Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Michael Beck: Bojovníci otevřeli dveře, Xanadu je zavřely, ale každý film s muzikálovým hitem stojí za to!

Michael Beck: Bojovníci otevřeli dveře, Xanadu je zavřely, ale každý film s muzikálovým hitem stojí za to!

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Film Bojovníci (1979) mi ve fil­mu ote­vřel spous­tu dve­ří, kte­ré mi pak zavřel film Xanadu (1980). Na dru­hou stra­nu, kaž­dý film, kte­rý zro­dí diva­del­ní muzi­ká­lo­vý hit, nemů­že být špat­ný!“

Michael Beck se naro­dil v Memphisu ve stá­tě Tennessee, navště­vo­val uni­ver­zit­ní ško­lu v Memphisu a poté Millsaps College v Jacksonu ve stá­tě Mississippi, kde zís­kal fot­ba­lo­vé sti­pen­di­um. Po absol­vo­vá­ní stu­dia eko­no­mie byl jed­ním z 30 (z 2 500) vybra­ných ucha­ze­čů o stu­di­um na lon­dýn­ské Central School of Speech and Drama.

Původně zamýš­le­ný jako rela­tiv­ně níz­ko­roz­počto­vý roller-disco sní­mek se do „Xanadu“ zapo­ji­la řada význam­ných uměl­ců, z čehož se vyvi­nul mno­hem vět­ší pro­jekt. Nicméně jíz­da na koleč­ko­vých brus­lích byla zacho­vá­na jako opa­ku­jí­cí se téma, zejmé­na v závě­reč­ných scé­nách zaha­jo­va­cí­ho veče­ra v klu­bu.

Dřívější ver­ze pří­bě­hu sta­no­vi­ly, že Beckova posta­va Sonnyho byla uměl­cem, kte­rý vytvo­řil nástěn­nou mal­bu, z níž se vyno­ří devět sester bohyň. To posky­to­va­lo mno­hem sil­něj­ší vysvět­le­ní zájmu múz pomo­ci mu dosáh­nout umě­lec­ké­ho úspě­chu. Neustálé pře­pi­so­vá­ní a úpra­vy během pro­duk­ce však způ­so­bi­ly, že ten­to dějo­vý bod byl opuš­těn, s výjim­kou jed­né věty, kte­rou Sonny pro­ne­se, když litu­je své­ho neú­spě­chu jako umě­lec na vol­né noze: „Maluji jeho dodáv­ku... malu­ji nástěn­né mal­by něko­ho jiné­ho...“. Tento prvek záplet­ky byl recyklo­ván a pou­žit v poz­děj­ší diva­del­ní adap­ta­ci.

Kasovní pro­pa­dák „Xanadu“ si vyslou­žil smí­še­né až nega­tiv­ní kri­ti­ky a stal se inspi­ra­cí pro vznik cen Zlatá mali­na, kte­ré při­po­mí­na­jí nej­hor­ší fil­my roku. Navzdory nevý­raz­né­mu výko­nu fil­mu se album se soun­d­trac­kem sta­lo obrov­ským komerč­ním úspě­chem po celém svě­tě a ve Spojených stá­tech zís­ka­lo dvoj­ná­sob­nou pla­ti­no­vou des­ku. Film se pro­sla­vil recen­zí o jed­né větě: „Jedním slo­vem, Xana-ne“. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Michaele Becku!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21675 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72255 KB. | 17.04.2024 - 11:28:51