Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář

Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete nástěn­né kalen­dá­ře a hle­dá­te něja­ký, kte­rý vás ješ­tě kaž­dý den pohla­dí na duši, jak slo­vem, tak obra­zem? Miluj svůj život jsou pro ten­to účel jako stvo­ře­né. Nádherné autor­ské dílo Lucie Ernestové je inspi­ro­vá­no Louise L. Hay, kte­rá uka­zo­va­la celý život, jakou sílu mají naše myš­len­ky. Byla to úžas­ná žena. Byla úžas­ně odváž­nou prů­kop­ni­cí pozi­tiv­ní­ho myš­le­ní a moud­ros­ti, kte­rou bychom nemě­li nikdy zapo­mí­nat. Uměla si pora­dit s las­ka­vos­tí, zdra­vím a pro­po­jo­va­la tře­ba moud­rost nejen slo­va, ale i jíd­la a neza­po­me­nu­tel­nou je její kníž­ka o výva­rech, kte­ré pova­žu­je za živo­ta­bu­dič pro kaž­dé­ho.

Laskavé slo­vo po ruce kaž­dý den

S tím­to kalen­dá­řem bude­te mít po ruce kaž­dý den pří­vě­ti­vé­ho pří­te­le, kte­rý vám při­ne­se myš­len­ky, kte­ré je dob­ré čas od času vnést do své­ho živo­ta. Podívat se na ně. Zamyslet se nad nimi u kávy, ran­ní­ho čaje, nebo jen tak. Abychom neza­po­mně­li tře­ba na to, že:

…. Pečuji o sebe a při­jí­mám své emo­ce tako­vé, jaké jsou. Zářím, tvo­řím, směju se a šířím kolem sebe radost. Svojí bez­sta­rost­nou ener­gií roze­smá­vám lidi kolem sebe. Kolik lás­ky a rados­ti dávám, tolik jí dostá­vám zpět….“

Trošku jiný, stá­le však Louis L. Hayovský

Poslední roky napsa­la tex­ty Lucie Ernestová. Ale pokud jste odda­ní milov­ní­ci Louise L. Hay, vůbec nezou­fej­te. Její nád­he­ra, její leh­kost i styl tu zůstá­vá. Možná si pozor­né oko všim­ne roz­dí­lu, pro­to­že poe­tič­nost Louise L. Hay byla pros­tě jedi­neč­ná, ale o to více si lze cenit péče a něhy, s jakou Lucie odkaz této moud­ré duchov­ní uči­tel­ky pře­bí­rá a kul­ti­vu­je dál. Rozhodně to je důstoj­né, krás­né, snad oko­ře­ně­né osob­ní zku­še­nos­tí samot­né autor­ky? Protože čeho si cenit více než něčí pro­ži­té a krás­ně pře­da­né zku­še­nos­ti?

Pro dal­ší gene­ra­ce. Jsou troš­ku jiné, troš­ku jinak voní, ale vel­mi brzy se do tex­tů zami­lu­je­te. Zejména, když jsou v sou­la­du s nád­her­ný­mi, sni­vý­mi obráz­ky té samé autor­ky. Její jedi­neč­nost při­po­mí­ná sny, před­sta­vy, mož­ná i kon­ste­la­ce a vizu­a­li­za­ce, kte­ré mívá­me, když hle­dá­me na své otáz­ky odpo­vě­di.

A mož­ná i jen zadí­vá­ní se na obrá­zek – nám kaž­dý měsíc něco dá.

Vlastně, je na kaž­dém, jak bude s kalen­dá­řem pra­co­vat.

A ješ­tě něco. Letos je papír v kalen­dá­ři mat­ný, tak­že se na něj lépe píše. Propiska se neklou­že a fixa nema­že. Takže 100 %.

Lucie Ernestová je výtvar­ni­ce, mat­ka, ilu­strá­tor­ka, ven­ko­van­ka a milu­je sur­fo­vá­ní na vlnách nápa­dů, kte­ré pak vklá­dá do svých děl. Diáře, kalen­dá­ře, hry pro děti. Obrázky vyvo­lá­vá v lidech otáz­ky a urči­tě jsou vel­mi spe­ci­fic­ké a nena­po­do­bi­tel­né.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, www.synergiepublishing.com, www.duhovakocka.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45621 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71899 KB. | 25.02.2024 - 23:25:01