Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > John Schuck: Pionýr filmových vulgarismů a nezaměnitelný charakter herecké scény

John Schuck: Pionýr filmových vulgarismů a nezaměnitelný charakter herecké scény

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle Roberta Altmana byl film MASH (1970) prv­ním fil­mem s ratingem R, ve kte­rém bylo pou­ži­to jis­té slo­vo začí­na­jí­cí na pís­me­no „F“ a rýmu­jí­cí se s „truck“, ale tvr­dil, že to nebyl jeho nápad. Během natá­če­ní dru­hé jed­not­ky pro fot­ba­lo­vý zápas, kte­rý se blí­ží ke kon­ci fil­mu, bylo Johnu Schuckovi řeče­no, aby řekl něco „oprav­du ošk­li­vé­ho“ své­mu sou­pe­ři. Schuck při­šel s větou „Tak jo, bubá­ku, ta tvo­je zasra­ná hla­va ti hned spad­ne,“ a ta se dosta­la do finál­ní­ho stři­hu fil­mu. Použití toho­to výra­zu ve fil­mu, kte­rý byl dří­ve ome­zen na kul­tov­ní a „under­groun­do­vé“ fil­my, v tak běž­ně pro­mí­ta­ném a pro­fe­si­o­nál­ně dis­tri­bu­o­va­ném fil­mu, jako je MASH, zna­me­na­lo začá­tek nové éry spo­le­čen­ské při­ja­tel­nos­ti vul­ga­ris­mů na vel­kém plát­ně, kte­ré byly ješ­tě krát­ce před uve­de­ním toho­to fil­mu ve Spojených stá­tech pod­le Haysova záko­ní­ku pro všech­ny vel­ké stu­di­o­vé fil­my pří­mo zaká­zá­ny.

Altman Johna nadá­le pou­ží­val ve fil­mech „Brewster McCloud“ (1970), „McCabe & paní Millerová“ (1971) a s nej­vět­ší jis­to­tou i ve fil­mu „Zloději jako my“ (1974), což je prav­dě­po­dob­ně jeho nej­lep­ší fil­mo­vá role.

V tele­vi­zi zís­kal Schuck pra­vi­del­nou roli ser­žan­ta v seri­á­lu „McMillan & Wife“ po boku Rocka Hudsona a Susan Saint Jamesové. Po páté sezó­ně „McMillan & Wife“ mu vypr­še­la smlou­va a on se domní­val, že seri­ál bude zru­šen, a tak při­jal nabíd­ku pro­du­cen­ta Leonarda Sterna, aby se ujal hlav­ní role ve Sternově seri­á­lu „Holmes and Yoyo“. Když se „McMillan & Wife“ vrá­til ve zmen­še­né ver­zi jako „McMillan“ (rov­něž pro­du­ko­va­ný Sternem), Schuckova posta­va se vrá­ti­la i do toho­to seri­á­lu a krát­ce se obje­vi­la v kaž­dé epi­zo­dě (bylo vysvět­le­no, že posta­va ser­žan­ta Charlese Enrighta byla pový­še­na a pře­lo­že­na mimo komi­sař­ství, ale přes­to se zasta­vi­la u své­ho staré­ho šéfa).

“ Mnohem radě­ji bych hrál cha­rak­ter­ní role, kte­ré dělám, než ty hlav­ní. Dokud je člo­věk schop­ný, může pra­co­vat dál. Dlouhověkost je úžas­ná.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Johne Schucku!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18706 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72257 KB. | 17.04.2024 - 11:01:22