lá Martha, kte­rá je nyní vůd­ky­ní hnu­tí odpo­ru v Kanadě.

-Genevieve Angelson jako Gladys Wheeler (5. sezó­na), boha­tá Kanaďanka, kte­rá zbož­ňu­je Serenu a kte­rá je hyb­nou silou vze­stu­pu Gileadu v Torontu.

-Carey Cox jako Rose Blaine (5. sezó­na), Nickova nová man­žel­ka.

Hostují

-Jim Cummings jako Burke (1. série), Oko, kte­rý vyslý­chá June.

-Zabryna Guevara jako paní Castillová (1. série), vel­vy­slan­ky­ně z Mexika, kte­rá navští­ví Gileád, aby se pře­svěd­či­la o účin­nos­ti reži­mu.

-Christian Barillas jako pan Flores (1. série), asi­s­tent paní Castillové.

-Rosa Gilmorová jako Zoe (1. série), dce­ra vojá­ka ame­ric­ké armá­dy a vůd­ky­ně sku­pi­ny pře­ži­vších, s níž se Luke setká poté, co je oddě­len od June a Hannah.

-Tim Ransom jako pan Whitford (1. série), pří­tel Juneiny mat­ky, kte­rý pomá­há June, Lukovi a Hannah při poku­su o pře­kro­če­ní hra­nic.

-Marisa Tomei jako paní O’Connerová (2. série), man­žel­ka veli­te­le, kte­rá je za trest vyhoš­tě­na do Kolonií za spáchá­ní těles­né­ho hří­chu.

-Yahya Abdul-Mateen II jako Omar (2. série), muž, kte­rý pomá­há June při poku­su o útěk z Gileádu.

-John Carroll Lynch jako Dan (2. série), Emilyin šéf na uni­ver­zi­tě, kde pra­co­va­la.

-Kelly Jenrette jako Annie (2. série), Lukova býva­lá man­žel­ka.

-Rebecca Rittenhouse jako Odette (2. série), lékař­ka a Moiřina zesnu­lá snou­ben­ka.

-Amy Landecker jako paní MacKenzie (3. série), Hannina mat­ka umís­tě­ná v Gileádu.

-Laila Robins jako Pamela Joy (3. série), Serenina mat­ka.

-Deidrie Henryová jako Lori (3.-4. série), Martha, kte­rou Nick vyu­ží­vá k zís­ká­vá­ní infor­ma­cí v Gileádu.

-Sarah McVieová jako Lena (3. série), švý­car­ská diplo­mat­ka vyjed­ná­va­jí­cí nepřá­tel­ský kon­flikt mezi Gileádem a Kanadou o Nichole.

-Emily Althausová jako Noelle (3. série), mla­dá svo­bod­ná mat­ka, její­hož syna teta Lydie uči­la před vzni­kem Gileádu.

-Laura Vandervoort jako Daisy (4. série), pra­cov­ni­ce Jezebelů, kte­rá pomá­há June.

-Alex Castillo jako Dawn Mathis (4. série), obháj­ky­ně Waterfordových.

-Reed Birney jako poru­čík Stans (4. série), gilead­ský důstoj­ník, kte­rý vyslý­chá June.

-Omar Maskati jako Steven (4. série), vůd­ce odbo­jo­vé sku­pi­ny v Chicagu.

-Carly Streetová jako Iris Bakerová/teta Irene (4. série), býva­lá teta, kte­rá se pokou­ší usmí­řit s Emily.

V dru­hé sérii se v roli hla­sa­tel­ky zpráv v auto­rá­diu obje­vu­je Oprah Winfreyová bez titul­ků.

Produkce

Přímá objed­náv­ka seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce byla spo­leč­nos­tí Hulu ozná­me­na v dub­nu 2016, hlav­ní roli si zahra­je Elisabeth Mossová. Seriál pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Margaret Atwoodové z roku 1985 vytvo­řil Bruce Miller, kte­rý je také výkon­ným pro­du­cen­tem spo­lu s Danielem Wilsonem, Fran Searsovou a Warrenem Littlefieldem. Atwoodová půso­bí jako porad­ní pro­du­cent­ka a posky­tu­je zpět­nou vazbu k někte­rým oblas­tem, kde seri­ál roz­ši­řu­je nebo moder­ni­zu­je kniž­ní před­lo­hu. V prv­ní epi­zo­dě si také zahrá­la malou epi­zod­ní roli. Mossová je rov­něž pro­du­cent­kou.

V červ­nu 2016 byl jako reži­sér seri­á­lu ozná­men Reed Morano. V čer­ven­ci 2016 se k her­cům při­po­ji­li Samira Wiley, Max Minghella a Ann Dowd. V srpnu 2016 byli obsa­ze­ni Joseph Fiennes, Madeline Brewer a Yvonne Strahovski, v září 2016 pak O. T. Fagbenle a Amanda Brugel. V říj­nu 2016 se k obsa­ze­ní při­po­jil Ever Carradine a v led­nu 2017 při­by­la Alexis Bledel.

Natáčení seri­á­lu pro­bí­ha­lo v Torontu, Mississaugě, Brantfordu, Hamiltonu, Burlingtonu, Oakville a Cambridge v Ontariu od září 2016 do úno­ra 2017. Společnost Hulu zve­řej­ni­la prv­ní úpl­nou upou­táv­ku na seri­ál na YouTube, a to 23. břez­na 2017. Seriál měl pre­mi­é­ru 26. dub­na 2017.

3. květ­na 2017 byl Příběh slu­žeb­ni­ce obno­ven pro dru­hou sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 25. dub­na 2018. Mossová sdě­li­la médi­ím, že dal­ší epi­zo­dy se budou týkat dal­ší­ho vývo­je pří­bě­hu, dopl­ní někte­ré nezod­po­vě­ze­né otáz­ky a budou pokra­čo­vat ve vyprá­vě­ní, kte­ré již bylo „dokon­če­no“ v kni­ze. Druhá série se sklá­dá ze 13 epi­zod a zača­la se natá­čet na pod­zim 2017. Alexis Bledel se vrá­ti­la jako stá­lá hvězda seri­á­lu.

Showrunner Bruce Miller uve­dl, že si před­sta­vo­val 10 sezón seri­á­lu, a pro­hlá­sil: „No, víte, upřím­ně, když jsem začí­nal, sna­žil jsem se v hla­vě roze­hrát hru, jak by vypa­da­lo deset sezón? Když tre­fí­te home­run, chce­te, aby ener­gie oble­tě­la mety, chce­te mít dost pří­bě­hu na to, abys­te pokra­čo­va­li dál, jest­li doká­že­te divá­ky zaháč­ko­vat, aby jim na těch lidech zále­že­lo nato­lik, že budou ve finá­le sku­teč­ně pla­kat.“ Druhá série se natá­če­la v Ontariu, pře­de­vším v Torontu, ale někte­ré scé­ny se natá­če­ly i v Hamiltonu a Cambridge.

2. květ­na 2018 spo­leč­nost Hulu pro­dlou­ži­la seri­ál pro tře­tí sérii, kte­rá měla pre­mi­é­ru 5. červ­na 2019. Třetí série se zača­la natá­čet v Torontu v říj­nu 2018. Scény pro 3. sérii se natá­če­ly také v Cambridge a Hamiltonu v Ontariu a ve Washingtonu, D.C. Ve 3. sérii debu­to­val jako reži­sér dlou­ho­le­tý kame­ra­man seri­á­lu Colin Watkinson epi­zo­dou „Unknown Caller“. Za prá­ci na této sezó­ně bylo měs­to Cambridge v Ontariu nomi­no­vá­no orga­ni­za­cí Location Managers Guild International na cenu „Outstanding Film Office“. Bylo to popr­vé, kdy byla na tuto poctu nomi­no­vá­na kanad­ská fil­mo­vá kan­ce­lář.

Dne 26. čer­ven­ce 2019 byl seri­ál obno­ven pro čtvr­tou sezó­nu. Čtvrtá sezó­na, sestá­va­jí­cí z 10 epi­zod, se zača­la natá­čet v břez­nu 2020, při­čemž Elisabeth Mossová natá­če­la svůj režij­ní debut, ale prá­ce muse­ly být zasta­ve­ny již po něko­li­ka týd­nech kvů­li pan­de­mii COVID-19. V červ­nu 2020 spo­leč­nost Hulu ozná­mi­la, že čtvr­tá série bude mít pre­mi­é­ru v roce 2021. Produkce čtvr­té série byla obno­ve­na v září 2020 a skon­či­la 25. úno­ra 2021, při­čemž Mossová reží­ro­va­la tři epi­zo­dy.

10. pro­sin­ce 2020, před pre­mi­é­rou čtvr­té série, spo­leč­nost Hulu obno­vi­la seri­ál pro pátou sérii. Pátá sezó­na se zača­la natá­čet v úno­ru 2022 v Torontu a její natá­če­ní je naplá­no­vá­no do čer­ven­ce 2022. V květ­nu 2022 Alexis Bledelová před pátou sérií seri­ál opus­ti­la a pro­hlá­si­la: „Po dlou­hém pře­mýš­le­ní jsem cíti­la, že musím od Příběhu slu­žeb­ni­ce ode­jít.“

8. září 2022, před pre­mi­é­rou páté série, Hulu obno­vi­lo seri­ál pro šes­tou a posled­ní sérii.

Vysílání a vydání

První tři epi­zo­dy seri­á­lu měly pre­mi­é­ru 26. dub­na 2017, dal­ších sedm epi­zod vychá­ze­lo kaž­dý týden. V Kanadě seri­ál vysí­lá kaž­dý týden CTV Drama Channel a stre­a­mo­va­cí služ­ba Crave; prv­ní dvě epi­zo­dy měly pre­mi­é­ru 30. dub­na 2017. Ve Skandinávii je seri­ál dostup­ný na HBO Nordic. Ve Spojeném krá­lov­ství měl seri­ál pre­mi­é­ru 28. květ­na 2017 na sta­ni­ci Channel 4.

Na Novém Zélandu byl seri­ál uve­den 8. červ­na 2017 na před­pla­ce­né služ­bě video on demand Lightbox. Poté, co posky­to­va­tel sate­lit­ních slu­žeb Sky kou­pil Lightbox a 7. čer­ven­ce 2020 jej slou­čil se svou stre­a­mo­va­cí služ­bou Neon, zís­kal Neon dis­tri­buč­ní prá­va na seri­ál na Novém Zélandu.

V Austrálii měl seri­ál pre­mi­é­ru na videostre­a­mo­va­cí služ­bě SBS on Demand tele­viz­ní sta­ni­ce SBS, a to 6. čer­ven­ce 2017. Seriál vyšel také na před­pla­ce­né služ­bě videa na vyžá­dá­ní Stan 12. pro­sin­ce 2018.

V Irsku měl seri­ál pre­mi­é­ru 5. úno­ra 2018 na tele­viz­ní sta­ni­ci RTÉ2, kde byly odvy­sí­lá­ny prv­ní dva díly. RTÉ se také sta­la prv­ní tele­viz­ní sta­ni­cí v Evropě, kte­rá po odvy­sí­lá­ní v USA a Kanadě debu­to­va­la 2., 3. a 4. sérií. V Brazílii a Latinské Americe měl seri­ál pre­mi­é­ru 7. břez­na 2018 na kaná­lu Paramount.

V Indii měl seri­ál pre­mi­é­ru 5. úno­ra 2018 na AXN a běžel prv­ní dvě série, než se s 3. sérií pře­su­nul na Amazon Prime Video, kde byly všech­ny tři série k dis­po­zi­ci ke zhléd­nu­tí 31. led­na 2020.

První sezó­na vyšla na Blu-ray a DVD 13. břez­na 2018, dru­há sezó­na 4. pro­sin­ce 2018 a tře­tí sezó­na 19. lis­to­pa­du 2019 u spo­leč­nos­ti 20th Century Fox Home Entertainment.

Recepce

Kritické ohlasy

Příběh slu­žeb­ni­ce se umís­til na 25. a 38. mís­tě žeb­říč­ku nej­lep­ších tele­viz­ních seri­á­lů 21. sto­le­tí pod­le dení­ku The Guardian a BBC. Na strán­kách agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes má seri­ál cel­ko­vě hod­no­ce­ní 82 %. Zatímco na dal­ším agre­gá­tor­ském webu Metacritic má prů­měr­né hod­no­ce­ní 82 bodů ze 100. 1. série

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je 94 % z 259 recen­zí na prv­ní sérii klad­ných s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,65/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má seri­ál prů­měr­né hod­no­ce­ní 8,5/10. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Strašidelný a živý Příběh slu­žeb­ni­ce je neko­neč­ně pou­ta­vou adap­ta­cí dysto­pic­ké­ho romá­nu Margaret Atwoodové, kte­rá se opí­rá o skvě­lý ústřed­ní výkon Elisabeth Mossové.“ (The Handmaid’s Tale). Na ser­ve­ru Metacritic má sezó­na váže­ný prů­měr 92 bodů ze 100 na zákla­dě 41 kri­ti­ků, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“.

Daniel Fienberg z The Hollywood Reporter ji ozna­čil za „prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší nový seri­ál jara“. Jen Chaneyová ze ser­ve­ru Vulture mu udě­li­la vyso­ce pozi­tiv­ní recen­zi a napsa­la, že jde o „věr­nou adap­ta­ci kni­hy, kte­rá záro­veň při­ná­ší nové vrst­vy Atwoodové tota­lit­ní­ho, sexis­tic­ké­ho svě­ta nuce­né­ho náhrad­ní­ho mateř­ství“, a že „ten­to seri­ál je peč­li­vě roz­vr­že­ný, bru­tál­ní, vizu­ál­ně ohro­mu­jí­cí a chví­li od chví­le tak napí­na­vý, že tepr­ve na kon­ci kaž­dé hodi­ny bude­te mít pocit, že může­te plně vydech­nout“.

Dlouho se dis­ku­to­va­lo o tom, zda lze mezi seri­á­lem (a potaž­mo kni­hou, pod­le níž je nato­čen) a ame­ric­kou spo­leč­nos­tí v době pre­zi­dent­ství Donalda Trumpa najít para­le­ly. Objevilo se také srov­ná­ní se salafisticko-wahabitským extre­mis­mem ISIS, v jehož rám­ci jsou zot­ro­če­né ženy nábo­žen­ských men­šin pře­dá­vá­ny a vyu­ží­vá­ny jako sexu­ál­ní objek­ty a nádo­by k plo­ze­ní nových dži­há­dis­tů.

Druhá sezóna

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes ohod­no­ti­lo sezó­nu klad­ně 89 % z 340 kri­ti­ků a prů­měr­né hod­no­ce­ní je 8,35/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je sezó­na hod­no­ce­na klad­ně. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Nádherně nato­če­ný, ale skli­ču­jí­cím způ­so­bem aktu­ál­ní Příběh slu­žeb­ni­ce se ve své dru­hé sezó­ně sou­stře­dí těs­ně kolem pře­svěd­či­vých postav a dává pro­stor šir­ším spo­le­čen­ským komen­tá­řům skr­ze intim­něj­ší opti­ku.“ Metacritic při­dě­lil sezó­ně váže­ný prů­měr 86 bodů ze 100 na zákla­dě 28 kri­ti­ků, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“.

Někteří kri­ti­ci vní­ma­li zob­ra­zo­vá­ní nási­lí ve dru­hé sezó­ně jako pře­hna­né. Sophie Gilbertová z časo­pi­su The Atlantic napsa­la: „Během prv­ní epi­zo­dy nastal oka­mžik, kdy to pro mě bylo pří­liš“. Lisa Millerová z časo­pi­su The Cut napsa­la: „V této sezó­ně jsem tak čas­to mač­ka­la tla­čít­ka mute a fast for­ward, že jsem byla nuce­na se ptát: „Proč se na to dívám“? Přijde mi to všech­no tak bez­dů­vod­né, jako bití, kte­ré nikdy neskon­čí.“ Rebecca Reidová z dení­ku The Daily Telegraph při­zna­la, že při sle­do­vá­ní jed­né z epi­zod seri­á­lu dosta­la záchvat úzkos­ti.

Třetí sezóna

Třetí sezó­na má pod­le ser­ve­ru Rotten Tomatoes 82 % z 301 recen­zí klad­ných a prů­měr­né hod­no­ce­ní je 6,9/10. V posled­ní sezó­ně se seri­ál dočkal i dal­ších recen­zí, kte­ré jsou pozi­tiv­ní. Shoda kri­ti­ků na tom­to webu zní: „Třetí série Příběhu slu­žeb­ni­ce zvlá­dá své hrů­zy a vzbu­zu­je nadě­ji, že revo­lu­ce je oprav­du mož­ná - jen kdy­by se pří­běh pře­stal točit kolem hor­ké kaše a už se k ní koneč­ně dostal.“. Metacritic shro­máž­dil 14 kri­tic­kých recen­zí a prů­měr­né skó­re 68 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“.

Kelly Lawlerová z USA Today udě­li­la fil­mu pozi­tiv­ní recen­zi a ohod­no­ti­la ho tře­mi hvěz­dič­ka­mi ze čtyř. Tvrdila, že jde o zlep­še­ní opro­ti dru­hé sérii, „kte­ré napra­vu­je mno­hé - i když roz­hod­ně ne všech­ny - chy­by dru­hé série“. Celkově napsa­la: „Nová sezó­na je sviž­něj­ší a kou­ka­tel­něj­ší, i když nedo­sa­hu­je výšin prv­ní dojem­né sezó­ny. Ale Handmaid’s se zno­vu dostá­vá na pev­nou půdu pod noha­ma tím, že se vydá­vá novou ces­tou.“

Daniel Fienberg z The Hollywood Reporter napsal vcel­ku pozi­tiv­ní recen­zi, v níž pochvá­lil výkon Elisabeth Mossové a fil­mo­vé zpra­co­vá­ní, ale kri­ti­zo­val děj, „kte­rý se začal frustru­jí­cím způ­so­bem opa­ko­vat“. Celkově napsal: „Stále občas sil­né, ale zříd­ka tak pro­vo­ka­tiv­ní.“

Čtvrtá sezóna

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si čtvr­tá sezó­na vyslou­ži­la pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní od 70 % ze 46 kri­ti­ků s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 7/10. V hod­no­ce­ní se obje­vi­ly i dal­ší kri­ti­ky, kte­ré se k seri­á­lu vyjá­d­ři­ly klad­ně. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Elisabeth Mossová je lep­ší než kdy jin­dy, ale roz­tříš­tě­né záplet­ky a pří­liš­ný pocit zma­ru se mohou uká­zat jako pří­liš ponu­ré na to, aby si někte­ří divá­ci čtvr­tou sérii Příběhu slu­žeb­ni­ce sku­teč­ně uži­li.“ (The Handmaid’s Tale). Podle ser­ve­ru Metacritic, kte­rý shro­máž­dil 18 recen­zí a vypo­čí­tal prů­měr­nou znám­ku 62, zís­ka­la sezó­na „obec­ně pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní“.

Kristen Baldwin z časo­pi­su Entertainment Weekly ji ohod­no­ti­la znám­kou „C “ a napsa­la, že seri­ál „plní někte­ré dlou­ho odklá­da­né sli­by, ale nako­nec je to pří­liš málo a pří­liš poz­dě“. Matthew Gilbert z The Boston Globe napsal, že „dysto­pic­ké dra­ma pře­kro­či­lo při­ro­ze­nou život­nost své­ho pří­bě­hu, pro­to­že se žene kupře­du, aniž by mělo co nové­ho říct, cin­ká čine­ly a zní dechov­kou“. V pozi­tiv­něj­ší recen­zi Jen Chaneyová z Vulture napsa­la: „Čtvrtá sezó­na naštěs­tí koneč­ně zís­ká­vá urči­tý spád a pohyb vpřed. Na zákla­dě osmi z cel­ko­vých dese­ti epi­zod, kte­ré byly zpří­stup­ně­ny kri­ti­kům, se jed­ná o nej­lep­ší Příběh slu­žeb­ni­ce od prv­ní sezó­ny.“

Pátá sezóna

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes si pátá sezó­na vyslou­ži­la pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní od 75 % z osmi kri­ti­ků s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 6,3/10. „Pátá sezó­na je nej­lep­ším seri­á­lem, kte­rý kdy vzni­kl. Na ser­ve­ru Metacritic zís­ka­la na zákla­dě pěti recen­zí prů­měr­né skó­re 65 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní“.

Kritikům bylo dáno k posou­ze­ní prv­ních osm epi­zod sezó­ny. Tara Bennettová napsa­la pro IGN hod­no­ce­ní „dob­ře“, tedy 7 bodů z 10, a ve svém ver­dik­tu napsa­la: „Příběh slu­žeb­ni­ce zůstá­vá kanár­kem v uhel­ném dole tele­viz­ních seri­á­lů [...]. Elisabeth Mossová v roli býva­lé služebné/teď kanad­ské uprch­li­ce June Osborneové nadá­le podá­vá živý výkon.  Celkově však seri­ál nadá­le trpí vel­mi odmě­ře­ný­mi dějo­vý­mi lini­e­mi, kte­ré jako by nedo­ká­za­ly zno­vu zís­kat kine­tic­kou ener­gii prv­ních dvou sezón.“ Abby Cavenaugh z Collideru ji ohod­no­ti­la znám­kou „B-“ a řek­la: „Pátá sezó­na je plná říd­kých vze­stu­pů a oprav­du níz­kých pádů, spous­ty těž­ko­to­náž­ních dra­mat a emo­tiv­ních scén. Některé z nej­vět­ších udá­los­tí této sezó­ny vedou k dost nepří­jem­né­mu sle­do­vá­ní, ale divá­ci, kte­ří u ní vydr­ží, budou odmě­ně­ni něko­li­ka vel­ký­mi momen­ty, kte­ré budou mít dopad na závě­reč­nou sezó­nu.“


Zdroj: Anglická wiki­pe­die


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30520 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71982 KB. | 14.06.2024 - 20:18:08